ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Ergonomi 10/11, MMT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-01
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
18 svarande

0 0%
2 13%
4 26%
7 46%
2 13%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
18 svarande

0 0%
1 6%
8 53%
6 40%
0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
18 svarande

4 22%
6 33%
4 22%
4 22%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
18 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
7 38%
11 61%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
18 svarande

2 11%
1 5%
5 27%
8 44%
2 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Kritiken vi fått av examinatorn har hela tiden varit att allt är "vagt" men jag skulle vilja säga att examinatorn bitvis också varit vag. Duggorna t.ex. skulle endast tas ur PP från föreläsningarna, dessa har ju ett allmänt upplägg.»
- Lars-Olas föreläsningar var svåra att hänga med på då han talar fort och ganska otydligt. Den andra inlämningsuppgiften lämnades ut alldeles för sent vilket ledde till att annat skolarbete krockade och blev lidande. Vi måste också kunna planera vår tid och då vi hade blivit lovade denna tidigare ställde det till med problem.»
- Power point presentationerna borde läggas ut på kurshemsidan innan föreläsningarna så man kan anteckna på de under den tillhörande föreläsningen. »

Föreläsningar
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 44%
Lärorikt»9 50%
Gav inte mig så mycket»1 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.61

Övningar
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 25%
Lärorikt»6 50%
Gav inte mig så mycket»3 25%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2

Laborationer
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»1 50%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2.5

Projektarbete
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 33%
Lärorikt»12 66%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Inlämningsuppgifter
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 55%
Lärorikt»6 33%
Gav inte mig så mycket»2 11%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.55

Gästföreläsare
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 60%
Lärorikt»5 33%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.46

Studiebesök
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 3

Grupparbete
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 17%
Lärorikt»14 82%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.82

Kurslitteratur
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 38%
Lärorikt»11 61%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.61

Självverksamhet
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 25%
Lärorikt»12 75%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.75

Tentamen
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 16%
Lärorikt»5 83%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 1.83

Fått hjälp och svar på frågor
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»9 52%
Gav inte mig så mycket»7 41%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.35

Tillfällen för kritik (feedback)
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 6%
Lärorikt»4 26%
Gav inte mig så mycket»10 66%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.6

Annat
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»1 50%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2.5

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- Väldigt lärorik.»
- inlämningsuppgifter och duggor. Man fick läsa mycket i kursboken vilket gjorde att man höll bra tempo och var i fas under kursens gång.»
- bra upplägg med duggor, inlämningar och projektarbete.»
- Varierad examinationsform: duggor, inlämningsuppgifter, projekt.»
- stoffet, det var mycket intressant information som hanns gå igenom på en relativt kort tid. projektarbetet gjorde det möjligt att fundera över stoffet i kursen och tillgodogöra sig det genom tillämpning utav det. handledaren las-ola bligård gjorde ett mycket bra arbete som handledare och var hjälpande utan att vara överhjälpande. handledaren var alltid tillgänglig. bra upplägg med många olika föreläsaren som ändå gav ett samordnat stoff med en röd tråd.»
- Man lärde sig mycket på inlämningsfrågorna»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Bra med duggor och arbete men detta tar otroligt mycket tid och jämfört med andra kurser med samma antal högskolepoäng krävs betydligt mer arbete.»
- Inlämningsuppgifterna var lite ansträngande men givande för inlärningen. Boken är väldigt bra. Bra med examination för det fysiska i början - gav bättre arbetsfördelning»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna»
- föreläsningarna och att alla anteckningar läggs ut »
- Projektarbetet»
- Projektarbetet var intressant. Dock bör de sista inlämningsuppgifterna ligga tidigare i kursen så man kan koncentrera sig på att göra ett bra projektarbete. Nu blev de olika inlämningarna tätt inpå varandra. »

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- Personer som känner att de har tid att ha en kurs bör ha en, andra inte. Rättningar tog/tar år. Oseriösa duggor med sena ankomster som godkändes. Felformulerade uppgifter var standard. Rättning premierar att kopiera text från kursboken framför egna resonemang och slutsatser. Poängjakt framför kunskap.. Överlag illa skött kurs som dock gav mycket kunskap. »
- Redovisningen av projektet ska komma EFTER inlämningen av projektrapporten. Känns väldigt konstigt och omvänt att stå och redovisa ett projekt inte är 100% färdigt. Tror att redovisningarna blir bättre om de hålls efter att rapporterna är färdiga. För övrigt var 10 minuters redovisning för lite tid för ett så omfattande projekt.»
- planeringen behöver bli bättre.»
- Uppläggning av föreläsningsanteckningar och inlämningsuppgifter borde bli bättre. Dels vill man gärna ha anteckningarna INNAN föreläsningen och man vill gärna kunna göra inlämningarna i god tid, så att man inte blir tvungen att sitta med dem dagarna innan bara för att de inte lagts upp. Man har faktiskt annat arbete samtidigt att planera in! Som ergonomi-kunniga borde ni förstå vikten av att känna att man har kontroll över sina egna studier.»
- Duggor och inlämningsuppgifter borde lämna mer plats åt egen reflektion, det var alldeles för mycket korta faktasvar. I allmänhet bör kursen följa ergonomiska villkor, typ inte färgkoda saker i powerpoint-slides, inte ha för mycket information på varje slide...»
- r korttidsminnet är begränsat?”, och svaret skulle vara hur korttidsminnet är uppbyggt. dugganskrivningen gav inte alla samma möjligheter att svara på frågorna eftersom personer släpptes in efter att andra hade lämnat salen, vilket gjorde att de senare insläppta hade möjlighet att ha kunnat prata med andra skrivare och få information om duggan. detta tycker jag är ett seriöst problem i fråga om rättvisa till lika examination. det kändes fel att alla moment i kursen var bidragande till överbetygsdelen. det borde utformas så att några delar endast kan ge godkänd och några delar kan ge både godkänt och överbetyg. föreläsningarnas powerpointar var ostrukturerade vilket går stick i stäv med kursen andemening, där man ska göra det enklare för användaren genom att ge så lite onödig information som möjligt. powerpointarna var plottriga med mycket onödig information och oväsentliga bilder. flera föreläsare (annalisa osvalder, jutta schippman) hade för vanan att prata bort föreläsningarna med ovidkommande information om sitt privatliv. man måste lägga i åtanke hur mycket tid vi studenter investerar i vår utbildning och att föreläsaren pratar bort tiden med att tala om sin hemö eller resa från ergonomikonvent känns inte som välinvesterad tid. det känns syjuntigt. kursen i sin helhet tog för mycket tid från den pararella kursen basic design ii.»
- Många uppgifter på både inl. uppg. och projektarbetet var luddigt formulerade. Även på duggorna gick frågorna att tolka på olika sätt.»
- PP presentationerna borde komma ut på kurshemsidan innan föreläsningarna. Kunskap om rapportskrivning. Detta får vi inte förrän i Behov och krav, är det inte lämpligt att vi får den redan i denna kurs?»
- Lämna ut inlämningsuppgifterna tidigare samt förkorta dessa.»
- *Administrationen. Riktigt dålig med sen information. Några timmar innan meddelades att inlämningsuppgifterna kunde ses över en speciell tid. Kvällen innan redovisningen fick vi reda på om vi skulle ha ett efter- eller förmiddagspass. (Vi studenter måste också planera och ha tid att utföra andra sysslor). *Helst gärna skulle jag vilja ha möjlighet att se mina resultat. Flera av oss vet inget mer om hur det har gått för oss, annat än den första duggan. *En del duggafrågor var väldigt vaga - ändå förväntas en student skriva en halv uppsats på varje fråga. "En mening på varje fråga" stämde inte alls.»
- Uppmuntra till arbete med projektet under hela kursen, nu blev det mycket projekt i slutet bara känns det som. Detta kan göras genom tidigare handledartillfällen, fler inbokade lektioner för projektarbete, även i början av kursen, osv..»
- Mer tydlighet i vad som kommer på duggorna»
- många frågor är väldigt luddiga både vad gäller inlämningsuppgifter och duggor, tydligare där. Inte heller rimligt att man ska få avdrag för att man inte fått med precis allt om man fört en utförlig diskussionn(ex. laptop fråga inlämningsuppg.). Totalt sett är det väldigt svårt att veta vad som krävs och vad som söks i många frågor.»
- Gästföreläsningarna var väldigt okordinerade. Examinatorn visste inte vad de tagit upp på vilka föreläsningar. Dra också ner betydelsen av inlämningsuppgifterna, man får för mycket att göra och det är väldigt stressande. Om inlm.uppg. ska vara med måste vi få tillbaka den första mycket tidigare och innan den andra ska vara inlämnad. Det kändes som om föreläsningarna var bara ett snabbt genomdrag och att vi måste LÄSA oss till allt. En känsla som för mig beskriver denna kursen är okordinerad.»
- Bättre feedback. Poängsystemet. »
- jag tycker att examinationen av kursen var genomgående oseriös. man var tvungen att lägga mycket tid för att klara av de olika delarna i kursen, men examinationen gjordes med tvetydiga och dåligt formulerade frågor i både inlämningsuppgifter och duggor. ett exempel är att den andra duggen kändes som den var ihopskriven på fem minuter. frågorna var konstigt formulerade och avslutades ofta med utropstecken, vilket gav ett helt klart oseriöst intryck. i en fråga frågades det ”,,Varför är korttidsminnet är begränsat?”,, och svaret skulle vara hur korttidsminnet är uppbyggt. dugganskrivningen gav inte alla samma möjligheter att svara på frågorna eftersom personer släpptes in efter att andra hade lämnat salen, vilket gjorde att de senare insläppta hade möjlighet att ha kunnat prata med andra skrivare och få information om duggan. detta tycker jag är ett seriöst problem i fråga om rättvisa till lika examination. det kändes fel att alla moment i kursen var bidragande till överbetygsdelen. det borde utformas så att några delar endast kan ge godkänd och några delar kan ge både godkänt och överbetyg. föreläsningarnas powerpointar var ostrukturerade vilket går stick i stäv med kursen andemening, där man ska göra det enklare för användaren genom att ge så lite onödig information som möjligt. powerpointarna var plottriga med mycket onödig information och oväsentliga bilder. flera föreläsare hade för vanan att prata bort föreläsningarna med ovidkommande information om sitt privatliv. man måste lägga i åtanke hur mycket tid vi studenter investerar i vår utbildning och att föreläsaren pratar bort tiden med att tala om sin hemö eller resa från ergonomikonvent känns inte som välinvesterad tid. kursen i sin helhet tog för mycket tid från den pararella kursen basic design ii.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.47
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från