ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Ekonomistyrning, LMT574

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»3 37%
Cirka 20 timmar»4 50%
Cirka 25 timmar»1 12%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 12%
75%»0 0%
100%»7 87%

Genomsnitt: 4.75

- Ibland krockade lektionerna med exjobbet.» (50%)
- missade någon enstaka lektion» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 62%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 25%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Målen är för lågt ställda då vi redan har lärt oss hälften av kursen i den tidigare ekonomikursen.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»3 37%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 2.87

- Tentan var ett ihopplock från gamla tentor och utdelade övningsuppgifter vilket gjode att man kände igen siffrorna och visste att man gjorde rätt. Mycket dålig tenta. Jag tycker att Ceciloa kunde ha ansträngt sig och tagit fram nya uppgifter till tentan. Framförallt räkneuppgifterna. Teoriuppgifterna var simpla också. Cecilia kunde ha frågat oss på om målteorierna och hur affärsidé och visionen binds ihop med ekonomistyrningens uppgifter eller liknande. Hon skulle ha förhört oss på det nya, inte sådant vi lärde oss i föra kursen. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»5 62%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- Alldeles för lite tavla i klassrummet. Det fanns inga anteckningar på hemsidan eller annan matnyttig information från lektionerna. » (Ganska liten)
- Upplägget på tavlan vid en vanlig lektion kan ses ibland mycket ostrukturerad. annars bra.. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3.25

- På tok för dyr kurslitteratur» (Ganska liten)
- Boken är för mycket onödigt och för lite vesäntligt» (Ganska stor)
- Böckerna har hjälpt mig mer än föreläsningarna. Men böckerna var alldeles för dyra och på väldigt låg nivå, de förklarade på mellanstadienivå nästan. » (Ganska stor)
- Kurslitteraturen är dyr då övn.bok kostar 300 och teoribok 600kr» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 75%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.87

- Fanns det någon sådan? Vi fick 2 utdelade extra uppgifter och tre tentor låg ut på hemsidan sedan förra året.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Cecilia svara alltid gärna på frågor, inga problem!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»7 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

- Det var bra med en egen uppgift.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 12%
Lagom»7 87%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.87

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 75%
Hög»2 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Exjobbet tog upp tiden. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Godkänt»4 50%
Gott»3 37%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Alldeles för mycket repetetion. Produktkalkylering lärde vi oss i förra kursen. Det nya med budgetering, prestationsmätning (vilket också var repetetion) och benchmarking var ungefär en fjärde del av kursen. KASST!! Ta bort repetetionen. » (Dåligt)
- Bra lärare» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- praktikfall»
- Praktikfallet var väldigt bra! Man lärde sig verkligen mycket och det var lagom mycket arbete!»
- Det nya budgetering och framåt. Standardkostnad, internprissättning, benchmarking m.m.»
- budgetring och sammanställning av ekonomiskarapporter»
- Att alla gör samma praktikfall»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det är inte bra med OH-föreläsningar! Mer anteckningar på tavlan eller power point!! Med OH hinner man inte skriva av och det syns dåligt och man får då inga anteckningar att titta på till tentan. Hade varit bra att kunna hämta anteckningar/power point om varje föreläsning på kurshemsidan också!»
- Ta med allt det nya med internrevision, målkostnadskalkylering. Lägg även till någon lektion med kostnadsställen, faktura hanetering på ett företag. Lägg mer tyngd på analyser. Om jag får fram 30 % på räntabiliteten, vad betyder det egentligen? Vad behöver företaget fixa till? Hur fungerar det med moms? Varför kan företag handla momsfritt? Tänk igenom vad som är nyttigt för oss att kunna när vi kommer ut i arbetslivet? Hur lägger man en projektbudget? Ta in mer exempel från verkliga livet.»
- Kanske förska göra föreläsningarna lite mer intressanta och väva samman de olika delarna på ett bättre sätt.»

16. Övriga kommentarer

- skulle vilja se mer praktiskt ekonomiarbete i ett företag, eller tex hur man som egenföretagare sköter sin ekonomi med redovisning mm.»


Kursutvärderingssystem från