ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Handelsrätt, SJO150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-09-19
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»6 31%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.26

- inget jobb alls!» (Högst 15 timmar)
- föreäsningarna var bra så jag har inte behövt plugga så mkt» (Högst 15 timmar)
- mindre i början. mer i slutet» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»2 10%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»4 21%
100%»12 63%

Genomsnitt: 4.26

- missat en lektion så närmare 100 än 75%» (100%)
- satsade på att hänga med ordentligt på föreläsningarna för att plugga mindre hemma. Det har funkar bra för mig.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 21%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 2.47

- Mitt fel. Kurs PN finns.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 78%
Nej, målen är för högt ställda»3 21%

Genomsnitt: 2.21

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 37%
Ja, i hög grad»6 37%
Vet ej/har inte examinerats än»4 25%

Genomsnitt: 2.87


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 3

- Jag tycket att föreläsningarnas tempo är alldeles för högt. Att undervisa lite mer grundläggande/överskådligt, så studenterna sedan kan fördjupa sig med egna studier tycket jag är bra för kurser av denna sort(juridik).» (Ganska liten)
- Mer praktikfall och problemlösning i kursupplägget i och med att det var det endaste som testades på tentan» (Ganska stor)
- pedagigiska redovisningar doch är roberth nogat snabb i sina presentationen. Jag hinner inte antäckna» (Mycket stor)
- har inte varit på någon föreläsning» (Mycket stor)
- mkt bra föreläsningar. Robert är bra» (Mycket stor)
- Lektionerna är väl disponerade med gott om utrymme för diskussion. Tempot har har varit bra genom hela kursen. Konstaterar att vissa områden har djupbehandlats medan andra har skyndats igenom mycket fort.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.83

- mycket litteratur (jämförelsevis mot andra kurser) och "svårsorterat", personligen lär jag mig inte mycket genom att plöja genom böcker och försöka memorera den.» (?)
- läst böckerna men får troligtvis ut mer av att läsa PP och mina antäckningar» (Ganska liten)
- Böckerna har inte varit till stor hjälp med de utdelade praktifallen etc var bra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»5 27%

Genomsnitt: 3.11

- Det är viktigt att allt material finns tillgängligt på ping-pong redan från starten på kursen. Jag tycker att övningar var ett mycket bra sätt att lära sig förstå hur man tillämpar lagtexten. För att kursen skulle kunna bli ännu bättre är det viktigt att Herr Severin lägger upp övningar på ping-pong i tid och dessutom meddelar om till vilket tillfälle dessa övningar ska ha varit gjorda. Jag lärde mig mest när vi fick möjlighet att göra övningarna själva först och sedan diskutera dem i klassen. » (Ganska bra)
- Filerna upplagda bör ligga i PDF. Även gästföreläsares Forum och andra hjälpmedel i pingpong har inte utnyttjats.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt hjälp»3 16%

Genomsnitt: 3.66

- Några minuter av föreläsarnas rast brukar man få, men jag tycker att man kan sätta av ett tillfälle för att ställa/besvara frågor. Det kanske händer (har två föreläsningar kvar nu)» (Ganska bra)
- Kan skicka mail till han!» (Ganska bra)
- Aldrig tidigare har jag varit mer intresserad av att ställa frågor på en kurs. Juridik är kul och Severin gör det ännu roligare. Han är mycket tillmötesgående och jag har fått svar på mina frågor, även på mail.» (Mycket bra)
- En eloge till Severin som alltid ställer upp!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt samarbete»3 15%

Genomsnitt: 3.84

- Sent upplaggt material någon gång annars OK» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»6 31%
Hög»10 52%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.47

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»2 11%
Låg»0 0%
Lagom»5 27%
Hög»8 44%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 3.55

- Kan inte svara på detta eftersom jag hade Tg på flera kurser» (?)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 11%
Godkänt»8 44%
Gott»5 27%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.27

- Fråga 6 står för största delen av detta svar.» (Dåligt)
- Kunde har förklarat mer utförligt hur man ska förstå de olika bitarna, hur man ska svara de på tentafrågorna, hur man ska arbeta med lagtexterna etc. Utveckla mer, va mer tydlig, dra inte igenom för snabbt och prata tydligare!» (Dåligt)
- Jag tycker kursen var ganska flummig. Svårt att förstå vad man skulle kunna till tentan. Det var mycket hoppande mellan lagarna och ofta kändes det ostrukturerat. När en frågeställning kom upp kändes det som man aldrig fick riktigt svar på själva frågan utan många "om, ifall, kanske, beror på". Det var väldigt svårt att plugga till tentan då eftersom man inte visste vad som var "rätt eller fel."» (Godkänt)
- Skulle vilja ha mer av denna typen av kurser anser att jag bör kunna detta som ett flytande vatten eftersom det är bla sådana här frågor jag kommer att arbeta med i framtiden!» (Gott)
- juridik är kul» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Roberth S»
- Rolf Ihre som gästföreläsare.»
-
- Övningarna tycker jag är mycket viktiga och ska absolut vara kvar. Fortsätt att lägga upp facit efter att vi gått igenom övningarna.»
- Gästföreläsningen»
- Robert Severin»
- Robert»
- diskussionerna och det öppna klimatet»
- Gästföreläsaren, mycket bra på att förklkara grunderna i sjörätt!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Snabbheten i PP-presentationerna»
- Se fråga 6.»
-
- Se över om man kan göra fler kurser med Juridiken så att man inte bara skrapar lagarna på ytan utan att man lär sig dem lite mer ingående.»
- Strukturen över dokumenten på PingPong, samt pedagogiken i Powerpointarna (svåra att förstå när man sitter själv).»
- Lägg upp alla övningarna på ping-pong och märk dem med datum som de ska vara klara till i början av kursen. »
- fler uppgifter per kapitel att öva på kontinuerligt under hela kursen. så att man kan vara mer "aktiv" än att bara läsa på.»
- Bättre struktur med en lagtext i taget. Powerpoint på pingpong innan tentan så man kan anteckna på dem eftersom det är mycket nyckelord. Powerpoint-presentationerna ger inte så mycket om man missat föreläsningen, de kunde vara lite utförligare. När powerpointen finns på pingpong är det bra om man kan skriva ut flera sidor på varje papper eftersom presentationerna är så långa blir det en himla massa papper.»
- inget»
- Europa delen känns dit tvingad och för kort varsel!!!»

16. Övriga kommentarer

-
- Severin är en mycket bra föreläsare som jag hoppas jag kommer att få se mer av under utbildningen. Det enda han kan bli bättre på är att han kan vara lite rörig och blanda ihop saker =) »
- Det är roligt att gå på föreläsning med Robert för det kommer så många roliga citat och vitsar.»
- Mer rättsfall övningar till nästa år kanske!»


Kursutvärderingssystem från