ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Introduktion till Automation och mekatronik, MPP085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-02 - 2013-01-20
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»35 71%
Cirka 20 timmar»6 12%
Cirka 25 timmar»2 4%
Cirka 30 timmar»4 8%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 1.61

- Den enda delen i kursen som krävde tid och arbete var projektet, och det krävde inte jobb varje vecka.» (Högst 15 timmar)
- om ens 5» (Högst 15 timmar)
- Om man ser till snitt-tiden, så blir det väl under 15 timmar. Stor arbetsbelastning innan deadline.» (Högst 15 timmar)
- ingen aning verkligen» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»12 24%
75%»18 36%
100%»18 36%

Genomsnitt: 4.02

- mer 0 såklart men inte 25» (0%)
- Eftersom Automation&Mekatronik är ett väldigt brett område, så blev alla föreläsningar som skulle ge en helhetsbild av vad det vär alldeles för slumpmässiga för att kunna ta till sig. Man kunde inte relatera till någon föreläsning och i Z-gruppen på facebook började vi kalla dem för "bullshit-föreläsningar". » (25%)
- Föreläsningarna lockade inte och var inte speciellt väl genomförda, endel var väldigt bra men alltför många var dåliga.» (50%)
- allt utom endel av måndags föreläsningarna» (75%)
- En och annan föreläsning har skippats.» (75%)
- En del föreläsningar från gästföreläsare kändes ganska irrelevanta » (75%)
- närmare 100 än 75» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 52%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 4%

Genomsnitt: 1.94

- Fans ingen direkt kursplan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag kommer inte ihåg vad det stod i målen, men antar att de skulle ge en grund i vad Automation&Mekatronik är.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen har ändrats under tidens gång/ varit otydliga från start» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»29 87%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2

- Det är en intro kurs för dom som är osäkra. Det hade bara vart idiotiskt att höja målen när vi rör oss i de ytterst yttligaste skikten.» (Ja, målen verkar rimliga)
- vet ej.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Om föreläsningarna följer målen, så förväntas det nog att studenterna verkligen brinner för Automation&Mekatronik och är väl inlästa på ämnet innan föreläsningarna.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»3 8%
I viss utsträckning»21 58%
Ja, i hög grad»6 16%
Vet ej/har inte examinerats än»6 16%

Genomsnitt: 2.41

- Duggan var ett skämt och inlämningsuppgifterna ganska värdelösa» (Nej, inte alls)
- Bra test» (Ja, i hög grad)
- Vet ej kommer inte ihåg målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»15 31%
Ganska liten»17 36%
Ganska stor»14 29%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Mycket underliga lärare. De kunde ändra information om uppgiften lite som dom ville och det rörde till väldigt mycket under projektets gång. De sa aldrig vad man fick göra, utan bara vad man inte fick göra. Det jag lärt mig i denna kurs har jag lärt mig av gästföreläsarna och mina klasskamrater, inte av skolans lärare (Hans Sjöberg och Göran Stigler). » (Mycket liten)
- Nästan alla föreläsningar har varit helt värdelösa och känns mer som "intresseväckande föreläsningar" än som del av en kurs. Innehållet har antingen varit osmmanhängande och det känns inte som att någon vet vad vi faktiskt ska lära oss, utan istället låtit varje föreläsare helt fritt avgöra vad de ska prata om. Antingen har man inte förstått något (som föreläsningen om mikrokontroller) eller så har det känts meningslöst eller väldigt avlägset att tillämpa.» (Mycket liten)
- Allt har varit riktigt rörigt och kaos rakt igenom. Föreläsningarna har för det mesta känts helt orelevanta och att de inte har gett något.» (Mycket liten)
- Jag hade höga förkunskaper innan kursen» (Mycket liten)
- Det var ganska rörigt och saker ändrade sig ofta, vi var tvungen att tänka mycket själva. Det var många föreläsningar som jag inte tyckte gav så mycket.» (Ganska liten)
- Undantaget är robotlabbarna, som var till stor hjälp i projektarbetet.» (Ganska liten)
- Större delen av kursen bestod av presentationer av olika mekatroniska ting och gav en väldigt ytlig genomgång. » (Ganska stor)
- Dålig information från undervisare» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»21 44%
Ganska liten»11 23%
Ganska stor»14 29%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.89

- ingen kurs literatur» (?)
- Vi har inte haft någon litteratur eller liknande.» (?)
- Existerade inte» (Mycket liten)
- Kompendiet i CAD gås igenom alldeles för ytligt, det i robostudio är så enkla att följa att en 13 åring kunnat utföra samma labbar som vi gjorde, och de hade nog förstått lika lite som oss om hur programmet fungerar.» (Mycket liten)
- fanns ingen» (Mycket liten)
- Vilken kursliteratur?» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»8 16%
Ganska dåligt»25 51%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»7 14%

Genomsnitt: 2.3

- Det kom ut mycket ny information på pingpong, och då den gamla informationen inte togs bort var det svårt att veta vad som gällde» (Mycket dåligt)
- Mycket dåligt skött. Timeedit har inte uppdaterats för att visa vilka timmar som faktiskt gällde. Det har resulterat i att man ett par gånger kommit till en föreläsning som inte blev av (dvs man satt och väntade på en föreläsare som aldrig anlände) Specifikations-dokument på pingpong har ändrats utan att information om detta gått ut till eleverna vilket vållat en del missförstånd. Lärarna själva har inte riktigt vetat vilka regler som gällde vilket innebar att man kunde få två helt olika svar på saker beroende på vem man frågade. » (Mycket dåligt)
- Dåligt med information i tid.» (Mycket dåligt)
- Det sämsta under hela kursen har vart att det var så många ansvariga för kursen. Det hjälpte inte heller att viktig information spreds ut i olika forum och att den vanligaste sättet att få reda på något var muntligt från sin klasskamrat.» (Mycket dåligt)
- Pingpong är lite skräpigt att använda, kurshemsidor är nästan bättre.» (Ganska dåligt)
- Rörigt» (Ganska dåligt)
- Dålig info om ändrade tider » (Ganska dåligt)
- har fått informationen på olika ställen och i dålig tid» (Ganska dåligt)
- Det var många dokument som senare ändrades och inte stämde.» (Ganska dåligt)
- Det ryktades om att vissas duggor blivit borttappade och annat strul. Sen var uppstarten för kursen luddig. » (Ganska dåligt)
- Webbsidan (Ping-Pong) fungerar oftast bra det som inte har varit bra är att lärarna inte verkar ha någon koll på vem som ska göra vad. Information kommer ofta sent och det är ingen struktur av innehållet.» (Ganska bra)

9. Tycker du att PingPong är ett bra kommunikations- och informationsverktyg för denna kurs?

Utnyttja gärna fritext-fältet och lämna korta, konstruktiva förslag till förbättringar!

49 svarande

Ja, det har fungerat bra!»9 18%
Det har fungerat OK.»18 36%
Nej, det kunde vara bättre.»18 36%
Det har inte alls fungerat.»3 6%
Vet ej, har inte varit inne så ofta»1 2%

Genomsnitt: 2.36

- Vore bättre att samordna en portal som all studiekommunikation sker genom.» (?)
- Det fungerar men hade gärna sett mer användande av sidan från mina klasskamrater. Grupparbeten blir betydligt svårare när man är beroende av att samtliga gruppmeddlemar också använder skolans sidor.» (Det har fungerat OK.)
- pingpong är dels svår navigerat. Att det inte står när en fil är upplagd är VÄLDIGT irriterande eftersom man då inte vet om filer har ändrats eller inte.» (Nej, det kunde vara bättre.)
- Sidan är rörig och svår att hitta på» (Nej, det kunde vara bättre.)
- PingPong i sig är bra, men det kom ut mycket ny information under kursens gång gällande projektet och då den gamla informationen inte togs bort var det svårt att veta vad som gällde» (Nej, det kunde vara bättre.)
- Pingpong hade fungerat bra om den hade uppdaterats ordentligt och att nya inlägg på anslagstavlan hade skickats även till studentmailen precis som med PiM-meddelanden. » (Nej, det kunde vara bättre.)
- ibland svårt att hitta rätt filer. uppdatering av filerna skedde hela tiden, vilket gjorde oss förvirrade många gånger.» (Nej, det kunde vara bättre.)
- Man borde vara tydligare med var man hittar saker och inte bara säga "Det finns på pingpong" och sen får man själv leta genom djungeln som det är där.» (Nej, det kunde vara bättre.)
- Tydligare menyer» (Nej, det kunde vara bättre.)
- Siadan är inte uppbyggd på ett sammanhållande sätt och är svår att överskåda. » (Nej, det kunde vara bättre.)
- Det kändes som att Pingpong försöktes framställe som den givna ersättaren till facebook. Jag hade svårt med navigation på sidan. Vem lägger "inbjudningar" (alltså schemalagda labbar) under fliken "vertyg"? » (Nej, det kunde vara bättre.)
- Dålig uppdatering av schema, svårt att orientera sig på hemsidan, » (Det har inte alls fungerat.)
- svårt att hitta och dålig uppdatering » (Det har inte alls fungerat.)
- Informationen kan spridas i allt för många olika forum. Notis funktionen existerar inte så man måste besöka alla forum för att klargöra att man inte har missat något.» (Det har inte alls fungerat.)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»20 40%
Ganska bra»19 38%
Mycket bra»5 10%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 2.73

- Ofta fick man helt olika svar beroende på vem man frågade på hur rapporten skulle se ut, dessutom var mallen för rapporten väldigt konstig?» (Ganska dåliga)
- Svårt att veta vem man ska fråga om vad när det bara är massa gästföreläsare hela tiden.» (Ganska dåliga)
- Det var svårt att få tag i kursansvariga och när man väl fick tag i dem så gav dem en vaga svar som inte var mycket till hjälp. Det blev inte bättre heller av att de hela tiden ändra åsikt. Dålig kommunikation mellan dem helt enkelt.» (Ganska dåliga)
- Men man fick olika svar av olika personer. » (Ganska bra)
- på CAD-tillfällena så avr svaren oftast. "Ah, Catia gör så ibland" och sen tog det 10 minuter, en kvart innan Hans insåg att man skulle göra på något annat sätt.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»18 36%
Mycket bra»30 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Fungerat bra överlag men svårt för 7 personer att skriva en gemensam rapport utan att innehållet känns lite osammanhängande. » (Ganska bra)
- Förhållandevis bra, men hade gärna sett att gruppen var mer aktiv online på PingPong.» (Ganska bra)
- Jobb i grupp gjorde att vissa gjorde mer än andra.» (Ganska bra)
- Enda sättet att lära sig något på.» (Mycket bra)
- Min klass har vart underbar och vi har hjälpts åt i så stor utsträckning som möjligt.» (Mycket bra)
- Facebook-grupp där alla mail lades upp, allt material som vi la upp på Pingpong skrev vi om på facebook också. Det sköttes väldigt bra.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

50 svarande

För låg»2 4%
Låg»15 30%
Lagom»31 62%
Hög»2 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Det blev lite tight i slutet och var lite löst i början, så det jämnade väl ut sig.» (Lagom)
- ojämnt, ibland mycket ibland rätt lite» (Lagom)
- (Lagom)
- Vi ahde god planering, mycket tack vare projektansvariga, som gjorde att det aldrig blev superjobbigt.» (Lagom)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 6%
Lagom»26 52%
Hög»20 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- (Lagom)
- Min målsättningen var godkänt i alla kurser, även om jag var negativ till programmeringen, för att det var ett helt nytt ämne för mig. Men 3or lyckades jag skrapa ihop i alla kurserna.» (Lagom)
- Hög belastning på grund av tre parallella kurser.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»5 10%
Dåligt»16 32%
Godkänt»23 46%
Gott»5 10%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningar som ibland kändes helt irrelevanta för ämnet. Lärare som inte känns engagerade samt svåra att kommunicera med. Ingen struktur på kursen överlag, ändringar av information under kursens gång så att man får göra om saker man redan gjort pga små ändringar som lätt hade kunnat undvikas om lärarna hade strukturerat upp det hela innan kursen drog igång. » (Mycket dåligt)
- Lärarna gjorde mig mycket ointresserad av ämnet, även om vissa gästföreläsare mer än kompenserade för det. » (Mycket dåligt)
- Inte lärt mig mycket vettigt, speciellt för att vara 7.5hp.» (Mycket dåligt)
- Vi studenter har under kursens gång haft svårt att veta vad vi skall göra och det känns som om förutsättningarna hela tiden ändrades » (Dåligt)
- Strukturera upplägget bättre. Se tidigare kommentarer» (Dåligt)
- Dåligt upplägg på kursen, mindre bra planerat.» (Dåligt)
- En kurs som lät riktigt intressant men som tyvärr varit ganska rörig och otydlig. » (Dåligt)
- Tanken att blanda in näringslivet är mycket bra, men kursen blev för spretig. Det fanns ingen tydlig röd tråd.» (Dåligt)
- Det som var bra var själva byggandet av roboten, men det beror till stor del på min grupp och inte på lärare/instruktörer. » (Dåligt)
- Bra med själva bygget och föreläsningarna, men handledningen till både bygget och inlämningen har varit katastrof. Hans och Göran har olika uppfattningar om allt och om man gör som den ena säger så får man fel i inlämningen av den andra. De borde ha bestämt vår uppgift och hur det skulle se ut med bana och allt innan vi började projektet.» (Dåligt)
- Mycket utdragen kurs som till slut tappade fokus.» (Dåligt)
- En del saker var lite dåliga. t.ex. bristande information om inställda föreläsningar. Även allmänt kändes det som att informationen var lite dålig » (Godkänt)
- Kändes rörigt» (Godkänt)
- SJälva robotbygget och allt som rörde det var helt klart godkänt. Lärorikt och roligt. De flesta föreläsningar kändes dock överflödiga, tycker en röd tråd saknades genom kursen.» (Godkänt)
- Var lite virrigt på sina ställen,kändes som om det var första gången kursen hade hållits. » (Godkänt)
- Rörigt men bra för dom som är osäkra» (Godkänt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Robotbyggningen, planeringen var dock alltför avancerad då alla redan visste från början vad som skulle göras.»
- Själva uppgiften tyckte jag var bra»
- Robotbygget»
- Vet faktiskt inte.»
- De praktiska lektionerna»
- Gästföreläsningarna»
- Det praktiska delen »
- Robotbygget var roligt och känns relevant, dock skulle det vara lite mer genomtänkt, antingen så att man faktiskt förstår lite hur elektroniken och sensorerna faktiskt fungerar och/eller i uppgiften tvinga fram lite mer kreativa lösningar (inte ha banan som en stor hocketsarg där man kan vinna tävlingen helt utan en programmerad lösning genom att bara åka rakt fram).»
- Gästföreläsarna. »
- Bredden på kursen var bra.»
- Att man får bygga någon sorts robot.»
- Robotbygget, kul idé om uppdraget.»
- Konceptet »
- Det praktiska arbetet.»
- Kursens moment»
- Föreläsning från Volvo om automatioserad säkerhet.»
- Byggtillfälle och föreläsningar»
- projektet var roligt»
- Grundtanken med kursen.»
- bra och rolig grundide»
- det var kul att bygga själv, det praktiska uppkattades»
- Robotkonstruktionen»
- Labbarna var roliga och informativa.»
- Robotbygget, Volvos föreläsning»
- HÅll er till ett forum. Helst med notis funktion. Mail fungerar utmärkt för min del att föra ut information. Man behöver inte ett komlicerat programt för det.»
- Offline-labbarna»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gästföreläsningarna var kassa och hade för liten inverkan på kursresultatet i sig.»
- Föreläsningarna bör vara bättre strukturerade, ha ett sammanhang till varandra och inte alls vara så flummiga som de varit i år.»
- kursen bör vara planerad när den börjar. det är grymt irriterande att inte veta vad man skall göra som student»
- lite bättre koll»
- Strukturera upp det hela så att man får en överblick. Se till så att viktiga delar av informationen kommer ut direkt inte efter halva kursen.»
- Handledarna behöver bli tydligare med vad de menar.»
- Uppstruktureringen samt informationsutgivningen, det hade varit skönt att få ut viktig/användbar information direkt så snabbt som möjligt och inte samma dag/dagen innan, som det blev ibland.»
- Byta ut Hans och Göran. »
- bättre föreläsningar, mer sammanhägande. det va för många ämnen så fick ingen vetting kunskap om nått relevant »
- Föreläsningarna bör följa en röd tråd där man fakisky lär sig något vettigt, ex. skulle mycket mer tid kunna läggas på cad och mycket mindre på "sammanfattningar" typ "vad är mekatronik vad är elektronik hur är man snäll mot miljön", allt sådant kommer vi ju ändå läsa senare så varför ska man lägga nästan alla föreläsningar på det? CAD läser vi däremot inte något mer och är svårt att lära sig med endast 8 timmars labbtid och 0 föreläsningar. Robotlabbarna skulle också kunnat utvecklas, just nu kan man klara dom enkelt utan att ha en aning vad man håller på med (som tur är, eftersom ingen verkar försöka lära oss). Allt kan bli väldigt mycket bättre.»
- Informationsflödet.»
- Kursledarna verkade ha dålig kontakt vilket medförde att det blev oklart vad de ville att man skulle göra på olika uppgifter. Föreläsningarna var ofta ointressanta och det var svårt att se ett samband mellan föreläsnigarna.»
- Att det inte ska finnas så mycket oklarheter. Det ska stå exakt vad som gäller för allting. Som för oss skulle de sagt direkt exakta mått på banan och metallstaven osv. Oklart med inlämningarna också. »
- Planeringen av hur uppgiften ser ut. Materialtillgång bör vara färdigt innan byggpassen startar. Måtten på banan osv bör också vara färdiga tidigt så man snabbt kan fokusera rätt under projektet.»
- Organisering! »
- Föreläsningsmomentet. Att vara närvarande och ta anteckningar var inte alltid särskillt användbart då jag ofta fann att jag inte antecknat specifikt de moment som kom upp på duggan och fick istället plocka fram föreläsningsdokumenten via PingPong för att föra anteckningar på nytt. Med detta kunde jag lika gärna struntat i att gå på dessa föreläsningar och hållt mig till det material som lagts upp på PingPong. Det finns inte en chans att man memorerar en hel 2-timmars föreläsning som följs av en till 2-timmars föreläsning. Sammanfattningsvis antar jag att man gjort det mer tydligt exakt vad det är vi ska notera under föreläsningarna, kanske i form av frågor vi bör hålla i åtanke under föreläsningen.»
- Lärarna»
- Att handledarna börjar ta större ansvar, och att de har bättre koll. Även att de delar ut material och information i god tid.»
- Bättre planering. Inte göra lika många förändringar under kursens gång.»
- Veligheten mellan lärare, det verkade många gånger som om att de (syftar på de två männen som var ansvariga vid våra byggtillfällen) hade lika dålig koll på vad som skulle göras som vi. Saker och ting kunde ändras mitt under projektets gång, vilket i så fall ändrade förutsättningarna i projektet. Så får det inte riktigt vara - klara direktiv istället!»
- Att viktig information inte ändras under projektets gång»
- Bättre kommunikation mellan lärarna samt bättre information om inställda föreläsningar.»
- Allt, främst hur man lämnar ut information. »
- Mer Struktur i Kursen.»
- Duggan, ger ingenting. Föreläsningarna borde vara frivilliga, det är ändå upp till var och en att lägga sin ambitionsnivå.»
- Kurs som löper över 7 veckor. Mer intensiv, lite högre krav, mer seriöst.»
- mer organiserat och lite tydligare riktlinjer i börja, det är inte så bra när man får reda på att något ändras efter halva arbetet»
- Projektet, informationen var mycket bristande.»
- Bättre struktur så att man i god tid vet vad som ska göras.»
- Vissa föreläsningar kändes väldigt onödiga och tråkiga. Nya mer klara regler kring robotbygget.»
- Utförande av information»
- Introduktionen och valet av föreläsningar»

17. Övriga kommentarer

- Duggan var löjligt enkel och man behövde absolut inte ha varit på föreläsningarna, vilket mer än hälften aldrig va. Föreläsningarna måste ge mer och framförallt inte skrämma bort eleverna.»
- Slutligen hade det varit bättre att hålla timeedit uppdaterad istället för att ha ett separat kurs-schema på pingpong. »
- Kul att bygga robot.»
- Lärare som har pratat med varandra först om hur saker skall gå till innan de säger olika saker till eleverna som får problem under kursen gång »
- Kursen var lärorik, det var roligt och intressant att jobba i projektgrupper och ta fram egna lösningar. »
- Kassa projektledare... Vi får även kritik på vårt arbete för att vi uppmärksammar problemet under rapportens sammanfattning. Dålig stil att ta emot kritik. Nästan så att man känner sig kränkt. Man blir rädd för att relationen mellan lärare och elev ska påverka betyget. Jag trodde Chalmers stod för Anonymitet när det gällde betyg. Hoppas detta inte händer igen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.57


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.57
Beräknat jämförelseindex: 0.39


Kursutvärderingssystem från