ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-Miljöteknik och hållbar utveckling 09/10, PPU065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-16 - 2009-10-26
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»5 38%
Cirka 30 timmar»6 46%
Minst 35 timmar»2 15%

Genomsnitt: 3.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 15%
100%»11 84%

Genomsnitt: 4.84


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 53%

Genomsnitt: 3.3

- Genom att tydliggöra och vässa språket kan de bli lättare att förstå. Allt är väldigt luddigt och oprecist just nu. Den som skrev PM:et verkar inte förstå själv vad som är kärnan i kursen, dvs vad det är som ska läras ut.» (Målen är svåra att förstå)
- Mer struktur. Schemat var mycket svårt att läsa. Den coola planeringen som gjorts med förgade streck och stickspår var pisammt dålig utan översikt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Anser du att målen är rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Om du inte anser att målen är rimliga försöka att specificera på vilket sätt.
Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 76%
Nej, målen är för högt ställda»3 23%

Genomsnitt: 2.23

- Kursen kräver inga speciella förkunskaper utan verkade vara en "stand alone" kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen var rimliga, men utförandet skulle kunna vara betydligt bättre» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är nog rimliga, men vägen dit kräver alltför mycket från studenterna. Istället för fokus på att lära sig effektivt, kräver upplägget att mycket energi läggs på fel saker.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Precisera vad som egentligen är målet med kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Alldeles för många inlämningar i olika grupper. Alla delar var dock bra det fanns egentligen ingen dålig. Så för min del var det en grym kurs. Om ni kan utöka den till 9 hp så motsvarar det arbetet.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»1 8%
I viss utsträckning»5 41%
Ja, i hög grad»6 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Otydligheten skapar en omätbarhet i examinationen. De många olika små projekten gav varken djupare kunskap eller testade om man tillgodogjort sig innehållet i kursen.» (Nej, inte alls)
- Mindre olika projekt, mer fördjupning. Samt en mer välskriven hemtenta och inte en hemtenta som är ett försökt till en hög nivå. Hemtentan var inte korrekturläst och det svenska språket i den var på låg nivå. Kändes som att den var skriven snabbt och utan större eftertanke. Om vi studenter skall lägga ner massor av timmar på en uppgift skulle det vara skönt om läraren hade lagt lite tid på den.» (I viss utsträckning)
- Det fanns möjlighet för den som ville att inom flera moment smita undan eftersom mycket arbete gjordes i grupp. Hemtentan tycker jag på ett bra sätt testade och utökade mina kunskaper.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen (föreläsningar, övningar mm) varit för din inlärning?*

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 53%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.53

- Mindre röriga föreläsningar, mindre föreläsare som har dålig kunskap. Mer vikt på kvalitativa föreläsningar istället för kvantitet.» (Ganska liten)
- Övningarna var bra, men vissa föreläsningar var katastrofalt dåliga. Byt ut Hans föreläsningar.» (Ganska liten)
- se till att inte ha ungefär samma info på flera lektioner» (Ganska liten)
- Det är svårt att ge ett svar på den frågan eftersom nivån på föreläsningarna skilde sig otroligt mycket från riktigt bra till mycket dåligt. Jag gick på alla föreläsningar. Om jag hade gjort om kursen idag hade jag INTE gjort det med tanke på ineffektiviteten under vissa tillfällen. Lyssan på studenternas åsikter och gör om dessa moment! » (Ganska liten)
- Överväga att inte bara planlöst undervisa, utan försöka skapa en koppling till det som kursansvariga anser är viktigt.» (Ganska liten)
- Vet inte» (Ganska stor)
- Föreläsningarna skulle behöva bli mer effektiva, alla gav inte så mycket. Innehållet bör ses över om man måste ha alla föreläsningarna eller ge mer tid för de uppgifter som vi hade istället.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»8 61%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 3

- Har inte hunnit läsa nått i den föränns när hemtentan skulle skrivas på slutet. Kurslitteraturen verkade vara okej, men det var för mycket olika projekt och olika grupper till vänster och höger att man inte öppnade boken föränn sent i läsperioden,» (Mycket liten)
- Plan B är en jättebra bok. Annonsera den som sådan!» (Ganska liten)
- Jag hade önskat ett moment som tydligare och på ett bättre sätt gav tid och möjlighet att läsa kurslitteraturen tidigt i kursen. » (Ganska stor)
- Kursmaterialet var mycket bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 2.76

- Information om ex. inlämningsuppgifter och gruppprojekt har varit under all kritik. Viktig information om ex. redovisningsformer har kommit först några dagar innan redovisning. Vidare har utdelad information varit motstridig.» (Mycket dåligt)
- Fanns info på webbsidan med utdelat material, men oftast i nyare word format istället för pdf. Under all kritik. » (Ganska dåligt)
- Det var ibland otydligt om vilka kursmoment som skulle lämnas in och när, CES-programmet kom till TD på tok för sent m.m.» (Ganska dåligt)
- Ganska förvirrat, speciellt filinlämning och inlämningsdatum.» (Ganska dåligt)
- Lite rörigt, men allt ordnades» (Ganska bra)
- Det skulle vara bra att få feedback på de två första projekten tidigare (har inte fått någon när detta skrivs). » (Ganska bra)
- Förutom att mappindelningen stundtals var rätt förvirrande med mängden undermappar osv. Generellt var det väldigt mycket material.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor till kursansvarig, föreläsare och handledare?*

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 15%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»6 46%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Var possitivt inställd till kursen i början, men förlorade motivering pga kursens dåliga planering och upplägg. Handledning i det större projektet var bra då det skedde en gång i veckan och gav resultat.» (Ganska dåliga)
- Var för lite tid planerat för handledning ex. vid de mindre gruppuppgifterna. » (Ganska dåliga)
- Tydligare svar. Mer och bättre handledning till projekten (Då talar jag inte om leksaksprojektet där handledningen var superb). » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Lite olika men generellt hade vi relativt stora problem där jag inte upplevde att vi fick tillräcklig hjälp från examinator/handledare. I alla grupparbeten går mycket tid åt till att få sammarbetet att fungera. Därför kan inlärningsprocessen ibland bli lidande. I denna kurs kan jag känna att den stora mängden grupparbeten har gjort att jag lärt mig mindre och mer oeffektivt än vad som hade varit möjligt. Synd!» (Ganska dåligt)
- Färre projekt hade medfört färre grupper, vilket hade gjort grupparbete lättare och ökat sammarbetet.» (Ganska bra)
- Inte ha så många gruppuppgifter i stora grupper utan istället kunna lägga mer tid på varje uppgift och få ut mer.» (Ganska bra)
- Den stora gruppen i leksaksprojektet var lite svår att hantera men samtidigt var det bra träning och när det fungerade fick vi mycket gjort, så jag tror inte att det är något som nödvändigtvis behöver ändras. » (Ganska bra)

11. Hur hög upplevde du arbetsbelastningen på kursen?*

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»7 53%
För hög»6 46%

Genomsnitt: 4.46

- inte starta lika många projekt samtidigt utan se till att man hnner avslut ett arbete innan nästa startar» (Hög)
- Se till att få uppgifterna mer fördelade över hela kursen. Fyra av fem uppgifter hade deadline sent i kursen. Det blev många överlappningar och svårt emellanåt att få ihop alla olika grupper. » (Hög)
- Mer projekttid i början av kursen. Kanske kan föreläsningarna reduceras lite, det blev en del upprepningar. Hemtentan kan delas ut tidigare.» (Hög)
- Välj ut de kursmoment som ger mest och fokusera på dem. Kanske kan man få hemtentafrågor rullande under läsperioden istället för i slutet, det hade nog gett mer än att ha den och lära sig det i slutet...» (Hög)
- Bättre struktur, inte så många föreläsningar och OLIKA projekt. Gärna fördjupning och projekt men välplanerat och inte 3 projekt på samma gång.» (För hög)
- Inte så många småprojekt/uppgifter utan mer koncentrerat» (För hög)
- Arbetsbelastningen var orimligt hög när man ser till hur många poäng vi får ut av kursen. Normalt för tidigare G-kurser har vart att ha ett större moment eller ett flertal mindre. Det var ett alldeles för stort antal stora moment på en såpass liten kurs. Uppenbarligen har detta framförts tidigare år så frågan är varför det inte bättrats?» (För hög)
- Det är en kurs som absolut MÅSTE göras om med tanke på arbetsbelastningen som är för hög genom HELA läsperioden. Många upplevde en stor stress redan från första läsveckan. Energin tog slut tidigt och det till en början stora intresset slocknade så småningom delvis, pga trötthet. Aldrig tidigare under min skoltid har jag upplevt en kurs som kräver så många kursmoment och så många timmar per 7.5 hp. Det är dessutom en G/U kurs, men man hade egentligen ingen möjlighet att välja att lägga mer eller mindre tid på kursen. » (För hög)
- Inte ex. ha en massa små projekt som endast ger ett djup knappt värdig en inledande gymnasiekurs. Desinformationen från kursansvarig har bidragit till en dålig arbetsmiljö och därmed upplevd extra belastning. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 30%
Hög»4 30%
För hög»5 38%

Genomsnitt: 4.07

- Miljötekniken bör inte ta så mycket tid, man har fått lägga majoriteten av sin "lediga" tid på just miljön och konstruktionen har halkat efter. Miljötekniken måste helt enkelt planeras så att det finns utrymme till att studera konstruktionstekniken också. » (Hög)
- Mer proportionerliga kursmoment» (För hög)
- Ha i åtanke att vi har andra kurser samtidigt som också ska få tid.» (För hög)
- Det var tråkigt att dessutom tvingas lägga mindre tid på den parallellt lästa kursen i konstruktionsteknik (en betygskurs). Det fanns inte i denna världen att lägga lika mycket tid och energi på konstruktionen som på miljön.» (För hög)
- Ändra denna kurs.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

13 svarande

Mycket dåligt»2 15%
Dåligt»1 7%
Godkänt»6 46%
Gott»3 23%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Leksaksprojektet, det var jättevettigt!»
- Leksaksprojektet var en bra tanke, så det bör bevaras.»
- Leksaksprojektet fast mindre grupper»
- Plan B»
- Kurslitteraturen»
- hemtentan»
- Jag tror att många studenter brinner för ämnet och så även jag varför kursen är viktig. hemtentan var bra och gav mig mycket i form av en ordentlig koll av kurslitteraturen. Den individuella beteende/attityder-uppg var också kul och lärorik. Studiebesöksprojektet var också bra, dock viktigt att understryka tidsåtgången som inte får överskidas. Bra med redovisningsformen i tvärgrupper! Leksaksprojektet var också givande (även om det tog för mycket tid) och jättekul med bra handledare! Föreläsningen i biomimicry var liksom kurslitteraturen också bra.»
- Hemtentan tyckte jag var bra och var den som knöt ihop många trådar. Föreläsningen med biomimicry var det bästa i kursen - mycket intressant! Skulle gärna ha haft mer inslag av detta. Redovisningarna i tvärgrupper var bra.»
- Det breda perspektivet.»
- Inget.»
- De små redovisningarna i grupp och gav mycket. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antalet moment, kan inte peka på vilket.»
- Nästan allt. Planeringen, upplägget, föreläsarna. Färre projekt som går sammtidigt Mer projekttid om ni vill envisas med att ha så många projekt, är man schemalagd mellan 8 och 5 nästan varje dag så blir det så att man spenderar all sin fritid på skolan. Titta igenom om all schemalagd tid behövs. Ibland får man känslan att föreläsaren kanske får betalt per timma och inte för kursen då man ibland undrar vad meningen är med viss tid. T.ex efter minigruppredovisningar då alla har lyssnat till olika gruppers fördjupningar. Att sen lyssna på Thomas som ska sammanfatta detta i över en timma när man redan lyssnad på samma sak i 2 timmar. Effektivisering, kvalite före kvantitet»
- Fokusera arbetet. Ge tid till projekten som ligger i början.»
- Färre och större projekt, kanske?»
- Antalet moment eller omfattningen på dessa. Hans bör ej medverka som föreläsare. »
- kanske ta bort en fördjupniingsuppgift»
- 1) Kursmomenten: Färre moment (de är på tok för många nu!) och bättre upplägg på momenten genom att de INTE genomförs parallelt. Starta och avsluta ett moment innan nästa börjar (för att minska stressen och öka effektiviteten). Egentligen kan jag tycka att det hade räckt med hemtentan och leksaksproj. Hemtentauppgifterna skulle delas ut tidigare, med mer tid att fundera över frågorna under läsperioden. Första uppgiften kan helt tas bort, den gav mycket lite i förhållande till tidsåtgången. Dessutom helt onödigt att lägga tid på att skriva en stor rapport. Det görs ändå under leksaksprojektet. 2) Undervisningen. I princip tror jag att man kan få ut lika mycket på halva föreläsnings-tiden. Allt för många timmar var schemalagda och ineffektivt använda. Det fanns inte tillräcklig med projekttid någon gång under kursen. Jag kan inte nog understryka att företagsdelen måste arbetas om! Här kan man tala om ineffektivt arbete.»
- Den första gruppuppgiften hade man fått ut lika mycket av att istället få tid att läsa kurslitteraturen. Jag tycker också att de frågorna på hemtentan som berörde samma ämne gav mer i sammanhang om vad det handlar om. 8 personer i leksaksprojektet kändes som för många. Gruppuppgiften som skulle innefatta studiebesök fick för lite utrymme för att genomföras. Att det ska vara ett studiebesök behöver informeras om tidigare för att ha en chans att ordna med ett företag. »
- Fördelningen mellan föreläsningar och projekttid.»
- Strukturen och innehållet på kursen. Samt överväga att ändra examinationsform, då den i dagsläget är mycket spretig.»
- Ta bort något av kursmomente noch fokusera på det viktiga. Ha bättre och mer relevanta föreläsningar. Kändes som att flera saker repeterades alldeles för många gånger. »

16. Övriga kommentarer

- För att vara ärlig var jag entusiastisk över denna kurs då det är ett intressant och väldigt viktigt område. Skulle bli en av de roligare och mer intressanta kurserna på td. Men jag blev djupt besviken av ett dåligt upplägg och en dåligt utförd kurs. Föreläsningar såsom schema och projektplanering var under all kritik. Hemtentan var taskigt skriven språkmässigt och frågemässigt. Jag hade nog läsr mig mer av att sitta hemma en vecka och läsa kurslitteraturen istället för att gå på 7 veckors föreläsningar. Det var för många och med ostrukturerat innehåll. För hela kursen kan jag sammanfatta en förbättring med dessa tre ord: LESS IS MORE!!! Ni får ursäkta kvaliten på denna kursutvärdering, jag är lite arg och upprörd över denna läsperiod, Hade väntat mig mer av Teknisk Design "årets teknik utbildning 2004" Om detta är en av de bättre Miljökurser på chalmers som ni sa i början av utbildningen så vill jag inte veta hur de andra är.»
- Jag vet att min kritik kan verka hård. Men det beror på att jag hade höga förväntningar på kursen. Jag är väldigt engagerad i miljöämnet och känner trist nog att vissa saker inom kursen dämpade mitt engagemang. Jag hoppas att kursansvariga lyssar på studenternas åsikter och kämpar för att göra denna kursen bättre - för det finns flera saker som är bra inte minst grunden, och de sämre sakerna kan faktiskt med små åtgärder förbättras. Fundera över vad som är viktigast! Att trycka in så mycket det bara går i en kurs, med resultatet en i slutändan uttröttad grupp mindre miljöengagerade människor. Eller att satsa mer på några få, givande moment, med möjlighet att verkligen ta till sig kunskaperna och lära för livet - med energi!»
- Den akademiska nivån på denna kurs har varit mycket låg igenom hela kursen. Är det här en kurs värdig en högskola? Skärpning.»
- Föreläsningarna med Hans gav tyvärr ingenting.»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Inte vad jag kommer på.»
- Hade du velat byta ut kursen mot en liknande på ett annat program?»
- Hur relevant är kursen för utbildningen»
- Tror inte det.»
- Om man tycker att föreläsarna ska vara kvar»
- nej»
- Nej»
- hur bra föreläsarna varit»
- Säkert, fast jag har tryckt in så mycket på övriga frågor att det får räcka.»
- Inte vad jag kan komma på»
- Nej»
- Vad anser du om innehållet i kursen?»
- Vet ej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från