ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjöförsäkringar, SJO290

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 10%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

2 svarande

Högst 5 timmar»1 50%
Cirka 10 timmar»0 0%
Cirka 15 timmar»1 50%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

2 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 50%
100%»1 50%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

2 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 100%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Målen är rimliga i föreläsningssynvinkel, men kanske inte i litteratur synvinkel» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»2 100%

Genomsnitt: 4


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

2 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 50%
Mycket stor»1 50%

Genomsnitt: 3.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

2 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 50%
Ganska stor»1 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

2 svarande

Mycket dåligt»1 50%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 50%

Genomsnitt: 2.5

- Vi har fått ut utdelat material och liknande via kursportalen, mycket tack vare Kerstin som var med på kursen. Däremot fungerade inte riktigt Chalmers-delen av kursen, dvs med tidig beskrivning av examination och liknande. » (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

2 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Sten är bäst» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

2 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 50%
Hög»1 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

2 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»1 50%
För hög»1 50%

Genomsnitt: 4.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»2 100%

Genomsnitt: 5

- Sten var fantastist och de externa föreläsarna likaså» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsarna»
- Sten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Examination»

16. Övriga kommentarer

- Strålande kurs, en av de bästa vi haft under utbildning.»


Kursutvärderingssystem från