ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Grundläggande säkerhet, SJO112

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»17 68%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»2 8%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.6

- Bara läst MFA» (Högst 15 timmar)
- Närmare 0-2 timmar.» (Högst 15 timmar)
- Svårt att veta hur mycket man ska plugga på den kursen. då jag läst den tidigare (som krav från arbetsgivare) har den inte inneburit något som helst test.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»23 92%

Genomsnitt: 4.76

- Fick till och med deltaga i ett skarpt läge av sjukvårdsbehandling. Försök gärna att åstadkomma sådana, de ger absolut bäst förståelse.» (100%)
- Självklart.» (100%)
- Jag har deltagit i alla föreläsningar just av den anledning att läraren var utomordentligt bra.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»3 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 28%

Genomsnitt: 2.76

- ointressant.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Skriv ut målen tydligare i kurspm.» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt oklart vad det egentligen är man skall kunna. Var mycket konkretare!» (Målen är svåra att förstå)
- Det borde tydligare framgå vad som testas på tentamen och vad som testat genom praktiska prov. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Med undantag för uppbyggnaden av tentan, hur stor andel teori och hur stor andel matematik tentan skulle vara uppbyggd på var oklar.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Vet ej, vi har ju inte fått tillbaka tentamen än.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»3 12%
I viss utsträckning»12 48%
Ja, i hög grad»3 12%
Vet ej/har inte examinerats än»7 28%

Genomsnitt: 2.56

- Tentamen bestod utav flervalsfrågor vilket jag inte alls förstår. Jag anser att svarsalternativen inte alls var bra, när det endast fanns rätt/fel fanns det påståenden som var riktiga men även vad jag förstått felaktiga och så ska man avgöra vad som är rätt och fel. Det är för mig helt obegripligt.» (Nej, inte alls)
- Provet var inte alls bra, svår tolkat» (Nej, inte alls)
- Jag trodde examintaionen (tentamen) skulle testa alla delar av kursen, tentamen testade bara sjukvårdsdelen. » (I viss utsträckning)
- Bara test på sjukvårdsdelen, inget på brand/övergivande av fartyget.» (I viss utsträckning)
- provet kändes ganska defust, och kändes lite som om kom mer saker vi inte hade gått igenom en saker vi faktiskt hade gått igenom. Sen var provet skrivet på en ganska konstigt Svenska som inte kanske var optimerad till 20-25 åringar» (I viss utsträckning)
- Antagligen de mål som avses, men inte de som beskrivs.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Brand ingick ju inte.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»16 64%

Genomsnitt: 3.6

- Mycket bra gästföreläsare/instruktörer!» (Mycket stor)
- 100% av inlärningen bestod av undervisning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»10 40%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Köpt ej kurslitteratur» (Mycket liten)
- Har inte öppnat boken.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»7 28%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.72

- fanns nästan inget som man kunde använda inför tentan och plugga till, förutom de Power Points de hade använt under lektionerna» (Mycket dåligt)
- Hade gärna velat ha presentationerna på de olika föreläsningarna tillgängliga på ping pong.» (Ganska dåligt)
- Har ej besökt hemsidan.» (Ganska bra)
- Ping-pong kunde ha varit smidigare när det kommer till tillgängligheten av hemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»13 52%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.68

- Man är tvungen att avbryta för att fråga ibland.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»17 68%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.84

- Det gäller att välja rätt studiekamrat i första hand, istället för i efterhand som jag vilket jag ångrar nu.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 12%
Lagom»20 80%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Kurstillfällena kändes väldigt utspridda, kanske svårt att göra något åt dock. » (Låg)
- hade gärna känt speciellt i Sjukvårds delen att man hade fler lektions tillfällen » (Låg)
- D.V.S. mycket låg.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 80%
Hög»4 16%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.24


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 16%
Godkänt»5 20%
Gott»8 32%
Mycket gott»8 32%

Genomsnitt: 3.8

- De praktiska momenten för brand och räddningsfarkost var bra. Sjukvård och tentan dålig. Jag tycker att det skulle vara bättre att läsa hela kursen koncentrerat under en vecka eller liknande. Nu hadde vi ett teoretiskt moment i sjukvård som skulle knytas ihop med ett praktiskt fyra veckor senare. Det var aldeles för lite praktik i sjukvårds delen. Vissa frågor på tentan var konstigt formulerade (fråga 11 och 14). En fråga skall svara på det som är rätt inte det som är fel. » (Dåligt)
- anser att man skulle haft mer än de 2 "rena" föreläsnings lektionerna för att lära sig tillräckligt för att bli godkänd» (Dåligt)
- Betyget sänks av utformning på tentamen. » (Gott)
- Roligt med en praktisk kurs som inte väger så tungt på teoridelen.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jan Skoog»
-
- uppläget med rena teoretiska föreläsningar varvat med pratiska övningar.»
- Brand och räddningsfarkoster.»
- Gästföreläsare, instruktörer, praktiska övningar mycket bra! »
- Ambulanssjukvårdarna var mycket intressanta att lyssna på, mer av deras föreläsningar.»
- Anekdoterna från- och undervisningen om hur det går till i verkliga livet.»
- Att det teoretiska är underlägset.»
- De praktiska övningarna»
- Branddelen var utmärkt, likaså livbåtsövningarna. Sjukvårdsdelen kändes lite "flummig", det var mycket monotomt prat som var svårt att greppa och mycket lite dialog mellan lärare och studenter.»
- Läraren Jan skoog»
- Undervisningen var väldigt bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget »
-
- mer tydligt vad som kommer på tentanem, men även att ha kursen te.x på en vecka och inte så utspritt. »
- Sjukvårdsdelen»
- Tydligare beskrivet hur examination / tentamen genomförs, vad som testas och hur. »
- Bättre information om tentan och vad som ingår.»
- Tentamen!»
- För oss som tillgodoräknade kurser och som bara skulle gå på sjukvården hade de varit bra om det lite tydligare stog i schemat vad som gäller för oss.»
- Att man skall få åka rutschkanan, leka kurragömma i lättskum och frivilligt få prova fritt fall-livbåten.»
- Bättre information om vad tentan innefattar.»
- Gör sjukvårdsdelen ÄNNU MER praktisk. »
- mer lektioner»
- Tentamen»

16. Övriga kommentarer

- Bra med praktiska övningar i MFA, gärna fler större case där man faktiskt får visa vad man kan och får feed-back.»
- Rolig kurs!»
- På pingpong tolkar man det som att det ska vara tentamen på hela kursen. Men tentamen innefattade bara MFA. Lite förtydligande om detta vore bra. »
- Mycket bra övningar på Karholmen och Sjösäkerhetscentrum»
- Jag finner det underligt när olika lärare säger olika om till exempel avsnörande förband, vem ska man då lita på har rätt?»
- Brandchefen var en ypperlig föreläsare: Behåll historien om katten!»
- hade vart skönt att ha samma lärare hela tiden och inte 3 olika för ibland sa de imot varandra»


Kursutvärderingssystem från