ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Sjötransport av farligt gods, SJO136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»10 31%
Cirka 20 timmar»7 21%
Cirka 25 timmar»6 18%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»8 25%

Genomsnitt: 2.68

- Enbart lektionstimmar, sedan lite tentaplugg» (Högst 15 timmar)
- däremot väldigt långa och många lektioner då vi inte lärt oss särskillt mycket» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 15%
100%»28 84%

Genomsnitt: 4.84

- Varit på alla obligatoriska moment.» (100%)
- missade första lektionen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 21%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 42%

Genomsnitt: 2.93

- och jag bryr mig inte, litar på "lektorn" :)» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- ligger lite tidigt » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»20 68%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»6 18%
Mycket stor»25 75%

Genomsnitt: 3.66

- Pga att jag har läst kursen innan, både på gymnasiet och i fartygsbefäl klass 7.» (Mycket liten)
- Tycker att läraren gick igenom vesäntliga saker allt för fort. Medens han han tog mycket tid åt historier och annat onödigt » (Ganska stor)
- Man har svårt att relatera det man går igenom till verkligheten» (Ganska stor)
- Lektor Neptun förklarade allt fint» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»8 24%
Mycket stor»18 54%

Genomsnitt: 3.27

- Kurslitteraturen var nödvändig på tentan, så därför gjorde den stor skillnad» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»9 27%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»8 24%

Genomsnitt: 2.84

- övningstenta fick vi hämta från tidigare års kurshemsidor. Tentan var svår att hitta och det var flera som aldrig hittade den.» (Mycket dåligt)
- mindre bra kurshemsida, lite utdelat material.» (Ganska dåligt)
- För att få tex gamla tentor fick man gå in på föregående hemsida för samma kurs och hämta. Skulle vara lättare om allt material fanns i den aktuella kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- kunde gärna vara utlagt t.ex powerpointar på hemsidan, gärna lite mera fakta på benen så att säga» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»17 51%
Har ej sökt hjälp»8 24%

Genomsnitt: 4

- Ibland luddiga svar och som sagt tycker det viktiga i kursen gick för fort. Svårt att urskilja vad som verkligen var viktigt och vad som var mindre viktigt» (Ganska bra)
- många som ville ställa frågor, svårt att hinna.» (Ganska bra)
- Mycket kunnig lektor!» (Mycket bra)
- fast man får vara beredd att få en känga av läraren, men det är bara kul! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»26 78%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.96

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»24 72%
Hög»6 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Spridda skurar med obligatoriska föreläsningar, hade föredragit en koncentrerad föreläsningsserie.» (Hög)
- Det ska den vara också!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 12%
Lagom»25 75%
Hög»4 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»9 27%
Gott»14 42%
Mycket gott»9 27%

Genomsnitt: 3.93

- Blev långtråkigt i längden och svårbegripligt trots underhållande lärare» (Godkänt)
- läraren är kanon!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tomoas Neptun.»
- Att föreläsaren går igenom saker som är av vikt för kursen.»
- Lektorn»
- Neptun.»
- Att man får ha böckerna till hjälp vid examination»
- lektorn han var bra»
- Det var bra att det schemalades mer lektioner än det som var tänkt till en början»
- Allt!»
- Vi gick igenom alla moment som vi hade på tentan, så allt man gjorde kändes igen»
- allt»
- Föreläsaren»
- lektor neptun»
- Lektorn»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Webbsidan bör förbättras.»
- Fler övningar på stuvning/segregering»
- lägga mindre tid på onödig information, historier, skämt etc»
- Mer övningar och genomgång av övningar så man får in tänket från teorin. Mer varierande övningar. Vi fick öva en gång på mixade laster och med 6 olika ämnen. På tentan kom det 11 olika mixade ämnen...Man blev ställd»
- Några typ av instuderingsfrågor hade varit bra.»
- mer övningstillfällen med planering av farligt gods»
- Lite mer uppgifter att jobba med, och lite mer tid på sig att göra dom på lektionstid!»
- Mer övningar på kursen, med hur man placerar last ombord, stuvar, osv.»
- Tycker det funkade bra»
- Minst 1 övningsseminarie.»
- Kanske n[got fler lektionstimmar»

16. Övriga kommentarer

- Oerhört kompetent lektor som dock ibland svävar iväg.. Inget negativt med det förutsatt att man hinner med uppsatta mål och inte tvingas planera in 8h föreläsningstillfällen sista veckan. Missade dessa p.g.a att jag planerar mitt liv lite längre fram än näsan når. »
- Ha övningar, gå igenom övningsuppgifter. Det är trots allt en del praktiskt.»
- stort beröm till läraren som gjorde en ganska tråkig kurs väldigt intressant bra jobbat»
- Mycket bra kurs och bra lektor!»
- Mycket bra lektor!»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

33 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 9%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»8 24%

- vad är det» ()
- vad ær seminarieserien?» (Ganska dålig)
- vet ej vad detta är för något!» ()
- Inte funnits seminarie, bara föreläsning.» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Nej.»
- nej»Kursutvärderingssystem från