ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik och mätteknik, ESS215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-10 - 2007-12-23
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»3 27%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»3 27%

Genomsnitt: 2.72

- Mycket förelsäsningar och övningar vilket är bra. En del och läsa och ganska mycket uppg att göra om man vill» (Cirka 30 timmar)
- många tentor på många år, men om jag slår ihop allt arbete till en läsperiod....» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»1 9%
75%»2 18%
100%»7 63%

Genomsnitt: 4.36

- 90-95% kanske» (100%)
- Har varit med på föreläsningar i tre omgångar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 45%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 18%

Genomsnitt: 2.09

- har läst både den gamla och den nya kursen» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»3 37%
Nej, målen är för högt ställda»4 50%

Genomsnitt: 2.37

- Problemet är inte kursen, utan att vi har för dåliga matematiska förunskaper. Fötutom detta är målen i seg bra.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»1 11%
Vet ej/har inte examinerats än»7 77%

Genomsnitt: 3.66

- Har tittat på några gammla tentor och det ser ut som om inehållet speglas väl.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.9

- För mycket förklarande av (för mig) uppenbara saker. Känns som att många andra inte kan den matematik man kan förvänta sig och att det därför läggs stor vikt vid att förklara just matematiken istället för det som kursen i övrigt behandlar.» (Ganska liten)
- C:s föreläsningar är jätte bra men framförallt K:s övningar. K har gjort ett jätte jobb för studenterna» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 3.27

- Underligt språk i kursboken och något svår att tillägna sig. Fler ämnesspecifika exempel för just kemi hade varit bra.» (Ganska stor)
- C:s föreläsningsanteckningar är mycket bra att läsa. Även boken är bra och då man får ha med den på tentan är den givetvis viktig.» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 3.18

- Bra med utdelning av förklarande sammanfattningar. En del av dem har varit till stor hjälp.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om framför allt demoövningarna fanns att skriva ut.» (Ganska bra)
- Fått alla papper som man behöver. Iblan på mail, utdelat eller på hemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 36%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.09

- K är alltid mycket hjälpsam när man kommer dit och ber om hjälp.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»5 45%
Har ej sökt samarbete»1 9%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»2 18%
Hög»6 54%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.81

- Hade gärna sett mer om implementering av reglerkretsar. Både konstruktion av analoga och digitala.» (Låg)
- Det är många uppgifter som tyvärr ofta känns ganska stora och svåra. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 9%
Hög»4 36%
För hög»6 54%

Genomsnitt: 4.45

- läste kursen samtidigt som KRT för längesen» (För hög)
- 3 kurser på en läsperiod är för mycket.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 18%
Godkänt»2 18%
Gott»5 45%
Mycket gott»2 18%

Genomsnitt: 3.63

- Intressant kurs, men pga mycket matte så blir den svårbegriplig och det känns svårt hur man skall applicera den på praktiska fall.» (Godkänt)
- Irriterar mig stort på språket i kursboken som stör läsningen. Lite väl mycket matematik under föreläsningar.» (Gott)
- Personalen på kursen har gjort ett jätte bra jobb och jag hoppas att även yngre årskurser får ta del av C och K.» (Mycket gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta har varit bra. Allt tycker jag ska vara kvar som det är´,. »
- K och C» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra föreläsningsanteckningar och K, övningsledare var duktig på att förklara saker och ting! nödvändiga övningstillfälle!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- K är jätte viktig för kursen. Även laborationernas utforming var skaplig.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre matematik och mer förklaring av själva reglertekniken på föreläsningar.»
- Att handledaren för demoövningarna tar det lite lugnt. Är väldigt hetsig och skriver väldigt mycket på tavlan. Hade även önskat att anteckningarna till demoövningarna fanns att skriva ut så att man faktiskt hinner tänka, och inte bara skriva.»
- Labben kändes malplacerad, låg för tidigt.»
- Jag skulle vilja se att man får tillfälle att räkna tillsammans med övningsledaren då det är svårt att komma igång. »
- Allt är ganska bra med den kursen, fast den är svår !!»
- Det var svårt att hinna med allt man skulle göra på reglerlabben»
- Önskvärt om det kunde funnits en lösningspärm att kopiera eller titta i. Har hört att det kan finnas men. Bra om den är med från början.»

16. Övriga kommentarer

- Det finns uppenbara problem med matematikkunskaper hos många studenter. Men det ligger väl knappast inom ramarna för den här kursen utan på tidigare kurser.»
- Labbarna var bra. föreläsningarna ok. »


Kursutvärderingssystem från