ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt13 - Objektorienterade applikationer, DAT055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»5 23%
Cirka 30 timmar»8 38%
Minst 35 timmar»4 19%

Genomsnitt: 3.52

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»4 19%
75%»5 23%
100%»11 52%

Genomsnitt: 4.19


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 57%

Genomsnitt: 3.28

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 38%
Ja, i hög grad»12 57%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.66

- Alltid svårt att göra papperstentamen i programmering» (I viss utsträckning)
- Tentan innehöll väldigt specifika uppgifter som var lite svårt att ta till sig, men sen är det ju svårt att testa programmeringskunskaper på ett smidigt sätt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»8 38%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.47

- Var inte på så många föreläsningar. Har mest introducerats till sätt att programmera som jag inte tidigare visste och sedan själv tagit reda på vad det är.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»10 47%
Ganska stor»3 14%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 2.47

- Java boken från skansholm var inte alls nödvändig för denna kursen. Dock kan den vara bra att ha som referens oavsett. » (Mycket liten)
- Köpte inte boken.» (Mycket liten)
- Internet är den bästa litteraturen» (Mycket stor)
- Labben gav mycket! "Java Direkt"-boken är mycket bra (bättre än "Objects First with Java")» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»10 47%

Genomsnitt: 3.42


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»11 52%
Har ej sökt hjälp»4 19%

Genomsnitt: 3.9

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Svårt att inte lägga sig i vad andra gör och ta på sig mer arbete än tänkt när man har mer kunskaper än andra.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 28%
Hög»13 61%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.8

- Dugga, labb, tenta! Dock gick samtliga moment hand o hand. Så när man tränade inför dugga o labb, så tränade man (undermedvetet) inför tentan. Hög belasning, men ändå rätt nivå!» (Hög)
- Projektet tar alldeles för mycket tid i förhållande till poängen» (För hög)
- projektarbete samtidigt som man ska plugga till dugga och tenta är inte riktigt hållbart. Man vill lägga alldeles för mycket tid och engagemang på projektet» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 9%
Hög»10 47%
För hög»9 42%

Genomsnitt: 4.33

- Att plugga till 3 tentor i en läsperiod är väl tufft även fast 2 av tentorna var på 4 resp. 3.5 hp» (Hög)
- 3 kurser parallellt tar lite för mycket tid» (För hög)
- Tre kurser parallellt är för mycket under en läsperiod!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»7 33%
Gott»8 38%
Mycket gott»5 23%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har lärt mig en del.» (Godkänt)
- Projektarbetet var mkt roligt. Kul att man fick välja projekt helt själv» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsare/examinator- både pedagogisk och kunnig»
- Att behålla de projektet på samma form som nu. dvs att man själv får bestämma vad man vill skapa.»
- Friheten att välja tema på projektet.»
- Projektarbete.»
- Projektdelen var bra.»
- Projektupplägget var nyttigt och lärorikt samtidigt som det förberedde inför tentan»
- Labb och dugga! Utan dem hade tentan blivit ofantligt mycket svårare att plugga till.»
- Valfrihet vid val av projektinriktning.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektets omfattning»
- Tydlighet i hur rapporten ska skrivas, den nuvarande beskrivningen talar emot sig själv. Projektet bör ge mer poäng än tentan då man lägger mer tid på det. »
- Mer tydlighet om vad som behövs lämna in i fire varje vecka.»
- I och med att detta är en projektkurs borde det ges någon inledning till versionshantering. Att, som vissa grupper, sitta med dropbox etc, känns helt orimligt. Då undervisningen bara håller på 4 veckor finns mycket tid över till detta.»
- Intressantare föreläsningar.»
- En sammanfattning av kursen sista veckan ev. tenta räkning.»
- Komplettera undervisningen med genomgång av verktyg för att programmera i projekt, typ Github.»
- En introduktion till versionshantering och hjälpmedel för koddelning.»

16. Övriga kommentarer

- Projektet ger alldeles för lite poäng för det arbete man förväntas lägga ner »
- Kursboken från Skansholm var lite onödig för denna kurs. Så istället för att hänvisa alla att köpa en bok, borde det inte ges tips om hemsidor som man kan använda vid inlärning istället?»
- Det var fel i API både på duggan och tentan. Känns sisådär professionellt. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.8
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från