ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Ekonomistyrning, LMT575

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-15
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»2 50%
Cirka 20 timmar»1 25%
Cirka 25 timmar»1 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Examensarbetet tog mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Har jobbat mestadels själv i biblioteket. » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 25%
75%»1 25%
100%»2 50%

Genomsnitt: 4.25

- Under den första lektionen börjar läraren med att säga: "När ni gör kursutvärderingen, ska ni inte gå till angrepp mot läraren, utan skriva om hur kursen är i helhet. Hur strukturen på kursen ser ut." Detta tycker jag är ett väldigt märkligt uttalande då läraren i hög grad verkar för kursens kvalitet och påverkar inlärningen för oss studenter. Jag tror att föreläsningarna hade varit givande med ett annat utlärningssätt. Mer ögonkontakt med eleverna, inte läsa direkt av från OH-bilderna och inte staka sig mellan varje mening. Mer inlevelse och bevis på att man faktiskt vet vad det är man pratar om hade gjort kursen betydligt intressantare och enklare att förstå.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 50%

Genomsnitt: 3.5

- Mer detaljerade kursmål, för enklare inlärning. Nu står det bara övergripande rubriker, t.ex. "Kunna prata utförligt om produktkalkylering". Kan vara tydligare än så.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»1 25%
Ganska liten»1 25%
Ganska stor»1 25%
Mycket stor»1 25%

Genomsnitt: 2.5

- Kommentarer finns ovanför.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 50%
Mycket stor»2 50%

Genomsnitt: 3.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»3 75%

Genomsnitt: 3.75


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 25%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Läraren befann sig sällan på kontoret. Ibland när jag gick till lärosalarna där övningarna var, så fanns det inga människor eller lärare där.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»3 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 50%
Hög»1 25%
För hög»1 25%

Genomsnitt: 3.75

- Examensarbete» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 25%
Gott»3 75%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurs, nödvändiga praktiska färdigheter inför arbetslivet. Men, undervisningen måste förbättras. I vissa kalkyleringsuppgifter från både vår tenta och gamla tentor så är det uppgifter från övningsboken samt gamla tentor. Lite slappt utförande kanske? Min pappa reagerade även negativt på detta. En så välrenommerad skola som Chalmers ska hålla kvalitet.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsarna var intressanta, beräkningsuppgifterna.»
- Budget-case»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- 1. Lärarens undervisning. Mer pedagogiskt, mer levande. 2. Den sista gästföreläsaren skulle egentligen prata om benchmarking, processstyrning och annat. Men denne visade bara en del youtube-klipp om hur samhället förändras idag. Med 15 minuter kvar säger han "Ja nu har jag ju inte alls hunnit prata om det som jag egentligen ska prata om, men det är ingenting som kommer på tentan i alla fall". Den första uppgiften på tentan kom just från hans föreläsning. har själv hört med flera andra studenter som inte kunde just denna förstauppgift. (Se resultat på tentorna för bevis).»
- Flera olika budget-case så att grupperna får olika att presentera.»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.75
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från