ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Samhällsplanering (ARK325)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-14 - 2008-10-23
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

15 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, det framgick ganska bra»2 13%
Bra»8 53%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 4.2

- Bra att visa exempel. Både bra och mindre bra sådana.» (Bra)
- Tydligt program, välformulerad uppgift.» (Mycket bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att förklara och själv använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Bra»8 53%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 4.2

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Bra»9 60%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 4

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Bra»7 46%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 4.26

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 60%
Bra»4 26%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 3.33

- Skulle kunna ha föreläsning om hur mått uppfattas. T.ex vad är en bred offentlig trappa, vad uppfattas som en gränd o.s.v. » (Ganska bra)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att redogöra för PBL- systemet och ha sådan färdighet i laga karta-teknik att en detaljplan kan läsas och förstås och att en enkel laga karta kan ritas i AutoCad.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Bra»7 46%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 4.26

7. Lärandemål 6

Kursens sjätte lärandemål är att ha kännedom om förfarandet i planeringsprocessen: Program, Samråd, Utställning, Antagande, Laga kraft.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 46%
Bra»6 40%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.66

8. Lärandemål 7

Kursens sjunde lärandemål är att använda den digitala A-databasen bestående av kartor, flygbilder och statistik.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»7 46%
Ganska bra»6 40%
Bra»2 13%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.66

9. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar - upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

15 svarande

För låg»0 0%
Ganska låg»0 0%
Ganska bra»1 6%
Bra»8 53%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 4.33

- Ambitionsnivån var hög, men uppgifterna var möjliga att genomföra.» (Bra)

10. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

15 svarande

Mycket dålig»1 6%
Ganska dålig»1 6%
Ganska bra»5 33%
Bra»6 40%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.46

- Egentligen är det upplägget med grupparbetet parallellt med det individuella. Jag kan se en fördel med A"s upplägg där man delar upp kursen mer, har analysen färdig att arbeta utifrån. » (Ganska dålig)
- jag ahde gärna sett en eller flera mindre dagsskisser/övningar innan de störreprojektet. vi ahr inte alls jobbat med stadsplanering tidigare och det var svårt att komma igång med en så stor uppgift. » (Ganska bra)

11. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 6%
Ganska bra»4 26%
Bra»6 40%
Mycket bra»4 26%

Genomsnitt: 3.86

- saknar en arkitektonisk handledning under projektet och något lite mer övergripande. anders som handledera är jag inte helt bekväm med då han är kritiker och examinator. kritiken var inte tillräcklig. jag förväntade mig mer/hårdare/konkretare kritik. En kritiker (namn redigerat) upplevdes inte som påläst och en annan (namn redigerat) som försiktig. » (Ganska otillfredsställande) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lite vilsen handledning, man skulle kunna styra upp det mer. T.ex. att man förväntas ha visst material att visa till olika handledningsmöten och att handledningen på så vis blir mer som ett avstämningsmöte och mindre av "har ni några frågor? nähä.".» (Ganska bra)
- Handledningen var oftast bra. Kritiken var dock ganska intetsägande. Mycket som sades var självklara saker. Ingen riktig spets.» (Ganska bra)
- Då laga karta processen skiljer sig från gestaltningsprocessen kanske handledningen kan se annorlunda ut. Något gemensamt seminarium exempelvis där det kan bli en diskussion och möjlighet att ställa frågor som dyker upp i samband med andras frågor, som man kanske inte stött på i det egna projektet. Detta blir även mer tidseffektivt, handledarna kan nå hela klassen under ett par timmar.» (Ganska bra)
- Bra handledning, många handledare.» (Bra)
- Skulle blivit glad för fler synpunkter om mitt projekt på kritiken. Vet själv fel på min detaljplan som ej kom upp på slutkritiken, får en att undra om kritikerna läst på tillräckligt eller om de bara inte sa något. Finns det i så fall fler synpunkter kring mitt projekt som inte kom upp?» (Bra)

12. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Stadsplaneuppgiften.»
- fastigheten var mycket bra och programmet var lagom. »
- Föreläsningarna var bra och relevanta, lagom många. »
- Den praktiska inriktningen. Att Anders är öppet subjektiv och säger vad han tycker om olika stadsplaneprinciper, och samtidigt är tydlig med att det är hans egna åsikter. Tydlig subjektivitet är mycket bättre än att hävda att man är objektiv trots att man inte är det.»
- Anders Hagsson och Katri Lisitzin»
- Anders!»
- Bra med redovisning av gemensam analys och individuella projekt samtidigt.»
- Upplägget med föreläsningar / eget arbete. Bra att föreläsningarna klingade ut mot slutet så man fick mer tid att arbeta med sitt projekt.»
- Bra föreläsningar, relevanta och intressanta»

13. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- En delinlämning av analysen en tid innan den individuella inlämningen skulle vara bättre tror jag.»
- Lägg analysinlämning några veckor innan inlämningen för det enskilda stadsbyggnadsprojektet.»
- *delinlämning på grupparbetet. *övningar/dagsskisser innan projektet. *ritsalsassistenter»
- Lägg till en mellankritik där grupparbetet redovisas så att det blir klart i tid och att man kan använda det man kommit fram till när man börjar med sitt eget projekt. Nu blev grupparbetet lidande när alla började komma igång med sina egna projekt.»
- Tydligare struktur av kritiken vid slutkritiken. Gärna att kritikern betar av en lista med saker som ska ges kritik på, till exempel Presentation, Utformning, Detaljplan, Argumentation m.m....Gärna att man får kritikernas kommentarer som korta skriftliga anteckningar efteråt.»
- Fler kritiker, skarpare kritik.»
- Det vore bra att presentera grupp-projektet innan slutkritiken så att den biten av kursen är avklarad i stort innan det indviduella projektet påbörjas. Detta så att man kan använda mer av analysens resultat i det egna projektet. »
- Grupparbete och eget arbete med inlämning samtidigt gör att gruppens behov ställs mot individens behov, bäddar för konflikter, frustration, dålig stämning och försvårar samarbete. Analysen borde rimligtvis vara klar och inlämnad innan det egna arbetet påbörjas om den ska få avtryck i de individuella processerna.»
- Separera grupp och individuell uppgift med två inlämningar»
- Lägga mer krut på kritiken! Ha kritiker som är engagerade och säger något man inte redan vet.»Kursutvärderingssystem från