ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell kemi, LKT084, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»5 29%
Cirka 30 timmar»4 23%
Minst 35 timmar»3 17%

Genomsnitt: 3.17

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»4 23%
100%»11 64%

Genomsnitt: 4.47


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 23%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 29%

Genomsnitt: 2.76

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»6 37%
Vet ej/har inte examinerats än»5 31%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.88

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»12 70%

Genomsnitt: 3.64


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»2 11%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»7 41%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.23

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»12 70%
Hög»4 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»2 11%
Lagom»12 70%
Hög»1 5%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 2.94


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»4 23%
Gott»6 35%
Mycket gott»5 29%

Genomsnitt: 3.76

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Krister Ström»
- Materialbalanserna. kursmaterialet.»
- Projektet.»
- materialbalanser»
- Att man hade ett samarbete med kursen teknisk kommunikation. Att göra ett grupparbete. »
- Examinatorns vilja att hjälpa till med projekten.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De borde vara betydligt mer lektioner. Har knappt haft någgot att göra på dagarna. Sjukt tråkigt att gå hemma o bara vänta på föreläsning. det borde även finnas fler materialbalans uppgifter. Det är ju faktiskt Chalmers vi pratar om, det är väl meningen att man ska ha ,assa saker at göra eller?»
- fler räkneexempel.»
- Att man på något sätt fick av examinator/lärare en åsik om innehållet i de arbeten som man gjorde. Eftersom man inte litar lika mycket på andra studenter som på en lärare. I och med att grupparbeterna var en stor och betydande del i examinationen/tentan så hade det varit ett plus.»
- Examinatorn borde grunda tentamen på de kriterier som står i kursens mål, inte på fakta som man bara samlar in genom intresse.»

16. Övriga kommentarer

- Bra föreläsare!»
- Jag tycket att man kunde, om det inte var meningen, att man kunde meddela vid utlämning av äldre tentor, att de var specifika för just de arbeten som gjordes vid det tillfället. vad jag vet nämndes det av flera att man trodde det som stod på de tentor som delades ut var det som var vesentligt för denna kursen, vilket det sedan visade sig att det inte var. Annart tyckte jag att det var en mycket bra och behövade kurs. att kunna sätta sig in i hur det funkar mer "i det verkliga livet" och inte bara på molekyl nivå.»
- Tentamen matchade inte underlaget som gavs på föreläsningar.»


Kursutvärderingssystem från