ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V3 BMT020 Konstruktionsteknik v10, BMT020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-09 - 2010-04-20
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Målen för kursen är:
Studenten skall efter genomgången kurs
- ha förståelse för verkningssättet hos pelare utsatta för tryck och momentbelastning
- ha förmåga att dimensionera och kontrollera pelare utsatta för tryck och momentbelastning
- ha förståelse för verkningssättet i brottstadiet för
förankring i armerade betongkonstruktioner
svets- och skruvförband i stålkonstruktioner
spik- och skruvförband i träkonstruktioner
- ha förmåga att utforma, dimensionera och kontrollera enklare förband i stål- och träkonstruktioner samt förankring och avkortning av armeringen i betongkonstruktioner
- ha förståelse för verkningssättet i bruksstadiet hos stål, trä och betongkonstruktioner
- ha förmåga att utföra enklare bruksgränskontroller för stål, trä och betongkonstruktioner

1. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

2. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 59%

Genomsnitt: 3.29

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»10 37%
Ja, i hög grad»16 59%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Konstruktionsteknik skall vara som en fristående fortsättning på bärande konstruktionen, men tentan i KT hade förhållandevis komplicerade uppgifter och få typtal.» (I viss utsträckning)
- Tentan hade kunnat vara bredare.» (I viss utsträckning)
- För liten spridning på frågorna gentemot kursmålen.» (I viss utsträckning)
- Frågorna på tentan var inte orelevanta på något sätt, men det kunde finnas mer träffande frågor som tagits upp som "viktiga" under kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.82

- Fixar inte dessa tidiga förläsningar. Var endast på en enda» (Mycket liten)
- Bitvis oengagerade lärare som ger korta svar på frågor och anser att man borde förstå. Röriga föreläsningar. » (Ganska liten)
- Föreläsningar kunde varit mer "animerade", ganska tråkiga» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»5 18%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»10 37%

Genomsnitt: 2.96

- Dåliga förklaringar, rörigt och många fel!» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var betydligt rörigare än i kursen bärande konstruktioner. Behöver korrekturläsas ordentligt» (Ganska liten)
- Rekommendera studenter med ryggproblem att skippa denna kursen! Alldeles för många och tunga böcker att släpa runt på....» (Ganska stor)
- Faller sig naturligt, se tidigare fråga» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»13 46%

Genomsnitt: 3.28

- Diskussionsforum på pingpong användes dåligt» (Ganska dåligt)
- tog lång tid och lite upplagt på kurshemsidan, jämfört med bärande konstruktioner och det är den man jämför med iochmed att det är i stort en fortsättning på den kursen» (Ganska dåligt)
- Pingpong är fortfarande rörigt och svårt att få en översikt över.» (Ganska dåligt)
- mycket ovan vid pingpong» (Ganska bra)
- Ping-pong är bra, man får snabbt kontakt med lärare och har möjlighet att ställa frågor i forum.» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 39%
Hög»14 50%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.71

- Lagom under kursens gång, men som sagt lite tillkrånglade tentamensuppgifter» (Lagom)
- konstruktionsuppgiften tog ibland för mycket tid» (Hög)
- Konstruktionsuppgiften tog mycket tid. Personligen hann jag inte med att räkna mer än ett par stycken andra uppgifter, dvs min kunskap fick en minskad bredd. Detta märkte jag tydligt på tentan.» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»5 17%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»11 39%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.14

- Redovisningarna tog all tid, ingen återstod för att fråga annat än korta frågor. Trots att redovisningarna tog lång tid var de sällan lärorika eftersom det gicks igenom alltför hafsigt.» (Mycket dåliga)
- För lite tid avsattes för frågor på k-uppgift. all övningstid gick åt till redovisningar» (Ganska dåliga)
- För dåligt med övningstid där möjlighet att ställa frågor fanns.» (Ganska dåliga)
- Hjälp fanns tillgänglig, men det var få övningsledare på många studenter.» (Ganska dåliga)
- För få övningsledare.» (Ganska dåliga)
- Övningstiden togs upp av att redovisa konstruktionsuppgift» (Ganska dåliga)
- På övningar blev hjälplistan lite överbelastad. En enkel lösning är ju att ta in fler övningsledare» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.67

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 35%
Hög»14 50%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.78

- Ja, allt är ju i princip valbart så man väljer ju själv sin arbetsbörda» (Lagom)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- k-uppg»
- Konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften»
- upplägget»
- konstruktionsuppgiften och övningarna ger väldigt mycket för förståelsen»
- Konstruktionsuppgiften.»
- Humöret»
- svetsövningen»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften är bra då man får en röd tråd genom kursen som hjälper en att hitta de viktigaste momenten»
- Övning i helklass»
- Instuderingsfrågorna är bra och ger en väldigt bra genomgång av teorin, MEN de måste gås igenom bättre och tydligare. Vissa frågor gick igenom väldigt slarvigt.»
- Konstruktionsuppgift»
- Konstruktionsuppgiften»
- Den mycket tydliga strukturen, och bra och genomtänkta föreläsningar.»
- Instuderingsfrågorna»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer övningstid dvs mer tid då man kan få konsultera lärare för frågor. Dessutom vill vi ha praktiska labbar! Alldeles för lite(inget) av denna varan i ngn av konstruktionskurserna i 3an. Pissamt att Chalmers föreläsare skall behöva Youtube:a labförsök för att studenterna skall få se hur det går till.....»
- Mer tid med övningsledare där man får ställa frågor, mer personal för granskning av konstruktionsuppgift.»
- Vore härligt med lite variation, dvs någon sen föreläsning och övning.»
- Svaren på instuderingsfrågorna kunde tydligare och mer strukturerade på föreläsningarna. Konstruktionsuppgiften borde motsvara det som kommer på tentan bättre. Exempelvis som i kursen Bärande konstruktioner.»
- föreläsningarna måste ändra upplägg, det går inte att visa formler på skärmen 90% av tiden»
- Konstruktionsuppgiften bör utvecklas till att behandla de senare kursmomenten mer, dessa moment som är svåra behandlades väldigt kort och man fick inte möjlighet att lära sig dessa lika grundligt. Tryck mer från lärarhåll vilka delar som inte behandlas i konstruktionsuppgiften och som man därför bör räkna på mer själv.»
- Minska på betongdelen, trä och stål skyndas igenom»
- Konstruktionsuppgiften måste få effektivare redovisningar och bättre uppföljning. Jag kunde lärt mig betydligt mer på konstruktionsuppgiften om upplägget varit bättre.»
- Lite mer övningstid avsatt till konstruktionsuppgift och helst inte mer än 2 h föreläsning på raken.»
- Mer tid för frågor. Redovisningen av konstruktionsuppgiften tog väldigt mycket tid, vilket gjorde att det inte fanns tid att fråga. »
- Mer hjälplärare»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Nu har det gått 4 veckor och tentan är fortfarnade inte rättad... Det är många som trodde man skulle få resultatet innan den 1/4 då mastern skulle väljas. riktigt dåligt!»
- Redovisningarna drog ofta övertiden. Dåligt system att låta de som råkat komma efter i konstruktionsuppgiften redovisa efter de som låg i fas. Möjligheten att hinna ikapp blev svår pga det.»


Kursutvärderingssystem från