ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinprojekt V11, LMU430

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»7 26%
Cirka 20 timmar»10 38%
Cirka 25 timmar»4 15%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.34

- Sista veckorna jobbade man många fler timmar än ibörjan» (Cirka 25 timmar)
- Fick lyfta större delen av projektet själv=> mycket arbete» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»3 12%
100%»21 84%

Genomsnitt: 4.76


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 34%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 38%

Genomsnitt: 2.69

- Stundtals okensekvent vad som faktiskt gällde, handledarna kunde ha pratat ihop sig mer!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 84%
Nej, målen är för högt ställda»3 15%

Genomsnitt: 2.15

- Hållfen på 3 poäng var svår att bedöma kunskapskraven på.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 28%
Ja, i hög grad»11 52%
Vet ej/har inte examinerats än»4 19%

Genomsnitt: 2.9

- Hålfen var bra men maskinprojekts duggan var enkel.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»16 61%
Mycket stor»8 30%

Genomsnitt: 3.23

- Tycker inte föreläsningarna hjälpte till i maskinprojokt delen. Det mesta fick man lista ut själv om hur man skulle välja skär, verktyg och hur rman skulle göra» (Ganska liten)
- Bättre ledning under konstruktionsfasen, ganska luddigt med tanke på att 9/10 aldrig gjort något liknande förut.» (Mycket stor)
- Bra med labbar och förevisningar. dock var en dubbellektion med Hållf mer än vad man klara, när läraren även drar över för att han inte hinner med på 4h då e de för mycket på en gång» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»9 34%
Ganska stor»10 38%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 2.69

- till maskinprojekt har böckerna varit nödvändiga men till hållf har de inte behövts så mycket, då räckte mest gamla tentor samt lektionsanteckningar» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»15 57%
Mycket bra»8 30%

Genomsnitt: 3.19

- Som vanligt låg vägen till kurshemsidan nere så man inte kunde komma åt den via chalmers hemsida, men i vissa fall kunde man googla sig runt de och nå den ändå. När ska kurshemsidorna fungera helt??» (Ganska dåligt)
- Hållfen fungerade jättebra. Det hade varit bra om man blivit påmind om ritningsreturer efter påsklovet.. Det borde uppmärksammats på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Kurshemsidorna fungerade oftast» (Ganska bra)
- I hållf-delen funkade hemsidan bra. I maskinprojekt delen var infon mycket dålig. Ingen påminnelse när grejer skulle in och heller inte att t.excad-ritningen var rättad och att man kunde hämta ut den.» (Ganska bra)
- Mycket bättre nu med nya portalen, allra senaste alltså.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 42%
Mycket bra»10 38%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.34

- Vi hade aldrig övningstillfällen på hållfen. och Peter Olsson var aldrig på sitt rum.» (Mycket dåliga)
- bra med konsultationstid om man hade nåra frågor, » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»23 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- den här typen av kurser kräver mycket samarbete i små grupper för att man skall förstå» (Mycket bra)
- det är ju sina kompisar man får fråga när ingen annan finns närvarande :)» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 73%
Hög»5 19%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.34

- Det känns som maskindelen är 7,5 p och hållf-delen 7,5 p. » (Hög)
- kändes som hållfen och maskinprojektet borde vara två separata kurser.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»17 65%
Hög»7 26%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.3

- dålig planering på programmeringen som vi hade parallellt och blev därför lite mycke ibland » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 42%
Gott»12 46%
Mycket gott»3 11%

Genomsnitt: 3.69

- Man fick för dåliga kunskaper för att kunna utföra maskinprojektet.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter Olssons stämningshöjande cnc-videor.»
- Kursen som helhet.»
- Många lektioner i hållfastheten.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Försöka få in mer än två konsultationstillfällen för hållfastheten.»
- Mer konekventa bedömningar från de olika lärarna.»
- Vara tydligare med när de olika momenten ska lämnas in.»
- MER LAB I HÅLLF!! och tidigare i kursen. Inte för att jag kunde något (haha) men det var roligt.. Det ger bra fart i studierna. »
- Inget»
- De olika lärarna bör vara mer konsekventa och ge mer tydliga krav på vad som ska göras samt vad som är godkänt.»
- Inför SI-tid för just hållfasthetslära!»
- Bättre info om inlämningar o.s.v.Sen skulle det vara trevligt om lärarna svarade på mail... Sen var det ganska jobbi´,gt att CNC programmen, uppkörning, rapportinlämning låg på samma vecka som Lab 5 i programmeringen skulle redovisas. Duggan känns onödig då det redan är tusen olika moment.»
- Övningsledarna för labben, lars larsson och den andra är opedagogiska och har svårt att förklara så man förstår (ungefär samma som ja skrev i sist utvärdering, inget händer?!?) skicka dem på kurs.»
- Maskinprojektet var kul! (och då menar jag den delen av maskinprojektet som innefattade projektarbetet, inte hållfen). vi borde få övningstillfällen på hållfen.»
- Att det är samma specifikationer oberoende av vilken handledare man frågar! »

16. Övriga kommentarer

- Under kursen hade vi ett antal inlämningar där moment godkändes allt eftersom. Dessa moment bedömdes av olika lärare. Det som var godkänt hos den ena läraren var inte ok hos den andra. Ett exempel var teknologiberedningen. min grupp fick reda på först vid "uppkörningen" att de tempon vi valt inte var ok. Detta gav upphov till onödig irritation och stress. Mer konsensus mellan lärare behövs!»
- bra kurs som varvade teori med labbar som gav en bra inblick i det praktiska.»
- Vettigt innehåll men med hög arbetsbelastning. Ger en försmak av belastningen till årskurs två.»


Kursutvärderingssystem från