ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylärbiologisk metodik 2009 lp4, KMG041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»4 44%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Varierat väldigt mycket, extremt stor arbetstid i början.» (Högst 15 timmar)
- Varierade för läsveckorna men mellan 15 och 20 h» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 22%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.77

- Väldigt dålig information om föreläsningar, vilket gjorde att jag inte kunde förbereda mig inför föreläsningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 44%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 22%

Genomsnitt: 2.33

- Inga mål las upp i studentportalen. Jag missade Introduktionsföreläsningen, och det fanns ingen information på studentportalen om kursen eller vad vi hade att vänta oss.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag missade introduktionsföreläsningen och kurs PM lades aldrig upp i studieportalen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Lite luddigt vad som ingick i kursen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 16%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Fanns inga kursmål» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Eget ansvar på nivå av arbetsinsats» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»1 16%
Vet ej/har inte examinerats än»3 50%

Genomsnitt: 3.16

- Jag hade lärt mig det som jag uppfattade ingick i kursen bra, men kände att betyget inte riktigt gav bevis på det. Någon uppift skriven av examinatorn var på saker som ej nämnts.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 3.11

- Föreläsningar är det enda som ligger till grund för examination, då vi inte har fått hänvisning till kurslitteratur» (Ganska liten)
- Enda materialet vi hade att utgå ifrån var material från undervisningen.» (Ganska stor)
- Särskilt föreläsningarna av Marc Pilon var inspirerande och lärorika» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»5 71%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.28

- ...» (?)
- Vi hade ingen kurslitteratur i kursen.» (?)
- Finns ingen kurslitteratur, Per hänvisade till att det skulle finnas sidhänvisningar men dom fick vi aldrig se. Hade varit bra med lite komplementerande material, borde inte vara så svårt för varje föreläsare att hänvisa, finns mängder med bra info på internet.» (Mycket liten)
- Kurs utan kurslitteratur, men med varierande bra pp-slides. Med hjälp av slides och föreläsningsanteckningar sökte jag själv information på nätet vilket kan vara både lärorikt och bristande eftersom vissa fakta inom området finns knapphändigt eller otillgängligt» (Mycket liten)
- Det material som finns i form av föreläsningar behöver tillgängliggöras på ett bättre sätt.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»3 33%
Ganska dåligt»3 33%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- Vilken adminstration, webbsida, eller utdelat material?» (Mycket dåligt)
- Kursansvariga hade svårt med tillgång till chalmers studentportal vilket försvårade adminstrationen i kursen.» (Mycket dåligt)
- Föreläsarna delade ut sina material, men kurshemsidan uppdaterades aldrig med information om kursen eller med föreläsningsanteckningar.» (Mycket dåligt)
- alla skulle kunna lägga ut slides på nätet» (Ganska dåligt)
- pp-slides fanns till de flesta föreläsningar och gavs ut innan föreläsningen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Lurigt när alla lärare är borta på medicinareberget» (Ganska bra)
- Enda personen jag sökte var Marcus för hjälp med projektet, och han hjälpte gärna» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.33

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 25%
Lagom»4 50%
Hög»2 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Hög i början, sen avtagande, sen mycket med laborationerna.» (?)
- Arbetsbelastningen varierade kraftigt, mkt hög i början, annars ganska låg. Bra om man kan få reda på att det ska vara ett tungt projekt i början innan kursen startar så att man kan avboka sig den veckan. Det blev katastrof i schemat för många när projektet las fram. Verkar inte som kursansvariga vet att vi gör annat också förutom den här kursen.» (Lagom)
- Fritt ansvar så man kunde bestämma arbetsbelastning själv» (Lagom)
- Mycket hög i början, mindre i slutet» (Hög)
- Kursen började i ett mycket högt tempo. Sedan så avtog det tempot och höjdes igen när det började närma sig tentamen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»5 55%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Mycket att göra med kandidatarbetet, bra om kursansvarig kan kolla upp detta. Tex hamnade en redovisning samtidigt som deadline för projektrapport i kandidaten. Inte konstigt om det blir låg nivå på redovisningen då...» (Lagom)
- kandidatarbetet tar upp nästan all tid. men det är bra, det är där fokus med all rätt ska ligga.» (Hög)
- Kandidatarbetet görs parallellt med kursen, vilket gör att det blir mycket att göra under läsperioden.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 11%
Godkänt»3 33%
Gott»3 33%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 3.66

- pga bristande kommunikation mellan lärare och elever, och den dåliga uppdateringen av kursmaterial/innehåll på studentportalen, vilket ger ett väldigt oseriöst intryck av kursen.» (Dåligt)
- Kursen skulle kunna effektiviseras genom att öka kommunikationen mellan föreläsarna. Samtidigt så bör kursansvariga ta sitt ansvar på ett bättre sätt och hålla kurshemsidan uppdaterad. » (Godkänt)
- Brister, men intressant innehåll» (Godkänt)
- Mycket intressant kurs och bra föreläsare» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Marc Pilon! The best lecturer so far.»
- Projektet, hög belastning och intensivt, men gav väldigt mycket och var lärorikt. Bra lärare (Marcus Krantz)»
- Upplägg och innehåll. »
- innehållet i kursen»
- Projektet i början var mastigt och hektiskt men bra och lärorikt. »
- De duktiga föreläsarna, labbarna»
- Projektet som utfördes i början av kursen med Marcus Krantz bör bevaras. Det var ett projekt med ett högt tempo men det var mycket lärorikt. Helt klart det bästa i kursen!»
- Laborationer, gav mer förståelse för tekniker som gåtts igenom i andra kurser»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Uppdatering, alla lärare bör kunna hänvisa till kurslitteratur, om de varken har Powerpointföreläsningar eller något annat man kan använda som material. Studeringsmaterialet på Peter Carlssons del var endast det han skrivit på tavlan. Inget upplagt på studentportalen, inget utdelat. Inget, absolut inget :"(»
- Försök koordinera ännu mer med kursen Molekylär Bioteknik och se till så man inte läser för mycket samma saker. Om möjligt, förlägg laborationer på Chalmers då det inte verkade som om laboraitonerna var så avancerade att de var tvugna att hållas på med.berget.»
- bättre "kurslitteratur"»
- Tydligare riktlinjer om vad som är viktigt. »
- Bättre kursadministration och samkoll med kandidatarbetet, är medveten om att detta inte helt var kursansvarigs fel.»
- Bättre kommunikation mellan föreläsarna. Kurshemsidan bör hållas uppdaterad under kursen. Det bör vara ett krav på föreläsaren att lägga upp sina föreläsningsmaterial då kursen saknar kurslitteratur.»
- Klargörande för vad som ligger inom ramen för kursen»

16. Övriga kommentarer

- Examinatorn bör ta tag i kursen, som för övrigt verkar HELT oseriös och ostrukturerad. Marc Pilon BRA föreläsare!»
- Till viss del repetitioner från tidigare kurser, men eftersom de förklarades på högre nivå irriterade det mig inte»


Kursutvärderingssystem från