ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKMAS/Kursvärdering 2013, TMV166

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

66 svarande

Högst 15 timmar»14 21%
Cirka 20 timmar»22 33%
Cirka 25 timmar»14 21%
Cirka 30 timmar»12 18%
Minst 35 timmar»4 6%

Genomsnitt: 2.54

- Duggor+kryssuppgifter har tagit mesta av tiden jag har hunnit och haft motivation till att lägga ner på kursen.» (Högst 15 timmar)
- Ökade mycket mot slutet» (Cirka 30 timmar)
- Nästan all den tiden var under tentaveckan, slutade gå på föreläsningar halvvägs in i kursen» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

66 svarande

0%»1 1%
25%»12 18%
50%»18 27%
75%»17 25%
100%»18 27%

Genomsnitt: 3.59

- Allt utom föreläsningarna då de inte gav mig någonting. Tyvärr! » (25%)
- Meget dårlige forelesninger, da foreleser var uinspirerende og pratet mest til tavlen. Manglet kontakt med oss studenter.» (25%)
- deltagit i ytterst få föreläsningar» (25%)
- Tråkiga och oinspirerande föreläsningar» (25%)
- Inga föreläsningar, eftersom föreläsaren upplevdes dålig» (50%)
- Var med på föreläsningar i början av läsperioden, men tyckte sedan att det gav mer att läsa in materialet på egen hand» (50%)
- Har ej varit på så många övningar, eftersom det inte var några demouppgifter fick jag ut mer av att räkna på egen hand och bara gå dit om jag hade problem. Men boken var bra så det var inte så ofta det behövdes » (75%)
- Föreläsningarna har hållit en mindre bra kvalité så det har känts mer givande att läsa i boken istället» (75%)
- Extremt dålig lärare. Har hans ens intresse för att lära ut? han verkar mest ointresserad och oengagerad.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

66 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 45%

Genomsnitt: 3.03

- Något komplicerade meningar ibland. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

59 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»57 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2

- har inte sett målen» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

61 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 26%
Ja, i hög grad»42 68%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.78

- G-delen var relevant. Del 2 var däremot inte sånt som gåtts igenom utan det hade man fått lära sig på egen hand. Om det var tänkt så, så var det bra. Men eftersom de flesta försöker få en 4 i betyg i alla fall kanske det hade varit bra med något mer exempel eller säga mer om uppgifter som liknade del 2.» (I viss utsträckning)
- Tycker ej läraren lär ut tillräckligt bra för att dessa mål ska uppnås. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»26 40%
Ganska liten»24 37%
Ganska stor»8 12%
Mycket stor»6 9%

Genomsnitt: 1.9

- Oinspirerad lärare» (Mycket liten)
- Väldigt opedagogisk föreläsare, gjorde fel hela tiden» (Mycket liten)
- Har fått bra föreläsningsanteckningar men föreläsningarna i sig har varit röriga, känts oplanerade och varit svåra att förstå. Det togs ofta förgivet att vi hade klart för oss vad span, underrum och sånt var, men ingen visste ju det. Om någon frågade var svaret ofta diffust, eller helt enkelt "det är trivialt".» (Mycket liten)
- I början var undervisningen mycket till hjälp med började sedan bli mycket svår att följa med på. Om föreläsaren skulle kunna träna mer på tavelteknik och pedagogik så skulle mången fler teknolog komma på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- För dåligt förberedda föreläsningar samt dåligt upplägg på dem. Gick nästan uteslutande igenom bevis som man inte förstår något av om man inte vet vad man ska använda de till.» (Mycket liten)
- Det hade varit bättre om föreläsaren kommit förberedd till föreläsningen med färdiga anteckningar och en klar struktur. Det var mkt förvirring och improviserat räknande framför tavlan som gjorde det mesta ganska svårbegripligt.» (Mycket liten)
- fruktansvärt dåliga föreläsningar som inte ens gav användbara anteckningar» (Mycket liten)
- Läraren är ointresserad av att undervisa, stod mestadels framför tavlan och verkade förvirrad. Gick ej igenom saker grundligt och verkade ej ha någon koll. » (Mycket liten)
- Jag förlitade mig mestadels på föreläsningar på internet så som KhanAcademy.» (Mycket liten)
- Jag har tyckt att självinlärning har fungerat bättre. Har inte fattat tycke för föreläsaren» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit svåra att begripa» (Mycket liten)
- Jag har klarat mig på att läsa i läroboken.» (Ganska liten)
- Undervisningen under denna kurs har inte alls varit till fördel för inlärningen. Läraren har fört en dålig dialog med klassen under kursens gång, han ger ofta ett oförberett intryck. Läraren har dessutom nästan endast läst ur läroboken och skrivit upp detta på tavlan under föreläsningstillfällena. Det har också varit dåligt med exempeluppgifter under föreläsningana. Dessa är viktiga för att eleverna snabbt kunna placera informationen i ett sammanhang. » (Ganska liten)
- Föreläsaren var dålig på att förklara och det förekom nästan ingen genomgång under övningarna. Jag lärde mig det mesta via boken.» (Ganska liten)
- Hade gärna sett fler övningstillällen, då föreläsningarna kunde vara ganska kryptiska till och från.» (Ganska liten)
- Mkt egen läsning» (Ganska liten)
- Jeg bruker alltid å lære mye på forelesninger, men denne gangen var det ikke tilfelle.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte varit bra, men räkneövningarna hjälpte» (Ganska liten)
- Jag vet att vissa var skeptiska till föreläsaren men jag tycker att det var bra.» (Mycket stor)
- Trevlig föreläsare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»7 10%
Ganska stor»22 33%
Mycket stor»34 52%

Genomsnitt: 3.35

- Det enda som har hjälpt mig har varit information på internet i form av instruktionsfilmer. » (Mycket liten)
- Boken är väldigt teoretisk och på engelska, hade underlättat om läraren gick igenom vad boken förklarar.Bevis som skulle kunnas till tentan gick läraren ej igenom, och inte heller boken förklarade dessa, endast genom exempel vilket läraren t.om klagade på(!), trots det gick läraren ej igenom dom. Byte av kursmaterial??» (Ganska liten)
- Se ovan» (Mycket stor)
- Det enda källa av info som fungerat» (Mycket stor)
- Boken har fungerat väldigt bra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

65 svarande

Mycket dåligt»4 6%
Ganska dåligt»8 12%
Ganska bra»37 56%
Mycket bra»16 24%

Genomsnitt: 3

- Det tog tid innan godkännande av duggor osv rapporterades in och det blev fel. Har varit dålig kontakt mellan föreläsare och studenter, föreläsaren sa inte ens hej när föreläsningen började utan började mumla på ett exempel. » (Mycket dåligt)
- kass planering med matlab-moment» (Mycket dåligt)
- Utedelat material,mål för kurs osv funkade bra. Dock hade vi obligatoriska dataövningar, som var väldigt oorganiserat och man fick inte närvaro som man skulle eller ordentligt med hjälp. Ibland satt vi en hel lektion på två timmar bara för att vänta på hjälp. Presentationsuppgifter hade vi också, även dom var väldigt dåliga för inlärningen, blev endast ett stressmoment som skulle hinnas med. » (Mycket dåligt)
- Matlabsövingarna var katastorf, man kan inte ha labbar där man inte har gått igenom teorin än» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

66 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»16 24%
Ganska bra»26 39%
Mycket bra»16 24%
Har ej sökt hjälp»5 7%

Genomsnitt: 3.06

- Har mailat och ställt frågor men fick aldrig svar» (Mycket dåliga)
- Föreläsaren hade svårt att förklara och var dessutom helt ointresserad av att lära ut ämnet. Svarade ej på mail två dagar före tentamen. » (Mycket dåliga)
- Få övningar! Demonstrationsuppgifter hade vi önskat också!» (Ganska dåliga)
- På matteövningarna har det varit mkt bra, men på matlablektionerna har möjligheten att få användbar hjälp varit ganska dåliga. Jag hade en handledare som varken begrep engelska eller svenska tillräckligt bra för att kunna fungera som handledare.» (Ganska dåliga)
- Tänker främst på datorövningarna » (Ganska dåliga)
- Matlab» (Ganska dåliga)
- Under föreläsningar fick man inte mycket djupare förklaringar när det efterfrågades. Hänvisades ganska ofta till definitioner i boken.» (Ganska dåliga)
- Matlabövningarna var under all kritik, för få lärare. Man kunde ofta få sitta mer än en timme och vänta på hjälp. Dessutom var det ofta så många före att man inte kunde få hjälp över huvud taget på lektionen. Samma sak gällde redovisning.» (Ganska dåliga)
- Vi hade en övning på tisdagar då vi kunde fråga om veckans matteuppgifter som ibland var på 8 kapitel, fredagens övning gick åt till presentationsuppgifterna. » (Ganska dåliga)
- endast en räknestuga i veckan är för lite» (Ganska dåliga)
- Fick inte alla mina frågor besvarade då de var för svåra för övningsledaren i fråga.» (Ganska bra)
- Har fått ok med hjälp på räkneövningene» (Ganska bra)
- Tycker att kryssuppgifterna var onödiga, hade hellre haft den tiden till att få hjälp och ha en vanlig räkneövning» (Ganska bra)
- Stort plus till övningsledaren (Robert)» (Mycket bra)
- God øvningsleder.» (Mycket bra)
- Robert en av handledarna har varit väldigt bra på hjälpa elever» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

66 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»12 18%
Mycket bra»48 72%
Har ej sökt samarbete»5 7%

Genomsnitt: 3.86

- Det var nödvändigt för denna kurs då undervisningen, hjälpen på dataövningar samt övningar var extremt dålig. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»38 58%
Hög»20 30%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.33

- Arbetsbelastningen på kursen var inte så hög men det var den däremot på kursen som gick samtidigt så hög» (Lagom)
- Drog iväg lite på slutet, borde varit mer tungt material tidigare» (Lagom)
- För många uppgifter att göra varje vecka. Hann bara med att göra instuderingsppgifterna» (Hög)
- Matlab-uppgifterna var för omfattande och komplicerade i förhållande till föreläsarens och övningsledarnas kompetens samt totala brist på engagemang. » (Hög)
- Alla kryssuppgifter, dugga varje vecka och så tog all tid så jag hann inte räkna ett enda tal i boken utan pluggade enbart på tentor sista veckan utöver kryssuppg. Och duggor. » (För hög)
- Vi hade dataövningar som var extremtsvåra, en dataövningsledare kunde ej hjälpa till med en uppgift. Det kunde handla om saker vi ej gått igenom på föreläsningar. Sedan var det väldigt många kapitel som skulle hinnas med veckovis, som sagt kunde det ligga på 8 kap i veckan. Sedan hade vi duggor som skulle göras samt presentationsuppgifter.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

65 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»21 32%
Hög»31 47%
För hög»10 15%

Genomsnitt: 3.72

- Något lägre än tidigare, hade väntat mig högre tempo» (Låg)
- Statik o hållfasthet + väldigt många uppg. i Linjär algebra gjorde att jag behövde jobba mer än 50 h.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket dåligt»8 12%
Dåligt»17 26%
Godkänt»23 35%
Gott»15 23%
Mycket gott»2 3%

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Igen föreläsare som inte verkar bry sig/vara vaken» (Mycket dåligt)
- Mycket rörigt. Datorövningarna behandlade områden som inte gicks igenom förrän lv.6, och det är ju lite sent. Ingen verkade ha koll på vad som gjorts och inte» (Mycket dåligt)
- Framförallt så har föreläsarens brist på engagemang varit nedslående. Vid upprepade tillfällen smög det sig in fel i anteckningarna och därefter stor förvirring pga bristande förberedelse inför föreläsningarna från Beckers sida. Även matlabsessionerna har varit en enda röra då min handledare Dimitri inte verkade vara insatt i hur det hela skulle gå till. En torsdag kom han även försent 45 min, han skulle ha varit där kl 08.00 men kom 08.45. Här hade det verkligen behövts tydliga förhållningsregler över hur redovisning och närvaro ska genomföras respektive tas.» (Mycket dåligt)
- Den sämsta kursen hittills, har aldrig varit med om en så fruktansvärt okompetent och oengagerad föreläsare hittils. Vanligt hyfs är väll att man åtminstonde säger hej eller något i den stilen när lektionen börjar och inte bara sätter igång att prata. Ingen ordning eller förståelse framgick från föreläsningarna. man kan inte börja prata om något nytt utan att förklara vad det är för något man jobbar med. Hela Intrycket av kursen var att föreläsaren inte brydde sig ett dugg, var bara där för de krävdes av matteinstutionen,brydde sig inte ett dugg och ingeting funkade. Är det hållbart att ha övningsledare i matlab som inte pratar eller förstår svenska och knappt engelska? Kursen vara bara ett stort SKÄMT. » (Mycket dåligt)
- Pga föreläsaren och matlab-uppgifterna» (Mycket dåligt)
- Dålig lärare, dålig undervisning på dataövningar samt föreläsningar. Oklar bok i vissa fall.» (Mycket dåligt)
- En föreläsare som inte borde ha någon kontakt över huvudtaget med studenter. En föreläsare måste ha någon form av intresse av att lära ut. Det är inte svårt att säga "godmorgon" eller att ens titta på studenterna under föreläsningen. » (Mycket dåligt)
- Oklara datirlaborationer och oinspirerande lärare» (Dåligt)
- Slutade gå på föreläsningarna efter två veckor, det var helt meningslöst. » (Dåligt)
- Inte en jättesvår kurs men alldeles för tråkiga föreläsningar. » (Dåligt)
- Många kompisar slutade gå på föreläsningarna» (Dåligt)
- Tycker egentligen kursen var ganska bra men matlab passens brist på lärare gjorde att man nästan aldrig kunde få hjälp med dessa uppgifter vilket drar ner kursen rejält.» (Dåligt)
- Tycker det var en ganska tråkig kurs. » (Dåligt)
- dåliga föreläsningar då föreläsaren mer eller mindre somnade framför tavlan. Hade hellre haft vanliga räkneövningar istället för kryssuppgifterna. Bra med många duggor, då tvingades man att ligga i fas» (Dåligt)
- Godkänt utan större marginal.» (Godkänt)
- Inget fel på kursen i sig. Datorövningarna var dock på helt fel nivå och föreläsningarna var dåliga.» (Godkänt)
- Motsvarade mina förväntningar» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningarna»
- Kryssuppgifter och duggor gjorde att man tvingades plugga. Jättebra idé.»
- Lagom belastning »
- Matlab tillfällena»
- Matlabmomenten»
- Mycket bör förbättras. Men det fanns goda chanser att få bonuspoäng och det gillade nog alla»
- Hela upplägget med godkäntdel- och överbetyg-systemet»
- Duggorna»
- Duggor i MapleTA, datorlabbar.»
- Boken»
- laborationerna och duggorna var bra.»
- Duggorna har varit fantastiskt bra, även kryssuppgifterna har varit bra.»
- Matlab laborationerna»
- Övningsledaren Sverker.»
- övningsledaren för räkneövningarna i ml 12. Annars var allt kasst»
- Läroboken samt kompletterande lösningshäfte som går att få tag på är mycket användbart. Läroboken är nog den bästa jag haft.»
- Obligatoriska MATLAB-redovisningar, kan dock ta bort en, blev lite mycket.»
- Kryssuppgifterna»
- Duggorna, kryssuppgifterna»
- Duggor och datorövningar.»
- Kursboken »
- Kryssuppgifterna fungerade bra. »
- Kryssuppgifterna!»
- Det är bra att matlaben examineras som uppgifter istället för att göra det på tentan. Det är bara onödigt att skriva matlab för hand över huvud taget, kan man göra sakerna på datorn inom rimlig tid så behöver man inte kunna skriva det perfekt för hand.»
- Bra övningsledare, duggor, kryssupggifter. Bra delar för att hålla igång intresset och kunskapsinlärning.»
- kyrssuppg, duggor»
- Duggor i Maple TA»
- INGET»
- Datorövningar»
- duggorna»
- Boken»
- duggorna»
- »
- Internetduggorna som gav många bonuspoäng var bra. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Andra upplägg vid föreläsningar»
- Tydligare matlabuppgifter»
- Bättre lärare»
- Ta bort datorövningarna. Kom helt fel i kursen då man inte hade lärt sig något. För svåra. Lärde mig ytterst lite.»
- Föreläsaren»
- Läs ovanstående negativa »
- Föreläsningarna/föreläsaren bör bättras för att förbättra förståelsen»
- Strukturen på föreläsningarna, engagemanget »
- Annan föreläsare som förklarar teorin mer ingående »
- Bättre med tid för hjälp och redovisning under tillfällena.»
- För många obligatoriska moment»
- Obligatorisk närvaro för lektioner i datorsalarna kanske icke borde vara obligatorisk => mer frihet att själv välja platsen där man arbetar med uppgifterna.»
- Föreläsaren »
- Övningar med demonstrationsuppgifter!»
- Föreläsaren borde kanske få tillgång till att fortsätta sin utbildning i tavelteknik och pedagogik i stor sal.»
- Förändra Matlab, handledarna ger väldigt dålig hjälp. »
- Föreläsningarna måste bli bättre!»
- Föreläsarens leende bör vara mer format som en glad kurva.»
- matlabövningarna»
- Kanske en annan föreläsare? Knappt halva mängden av de stundenter som varit skrivna på kursen har varit närvarande vid ungefär hälften av föreläsningstillfällena.»
- Fler genomgångar av de lite svårare uppgifterna på övningarna, kanske öppna för diskussion.»
- Ta bort att man måste vara närvarande under datorövningarna. Ha en eller ett par demouppgifter i början av räkneövningarna.»
- Varför obligatoriska lektioner i matlab? Om jag väljer att sitta hemma vid tillfälle eller i skolan spelar väl mindre roll om man ändå redovisar sina program sen?»
- Demostrationsuppgifter hade varit kanon. Vad det gäller föreläsaren så hade han kunnat förbereda sig och strukturera upp sina föreläsningar betydligt mer. »
- Duggorna bör göras om, lite väl enkla och fick intrycket av att många sammarbetade»
- Kryssuppgifterna var ganska onödiga, hade hellre fått hjälp under övningstillfälle, tror jag hade lärt mig mer på det. Vanlig tenta, inte uppdelat i godkänt- samt överbetygsdel.»
- Ny föreläsare måste fixas omedelbart, Joakim Becker får inte vara kvar.»
- Lite tydligare formuleringar kring MATLAB-laborationerna. Ofta var det svårt att tolka och genomföra instruktionerna till laborationerna.»
- Ta bort obligatorisk närvaro på datorlabbar.»
- Integrera matlaben mer med undervisningen. »
- 1) Ändra format på tentan till "det vanliga" (50p max, 20p = 3, 30p = 4, 40p = 5). 2) Vid datorövningarna bör det finns minst en sal för de med laptop bokad med en lärare i. Om man hade en laptop fick man sitta i ett grupprum och alltid vänta till sist på lektionen för att få hjälp eller redovisa. Alternativt inte ha obligatoriska datorövningtillfällen så man kan sitta hemma och jobba och redovisa när man klarat dem. 3) På övningarna bör läraren ha förberett uppgifter som denna går igenom på tavlan ( som i alla andra kurser) innan det blir fri räkning.»
- Bättre föreläser. Viktigt med en person som er engagerad!»
- Mer tid åt Matlabövningar. »
- 1. föreläsaren 2. Upplägget på övningtillfällena. Lägg till genomgång på tavla 3. Tentans upplägg, kör en del på 50p istället»
- Att man har räkneövningar där övningsledaren visar demonstrationsuppgifter»
- Datorövningarna. »
- Långt fler lärare på matlab passen, ofta var det mer än en timme kö innan man kunde få hjälp och eftersom passen bara var två timmar var det nästan omöjligt att hinna med det. »
- Skulle behövas en ny föreläsare»
- Bättre föreläsningar. föredrar en föreläsning där huvudmaterialet framhävs och att fokus läggs på just detta mer än otydliga bevis/satser. Otydliga för att tiden inte räcker till, -> allt gås igenom med racerfart»
- Föröka ha en mer engagerad föreläsare. Gärna erbjuda några demouppgifter under övningarna.»
- Foreleser.»
- Se över datorlabbarna och dess övningsledare, så att de känns relevanta till kursen. Den övningsledare som var i min sal kunde knappt språket, vilket gjorde det svårt at både få hjälp och att få förståelse för det man gjorde»
- Föreläsare!»
- Upplägget av gokdäntdelen och överbetygsdelen Gillar inte det.»
- Ny lärare. Ny bok, gå igenom bevis ordentligt på tavlan som krävs av eleverna. Ska vi behöva gissa oss till bevis??? Om varken lärare eller bok går igenom ordentligt trots att läraren uppmärksammat detta om boken samt klagat över detta.»
- Föreläsare»
- inga kryssuppgifter»
- Föreläsningarna »
- Pedagogik under föreläsningar»
- en bättre föreläsare och fler räknestugor där man får tillfälle att fråga en lärare.»
- Föreläsaren bör jobba på att ge tydligare föreläsningar och strukturera sin undervisning bättre. Att bara mala på och exempelvis inte ange när ett bevis är slut är inte tillräckligt bra. Datorövningar gav ej så mkt då teorin bakom var otillräcklig, samt att vissa övningar saknades det lärare på.»
- Byt ut föreläsaren Joakim Becker!»

16. Övriga kommentarer

- Om man inte tycker om att undervisa är det olämpligt att göra det. Om man avskyr det och dessutom inte tycker om att svara på frågor, hör man inte hemma som föreläsare. Det blir fruktansvärt tråkiga och oengagerade samt oplanerade föreläsningar.»
- Robert som övningsledare skall ha ett stort tack! »
- Både svårt att få hjälp och få tid att redovisa datorlabbrationerna på grund av tidsbrist av lärare»
- lottar man ut vem som får vara föreläsare och kurs ansvarig och hur får de människorna anställning? Känns väldigt konstigt att en så pass "bra" skola som Chalmers har så icke kompetenta föreläsare och ansvariga. »
- Jag anser att Joakim Becker har gjort ett bra jobb som föreläsare och att hans sätt att föreläsa förbättrats avsevärt sedan jag hade honom förra året!»
- Läraren kan tänka på att använda projektor så att alla kan se istället för overhead de få gånger t.ex. delmålen visades upp. »
- Joakim Becker behöver bli mer pedagogisk. En föreläsare som ibland tappar bort sig och verkar inte vara förbered, har knappt några anteckningar. Man får ett intryck från honom att han inte tycker om ämne. En positiv inställning till matematik och mer pedagogik är vad som behövs för den här kursen. »
- Kan man ens kalla detta undervisning? »
- Föreläsningar gav i princip ingenting, dålig pedagogik och struktur. Kursens innehåll pluggades in mha Internet och gamla tentor. »
- Sverker var en väldigt bra övningsledare»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.78

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.78
Beräknat jämförelseindex: 0.44


Kursutvärderingssystem från