ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik fk H10, LMT211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»6 25%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 2.91

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»7 29%
75%»5 20%
100%»10 41%

Genomsnitt: 3.91

- Deltog ej på övningslektionerna tyvärr kunde man inte få så mycket till sig av Lars övningslektioner. Hans lösningar på uppgifterna var för odetaljerade. » (50%)
- Gick bara på föreläsningarna. Övningsledaren var inte bra och det kändes inte värt att gå på dessa.» (50%)
- Valde helt bort övningstillfällena då de inte på något sätt var till någon hjälp. » (50%)
- Varit på de flesta föreläsningar och någon enstaka övning» (50%)
- Alla föreläsningar men enbart ett fåtal övningar» (50%)
- Övningsledare Lars Larsson behöver arbeta ytterligare på sina presentationer på övningstillfällena. Han kan mycket men har svårt att förmedla det på ett pedagogiskt sätt. Bättre struktur a la Peter Bövik och vi är i hamn.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 29%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 54%

Genomsnitt: 2.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 13%
Ja, i hög grad»15 68%
Vet ej/har inte examinerats än»4 18%

Genomsnitt: 3.04


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»12 50%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.75

- Undervisningen kändes inte alls förberadande för examinationen, som ska testa kunskaperna man tillägnat sig.» (Mycket liten)
- Lär sig mer av att sitta och räkna själv än att se härledningar av bevis» (Ganska liten)
- Peters genomgångar har varit mycket bra och var till stor hjälp. Lars övningslektioner var ostrukturerade och svåra att följa med i.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»13 54%
Mycket stor»7 29%

Genomsnitt: 3.08

- borde byta bok, tycker den inte förklarar tillräckligt» (Mycket liten)
- Bra med uttelat facit och gamla tentor. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»15 62%

Genomsnitt: 3.62

- Utdelat material har varit till stor hjälp.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»12 50%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.58

- Peter extraknäcker någon annan stans o är inte i skolan mer än nödvändigt» (Ganska dåliga)
- Peter har varit mycket hjälpsam de gånger man har behövt hjälp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 25%
Mycket bra»17 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»6 25%
Hög»16 66%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.7

- Tycker att inlämningsuppgiften tog tid som man hellre hade lagt på att räkna uppgifterna i kursen. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 45%
Hög»11 45%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.62


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»8 33%
Gott»13 54%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.66

- Egentligen mycket gott intryck, men övningslektionerna sänker betyget väldigt mycket.» (Godkänt)
- Kursen har varit lite svår att greppa, även om den kunskap man fått känns nyttig.» (Godkänt)
- Föreläsningarna var bra, men övningarna var dåliga.» (Godkänt)
- Bra konstruktionsuppgift!» (Gott)
- Vet att en del antagligen kommer gnälla på lars övningar, men jag tycker dom va bra även om strukturen kunde vart bättre på tavlan, me bättre struktur blir det kanon. sen har han vart bra att ställa frågor till angående uppgiften vi skulle göra.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inlämningsuppgift med bonuspoäng»
- Det mesta. Kolvpumpsuppgiften var bra med medföljande bonuspoäng.»
- Bra med mycket fullständiga lösningar på hemsidan»
- Lösningarna på kurshemsidan till uppgifter i boken.»
- Bra projekt»
- Samma lektor, med samma inställning samt samma intresse för det han gör.»
- Bra med konstruktionsuppgift»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken måste bort, bättre formelsamling»
- dumt att ha doktorander som inte kan ämnet till 100% då de skapar osäkerhet hos studenterna»
- En något mer erfaren övningsledare.»
- Onödigt många tal att räkna, hade varit bättre att minska antalet och plocka ut de kvalitativa uppgifterna. »
- Konstruktionsuppgifter tar för mycket tid och man lär sig inte så mycket på den. Övningsledaren borde bytas ut helt och hållet.»
- Antalet uppgifter räkneuppgifter som ska göras är alldeles för många. Då det är cirka 150 uppgifter, vilket är helt orimligt att hinna med. Speciellt med tanke att de flesta läste hållf fk eller strömningsmekanik parallellt med mekaniken. Heller ett mindre antal uppgifter som är rimligt att hinna med. Bara stötkapitel var det cirka 40 uppgifter och det gicks igenom veckan innan tentamen. Övningsläraren Lars bör ha lite mer logiskt utbyggd lösningsgång. Det var ofta tyvärr väldigt svårt att förstå vad han gjorde. Vilket ledde till att många inte gick på övningarna. »
- Lars" presentation på övningarna. Tydligare och mer strukturerat.»
- Mindre bevis och bättre föreläsningssal»
- Bättre struktur på övningarna»
- Antingen bör man gå igenom färre härledningar på lektionerna och behålla tentan som den är. Eller så bör fler bevis och härledningar ingå i tentamen.»
- Övningarna, Lars är mycket trevlig men saknar mycket när det kommer till det pedagogiska.»
- Peter måste komma på ett sett att göra mekaniken lite rolig och intressant istället för att bara göra massa bevis på tavlan»

16. Övriga kommentarer

- Bra med strukturerad lärare och undervisning»
- Tycker att kursen borde ligga i anslutning till första Mekanik kursen. Känns som man har glömt mycket av grunderna från första mekanik kursen. Man får lite grann börja om på nytt i Mekanik tänket.»
- Hur kan man få 10 bonuspoäng för något som är obligatoriskt?»
- Svea 226 är en väldigt dålig sal då tavlan sitter lågt så sitter man inte längst fram är det svårt att se tavlan»
- Peter Bövik är mycket duktig föreläsare, bra struktur och lätt att följa lösningar. R äknestugor har fungerat mkt bra. Tycker dock att Peter skulle varit med Lars i början av övningarna och sett till att allt "var på rätt väg" för han hade behövt lite handledning vad det gäller pedagogiken, nu blev det dålig närvaro på övningarna i stället. Men intrycket av kursen är mkt gott och har redan hjälpt i övriga ämnen!»


Kursutvärderingssystem från