ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, del C, TMV036, Lp3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

61 svarande

Högst 15 timmar»7 11%
Cirka 20 timmar»13 21%
Cirka 25 timmar»22 36%
Cirka 30 timmar»11 18%
Minst 35 timmar»8 13%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

61 svarande

0%»1 1%
25%»2 3%
50%»3 4%
75%»12 19%
100%»43 70%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

61 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 42%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 31%

Genomsnitt: 2.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 84%
Nej, målen är för högt ställda»6 15%

Genomsnitt: 2.15

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 37%
Ja, i hög grad»21 46%
Vet ej/har inte examinerats än»7 15%

Genomsnitt: 2.77


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»10 16%
Ganska stor»33 54%
Mycket stor»15 24%

Genomsnitt: 2.98

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»8 13%
Ganska stor»34 55%
Mycket stor»16 26%

Genomsnitt: 3.03

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 9%
Ganska bra»34 55%
Mycket bra»21 34%

Genomsnitt: 3.24


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 11%
Ganska bra»35 58%
Mycket bra»11 18%
Har ej sökt hjälp»7 11%

Genomsnitt: 3.3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 24%
Mycket bra»43 70%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 27%
Hög»39 63%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.8

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 24%
Hög»37 60%
För hög»9 14%

Genomsnitt: 3.9


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

61 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»9 14%
Godkänt»33 54%
Gott»17 27%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 3.13

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna»
- att man får papper med satser och bevis»
- Lyudmilla är väldigt duktig på att lära ut matematik!!!»
- Duktiga lektionsledare (Erik) och duggorna»
- Duggor, men dock bör fler chanser till bonuspoäng ges i samband med duggorna dvs. Se över upplägget och svårighetsgraden av duggorna, de bör också ges oftare. »
- Duggorna»
- Duggorna var bra och lektionsledaren Erik var väldigt bra och pedagogisk.»
- Bra med vecko-pm som beskrev vad som skulle tas upp under veckan.»
- Lektionstillfällena»
- Lektionerna har varit bra.»
- Fler lärare på matlab lektioner»
- Bra kurslitteratur.»
- Övnings tillfällen, mycket bra övningsledare »
- Bra utlänning, fick svar på frågor som ställdes. »
- VeckoPM och powerpoint var bra»
- Lektionerna.»
- Utskrifter av OH-bilder till föreläsningar. »
- Duggorna och att man kan hämta OH-bilderna på kurshemsidan.»
- De tydliga vecko-PMen, det var mycket bra att det fanns en sammanfattning för vad som (det var tänkt) skulle gås igenom varje läsvecka tillgänglig redan i början av kursen. OH-bladen var också bra, likaså var övningarna. »
- Studioövningarna»
- Duggorna. Ett bra sätt att hålla uppe ett kontinuerligt pluggande. Däremot borde poängen hjälpa en att få mer än godkänt. »
- övningstillfälle»
- Strukturen. Vad man ska göra, vad man behöver lära sig och sättet att lära sig hur man steg för steg ska gå tillväga för att lösa uppgifter på ett bra sätt. Och duggorna.»
- Övningsledaren»
- Att ha duggor under tentans gång. De borde dock ge poäng till alla betygsnivåer inte bara till betyg 3»
- Övningstillfällena vilket betydde väldigt mycket för mig. »
- Bra med Matlab som ofta passade in bra där vi var i matematiken, bra med bonuspoäng»
- Duggorna»
- Det r bra att det finns duggor, då hänger man med i studierna och får en tydlig bild av vad man behöver lära sig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler föreläsningar så att planeringen håller. Det blev mycket att göra på en gång mot slutet av kursen. En del matlab-uppgifter är otydligt formulerade så det är svårt att förstå vad som efterfrågas. »
- Föreläsaren. Hon hann inte med det hon skulle och behövde därför stressa jättemycket på slutet, inte bra! Ibland låg vi därför före på lektionstillfällena. Äldre studenter har sagt att det varit så flera år. Hon får ändra sitt upplägg eller något, det funkar inte så här!»
- föeläsaren bör ligga i fas med schemat och inte en till en och en halv vecka efter planeringen.»
- Att de ansvariga för matlab bedömer redovisningarna mer likt. Som det var nu gick alla till det ena klassrummet av två för att slippa svårare redovisningar och för att få bättre hjälp och vägledning. Något färre uppgifter, som det var nu var det svårt att hinna räkna alla då man inte fick någon tid på lektionerna, alternativt att man får tid att räkna på lektionerna.»
- Föreläsaren halkade efter (eftersom hon ägnade väldigt mycket tid åt att repetera saker vi just läst), och tog sedan igen allt i läsvecka 6 och 7 genom att hetsa sig igenom den sista biten av kursen. Det blev väldigt svårt att hänga med. Det var inte bra.»
- Bättre planering av föreläsaren! Långsamt tempo i början och i slutet blev det väldigt stressigt! Vi hann inte med allt!»
- det här är väldigt mycket! för det första måste ju examinatorn hinna gå igenom allt, så vi i Kf lär oss det då det är förkunskaper till vår nästa kurs. det va dåligt. det skadar inte heller att sätta in pedagogiska föreläsare. det spelar ingen roll hur duktiga kunskapmässigt de är, de måste kunna förmedla det till oss också. jag vet att det finns pedagogiska föreläsare, så använd dem! matlab är kaos också. matematiken vi gör i matlab är sånt vi inte har eller precis har gått igenom. man behärskar inte den matematiken då. om syftet med matlab är ( vilket jag tror ) att vi ska lära oss just matlab, så kan de i alla fall låta oss använda matte vi kan så fokus ligger på just matlab istället, för nu hakar vi upp oss på teorin kring det vi gör. dvs, inte alltid man har någon aning om vad man sysslar med det. vi hade lärt oss matlab bättre med övningar som handlar om matte vi kan. »
- Hålla sig till planeringen, inte hoppa över viktiga delar i kursen!!»
- Duggorna enl. ovan. Men examinatorn bör också göra föreläsningarna mer meningsfulla genom att göra dem konkreta och genom att eleverna kan sätta sig in i det som undervisas på föreläsningarna.»
- Planeringen MÅSTE förbättras, det fungerar inte att föreläsaren ligger en hel veckas undervisning efter då halva kursen gått och sedan tar igen det sista veckan. Mycket förståelse för matematiken gick förlorad då vi "hetsade" igenom svåra kapitel.»
- Föreläsaren var alltid efter i planeringen så lektionsledaren kunde aldrig gå igenom så mycket som planerat. För att föreläsaren skulle försöka komma i kapp planeringen så kunde hon ibland gå väldigt fort fram och hoppa över saker som hon tyckte var självklara för henne och som många inte kunde. Enligt äldrekursare har detta hänt flera åt i rad, så att planera bättre vad som är rimligt att hinna med och kanske inte gå igenom saker som är väldigt basic och lägga mer tid på de mer komplicerade vore bra till kommande år.»
- Matlab uppgifterna bör planeras efter resten av kursens schema.»
- Under föreläsningarna kändes det som att vi fokuserade på fel saker, en halv föreläsning kunde ägnas åt att gå igenom något vi ska kunna från tidigare kurser medan helt nya begrepp togs på fem minuter i slutet. Vi låg ofta efter planeringen, vilket ledde till att vissa föreläsningar tog upp en hel veckas material. Detta gjorde det svårt att hålla sig "i fas". »
- Matlab kan vara med synkroniserat med vad vi går igenom på föreläsningarna. Att det hinns med att gå igenom allt som står i målen, vi hann knappt gå igenom kurv- och ytintegraler, Greens formel och Stokes sats. Dessa kunskaper behöver vi ju i senare kurser!»
- Önskar att vi hinner med det som ska ingå i kursen. Som det var i år blir Kf elever tvungna att läsa in den sista delen själva eftersom att den behövs i kurser under Lp 4.»
- Bättre planering med schemat. Som det var nu fick vi hasta igenom två veckor på en vecka! »
- Svårt att hänga med på föreläsningar då tempot var väldigt högt. Även svårt att höra föreläsaren trots att jag satt längst fram för det mesta. Skulle även uppskatta mer genomgångar av matlab.»
- Det är svårt att få hjälp på matlab lektionerna »
- Jag tror att vi hamnade efter på föreläsningarna och det blev kämpigt senare 1/3 av kursen då vi inte var i fas. Dvs det var svårt att lära sig när vi inte hade haft genomgång på området.»
- Att examinattorn måste ligga i fas. Denna gången kom vi så mycket efter att vi fick rusa igenom de sitta kapitlena. Dessutom var övningsledare och föreläsare aldrig synkade.»
- Vi kom efter i planeringen och allt nytt i slutet gicks igenom alldeles för fort. Därför lärde jag mig inte det lika bra som resten. »
- Se till att hela kursen hinns gå igenom! Lägg över lite mer på AlaB om det varje år blir för mycket i denna kursen. Viktigt att inte konstant ligga en vecka efter i föreläsningarna eftersom det blir väldigt svårt att ligga i fas med uppgifterna utan genomgången. »
- Matlabtillfällena bör göras fler eller korta ned labbarna. Detta då tiden va väldigt knapp och övningsledare hade svårt att hinna med alla! Kursen bör kortas ned då vi i Kf inte hunnit få den matten vi behöver till nästa kurs.»
- Ökat tempo från början eftersom vi inte hann med allt som kursen skulle innehålla.»
- Bättre planering så att föreläsningarna inte skjuts upp för mycket.»
- Jag tycker att föreläsaren inte borde halka efter i föreläsningarna så att hon vid ett tillfälle låg ca. en vecka efter planeringen. Som jag ser det skedde detta eftersom hon lade för stor vikt vid att repetera saker ut ALAa och ALAb (för att studenterna som inte hade läst ALAa och ALAb tillsammans med oss skulle hänga med?). Något som i och för sig kan vara bra men inte när tonvilkten snarare läggs på att repetera (t.ex. ägnade ca 40 min åt att repetera vanliga integraler och Riemannsummor, 15-20 min åt att gå igenom dubbelintegraler) och att denna repetition sker på bekostnad av de sista elementen i kursen (hela kap 16 i Calculus ströks, Greens formel undantagen). Jag tycker inte om att hon strök de sista elementen då vi i Kf behöver dem till nästa mattekurs och nu blev hänvisade enligt föreläsaren till att "Kf gruppen kommer att behöva det här men ni får läsa in det själva). Dessutom tycker jag att duggorna inte borde innehålla det som gicks igenom (tidigast, enligt planeringen) två veckor innan duggan genofördes. T.ex. innehöll dugga nr 2 (som gavs i lv 5) det som enligt planeringen gicks igenom lv 2 och 3. jag tycker att det skulle varit bättre om duggan i lv 5 istället omfattat lv 3 och 4, då skulle man ha haft lättare att ligga i fas.»
- Att vi alltid låg efter! Vi han inte ens lära oss allt som ingår i kursen för att Lyudmilla Turowska låg efter med föreläsningarna och det viktigaste med kursen stressades bara igenom snabbt på slutet på grund av det.»
- Matlab ligger dåligt i fas med föreläsningarna. Svårt att få hjälp under lektionerna och eftersom vi lärt oss grunderna dåligt i lp 1 och 2 halkade många långt efter. »
- Se över övningsledare i kursen. Vissa uppnår inte de krav som ställs för att klara kursen. Det fanns en anledning till att den ena salen vid övningarna var full medan den andra var nästintill tom. Föreläsningarna låg nästan aldrig heller i fas vilket försämrade övningstillfällena.»
- övningsledare, planeringen»
- Det verkade som att CHARM gjorde så att det försvann en föreäsning från planeringen vilket gjorde så att Lyudmila låg efter med föreläsningarna sedan dess utan att någonsin komma ikapp och på slutet blev det stressigt och vissa moment hann vi inte med. Trots att alla borde veta att det skulle vara CHARM den dagen och inga föreläsningar i väldigt god tid och kunna planera för det. Att föreläsningarna hamnade i ofas med planeringen gjorde det väldigt svårt för studenterna att ha koll på vilka delar som skulle tas upp när osv. Gjorde stor skada för eleverna och mycket mycket enkelt att åtgärda. »
- Tempot. I början gick det väldigt långsamt framåt och sakerna kändes enkla, men i slutet av kursen gick det alldeles för fort och det var svårt att hänga med i planeringen då vi i två veckor låg efter och helt plötsligt låg före. Svårt att ta igen,»
- Mindre innehåll i kursen, och lägga fokus på det som är mer viktigt.»
- Planeringen mellan föreläsningar och lektioner. Föreläsningarna låg alltid efter så vi inte kunde få genomgång på lektionerna»
- Att duggorna ger poäng till alla betygsnivåer»
- Skulle vilja få in mer tid för eget arbete. Kanske ha SI-matte även där? Blev väldigt stressigt i slutet av kursen så det trycktes in föreläsningar så att vi skulle få all information som vi skulle få. Sedan tycker jag att tentan var rätt taskig, så mycket jag pluggat och så mycket som jag gjort gamla tentor (kanske uppemot 10 stycken så var denna garanterat svårast av dem och det viktigaste kändes inte som om det kom med). Att lägga 6 poäng på en gränsvärdesuppgift, att inte ha med minsta kvadratlösning och göra en relativt komplicerad egenvärdes och egenvektorsuppgift (så som det inte hade varit på de tidigare tentorna). Om man hade fått använda bonuspoängen till betyg över 3 så hade jag varit nöjd med dess uppbyggnad men nu var inte fallet så. Tycker även att Ludmila kanske gick igenom lite för onödiga grejer och lade mycket tid på det vilket gjorde att det blev stressigt och överförklarade saker som vi redan hade lärt oss i ala-B. Om vi istället hade hoppat över att gå ner så djupgående på saker vi redan hade lärt oss och saker som inte var lika viktiga inför tentan så tror jag det hade bidragit till mindre stress och fler lyckade resultat.»
- Projekten i Matlab kunde minskas eller läggas i hop så att det inte blir så ojämt i matlab mellan de olika veckorna, vissa var det nästan inget och andra för mycket, speciellt på slutet i läsvecka 6»
- Jag tycker att föreläsningarna var bra. Jag gillar att man presenterar problem innan man går igenom tung teori så att jag kan se varför det känns "nödvändigt" med teorin. Det hjälper att till förstå snabbare. »
- Föreläsarens planering. Hon låg efter i början och det resulterade till att tempot i slutet var alldeles för högt.»
- Vi låg efter i föreläsningsschemat, det var inte bra, då det skapade stress och förvirring.»
- Ludmilla. Hon borde inte ha kursen igen, eftersom hennes insats var helt enkelt dålig.»
- Matlabuppgifterna följde inte det vi lärde oss under föreläsningarna, delvis för att vi på föreläsningarna hamnade väldigt mycket efter schema, utan att extratillfällen sattes in. Detta gjorde att matlabövningarna kändes väldigt svåra och ibland irrelevanta. Att bemöta att vi hamnat efter med föreläsningarna tidigare hade npg hjälpt, men det skulle också vara bra att se över hur uppgifterna är utformade i förhållande till föreläsningarna. »
- Mattematik SI även i ALA-C. Den hjälpte mig enormt mycket under de tidigare mattekurserna.»

16. Övriga kommentarer

- Lektionsläraren Erik är kanon!»
- Allt gick väldigt långsamt i början och vi hamnade en hel vecka efter, detta ledde till att det gick väldigt snabbt i slutet och att vi inte hann allt vi skulle hinna. Dessutom var det alldeles för mycket repetition av ala a och ala b under föreläsningarna som tog massa tid.»
- Föreläsningarna i slutet blev otroligt stressiga och gick otroligt fort vilket gjorde det svårt att hänga med. »
- Bra kurs i övrigt! »
- tentan vi skrrev kändes MYCKET svårare än övningstentorna»
- Blev lite knasigt eftersom föreläsningarna låg en dryg vecka efter planeringen ett tag och det blev väldigt ryckigt i arbetsbelastningen under den tiden med uppgifter. Antingen skära ner kursens innehåll eller speeda på tempot från början.»
- Varför är kurshemsidan för ALAc 12-13 redan nedplockad när alla de andra årens kurshemsidor fortfarande finns kvar?»
- Jag har hört från äldre elever att det vara samma sak med planeringen i tidigare år, så skärpning!»
- Har fått höra av tidigare studenter att kursexaminatorn sällan ligger i fas. Detta är trist eftersom vi missar en del av kursen. »
- Det jag önskar skulle ändras är först och främst att den planering som blivit satt skall följas. vad jag har förstått det som är att det är samma sak varje år att föreläsningarna går för långsamt gentemot planeringen. jag tycker tempot är högt som det är och anser inte att tempot bör ökas utan att föreläsaren kollar över kursen och ser om det går att korta ner något/några delmoment då det i flera år har blivit så att slutet på kursen antingen stressas igenom eller i sista stund stryks. Dessutom är det vi studenter som blir lidande över att inte vara i fas på föreläsningarna när vi har matlabövningar som ska testa ens förmåga att förstå föreläsningarna (som man inte haft än?) Jag tycker verkligen att planeringen behövs ses igenom ordentligt! Det ska inte behöva vara så att varje föreläsning drar över tiden för att föreläsaren inte hunnit gå igenom andra halvan av det hon tänkt göra. Sedan tycker jag att en ordentlig genomgång skall tas med matlab ledarna så de vet hur de ska utvärdera varje studio och vad det skall va för innehåll. Som det var nu fanns det ledare som ställde tuden frågor och såg till så man verkligen förstod vad man gjort och det fanns ledare som bara nickade och t.o.m. ändrade i ens studioövning om det var fel, vid redovisning. det fanns även tillfälle då man fått hjälp av en av studioledarna och sedan redovisade för en annan som sa att det man gjort var HELT FEL. Bättre genomgång med matlabledarna alltså! Dessutom tycker jag ni borde ha bättre genomgång med de olika övningsledarna också.. Vissa övningsledare hade ingen aning om hur man skulle använda vissa formler och löste därför uppgifterna på sitt sätt när hela övningen gick ut på att läsa sig den specifika formeln.»
- Förutom planeringen så var det en bra kurs. »
- Använd inte overhead på föreläsningarna, svårt att se och hänga med. Att skriva på tavlan är bättre.»
- Tycker inte att det är rättvist att vi som går kf inte får läsa allt material som ska höra till kursen pga att det inte hinns med. Man borde se över varför det inte hinns med allt som i de andra ALA-kurserna. Jag har förstått att detta har varit ett problem fler år. »
- Jag känner personligen att jag kunde gjort mer, ryckt upp mig lite. Att jag utvärderar kursen kanske inte är helt klockrent.»
- Vi fick ju skippa någon del i slutet av kursen vilket ogynnar os i Kf med Fysik eftersom vi behöver de delarna till nästkommande kurser.»
- Räkneövningarna gav nästan inget under den här kursen. Tidigare under ALA har jag haft räkneövningar med Jacob, men för del C hade jag Timo som lärare. Han är väldigt svår att förstå, då han ofta pratar på utan struktur. Detta gör att han ofta inte hinner med alla uppgifter så att vi hamnar efter och får svårare att hänga med i kursen. Han behöver strukturera sina lektioner bättre, och räkna igenom uppgifterna i förväg, så att vi slipper titta på enkla beräkningar som tar av lektionstiden, och så att han vet hur han ska förklara enligt kursmålen. Han har t ex plötsligt blivit handfallen och glömt bort hur han ska göra en uppgift, och pausat genomgången för att stå vid tavlan och fundera, vilket ytterligare slösar lektionstiden.»


Kursutvärderingssystem från