ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biomedicinsk teknik, EEM065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-08
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»10 37%
Cirka 20 timmar»9 33%
Cirka 25 timmar»1 3%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»4 14%

Genomsnitt: 2.33

- Jättesvprt att uppskatta, vet inte om detta stämmer.» (Cirka 20 timmar)
- Man hade kunnat lägga mycket mycket mer tid.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»2 7%
25%»3 11%
50%»3 11%
75%»11 40%
100%»8 29%

Genomsnitt: 3.74

- Pluggat hemma, Läst om.» (0%)
- blir bara mer förvirrad» (25%)
- Då inte räkneövningarna gav någonting på grund av brister hos räkneövningsledaren, var det inte meningsfullt att gå dit.» (75%)
- vet inte om det är närmare 75 eller 100, har missat en del övningstillfällen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 59%
Målen är svåra att förstå»3 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 3%

Genomsnitt: 1.74

- Jag har inte kunnat hitta några specifierade mål på varken studieportalen eller kurshemsidan. Hade verkligen behövts vara tydliga med tanke på hur många olika områden kursen täcker in! » (Jag har inte sett/läst målen)
- Finns ingenstans att hitta mer än nåt ihopkrafsat på hemsidan!» (Målen är svåra att förstå)
- Undervisningen är tydlig och strukturerad, vilket också ger en tydlig bild av vad som bör läras. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»3 20%

Genomsnitt: 2.2

- Varför förväntas vi kunna en massa om bildbehandling i en grundkurs i elektricitetslära?» (Nej, målen är för högt ställda)
- Konstigt innehåll, det skulle vara en blandning av gymnasie- och högre nivå vilket det inte alltid kändes som, utan istället mycket svårare.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»9 47%
Ja, i hög grad»3 15%
Vet ej/har inte examinerats än»6 31%

Genomsnitt: 2.73

- Jättedålig tenta som tog upp flera saker som inte ens hade gåtts igenom under kursen!» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»8 29%
Ganska liten»12 44%
Ganska stor»6 22%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2

- Det enda som gav något från undervisningen var de jätteduktiga gästföreläsarna som vi hade!» (Mycket liten)
- Väldigt svårt att utläsa vad kursledningen vill att man ska kunna utifrån föreläsn. Ett stort plus för de intressanta gästföreläsn dock!» (Ganska liten)
- Skulle behövas konsultation och trots att Mikael sa att han gärna svarade på frågor i pausen verkade han ovillig att hjälpa. Och han verkade vilja få oss att känna oss dåliga i ämnet. Mikael föreläste ibland så det kändes som han inte hann säga det viktiga. Gästföreläsarna var dock inspirerande.» (Ganska liten)
- Många föreläsningar har haft dålig koppling till vad som behöver kunnas till tentan.» (Ganska liten)
- eror på vilken föreläsare vi hade. Mikaels del gav lite, Andreas gav mer. Gästförelläsarna var oftast bra.» (Ganska liten)
- Dålig planering av tiden, samt alltför haffsigt förklarat på många av föreläsningarna, framförallt de Mikael hade. Dålig attityd gentemot oss elever, där förståelse saknades för att vi eventuellt inte förstod allting efter en enda föreläsning, utan ibland kunde behöva ytterligare hjälp. I Andreas fall var det snarast förmågan att väcka intresse som var problemet, men dessa föreläsningar fungerade ändå bättre.» (Ganska liten)
- jag använder i princip bara mina föreläsningsanteckningar från då jag läste kursen första gången.» (Ganska stor)
- Övningarna har varit helt värdelösa. Alldeles för långsamma och inte förklarande alls.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»10 37%
Ganska stor»15 55%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.59

- Läste inte så mkt, då anteckningarna var mycket bra. Men kursboken är tydlig och rätt pedagogisk.» (Ganska liten)
- Wikipedia hjälpte mer...» (Ganska liten)
- Kursbokens upgifter var för lätta jämfört med tentauppgifterna, var svårt att förbereda sig.» (Ganska liten)
- Boken håller sig på en för låg nivå gentemot både sina egna räkneuppgifter och tentan. Inga ordentliga förklaringar utan enbart snabba formmer samt ouppdaterat om el- och energiförbrukning på grund av bokens ålder. Häftena som köptes till var av varierande kvalitet, men många av dem var svårt att koppla till föreläsningar och få behållning ifrån. » (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har gett ledning, men finns fortfarande många tillfällen när de frågor man vill ha besvarade inte ges svar där. Har fått söka mycket information själv för att öka förståelsen.» (Ganska stor)
- Boken var bra och lätt att hänga med i.» (Ganska stor)
- Arbetskrävande med kurslitteratur uppdelad i bok och många häften. Många förståelsefrågor kändes irrelevanta för kursen.» (Ganska stor)
- Kursboken var OK och bra som gymnasiebok men då det ändå sades relativt tydligt att nivån på kursen var högre än gymnasienivå och man redan "skulle kunna" gymnasienivån så kändes den inte så relevant.» (Ganska stor)
- Boken var bra men för lätt jämfört med tentan. Många av häftena var väldigt svåra att förstå och på alldeles för hög nivå.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»5 19%
Ganska bra»14 53%
Mycket bra»5 19%

Genomsnitt: 2.84

- Webbsidan var bra, även det utdelade materialet. Kontakten till kursansvarig har varit urusel!» (Mycket dåligt)
- Missad information, sent utlägg av material, dålig information. gravt varierande nivå i kurslitteraturen» (Mycket dåligt)
- Svårt att hinna läsa alla kompendium och få en bra överblick över det viktiga i varje kompendium.» (Ganska dåligt)
- Helt ok.» (Ganska bra)
- Nära tentan var det svårt att få tag på någon att ställa frågor till då de flesta var bortresta.» (Ganska bra)
- Positivt med inlämningsuppgifter, eftersom det ökade den teoretiska förståelsen.» (Ganska bra)
- Utdelat material mycket omfattande och för avancerat för kursen, svårt att sålla i.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»7 26%
Ganska dåliga»9 34%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»3 11%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 2.38

- Kursansvarig var inte ens där under tentaveckan, och bemötandet av den andra föreläsaren för kursen var urusel! Fick knappt svar på de frågor man ställde!» (Mycket dåliga)
- arrogans och dålig attityd samt liten förståelse för våra kunskaper sedan tidigare, gjorde att det inte lönade sig att söka hjälp» (Mycket dåliga)
- Dåligt att åka utomlands veckan före tentan, och att vara bortrest i andra städer så det är omöjligt att få hjälp! » (Mycket dåliga)
- Svårt att kommunicera med räkneövningsledaren och dåligt bemötande från kursansvariga.» (Mycket dåliga)
- Inga räkneövningar. Lärarna hade inte tid mellan föreläsningarna. Bortresta före tentan. » (Mycket dåliga)
- Dagen innan tentan var det nästan omöjligt att få någon hjälp. Det är väldigt dåligt då man verkligen har frågor. Mikael har hela tiden verkat ointresserad av att hjälpa oss studenter och ansåg att vi skulle hitta svaren på våra frågor på wikipedia.» (Mycket dåliga)
- Fler räkneövningar behövs!» (Ganska dåliga)
- Mikael Persson var bortrest de sista veckorna innan tentan. Även Andreas Fhager var svår att få tag i de sista dagarna.» (Ganska dåliga)
- Mikael sa att han gärna svarade på frågor i pausen verkade han ovillig att hjälpa. Ingen konsultation.» (Ganska dåliga)
- Inför tentan sökte vi först Andreas med beskedet att han var bortrest, detta trots att vi dagen innan sagt till honom att vi troligtvis skulle komma tillbaka nästföljande dag för fler frågor, och han då inte sa ett knyst om att han inte skulle vara där. Mikael hade ett telefonnummer att ringa till, men var inte lätt att få tag på och verkade inte alltför intresserad av att hjälpa till.» (Ganska dåliga)
- Det var ok. Frågor kunde ställas under föreläsningar eller under konsultationen på slutet av av kursen. Dock inga övningstillfällen, vilket hade varit ganska bra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»16 61%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.53

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 44%
Hög»12 48%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.64

- svårdefinierad! väldigt mkt föreläsntid - svårt att veta om man lagt tillräckligt med tid på ämnet innan tentan...» (?)
- Svårt att greppa vilken nivå examen skulle komma att ligga på och svårt att hinna med att lära sig delarna på kursen.» (Hög)
- Arbetsbelastningen blev inödigt hög, främst på slutet, därför att undervisningen dåligt motsvarade vad som förväntades på tentan, något som inte varit uppenbart tidigare. Detta är jag övertygad om går att göra mycket bättre till nästa år.» (Hög)
- Avancerade kompendier som förväntades förstås fullt ut för att kunna läsa sig lösryckta meningar utantill» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 40%
Hög»11 40%
För hög»5 18%

Genomsnitt: 3.77

- Kämpigt med elen samtidigt som två läsarkurser.» (Hög)
- 3 kurser samtidigt, massa inlämningar, laborationer.. Det är tufft.» (För hög)
- För mycket med tre kurser» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»6 23%
Dåligt»10 38%
Godkänt»6 23%
Gott»4 15%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Som tidigare skrivet, det som verkligen var bra och motiverande var de gästföreläsarna vi hade.» (Mycket dåligt)
- kursen är under all kritik!» (Mycket dåligt)
- Ostrukturerade och opedagogiska föreläsare, dålig övningsledare som ofta inte kunde det som skulle gås igenom. Dålig respons och mottagande från huvudföreläsare vid förfrågan om hjälp. Dåligt skrivna och svårförståeliga "snabbfrågor" som ibland inte gick att hitta svar på i något av kursmaterialen. Mycket svårt att få ett övergripande intryck av kursen. Dåligt att det inte var några övningstillfällen utan endast demoövningar.» (Mycket dåligt)
- Dålig koppling mellan tentafrågor i förhållande till kursen. Dålig koppling till varför kursen är relevant för Bioteknik, utom vid undantagsfall på gästföreläsningar. Fruktansvärt dålig attityd från Mikael, arrogant sätt och dumförklarande av personer som kom med frågor och vågade stå för att de inte hade förstått allting.» (Mycket dåligt)
- Lärarnas nonchalans gör att man tappar intresset själv.» (Mycket dåligt)
- Dåligt skött av Mikael som inte brytt sig något verkar det som. Andreas var bra och ville att vi skulle klara kursen.» (Mycket dåligt)
- Efterfrågar tydliga anvisningar om vad kursen har för syfte. Hade hellre haft en ordentlig elkurs som verkligen gav förståelse än den halvtillämpning med lite medicinska exempel hit och dit.» (Dåligt)
- Rörigt med så mycket olika delar som ska täckas in. Allt blir väldigt ytligt och man får ingen riktig koll. Alla gästföreläsare var väldigt bra men det var för mycket sådant. Mer grundkunskaper, jag och många med mig hade inte så bra elkunskaper från gymnasiet och kände att det blev en hög nivå redan tidigt i kursen.» (Dåligt)
- Biomedicinsk teknik? » (Dåligt)
- En flummig kurs där det varit svårt att lära sig så mycket eftersom det känts som att massa smådelar inom ellära och tillämpningar satts ihop till en enda röra.» (Dåligt)
- dumma frågor som mer testar läsförståelse och inte missar vissa INTE, och inte ordentligt testar våra egentliga kunskaper» (Godkänt)
- Dåligt upplägg, men godkänt eftersom det var intressanta föräläsningar då det var gästföreläsare.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Intressanta gästföreläsare.»
- inlämningsuppgifter»
- Bra att alla föreläsn läggs ut på nätet. »
- Strukturen på föreläsningarna. Tydligheten i föreläsningarna.»
- ..»
- Systemet med inlämningsuppgifter.»
- Gästföreläsarna»
- Inspirerande gästföreläsare»
- ingenting!»
- Gästföreläsarna var det klart bästa i kursen.»
- Möjlighet till extrapoäng De mycket bra, pedagogiska intressanta gästföreläsarna.»
- Gästföreläsningar om tillämpningar var intressanta.»
- Gästföreläsarna. De flesta var bra. Det bör dock bli tydligare vad som är viktigt från deras föreläsningar och vad som endast är för studentens intresse och allmänbildning inom ämnet.»
- Veckofrågorna på hemsidan.»
- Gästföreläsarna.»
- Inte mkt...»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren måste förklara mer grundligt och man måste få chans att räkna med lärare. För mycket extragrejer med KM-häftena utan att man förklarar vad som är viktigt.»
- Inlämningsuppgifterna, bör testa kunskap och inte läsföståelse.»
- Kanske någon praktisk lab. Matlablektionen var katastrof - tydliggör dess syfte! Färre föreläsn. »
- Införa övningar lite tidigare, och sen kunna få feed-back på dem.»
- ..»
- Mindre kopierat kursmaterial skulle vara bra.»
- Matlab genomgången med övningsledaren var rörig, blev fel och gav ingenting. »
- Ny kursansvarig då kursen helt omöjligt kan göras sämre!»
- Mer tydlighet för vad som är relevant att kunna och införande av konsultationstillfällen»
- litteraturen bör anpassas efter kurskraven (boken för låg nivå, kompendierna för hög), förläsningarna kan vara mer pedagogiska och ta upp för kursen relevanta saker, nivån läggs efter förkunskaper samt trevligare attityd hos kursansvariga»
- Kanske någon laboration där man praktiskt får testa och sätta ihop kretsar mm.»
- allt... Koll på vad gästföreläsarna tar upp på föreläsningarna från examinator. Schemalagda övningstillfällen där man kan be nån som kan och har koll på hela kursen om hjälp önskas!»
- Upplägg. Kursmaterial och föreläsningars koppling till tentauppgifter. Gästföreläsningar kan lägga tidigare.»
- Bättre räkneövningsledare, annan typ av tenta, se till att PP-föreläsningar finns på kurshemsidan INNAN föreläsningen.»
- Föreläsningarna handlar inte om det vi sedan examineras i. Otroligt dålig övningsledare, måste ha en som kan förklara, annars är det ju ingen mening. Vi borde ha tillfällen där eleverna får räkna med lärare i närheten för att kunna få hjälp.»
- I princip allt. Annan bok, ett annat kursupplägg med tydligare koppling till både just medicinsk teknik (om kursen fortfarande har som ambition att innehålla detta), samt till tentan. En mer lyhörd attityd gentemot eleverna och deras synpunkter om hur kursen fungerar och hur deras förståelse ser ut.»
- Engemanget hos lärarna.»
- Skaffa en lärare som bryr sig och försöker få eleverna att klara kursen! Häftena var irrelevanta och kursen i sin helhet verkar irrelevant för vår utbildning.»

16. Övriga kommentarer

- kursen är väldigt översiktlig och då blir det svårt att fokusera på något»
- Ge även oss på Bt en riktig elkurs! Vi tycker inte att det blir intressantare bara för att den heter nåt med bio... Kursen har känns otroligt svår att greppa - man kan inte börja tillämpa innan man kan bakgrundteorin!»
- Det bör framgå tydligare att kursboken inte är så nödvändig då tentan endast baseras på vad som sägs under föreläsningen (och därmed antecknas).»
- Väldigt tråkigt bemötande av Mikael Persson då man har frågor om kursen. Blir i princip idiotförklarad när man ställer frågor!!!»
- Är det meningen att man ska behöva använda wikipedia som källa för att klara kurskraven? dåligt!»
- Lite konstig tenta. Dåligt att de övningstentor som fanns på nätet var så gamla och kursens innehåll då inte var detsamma som det är nu!»
- Väldigt dåligt med en tenta med inscannade räkneexempel från boken.»


Kursutvärderingssystem från