ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Medicinska signaler och system med elektricitetslära, 2009 lp4, EEM065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»3 9%
Cirka 20 timmar»13 39%
Cirka 25 timmar»11 33%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.72

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»2 5%
75%»12 35%
100%»18 52%

Genomsnitt: 4.35

- har bara gått på mycket få övningstillfällen» (75%)
- Då föreläsningar och övningar inte kändes givande föredrog jag ibland självstudier.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 57%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 3%

Genomsnitt: 1.84

- Möjligt att läraren har visat dem, men kommer inte ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte hittat dem på kurshemsidan.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 52%
Nej, målen är för högt ställda»9 47%

Genomsnitt: 2.47

- Superkrångliga tillämpningar som gavs alldeles för lite tid. Bättre att minska kursens innehåll, dra ner på KM-häftena.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Inte egentligen för högt ställda men upplägget kunde vara tydligare och enhetligare eftersom materialet som behandlas är väldigt brett (och väldigt intressant) men därmed var det tidvis svårt att se helheten och det viktiga. kanske främst pga kursmaterialets upplägg.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 65%
Ja, i hög grad»3 15%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 2.55

- Tycker att det var en ok tenta vad det gäller problemlösningsdelen. Men förståelsefrågorna är inte lika bra, alla sitter och memorerar frågorna. » (I viss utsträckning)
- Förståelsefrågorna på tentan kändes poänglösa. Det borde finnas bättre sätt att testa förståelsen än med ja/nej-frågor.» (I viss utsträckning)
- Det är skumt med de där flervalsfrågorna, det bliren konstig nivå som man inte kan ta till sig. Man glömmer hightechdetaljer. Känns bättre om vi faktiskt lärde oss något ordentligt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»10 29%
Ganska stor»16 47%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.58

- Undervisningen bestod av exempel från boken, hade varit bättre om undervisningen istället kompletterar boken med fler exempel.» (Mycket liten)
- Både föreläsningar och övningar var förvirrande. Jag uppfattade ingen struktur på föreläsningarna överlag, beskrivningar var otydliga, och det kändes ofta oklart vad man i huvudsak skulle ta till sig bland informationen. Det uppfattades som att det fanns ett stort glapp mellan föreläsningar och övningar, dels för att vissa begrepp uppkom på övningar som man inte hade hört talas om på föreläsningarna, och dels i svårighetsnivå. Övningarna var ofta svåra att hänga med på.» (Mycket liten)
- Övningarna bra! Föreläsningarna borde tas ner på en mer grundläggande nivå.» (Ganska liten)
- Kursansvarig sa ofta "detta kan ni titta på hemma själva"» (Ganska liten)
- Det är tyvärr inte lätt att förstå när man har en övningsledare som knappt behärskar det engelska språket!» (Ganska liten)
- stort kunskapshopp mellan boken och föreläsningarna. Boken väldigt översiktlig jfrt med föreläsningarna, även uppg i boken mkt lättare än tentor vilket gör att man tror man kan men har mkt luckor.» (Ganska stor)
- Främst det som inte behandlades i kursboken» (Ganska stor)
- Jag hade framförallt nytta av övningar. Hade väldigt lite nytta av bildbehandlingsdelens föreläsningar.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»9 26%
Ganska stor»16 47%
Mycket stor»7 20%

Genomsnitt: 2.82

- De kopierade häftena är helt omöjliga att lära sig. Någon slags sammanfattning om det relevanta behövs.» (Mycket liten)
- Boken är hysteriskt dålig. Den förklarar alldeles för lite och har väldigt ojämn nivå på kunskapen. Det utdelade materialet var av varierande kvalitet men svårt att ta till sig då det överlag var "för lite kunskap om något väldigt svårt". » (Mycket liten)
- Uppgifterna är bra och den centrala boken är bra men mycket av det kopierade materialet känns irrelevant på något sätt. Dåligt med text om bildbehandling i synnerhet. » (Ganska liten)
- I kursboken står det att den är väldigt komprimerad och att föreläsaren därför måste ta upp andra exempel för att det ska fungera, detta har inte föreläsaren gjort. Han tog bara exempel ur boken, som vi ju själv hade kunnat läsa in. Den stora mängden kopierat material underlättade inte heller. Det är väldigt svårt att förstå något när man bara får läsa ett kapitel ur en bok, eftersom det inte går att bläddra tillbaka till tidigare kapitel. Så mycket material, så lite kunskap är nått som sammanfattar kursen.» (Ganska liten)
- Det kompletterande materialet bestod av sammanplock från ett flertal källor, vilka var väldigt olika i svårighetsgrad och fördjupning. Många var väligt otydliga och svårförståeliga. Mycket av det kändes föråldrat. Kursboken var okej, relativt lättförståelig. Dock saknades begrepp som behövdes för att lösa vissa övningar i boken. Ny kurslitteratur rekommenderas.» (Ganska liten)
- Kursboken är väldigt dålig, man kan inte läsa sig till kunskapen utan den skall tydligen vara något slags komplement till föreläsningar. Mycket dålig.» (Ganska liten)
- Främst det som behandlades i kursboken, delar av komplementerande materialet» (Ganska stor)
- Vi hade mycket material och en kursbok på svenska var skönt! Dock lite väl mycket och för komplicerade kompendier. Där användes inte allt!!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 17%
Ganska bra»22 64%
Mycket bra»6 17%

Genomsnitt: 3

- dålig kommunikaton mellan elever, öveningsledare och föreläsare!!» (Ganska dåligt)
- Planeringen ändrades hela tiden. Det är bättre om man får planeringen i början.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan hade inte korrekt information om vad som gällde till tentan och Mikael svarade inte på våra mail förfrågningar.» (Ganska dåligt)
- man fick ofta påminna flera gånger om att visst material saknades. » (Ganska dåligt)
- Webbsida var bra och enkel att använda. Många av de utdelade häftena var dock svåra att förstå (innehöll mkt svår matte) särskilt de sista. Dessutom tog de väldigt lång tid att läsa igenom med tanke på att det inte var det materialet som kändes som det viktigaste i kursen. Dock var ju detta nödvändigt om man skulle kunna svara på veckofrågorna som gav bonuspoäng. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»3 8%
Ganska dåliga»9 26%
Ganska bra»11 32%
Mycket bra»5 14%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 3.05

- Föreläsaren var direkt otrevlig då man sökte hjälp. Övningsledaren var till god hjälp.» (Mycket dåliga)
- Mycket dålig attityd och ovilja att svara på frågor av examinatorn. Övningsledaren var däremot väldigt bra, och det är hennes förtjänst att jag lärt mig något.» (Mycket dåliga)
- tjejen var jätteduktig och bra, medan mikael och andreas ofta verkade besvärade av att man ställde frågor=inte bra!» (Ganska dåliga)
- Lite svårt ibland i och med att vi har svensk kurslitteratur och en engelsktalande övningsledare.» (Ganska bra)
- Svårt att få hjälp av handledare, då personen i fråga ej talade lärobokens språk och man ofta hade frågor som "Kan du förklara denna uppgift" eller liknande. (Annars mycket bra handledare!!Väldigt trevlig!) Även lite svårt att få tag på examinatorn.» (Ganska bra)
- Övningsledaren har varit till stor hjälp. Det är hon som gjort att man har förstått något. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»21 61%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»14 41%
Hög»16 47%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.61

- Både hög och låg. Senare delen av kursen ganska hög. Lite svårt avväga hur mycket tid/arbete lägga på komplementerande materialet. » (Lagom)
- Väldigt mycket uppkopierat material om var svårt att tillgodogöra sig.» (Hög)
- Hög men skönt att man kunde välja att göra inlämningarna om man ville!» (Hög)
- Alldeles för mycket teoriläsning på för djup nivå för att motsvara en kurs av så få poäng!» (För hög)
- Denna kursen är bara på 6 poäng, men den kändes lika stor som den 9 poängskursen vi läste samtidigt med denna kursen. Alldeles för mycket kursmaterial, speciellt alla kompendierna. Omöjligt att lära sig allt som står i dem.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 32%
Hög»13 38%
För hög»10 29%

Genomsnitt: 3.97

- 3 tentor i samma läsperiod är tufft.... » (Hög)
- Väldigt mycket detaljkunskaper på väldigt stor mängd material.» (Hög)
- Lite väl hög då vi tentar 3 kurser sammtidigt» (Hög)
- KM häftena måste kunna kortas ner.» (För hög)
- Tre kurser är alltid komplicerat!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»6 17%
Dåligt»6 17%
Godkänt»18 52%
Gott»2 5%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 2.64

- För mycket fokus på otjänlig kunskap, som t.ex. att räkna bildbehandling för hand. Övningsledara med kombination av dåligt uttal och dålig handstil gör räkneövningarna meningslösa.» (Mycket dåligt)
- Man ska inte behöva gå på föreläsningarna för att klara kursen. Man skall kunna hitta allt i kursmaterialet. Under denna kursen har det hänt att man ar tvungen att gå på föreläsningarna för att informationen inte fanns i kursmaterialet. Det är absurt att jag måste sitta och googla mig fram till svar, när jag dessutom har en hel regnskog av papper som ingår i kursen.» (Mycket dåligt)
- Svårt att se ett sammanhang mellan ellära och bildbehandling. Bättre i så fall att dela upp kursen i två små.» (Mycket dåligt)
- Jag skulle vilja se en omstrukturering av kursen i sin helhet. Kursen gav ett flummigt intryck, och ett intryck av bristande engagemang hos de huvudsakliga föreläsarna. Jag upplever att för mig som studerande viktiga inlärningsmöjligheter har försummats av examinatorn, och jag har gått miste om viktig inlärning och betyg jag vill uppnå.» (Mycket dåligt)
- Det är inte möjligt att en så tung kurs ger så få poäng. Kursen behöver ses över snarast.» (Dåligt)
- alldeles för mkt olika kursmaterial och för många områden som skulle hinnas med vilket gjorde att man bara hann snudda vid dem trots att det verkade som om mer kunskaper skulle ha lästs in.» (Dåligt)
- Det var intressant med EKG, bildbehandling, MRI och allt var det var, men det kändes lite för spretigt. Kanske vore det bättre att bara fokusera på vissa områden?» (Godkänt)
- Jag tycker att kursen är för bred. Det borde antingen vara en elkurs eller en kurs i bildbehandling. Alternativt göra om bildbehandlingsavsnittet och använda lättare kursmaterial till detta. » (Godkänt)
- Kompendie delen av kurslitteraturen är svåröverskådlig» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningsledaren var toppen!»
- Gästföreläsarna från sahlgrenska om biokemiska applikationer på elektricitetslära.»
- Boken.»
- veckouppgifterna var bra »
- Inlämningsuppgifterna varje vecka hjälper faktiskt lata studenter att lära sig.»
- De många övningarna. Gästföreläsningar»
- Inlämningsuppgifter är en bra idé då de uppmuntrar att man studerar materialet från vecka 1. Det lite tråkiga är dock att man förlorar så mycket på att glömma att skriva in en gång. »
- Kändes inte som att något var speciellt bra med denna kursen. Är väldigt besviken. Jag har lärt mig grundläggande ellära, men bildbehandlingen känns som ett skämt. Om man ska lära sig något måste man lära sig grunderna först. Det har man inte gjort med bildbehandlingen.»
- det breda perspektivet om ellära och fysiologisk påverkan»
- inlämningsuppgifterna»
- Gästföreläsningarna, de var intressanta och givande.»
- hemuppgifterna varje vecka, bra övning!»
- En teoridel och en räknedeel på tentan!»
- Litteraturen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sur föreläsare som inte vill hjälpa sina studenter. För mycket kopierat material för teorin. Försök själv ta dig igenom det på 8v samtidigt med två andra kurser samt räknekunskap i elen...»
- kurslitteratur: boken och km-häften! hela kursen, alldeles för mkt olika ämnesområden!!»
- Ta bort förståelsefrågorna på tentan, och en del av KM-häftena. »
- skulle vilja ha ännu mera inriktning mot medicinska applikationer, mindre av bildbehandlings delen »
- Kanske fokusera mindre på ex. bildbehandling för att istället gå in djupare på något annat område som röntgen och MRI.»
- Göra tydligare vad som anses viktigt i kursen. Skippa ja/nej-frågorna på tentamen. Försöka få med ett labtillfälle. »
- Om man kunde hitta bättre material till åtminstone bildbehandling så skulle det vara bra. Det upplevdes som om väldigt mycket saknades i materialet och dessutom så förklarade materialet dåligt. »
- Bildbehandlingsdelen borde bytas ut mot ett MATLAB projekt om detsamma.»
- Kursmaterialet måste komprimeras! Mer fokus borde läggas på elläran istället för bildbehandling. Den senare känns som den är utfyllnad av kursen vilket gör att den gås igenom väldigt ytligt och det är svårt att lära sig den. det känns som hela denna kursen är ett hopplock av olika områden. »
- ellära, delen med boken som bas samt ev. KM kunde först behandlas för att sedan tillämpa elläran på medicinska system. Åtminstone delen med bildbehandling blev lite mycket då vi inte behandlat matematiken bakom så ingående. men tycker inte det ska tas bort för var intressant!»
- Att samma beteckningar ska användas i boken på föreläsningar och övningar. »
- Det borde finnas bättre material ang. bildbehandling och lättare att få hjälp. »
- Föreläsningar, övningar och kurslitteratur. Bland dessa krävs mer struktur och tydlighet. Mer kommunikation mellan mellan föreläsare och övningsledare.»
- tentorna! det är pinsamt att teoriuppgifterna är nästan identiska från år till år. Studenterna vill klara tentan och pluggar bara in dessa teorifrågor och många har inte lärt sig något alls genom detta. »
- Visa vad det viktiga är. att kursansvarig är mer delaktig i sina egna föreläsningar, visa mer engagemang»
- Mer inriktade föreläsningar! Vad de syftar till!»
- Tillfällen för egen räkning och frågor tillsammans med lärare borde bli fler.»

16. Övriga kommentarer

- En el-kurs är jättebra att vi läser, men det vore bra om den var bättre upplagd så att man faktiskt lär sig någonting av den!»
- Försöka göra kursen något mindre "bred"?»
- Vissa veckofrågor var ... konstiga och testade inte riktigt förståelse. Föreläsningar var svåra att följa men vissa var väldigt intressanta och bra (de i slutet av läsperioden).»
- Dela upp kursen i två olika. en ellära och en bildbehandling så man har en chans att lära sig allt från grunden. »
- Det var en mycket intressant och rolig kurs! att ha en kurs som är såpass "bred" är svårt att genomföra på ett bra sätt så det passar alla. Tycker ni trots allt lyckades bra- tack!»
- Området om bildbehandling känns inte riktigt som att det hör hemma i kursen, i alla fall inte till den aktuella nivån.»


Kursutvärderingssystem från