ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analytisk kemi, KAM010, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»7 28%
Cirka 20 timmar»6 24%
Cirka 25 timmar»6 24%
Cirka 30 timmar»6 24%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Var kontinuerligt arbete med laborationerna så man kände att det fanns att göra hela tiden.» (Högst 15 timmar)
- Jag gjorde nästan ingenting i denna kursen» (Högst 15 timmar)
- Kursen kändes tyngre än polymerkursen och de hade samma antal hp» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 12%
75%»4 16%
100%»18 72%

Genomsnitt: 4.6

- Har framförallt deltagit i de obligatoriska momentet» (50%)
- Förutom detta då:)» (100%)
- Har missat en eller två föreläsningar bara.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 48%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 24%

Genomsnitt: 2.28

- Brukar inte göra det» (Jag har inte sett/läst målen)
- Lite barnsjukdomar med ny lärare men lärandemålen som kom ut i slutet av kursen borde finnas med från början nästa år» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det var väldigt bra att man fick listan "Förberedelser inför tentan" där allt som ingick i kursen var med. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Pappret om vad man bör ha lärt sig i kursen var otroligt bra för att veta vad som var viktigt i kursen och inför inlärningen till tentan. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Jag klarade kursen utan särskliit mycket ansträgning » (Nej, målen är för lågt ställda)
- De täckte alla områden men var inte för djupa vilket var väldigt bra. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»15 75%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.95

- Se fråga 3» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att tentan tog upp alla delar av kursen. » (Ja, i hög grad)
- Väldigt bra tenta. Den låg på en lagom nivå. Dock var det lite för mycket slarvfel i tentatesen men det blir nog bättre till nästa år. » (Ja, i hög grad)
- Var lite orolig iom. bytet av examinator då det kan bli lite oklarheter inför tentan. Men ann sofie gjorde verkligen en fair tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»11 44%

Genomsnitt: 3.16

- Har inte varit på så många föreläsningar. De har legat mellan 8-10 och jag är ingen morgonmänniska.» (Mycket liten)
- Det var trevligt med powerpointslides men det kändes som att det var rätt svårt att ta in vad som sades. Kanske är bättre att skriva mer på tavlan och ställa lite frågor till klassen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna är inte särskilt givande. Laborationerna var bra, där lärde man sig mycket. Men övnings tillfällen borde finnas, så man kan gå igenom vissa frågor tillsammans och fråga om hjälp när det behövs.» (Ganska liten)
- Bra slides, men lite virriga föreläsningar.» (Ganska liten)
- Jättebra med slides, lite jobbigt när föreläsningarna flyttas så man inte har koll på vad man ska läsa på men annars har föreläsningarna med ann-sofi och gästföreläsre (aldo och andrew) vara kalasbra!» (Mycket stor)
- Labbarna var väldigt bra. Det var bra att man hade ett seminarium innan så man var väl förberedd och kunde förstå mer under labben. Bra föreläsningar. » (Mycket stor)
- Labbarna var guld värda för förståelsen. Bra konkreta föreläsnignar» (Mycket stor)
- Det räckte gott» (Mycket stor)
- Lite rörigt angående de olika detektorerna som nämns.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.84

- Föreläsningsanteckningar gav mycket mer än kursboken. Den boken var inte värd pengarna den kostade. » (Ganska liten)
- Har svårt med kurslitteratur på engelska. » (Ganska liten)
- Powerpointslides var bra, boken sisådär» (Ganska stor)
- Det är ju den man läser för att få djupare förståelse» (Ganska stor)
- Allt som man behövde veta stod där» (Ganska stor)
- Föreläsningsslidesen var väldigt bra!» (Mycket stor)
- Boken tillsammans med slides gav bra kunskap.» (Mycket stor)
- Bra kursbok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»11 44%

Genomsnitt: 3.36

- Har använt mig av föreläsningsslides istället, känner i efterhand att det var onödigt att köpa boken.» (Ganska dåligt)
- Allt skulle behöva ligga uppe från början, inte komma ut efter hand. Men det borde bli bättre till nästa år eftersom allt nu finns. » (Ganska dåligt)
- Ibland saknades det grejer men frågade man om dom så kom dom upp på hemsidan snabbt. » (Ganska bra)
- Jag hade tyckt det var bra om kurs-PM hade legat uppe på hemsidan samt om föreläsningarna kom upp efter att föreläsningen hade varit ifall man hade missat den. » (Ganska bra)
- Bra användning av hemsidan dock borde de gamla laborationshänvisningarna som inte stämde tas bort från hemsidan och ersättas av de uppdaterade. Det var lite förvirrande när man satt med fel tentates på laborationen och inte förstod vad handledaren pratade om. » (Ganska bra)
- Övningstentamen hade tyvärr många fel i facit.» (Ganska bra)
- Mycket positivt att Ann-Sofie mailade när det var saker som var viktiga.» (Mycket bra)
- Bra att man kunde gå till Ann-sofies kontor om man hade missat en föreläsning och få slide där. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»20 80%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.88

- Någon övning så man kunde fråga angående uppgifterna i boken hade varit bra.» (Ganska bra)
- Ann-Sofie var väldigt tillmötesgående och villig att svara på frågor. » (Mycket bra)
- Undrar hur ann sofie fått gjort något själv... har alltid svarat och tagit tid för frågor.» (Mycket bra)
- Ann-Sofie fanns alltid på sitt kontor där man fick ställa frågor. » (Mycket bra)
- Man kände sig alltid välkommen att komma och fråga.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»16 64%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.72

- Vi har inte haft jättemycket samarbete i kursen förutom vid laborationsrapportskrivningar i respektive laborationsgrupp. » (Ganska bra)
- Bra med lagom stora labbgrupper, blev som ett grupparbete. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»19 76%
Hög»5 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Den är ju visserligen bara 4.5 poäng» (Låg)
- Väldigt hög för att bara vara 4,5 hp. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»10 40%
Hög»9 36%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.72

- Inte så mycket att göra på fritiden:)» (Låg)
- Jag har haft lediga fredagar hela perioden vilket har gjort att det inte har kännts lika betungande med tre kurser som jag trodde att det skulle kännas innan.» (Lagom)
- Det är jobbigt med tre kurser att fokusera på, i synnerhet när det närmar sig tentaperioden» (Hög)
- Bra under kursernas gång, men 3 tentor under samma vecka är i högsta laget!» (Hög)
- tre tentor är mycket. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»7 28%
Gott»11 44%
Mycket gott»6 24%

Genomsnitt: 3.88

- Pga inga övnings tillfällen där det finns en övningsledare. Tror att man lär sig bättre när någon går igenom vissa övningar så att man verkligen förstår. » (Dåligt)
- Lite mycket slarv och lite oorganiserat vilket är förståeligt vid byte av examinator. Överlag har dock allting fungerat bra. » (Godkänt)
- Analytisk kemi är jätteroligt!» (Mycket gott)
- Äntligen en kurs där man förstår varför man labbar!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labseminarier, labbar.»
- Slidesen, gästföreläsare, labbarna, labbförhören»
- Seminarium inför labbarna. »
- Labbarna och föreläsningarna. Upplägget på labbarna var väldigt bra och intressant att alla hade verklighetsankytning så att man fick ut något konkret resultat. »
- Laborationerna - de ger en mycket större förståelse för de analytiska metoderna.»
- Nivån på tentan, hemuppgifterna och laborationsseminariumen. »
- Seminarier före laborationer»
- Labbseminarierna. Det var jätte bra att få gå igenom allt labben skulle handla om innan man kom till labben. På så sätt kunde man genomföra labben utan att behöva känna att man itne hade koll på vad man höll på med.»
- laborationerna»
- Hemuppgifterna Laborationerna»
- Kunde få mkt hjälp, bra med labsemenarie»
- Labbarna var bra.»
- Labseminarium fungerar bra, men tiden på en halvtimme måste hållas, ibland drog det över. »
- Labseminarierna var bra.»
- Bra laborationer och labseminarie som var bra för inlärningen.»
- Laborationerna»
- Labseminarium var väldigt bra, och det var väldigt skönt att man fick slides på föreläsningarna. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gärna någon demoräkneövning för att se räknedelen tydligare. Frågorna nu innebar mycket teori.»
- lite tydligare med vilket ämne som behandlas vilken föreläsning.»
- Kursboken som knappt användes. Den kommer passa fint in i min bokhylla med dammig kurslitteratur när jag är 50. »
- Skriva mer på tavlan, engagera klassen lite mer»
- Labhandledarna, eller i alla fall en av dem, bör lära sig att rätta labrapporter snabbare. Känns inte jättemeningsfullt att få tillbaka en rapport i början av tentaveckan och 2 veckor efter den blivit inlämnad.»
- mer laborationer och därefter koppla tentant till dessa»
- Tyckte inte att gästföreläsningarna var bra.»
- Allt var bra»
- En tydligare röd tråd med mer problemlösning tidigare.»
- Mer tydlighet i vad som är vad i slidesen. Alltså vara tydlig med om det pratas om en detektor eller en analysmetod etc.»
- Det var svårt att veta hur detaljrikt man bör kunna alla analysmetoder, särskilt hur mycket man ska kunna om apparaterna. Det skulle vara bra om föreläsningarna tog upp mer/gör det tydligare varför just en viss analysmetod används och tydligöra till vilka ämnen/prov som metoden fungerar för. »
- Skulle varit bra med en föreläsning som enbart handlade om detektorer. Det blev lite rörigt när de återkom under flera av föreläsningarna utan någon direkt presenation.»
- Vi hade gästföreläsare i elektrokemi och masspektrometri. Detta var inte så bra då dessa föreläste på ett helt annat sätt och detta gjorde att vi inte fick så bra koll på dessa områden. Är kanske inte alltid så bra med gästföreläsare. »
- Införa övningslektioner»
- kurshemsidan behöver vara fullt uppdaterad med formelblad osv från kursens start.»

16. Övriga kommentarer

- Första kursen där laborationerna faktiskt kändes relevanta för att lära sig kursinnehållet och för att få kunskap inför tentan, bra»
- Det var svårt att veta hur detaljrikt man bör kunna alla analysmetoder, särskilt hur mycket man ska kunna om apparaterna.»
- Lite virrig kurs. Svårt att kategorisera vad som handlade om vad. Vad är en separationsmetod och vad är en detektionsmetod etc. Föreläsningarnas rubriker kunde ha varit annorlunda för ökad förståelse. Bra med labseminarie!»

17. Om du jämför labseminarierna som kvalificering inför laborationen med en "vanlig labgenomgång”,, tror du att labseminarierna har medfört att du känner dig:

25 svarande

bättre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång»24 96%
mindre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång»0 0%
det har inte gjort någon större skillnad»1 4%

Genomsnitt: 1.08

- Teoretiskt så var man mer förberedd, kanske man skulle ha haft frågor/gått igenom utförande också.» (bättre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång)
- Däremot är det synd att inte labseminariet ligger samma vecka som labben är. Ofta har man glömt av hälften igen när man väl har labben.» (bättre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång)
- De var väldigt givande. » (bättre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång)
- Mycket bättre, på det här sättet har man haft labseminarierna att fokusera på först för den teoretiska biten. Både genom att läsa och svara på uppgifterna samt genomgången har betytt att jag har förstått vad labbarna handlar om innan jag gått in i labbsalen. Det ger en bra möjlighet att fråga frågor just för att tillfället endast är till för teorin. På en labb blir det gärna att man kör igång och räknar med att eventuella frågor kommer lösa sig under arbetets gång. Jag har fått ut mycket mer av labbarna i denna kursen än jag brukar och för första gången faktiskt förstått vad labaran ska tillföra det teoretiska just på grund av labseminarierna.» (bättre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång)
- jag ställer mig väldigt positiv till labbseminarier. det var ett behagligt sätt att förbereda sig!» (bättre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång)
- det var bra» (bättre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång)
- Det var skönt att veta några dagar innan att man var godkänd för lab.» (bättre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång)
- Faran var att man förberedde sig till seminarierna och sedan inte tänkte på att förbereda sig till labben också» (bättre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång)
- Bra!» (bättre förberedd inför laborationen än en vanlig genomgång)
- Det är viktigt att labseminariet inte ligger för långt innan själva labben för då hinner man glömma det som sagt på seminariet. » (det har inte gjort någon större skillnad)

18. Om du jämför labseminarierna med en "vanlig labgenomgång”,, tror du att labseminarierna har medfört att du är:

25 svarande

mer införstådd med laborationens bakgrund och syfte när ni p»25 100%
mindre införstådd med laborationens bakgrund och syfte när n»0 0%
det har inte gjort någon större skillnad»0 0%

Genomsnitt: 1

- Absolut, tack vare labbgenomgångarna har jag haft en bättre teoretisk bakgrund och därför förstått vad jag höll på med på labben på ett annat sätt. Dessutom blev rapporterna mycket lättare att skriva eftersom jag faktiskt förstod allt jag gjort och varför på labben.» (mer införstådd med laborationens bakgrund och syfte när ni p)
- Jättebra med ett tillfälle i liten grupp att fråga frågor» (mer införstådd med laborationens bakgrund och syfte när ni p)

19. Tror du att labseminarierna har gjort att du kunnat få ut mer av laborationen i jämförelse med att bara ha en vanlig labgenomgång?

25 svarande

Det har inte varit någon skillnad»1 4%
det stämmer»24 96%

Genomsnitt: 1.96

- För första gången (typ) fattar jag vad jag gör på labbet och varför.» (det stämmer)
- Labseminarierna har gjort att jag har vetat vad som var syftet med laben och därför kunnat fokusera på att lära mig det som är tänkt att laben ska illustrera» (det stämmer)
- Man blir medveten om vad man inte förstår innan laborationen och får då tid innan laborationen att lära sig det. » (det stämmer)

20. Tycker du att labseminarierna har haft effekten av att du har läst på mer inom området som laborationen berör än inför en laboration?

25 svarande

det har inte gjort någon skillnad»8 32%
jag har läst på mer inom området än inför en vanlig labgenom»17 68%
jag har läst på mindre inom området än inför en vanlig lab»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- Frågorna var inte så svåra» (det har inte gjort någon skillnad)

21. Har övningsfrågorna till labseminariet hjälpt dig med med inlärningen inom området som laborationen handlar om?

25 svarande

stämmer»23 92%
stämmer inte»1 4%
vet inte»1 4%

Genomsnitt: 1.12

- Teorin bakom labbarna har blivit klarare.» (stämmer)
- Dert har varit bra konkreta frågor som tagit upp det som varit viktigt för förståelsen av labben» (stämmer)
- de var bra att titta på vid tentaplugget» (stämmer)

22. Vad tycker du har varit bra med labseminarierna?

- Bra att göra frågorna innan och få det förtydligat om det funnits några frågor. Labbens utförande blev mer tydligt.»
- Man förstår vad labben går ut på när man kommer dit och får det mesta utav det då. Underlättade rapportskrivandet också. »
- Det gjorde att man blev tvungen att läsa innan labben.»
- Lagom nivå och de ökade förståelsen för respektive laborationsmetod. Bra genomgång av Ann-Sofie vid varje seminarium. »
- Ovanstående saker»
- Att de hölls i små grupper så man kunde diskutera och ställa frågor. Jag brukar tycka det är jobbigt att prata inför grupper även när det är så små grupper som 6 pers, men atmosfären av att vi var där för att lära inte för att gallras inför laben gjorde att jag kände mig mer bekväm och kunde fokusera på att lära mig istället för att bara "slinka igenom". Kombinationen svara på frågorna och genomgång av labteori tycker jag var jättebra eftersom man fick möjlighet att diskutera och ställa frågor om det var nått man inte förstått. Behåll labseminarierna som de är!»
- lugna och sansade genomgångar. framför allt i syfte att lära ut och INTE att avslöja eller kasta ut någon... hör inte hemma på en högskola. »
- Bra med genomgång, Inte allt för hög press att ha rätt--> Man vågar prata och lär sig mer»
- Att man kan gå dit och ställa frågor och få en bra genomgång i teorin kring labben. »
- Att det är lugna förhållanden och att man då kommer mer avslappnad till laborationen eftersom man inte oroar sig för ett förhör då, en vanlig labgenomgång ger ibland ett stressmoment som leder till att jag inte presterar lika bra på en laboration. »
- Att det känns som att de är där för att lära ut och inte för att "sätta dit någon" som det känns som i andra kurser.»
- Jag tycker att det varit bra att man kunnat ställa frågor innan laborationen om det är något man inte riktigt förstått. »
- små grupper, korta, grundläggande frågor»
- Det gör att man verkligen läser på innan och försöker förstå vad laborationen handlar om. Det var även bra när läraren hade en liten genomgång i slutet av labseminariet om man inte förstod precis allt som står i kurslitteraturen. Där har man också möjlighet att ställa frågor innan laborationen. »
- liten klass, bra sött att göra det på»
- Kom väl förberedd till laben, samt att det var ett bra tillfälle att ställa frågor i mindre grupp.»

23. Har du någon synpunkt på hur labseminarierna bör ändra utformning?

- De är väldigt bra som de är!»
- Kanske skulle man ha mer än en halvtimma då seminarierna ibland drog över tiden. Då skulle man även kunna ha en snabb genomgång på hur labben ska utföras. »
- Nej. »
- kanske några frågor till»
- nope»
- Nej. De är bra så som de är. »
- nej, det var bra som det är»


Kursutvärderingssystem från