ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Nutida arkitektur, teori & historia A3, ARK060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-18 - 2008-01-25
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Sten Gromark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Kursens huvudmål är att ge fördjupad kunskap om idérörelser och viktiga arkitekturverk. Hur väl tycker du att detta kursmål uppnåtts?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»28 75%
Mycket bra»7 18%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.13

- HAr slarvat lite med läsningen men hoppas kunna ta igen det nu. Kansek har en del fastnat ändå.» (Ganska dåligt)
- Märker i samtal med andra intresserade att man ofta har sett just de byggnaderna på någon av Stens föreläsningar. Känns bra.» (Ganska bra)
- Kul med en så akademisk kurs som omväxling.» (Ganska bra)
- Kunskapen inhämtas under tiden man läser alla andras arbeten. Det var jättefint att ni satt ihop allas arbeten till ett enda stort häfte och gjort det lättare att sätta sig och läsa. Kanske kan man på något sätt uppmana alla att läsa kanske fyra uppsatser ist.f. två?» (Ganska bra)
- Teoriämnet borde även vara en integrerad del i de gestaltande projekten.» (Ganska bra)
- Upplevde att textarbetet fick samma "betoning" som föreläsningarna och därför att själva skrivprocesen var grejjen, medan föreläsningarna fungerade som informationsbas.» (Ganska bra)
- Stort fokus på postmodernismen, ibland lite rörigt att försöka dra gränser mellan olika ismer» (Ganska bra)
- tycker inte jag fått speciellt fördjupad kunskap om viktiga arkitekturverk» (Ganska bra)
- Självklart, dock när det gäller idéhistoria kan man nog nu eferåt mer om postmodernismen än någonting annat...» (Ganska bra)
- mycket viktigt att få grepp om sena 1900-talets ismer, bra» (Mycket bra)
- Jag fick aldrig riktigt grepp om det samlade syftet med kursen - det kändes som två kurser, en kurs med föreläsningar och en kurs i uppsatsskrivning.» (Vet ej)

2. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

38 svarande

Vet ej»1 2%
Mycket dåligt»0 0%
Bra»10 26%
Mycket bra»19 50%
Mycket angelägen»8 21%

Genomsnitt: 3.86

- Dålig koppling mellan föreläsningar och skrivprocessen. Önskar att föreläsningarna mer hade handlat om "såhär skrev man om dethär under den tidsperioden"» (Bra)
- Den fyller en viktig funktion är ett skönt komplement till övriga mer hårda och lösningsorienterade kurser» (Bra)
- Skönt att få filosofera lite.» (Mycket bra)
- Samtidigt skulle det kanske vara en god idé att ha liknande men mycket korta skrivuppgifter lite här och var (för att öva textargumentation).» (Mycket bra)
- Viktigt komplement till projektkurserna.» (Mycket angelägen)

3. Kursens mål är att öva och skärpa förmågan till analys och kritisk reflektion kring samtida arkitektur genom övningsmoment i skriftlig, muntlig och visuell framställning. Hur väl har detta mål uppfyll

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»30 78%
Mycket bra»7 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.15

- Man kan inte kräva att kursen i sig ger en grund att stå på, då mycket handlar om eget lärande. Seminarierna ger väldigt mycket.» (Ganska bra)
- Kunde vi arbeta med kortare skrivtliga formuleringar i sammband med seminarier? » (Ganska bra)
- Det finns inget övningsmoment i visuell framställning så denna del är ej uppfylld. Den skriftliga delen är ju däremot väl tillgodosedd.» (Ganska bra)
- Se föregående kommentar som komplement.» (Ganska bra)
- visuell framställning? har vi gjort det?» (Ganska bra)
- Jag skulle vilja haft mer undervisning i den skriftliga delen, en liten tips och råd del, snabb repetition av grammatik och annat språkligt.» (Ganska bra)
- Muntligt hur då? Skriftligt och visuellt bra.» (Ganska bra)
- Övningsmoment? Annars väl valda texter och relevant skrivuppgift» (Ganska bra)

4. Hur väl har ditt skrivarbete underlättats med den stegvisa processen från ämnesval, synopsis, mellankritik och slutkritik?

38 svarande

Vet ej»3 7%
Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»14 36%
Mycket bra»13 34%

Genomsnitt: 3.84

- för lång tid mellan utkast 1 och färdig uppsats. man hann "glömma" sin uppsats under stad 2 och sedan kom jul och så vips var det januari och panik. bättre om utkast 1 lämnas in i november eller början på december.» (Vet ej)
- Ändrade mig ganska mycket så på det sättet kan man säga att det underlättade + att jag fick inikt i mer än det jag skrev om.» (Vet ej)
- Mitt eget fel. Hamnade i otakt med delinlämningarna.» (Mycket dåligt)
- Främst av personliga orsaker, strukturen tycks verka bra.» (Ganska dåligt)
- Detta beror inte på kursen utan på att jag inte kunnat få tid att skriva på grund av olika anledningar» (Ganska dåligt)
- Tyckte att det kändes onödigt att lyssna på allas kritik på uppsatsen. hade nog gett mer om vi varit i mindre grupper på ca 5 personer så att man haft en chans att läsa in sig ordentligt på allas uppsatser. » (Ganska dåligt)
- Jo, bra upplägg men hade varit ännu bättre om handledarna faktiskt hade läst texterna till mellankritiken» (Ganska dåligt)
- bra iaf för att man måste börja, sen hur mycket man utvecklades för varje möte vet jag inte. inte så mycket tror jag.» (Ganska bra)
- Jag hade föredragit något mer i mellankritiken där man kanske gick igenom mer språkliga regler osv. Det fanns ändå en liten tonvikt (givetvis) på detta under slutkritiken.» (Ganska bra)
- Bra med en liten mellankritik, så man fick känna på lite vad det handlade om.» (Ganska bra)
- Bra att det är flera avstämningar under skrivperioden så att man kommer igång och får tips på andra aspekter och källor» (Mycket bra)
- Mycket bra att ha en stegvis process som gör att man kommer igång.» (Mycket bra)
- (om jag följt det). Jag tycker dock att det är ett fantastiskt bra pedagogiskt grepp. Bra med handledningen och diskussionen som detta gav kring ämnena.» (Mycket bra)
- Bra sätt att komma igång med skrivandet och få kontinuerlig kritik» (Mycket bra)
- Synopsis och mellan kritik och allt jätte bra men man glömmer lätt synpunkter. Bra om kritikern kan skriva ner» (Mycket bra)
- jätteviktigt att fråga ut om ämnesval tidigt, då tvingas man fundera på saken. utan mellaninlämningen hade jag knappast kommit igång. » (Mycket bra)

5. Kursen innehåller en serie av föreläsningar och gästföreläsningar. Hur väl tycker du att de bidragit till att infria kursmålet?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»21 58%
Mycket bra»13 36%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.3

- föreläsningar om arkitekturteori var intressanta, gäsföreläsningar, med varierande kvalitet är alltid uppskattade, men vissa andra föreläsningar var kunde tyvärr vara upprepande.» (Ganska bra)
- 9 av 10 föreläsningar är toppklass!» (Mycket bra)
- Tackar varmast för föreläsning av Katarina Gabrielsson. Den starkast lysande svenska arkteiturteoristjärnan!» (Mycket bra)
- Ibland lite röriga föreläsningar med för mycket information. Väldigt bra gästföreläsningar!» (Mycket bra)
- Bra föreläsningar vad jag minns..» (Mycket bra)
- gästföreläsningarna har varit jättebra. svårt att hinna vara med på alla dock eftersom de är sent på dagen och jag oftast jobbar extra på kvällstid.» (Mycket bra)
- Utan dem hade det ju varit fullständigt upp till varje "författare" så att säga» (Mycket bra)
- Gästföreläsningar ger alltid värdefulla insikter» (Mycket bra)

6. Kursen har innehållit tre litteraturseminarier. Hur väl tycker du att de bidragit till att infria kursmålet?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»22 57%
Mycket bra»14 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.31

- stelt, svårt, okreativt. seminarier vi haft utan lärare har flytit på mycket bättre och varit roligare.» (Ganska dåligt)
- Bra med de seminarier där det blivit allmän diskussion med texten som utgångspunkt (snarare än utfrågning av varje elev på texten som det blev i ett seminarium)» (Ganska bra)
- Litteraturseminarierna hade kunnat vara "strängare", det var lätt att sitta ganska tyst på dem. Texterna var ganska komplicerade.» (Ganska bra)
- Bra att ta in mastersstudenter för att krydda seminarierna!» (Ganska bra)
- Tyvärr var nivån i min grupp ganska låg, vilket i och för sig gjorde att jag aldrig var rädd att uttrycka mig, men också bidrog till att en stor del av tiden gick åt till att förklara ord och begrepp istället för att diskutera i en vidare mening» (Ganska bra)
- Givande och jätte trevliga!» (Ganska bra)
- Väldigt svåra texter.» (Ganska bra)
- Tvekam till en del av texterna. - Visst det är sånt man ska kunna men när nivån är över huvudet på många (kanske de flesta) i gruppen blir det lite lamt.» (Ganska bra)
- Mycket bra tillfälle att diskutera. Kanske något tillbakahållen diskussion eftersom det upplevs som ett förhör till viss del.» (Ganska bra)
- Kanske den viktigaste delen i kursen...» (Mycket bra)
- Beklagligt få verkade intresserade/inlästa och deltagandet och "kraven" i diskussionen var allt för svagt. » (Mycket bra)
- Spännande diskussioner!» (Mycket bra)
- Vädligt krångligt formulerade instuderingsfrågor som dessutom kom ut väldigt sent.» (Mycket bra)
- Jag hade önskat att det hade varit en "skiftgång" bland lärarna vid litteraturseminarierna för att få ta del av deras kunskap på olika områden.» (Mycket bra)
- bra texter.» (Mycket bra)
- intressant och bra sätt att verkligen få en att läsa arkitekturteori.» (Mycket bra)

7. Kursen har innehållit ett övningsmoment i att skriva en uppsats, med slutgenomgång och kritik. Hur väl tycker du att detta moment bidragit tii att kursmålet uppfyllts?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»22 61%
Mycket bra»14 38%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.38

- Övningsmomentet tog för stor plats om man jämför det mot övergripande kursmål» (Ganska bra)
- JAg la nerhyffsat mycket jobb på uppsatsen. Det är ju vitkigt att man inte får godkänt för lätt. Men jag har inte fått det. KAnhända är det så för en del andra» (Mycket bra)
- Bra, man tvingas formulera sina tankar och åsikter kring arkitektur. Minst lika givande att läsa andras texter. Hade gärna läst allas.» (Mycket bra)

8. Kursen har innehållit en studieresa till Stockholm och Uppsala. Hur väl tycker du att den underbyggde kursmålen?

38 svarande

Vet ej»5 13%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»11 28%

Genomsnitt: 3.81

- Var inte med på resan» (Vet ej)
- Mycket resa och lite arkitektur. Förvisso ett trevligt besök.» (Ganska dåligt)
- Lite för lite att se tyvärr. » (Ganska dåligt)
- Intressant arkitektur ger upphov till tankar och idéer.» (Ganska bra)
- vet inte riktigt hur relevant den var just för kursen, men det är alltid guld värt att få uppleva arkitektur i dess rätta form: live. Speciellt med kompetent guidning. jag känner inte till stockholm så resan var väldigt givande.» (Ganska bra)
- Gav otroligt mycket» (Mycket bra)
- Bra uppsal Stockholm men Jönköping var som alla vet en bevikelse fast fina cafeer» (Mycket bra)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

38 svarande

Vet ej»0 0%
Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»36 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2.94

- Jag tycker det är märkligt att man i en universitetskurs verkar släppa igenom uppsatser som inte är "färdiga" - borde vara tuffare krav på komplettering för de som slängt ihop något snabbt. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kunde varit högre utan att det skulle stört.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Endast för lågt ställda mål/krav vad gäller vår läsning, som jag anser mycket viktig» (Ja, målen verkar rimliga)
- men det vore ju bra om vi skrivit lite mer innan detta så att kraven kunde varit högre.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ahr skrivi på högskolenivå tidigigare, vilket inte alls betyder att det inte är en utmaning. för det är det. Har tappat mycket. Detta ger ny lust.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Me som sagt... Se över seminarietexterna. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag var ärligt talat inte särskilt bevandrad i arkitekturteori innan, men lite mer nu» (Ja, målen verkar rimliga)

10. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

38 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»2 5%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»30 81%
För stort omfång i förhållande till poäng»5 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.08

- Textmomentet blev för stort, men lagom omfattning beträffande förelsningar och studiebesök» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Mycket att trycka in» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- jag tycker att jag har lagt ner fler timmar än poängen säger på den här kursen eftersom jag verkligen har velat läsa in mig på ämnet till uppsatsen. det var främst själva läsandet som gjorde att tiden rann iväg.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Vet ej»2 5%
Mycket liten»1 2%
Ganska liten»15 39%
Ganska stor»16 42%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 3.5

- En del texter var väldigt komplicerade.» (Ganska liten)
- Vi har väl bara fått kopierat material. det var bra material» (Ganska liten)
- jag brukar spara alla kursPM eftersom de brukar vara fyllda av sida upp och sida ner med intressant litteratur. men när ska man hinna läsa allt? ibland känns det som om man dränks av oändliga litteraturlistor i alla kurser. böckerna blir sedan väldigt snabbt utlånade på bibblan, tom jag som jobbar där måste skynda mig dit för att lyckas knipa en bok. jag gillar bättre att köpa böckerna om de inte är för många och dyra. upp till tre böcker skulle ju kunna vara obligatoriska och finnas att köpa i cremona, precis som det brukar vara för de andra programmen här på skolan.» (Ganska liten)
- Ofta bra läsning. Bör kanske tryckas hårdare på att egen läsning vid sidan av krävs.» (Ganska stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

38 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»26 68%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 4.07

- Information i för många olika kanaler. Ena stunden ett mail och i nästa på kurshemsidan och överlag svårt att överblicka all info som dessutom ändrades ofta.» (Mycket dåligt)
- Flera onödiga missförstånd vi olika konstellationer av kritikgrupper osv.» (Ganska dåligt)
- vi måste få ut schema för våra kurser tidigare! » (Ganska dåligt)
- Bästa infon om en kurs hittills. Säger dock mer om de andra kurserna...» (Ganska bra)
- Med undantag för lite förvirring angående schemaändringar samt kompletterande information i mail. Mail bidrar alltid till förvirring!» (Ganska bra)
- för att vara på det här programmety så har schemat fungerat mkt bra med få ändringar. » (Ganska bra)
- alla fanns inte med på mailinglistor» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Vet ej»2 5%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»17 44%
Har ej sökt hjälp»8 21%

Genomsnitt: 4.65

- möjligheten var bra,men svårt att våga fråga om man inte har en väldigt genomtänkt fråga.» (Ganska bra)
- Tyckte att det var väldigt synd att inte kunna få feedback vid utkastseminariumet. Men det var ju bara en olyckshändelse!» (Ganska bra)
- Lärare ställer i princip alltid upp.» (Mycket bra)
- vid det här laget så känns det som att man känner er lärare rätt okej. ni finns på era rum om man bvehöver fråga om något. har inte utnyttjat detta så mkt under just denna kurs eftersom jag har haft mycket annat för mig nu under hösten än just bara skolan. men jag vet att ni är där och blotta vetskapen räcker.» (Mycket bra)
- Jag upplever ibland föreläsare och kursansvariga som distanserade från eleverna. Föreläsarna berättar mer än lär ut. Därför känns det ibland som att det tar emot att ställa frågor eller be om hjälp.» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»12 31%
Mycket bra»17 44%
Har ej sökt samarbete»6 15%

Genomsnitt: 4.65

- Bättre än på andra kurser men generellt fungerar det rätt kasst.» (Ganska bra)
- Tycker att det är ett bra arbetsklimat i klassen så samarbete är inget problem!» (Mycket bra)
- förutom seminarierna och där kändes det inte som vi hade så mycket utbyte av varandra. mest upprapning av saker folk tror sig förstått.» (Har ej sökt samarbete)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Vej ej»1 2%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 21%
Gott»22 57%
Mycket gott»7 18%

Genomsnitt: 4.86

- Uppsatsdelen bra, föreläsningar ibland lite långrandiga.» (Vej ej)
- Tack!» (Gott)
- Har fått många nya tankar och mer koll på mina tankar, att skriva är ju som sagt att visualisera sin tankevärld.» (Mycket gott)
- Engagarade lärare. -viktigt! Rolig kurs! Skulle gärna göra om studiebesöken.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studieresan t sthlm & Uppsala samt fokuset på seminarierna.»
- Möjligheten till en studieresa, måste inte nödvändigtvis vara till Stockholm, men gärna till något ställe där vi inte varit förut. Eventuellt skulle man kunna förlänga resan med en eller ett par dagar.»
- Föreläsningar, grundläggande texter, uppsats, »
- Uppsatsen med synopsis, mellankritik och slutkritik. »
- Skrivuppgiften. Den känndes inte så allvarlig och kommer därför underlätta nästa kurs, Arkitekur och teori. Bra uppvärmning.»
- Studieresa och uppsats inkl processen.»
- Jag tycker att skriva artikeln var väldigt bra, tyckte att synopsis och mittkritik inna kändes väldigt bra, man tvingades till att ta tag i det istället för att vänta till det sista!»
- Uppsatsdelen bör utvecklas.»
- seminarierna»
- allt...»
- Uppsatsen, där utkastgenomgång och uppsatsgenomgång var särskilt viktiga! De kräver sin tid. Seminarierna är också viktiga. »
- Att blanda engelska och svenska texter i seminarium. »
- skrivupplägget»
- Föreläsningar»
- Gästförelsningarna. Studieresan. »
- Studieresan till Stockholm. Litteraturseminarierna.»
- uppsatsskrivning som en start till teori&text»
- Upplägget för uppsatsen med ämnesval, synopsis, mellankritik och slutkritik»
- att vi skriver en liten uppsats »
- seminarier, läsning av varandras texter under arbetets gång.»
- Litteraturseminarier, superviktigt, det lär oss att komma igång att tänka själva, och våga ifrågasätta.»
- Allt studieresan föreläsningarna för dem som ej kan följa med på resan. Samt seminarieran är jättebra. -Allt»
- seminarietexterna.»
- seminarierna »
- Skrivtiden. Studiebesöken.»
- Seminarier, textuppgift »
- Inspirerande föresläsningar från flera håll»
- skrivmomentet»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kunske kunde man efter t ex en Sten-föreläsning få ett par instuderingsuppgifter att ta tag i. Hade fungerat som en push att rota kunskapen lite djupare. Sedan bör man inte låta en föreläsning pågå mer än 45-50 min utan paus.»
- jag lärde mig helt klart mest i förberedelserna för och under seminarierna. Kunde de utökas och kanske styckas upp ytterligare? Kanske tillföra en ny form på ett utav dem?»
- Hur informationen om gruppindelningar mm distrubieras. Välj ett medium. Chalmers kurshemsidor/studieportalen är för övrigt uselt uppbyggda med avseende på logik.»
- Fundera över vilka föreläsningar som är relevanta.»
- Gör kortare mer intensiva föreläsningar i stället för långa pass.»
- vet ej»
- något liknande den föreläsning vi nu har med journalisten (som också skickat ut intressanta texter i förväg). Texterna och hennes frågor gör att man tänker efter och det hade varit skönt om man fått fundera mer över de här sakerna innan nästa långa kurs börjar.»
- Jag tror att kursen skulle må bra av mer interaktion mellan er och studenterna under föreläsningarna»
- Förslag: Ett överaskningsmoment, där varje kursdeltagare väljer en byggnad eller byggnadsverk att skriva om. Varje student skriver sedan en synopsis och därefter byter slumpvis studenterna synopsis o får en annan byggnad att skriva om. Detta ger oväntade och kanske andra synvinklar på ett projekt. »
- seminarieformen.»
- Kanske ha kursen under en sammanhållen kursperiod mellan de stora höstprojekten. Nu kändes det ofta att man bortprioriterade skrivandet pga de "viktigare" kurserna man hade parallellt.»
- Man bör fundera över seminariernas upplägg. Kan en förändrad form skapa ett mer livligt samtal? (Tror iofs att problemet ligger i den gemene studentens ointresse för dessa frågor.) »
- Den obligatoriska seminarielitteraturen»
-
- Gärna lite mer sammanfattande kurslitteratur som ger en bredare översikt över olika ismer mm.»
- litteraturseminarierna - det går att göra så mycket mer för att få människor att börja prata, när ni märker att det går trögt så kanske de bör ledas på annat vis, t.ex. i mindre grupper eller börja med väldigt basala frågor för att få igång oss.»
- Mer diskussion kring byggnader på studiresan. Mycket rfrågor finns kvar. Kanske kvällstid på resan. Eller på skolan dagtid efter. Annars kan man ju fundera över sånt själv..»
- litteraturlistan. böckerna verkar bra, men hellre tre stycken som man fokuserar på och som finns att köpa på skolan än en lång lista på möjlig kurslitteratur. »
- Texterna till litteraturseminariena.»
- Seminarier - Kanske att studenter kunde fokuserat mer på enskilda frågor till seminariet som de kunde redogöra för för att få en bättre diskussion. Diskussionen fungerade inte så bra på alla seminarier. »
- Kanske mer inblandning i själva uppsatsen, då jag tror många färdigställde den under jullovet, utan särskilt mycket lärarhjälp.»

18. Övriga kommentarer

- Intressant kurs som ligger helt rätt i utbildningen.»
- Vore bra med tips på vad man kan kritisera i uppsatsens slutkritik då det är mycket ovant att ge kritik på en text»
- Jag hade gärna haft ytterligare en textuppgift före slutinlämningen där man skulle författa en extremt kort text på ett tydligt, slagkraftigt och intressant sätt. Hade gett en tredje dimension av hur längden på en text påverkar innehållet.»
- Anses vi vara "fullärda" efter teori och text-kursen?»
- Att som jag gjorde intervjuer med olika arkitekter borde var obligatoriskt, en del hade bara hemsidor som referens i källförteckning.»
- Mycket bra kurs.Jag har lärt mig mycket och litteraturen vi läst har bidragit till att vilja läsa mera.Inspirerande!»
- Kul och intressant kurs med kunniga lärare!»
- Rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från