ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Styrteknik, del B, SSY0350205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-16 - 2009-05-30
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»6 40%
Cirka 20 timmar»4 26%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 20%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 13%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.86


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 33%
Målen är svåra att förstå»5 33%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Svårt att veta hur tentan kommer se ut tänker jag på, eftersom detta är första upplagan av kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- En väldigt dåligt upplagd kurs» (Målen är svåra att förstå)
- Kursplanen bra men studiespecifikation (avsnitt, litteratur och sidhänvisning lite sådär..)» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»2 22%

Genomsnitt: 2.22

- Vet inte pga att kursen är lite luddig vad man skall kunna» (?)
- Kursen ger en bra första grundläggande kunskap i området!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 14%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»12 85%

Genomsnitt: 3.71


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»10 66%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 3

- Den eltekniska aspekten saknade liiteratur till sent in i kursen och fram tills dess endast lektionsanteckningar..lite svårt att veta vad man skulle lära sig egentligen.. är osäker på om tentan kommer gå utmärkt eller åt skogen...» (Ganska liten)
- svårt att förstå på egen hand.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.33

- fått massa lösa papper, svårt att hålla reda på! » (Mycket liten)
- Skit dålig kurslitteratur och mycket lite räkneuppgifter» (Mycket liten)
- Jag har svårt att se att dom följer något kursmaterial. det är mest exempel från lärarna och nårga utdelade papper med uppgifter.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 2.93

- kunde lagts ut mer material på kurshemsida» (Ganska dåligt)
- Har förståelse för att det är en ny kurs och inte helt genom plnaerad ännu..men mer tydlig info om vad man ska lära in samt ltteratur till detta hade uppskattats.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»3 20%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.2

- borde ha övningstillfällen/ räknestugor inlagt på schema» (Ganska dåliga)
- det behövs räknestugor till styrteknik» (Ganska bra)
- God assistans på iövrigt mycket bra labbar!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»6 40%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.53

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 26%
Hög»9 60%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.86

- Lagom men T. Sim kurs (anläggningsteknik E)tar mycket timmar i anspråk.» (Lagom)
- Det är förmycket med tre tentor och två stora inlämmnings uppgifter på samma läsperiod» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»2 13%
Godkänt»6 40%
Gott»6 40%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- bra föreläsningar men borde få övningstentor och mer uppgifter, fanns inte några tillfällen att göra uppgifter med tillgänglig lärare» (Dåligt)
- det är svårt att få grepp om vad kursen innehåller, mer än en fortsättning från del A.» (Dåligt)
- (knappt)» (Godkänt)
- Bra föreläsningar. Pedagogiskt. Intressant!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- laborationerna och det är intressant. »
- Labbar. Speciellt lab 3- givande.»
- bill»
- Inget eftersom denna kursen inte kommer att gå mer»
- Finns inte mycket jag tycker som skal bevaras kanske labbarna då dom va ganska bra men det e skitsvårt att förstå vad man gör på labbarna.»
- Jag känner att jag personligen har lättare att lära mig om lärarna går igenom nytt som sedan uppföljs med fakta och uppgifter i kursmaterialet som man kan titta på själv hemma. Nu känns det som att all info kommer genom lektionerna utan konkret koppling till kursmaterielet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ganska abstrakt och för lite konkreta exempel, sen tycker jag den e för splittrad med två lärare de måste samarbeta bättre. »
- Tydligare mål, litteratur..»
- Inget eftersom denna kursen inte kommer att gå mer»
- kursmaterial, övningstentor!, övningstillfällen med lärare»
- Mera räknestugor, Bättre litteratur , mera räkne exempel och gamla tentor.»
- Ett klart och tydligt kurs PM, där lektioner och fakta sammanflätas. Vilka kap som hör ihop med vad och övningsuppgifter på det.»

16. Övriga kommentarer

- Tack för en bra kurs!»
- Räknestugor behövs!»
- Kursen är rolig och labbarna är bra. Bara väldigt virrigt!»


Kursutvärderingssystem från