ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Byggnadskonstruktion ht 08 ABK031, ABK031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-15 - 2009-01-26
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Mihail Serkitjis»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1 enligt Studieportalen

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna beskriva byggnaders konstruktiva utformning.
Hur tycker du, att detta mål har uppfyllts?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»36 87%
Mycket bra»2 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.97

- hade gärna sett o diskuterat fler exempel på "vanliga" hustyper» (Ganska bra)
- Mycket av information blev lite lösryckt, och även om man inte kan generalisera, så kan man sammanfatta lite, » (Ganska bra)

2. Lärandemål 2 enligt Studieportalen

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna integrera tekniska aspekter i gestaltningsarbetet.
Hur tycker du att detta mål har uppfyllts?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»30 73%
Mycket bra»4 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.92

- Naturligtvis lär man sig hur grundprinciper och hur det ser ut som standard, men det ges få exempel på det som går utöver det. Ge ett par exempel på lösningar som går utanför standardbygget och relatera dem till hur man tänker principiellt kring det.» (Ganska dåligt)
- ganska bra för hustyper av just den typ man själv arbetat med i projekten men vi har inte fått så stor repertoar. Exvis blev det ingen riktigt bra koppling mellan energibalanserna vi räknat fram och huset, var är kommentarerna från lärarna om vad som kunde gjorts annorlunda ur energiaspekt» (Ganska dåligt)
- Det blir ju väldigt lösryckt eftersom man "bara har ett hum" om de tekniska aspekterna.» (Ganska dåligt)
- Det var inte så mycket gestaltning, medst teknik.» (Ganska bra)
- Kan man bli fulllärd i detta område?» (Ganska bra)

3. Lärandemål enligt kurs-PM

Enligt kursens PM ska studenten efter kursen ha
- förståelse för byggnaders tekniska system
- kunskap och förståelse av grundläggande fysikaliska förlopp
- fördjupade kunskaper om konstruktiv utformning av byggnader
- kunskaper om dimensionering och utformning av byggnaders värmeskydd och fuktskydd
Vad tycker du om det?

- Låter bra.»
- Kursen har stundtals känts ytlig. Går definitivt att ställa högre krav på eleverna.»
- tekniska system - vi har hastigt berört att vi skall ta med ventilationsschakt, mått för hissar men väldigt lite har tagits upp tycker jag - grundläggande fysikaliska förlopp - ok - bra att fördjupa sig i en konstruktiv del, t ex ytterväggar, men andras presentationer räcker inte för att få förståelse för de övriga delarna, man måste läsa litteraturen också. Detta är självklart helt ok men jag tror upplägget gör att man helt fokuserar på sin egen del och inte läser om de andra. »
- Tycker att vi får veta för lite. Känns nästan som om man förutsätter att vi inte förstår så mycket och hela tiden avfärdar med att "Det där behöver inte ni kunna" och att det är något som nån annan beräknar åt oss. Mycket bättre om informationen ges, och sen är det upp till oss att ta till oss den eller inte. »
- Det stämmer bra med målet»
- Viktiga och tillrackliga kunskapsomraden for att arkitekten ska forsta de dolda egenskaperna som utgor en byggnad »
- Det låter bra!»
- ja, det stämmer, men man skulle kunna få mer kunskap och ha lättare att sätta sig in i ämnet snabbt genom mer diskussionsuppgifter och seminarier.»
- vill som vanligt ha mer praktiskt lärande, learning by doing...»
- Känns som man har mer förståelse än kunskap»
- Bra och rimliga krav»
- jag tycket vi har för dåliga förkunskaper, och efter känns det inte som att vi lärt oss allt detta»
- det känns som att jag har lärt mig detta»
- Jag tycker att det är rimliga mål »
- Att kursen inte varit tillräckligt omfattande för att dessa mål skall kunna uppnås med större insikt.»
- allt har täckts utom dimensionering »
- Det är det vi har lärt oss.»
- Ja..., det är väl självklart att man ska förståelse och kunskap om det?»
- Det är bra mål. Svårt att säga om de är uppfyllda, känns inte riktigt så. Men nästan.»
- Att man nu faktiskt kan en del, säkert mer än man tror.»
- ok»
- Mer fokus har lagts på värme- och fuktskydd än konstruktiv utformning, men fördjupade kunskaper har ändå uppnåtts.»
- man har helt klart lärt sig en del av allt men skulle ha kunnat lärt mig mer.»
- Det är viktigt.»
- Grundläggande har allt berörts, viktiga detaljer, tex fuktskydd och placering av olika byggdelar är destå osäkrare. »
- Man har lite hum men det känns som om det inte är speciellt djupgående kunskaper. Man står inte rustad med mycket kött på benen om man säger... »
- allt blev för tunnt för den beskrivningen»
- Jag tycker att lärandemålen är bra!»
- fult fick jag kläm på men byggnadsdel kursen kändes som att arbetena låg på låg nivå.»
- Det är relevanta mål och skall absolut inte ändras. Det är väldigt mycket upp till eleven att klara uppgifterna med goda kunskaper.»
- Känns som att man har ett hum om allting, men inte kan säga att man verkligen kan någon del grundligt. »
- vettigt, men jag tycker inte att kursen försöker förmedla det. snarare handlar det om att förmedla termer och begrepp, inte hur man faktiskt kan använda sig av kunskapen. »

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»9 21%
Ja, målen verkar rimliga»31 75%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.8

- Målen i sig låter rimliga, men nivån på både föreläsningar och uppgifter har varit väldigt låga, vilket inte stimulerar till ansträngning.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Föreläsningarna har ibland varit alldeles för basala. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Vi kan mer!» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen hade kunnat vara lite högre.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ibland har undervisningen känts som tekniik "for dummies"» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

41 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»7 17%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»30 76%
För stort omfång i förhållande till poäng»2 5%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.87

- Jo vars! men frågan är om vi uppfyller målen.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Lagom omfång, mer fördjupat.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det känns som om man skulle kunna utnyttja den tid som verkligen finns i schemat mer effektivt. Istället fick vi en hel del långsamma (låg nivå) föreläsningar som avslutades tidigare än utsatt på schema. Och uppgifter att göra som inte alls krävde så mycket tid som var avsatt på schemat (fjällstuga och fuktuppgifterna).» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Jag tycker inte att tempot varit för högt, men att ämnet behandlats allt för ytligt pga tidsbrist.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»18 46%
Ganska stor»11 28%
Mycket stor»8 20%

Genomsnitt: 2.64

- har nog läst lite för lite, kanske hade varit bra om man hade sett till att mer blev läst obligatoriskt och sedan att man får göra någon uppgift eller liknande för att använda den information man lärt sig.» (Ganska liten)
- Det har varit bra att ha kurslitteraturen, men för att klara av kursen har den inte varit nödvändig. Jag är glad att jag köpte byggnadsfysik-boken, för jag har lärt mig mycket av den, men jag vet många i klassen som inte ens har tittat i den. » (Ganska liten)
- Det mesta jag lärt mig kommer från kurslitteraturen, vilket har gjort att föreläsningarna blivit för grundläggande.» (Ganska stor)
- Jag har ibland svårt att förstå Mihajl då han pratar väldigt fort!» (Ganska stor)
- "Strålande värme, Vandrande fukt" var väldigt trevlig och mycket bra för att lära sig! Enkel att ta till sig och kul att läsa.» (Ganska stor)
- Fr a avseende fuktavsnitten, föreläsningarna har varit på alltför basic nivå» (Mycket stor)
- Mycket fina böcker!!» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

40 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»8 20%
Ganska bra»21 52%
Mycket bra»8 20%

Genomsnitt: 2.85

- dåligt synkat med övr schema, otydliga och felaktiga besked. Och man kan undra varför kräver ni 100% närvaro (vilket iofs är ok) när det står 80% i kursbeskrivningen» (Mycket dåligt)
- Man hade aldrig någon aning om var något hände.» (Mycket dåligt)
- Framförhållning vad gäller att delge schema i god tid är undermålig i ALLA våra kurser, något som irriterar de flesta eleverna på skolan - detta är dock inte specifikt för denna kurs utan något som alla lärare på skolan borde sköta bättre.» (Ganska dåligt)
- Ganska ofta var det svårt att förstå hur saker och ting skulle göras. plus att jag tycker scheman och annat borde komma ut tidigare. » (Ganska dåligt)
- Schemana kan vara tydligare om vad som gäller. Allmän förvirring många gånger beronde av att kursen var så splittrad.» (Ganska dåligt)
- förvirrat med parallella kurser. måste gå att samordna scheman på ett vettigt sätt.» (Ganska dåligt)
- Bara vissa oklarheter kring när vårterminen startade.» (Ganska bra)
- Lite luddigt formulerade uppgifter. Anvisningarna till energiberäkningarna var svårtydda och ledde inte fram till det svar som förväntades av oss. » (Ganska bra)
- I början av kursen fungerade det dåligt men i slutet blev det bättre. » (Ganska bra)
- lite oklart schema..» (Ganska bra)
- Kunde absolut varit bättre, men det duger.» (Ganska bra)
- Bra att man följer upp dem som missat en obligatorisk del » (Mycket bra)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»24 58%
Mycket bra»7 17%
Har ej sökt hjälp»5 12%

Genomsnitt: 3.24

- oklart var hjälpen finns. Vart man ska gå och vem man ska fråga, särskilt för energibalansen.» (Ganska dåligt)
- bra att kunna ställa frågor via mejl o snabbt få svar» (Ganska bra)
- Vore bättre om handledarna gick runt på ritsalarna och hjälpte till med t.ex. energiberäkningen än att man behövde boka möte med dem. » (Ganska bra)
- Vi fick mkt hjälp av de små doktoranderna (som hjälpte oss med energiberäkningarna)» (Ganska bra)
- Assistenterna cirkulerade inte på ritsalarna vad vi kunde märka under fjällstugan. Annars svarade de ordentligt på mail när man undrade saker.» (Ganska bra)
- tycker att kontakten i större utsträckning ska ske på ritsalarna med listor för bokning av handledartid. annars en massa frustration om var handledarna håller hus egentligen» (Ganska bra)
- hyfsat bra då vi försökte via mejl. personligen var det svårt att få tag i lärare.» (Ganska bra)
- Men möjligheterna har varit tydliga.» (Har ej sökt hjälp)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 21%
Mycket bra»31 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- Fjällstugan funkade finfint (självvald grupp rakt igenom). Byggnadsdelsgruppen - halva gruppen (ej självvalda) var slappa och engagerade sig väldigt lite.» (Ganska bra)
- Känns som ett av de viktigaste momenten i kursen. Jag efterfrågar mer seminarier.» (Mycket bra)
- lagom stora grupper för de gemensamma arbetena underlättar. » (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 14%
Godkänt»21 51%
Gott»13 31%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.21

- Kursen som sådan är intressant och viktig, men nivån har varit alldeles för låg. Hur använder jag kunskaperna i gestaltning, mer än att jag vet att jag ska ha en fuktspärr? Redovisningarna av byggnadsdelarna var okej, men man blir väldigt beroende av vilken ambitionsnivå ens klasskompisar lagt sig på (om man inte läser på allt själv).» (Dåligt)
- tråkigt och utdraget, känns som om mycket av det som sades hade sagt ungefär 2000 gånger tidigare i kursen framför allt i den delen som handlade om fukt.» (Dåligt)
- Känner att jag skulle ha kuna lärt mig mer. kanske mer självstudier än föreläsningar. När vi hade läst på i grupper och hade redovisning för varandra kände jag att det blev lite mycket att ts in, vilket gjorde att man lärde sig mycket ommde man spcialiserade i men mindre om allt annat. » (Dåligt)
- Seminariet för energibalansberäkningarna var dåligt förberett och kunde givit mycket mer. Föreläsningar (speciellt fukt) var på grundskolenivå. Att börja i januari med en självstudiedag blir ju som att ge oss en extra dag jullov istället för att ha en extra föreläsningsdag för oss.» (Dåligt)
- Lite tunn kurs, kan definitivt få plats mer!» (Godkänt)
- Jag har förstått varför saker och ting sker, moment som jag har sett innan men aldrig förstått varför, men nu gör jag det. Bra!» (Godkänt)
- På något sätt känns det som om nivån hade kunnat höjas. Man hade kunnat få fler krav ställda på sig som student. Avslutet på övningen fjällstugan (som skulle sammanfatta det mesta vi hade lärt oss i kursen) kändes lite för "enkel". » (Godkänt)
- tycker att den information vi får i form av föreläsningar och även uppgifter håller en ganska låg nivå. som om vi inte förväntas förstå. lärandemålen behandlar t.ex. dimensionering. med den grundläggande kunskap vi fått med oss från den här kursen vågar man sig knappast på något sådant. » (Godkänt)
- Jag har lärt mig mycket men kan lite.» (Gott)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fjällstugeuppgiften var ganska käck. Mer redovisningsdiskussionen än arbetet med den.»
- alla delmoment utom möjligen de alltför basic två dagarnas fuktföreläsning - använd tiden bättre så att man verkligen får ut ngt av varkje del»
- Det mesta»
- Energibalansutrakningarna var mkt intressanta da vi fick komplettera vara egna arkitektoniska losningar med en teknisk bit och se relationen mellan dessa och vad olika losningar far for konsekvenser»
- Gästföreläsningarna!! »
- killarna på masterprogrammet eller om de forskade ( Eric & Pär) har haft bra och pedagogiska föreläsningar, de har gjort sig förstådda och gett oss mycket hjälp på vägen.»
- diskussionsuppgifterna i samband med föreläsningarna»
- vet inte»
- uppgiften med fjällstugan.»
- Per och Erik!»
- Fjällstuga-uppgiften och energibalansen.»
- Beräkningar av energibalanser var bra tycker jag, det kan få finnas kvar. Dock var det väldigt svårt att försöka komma på hur man skulle göra, "lathunden" för beräkningarna var inte speciellt lättläst.»
- Kurslitteraturen, den var bra. Doktoranderna som föreläsare var också bra.»
- uppgifterna»
- Det stora grupparbetet.»
- Gästföreläsning med Per-Gunnar Burström.»
- Seminarieuppgifterna, och alla övningar där man får jobba, tänka och räkna själv (eller i grupp).»
- Per-Gunnar Burström från Lund höll en trevlig föreläsning - behåll och gärna att han kan prata ännu mer. Fjällstugan som uppgift är bra för förståelsen, men det räcker med en dags arbete om man är tre-fem personer och inte inlämningskraven är högre än de var. Om delarna med stommar hörde till denna kurs så var de bra och får gärna bevaras precis som de var.»
- kursupplägget»
- Energibalansberäkningen.»
- fjällstugeuppgiften»
- Energibalansberäkningen är en bra uppgift, men den kräver klarare direktiv så det blir bra jämförelser. Fjällstugan likaså. Även på den kan ställas högre krav på resonemangen. »

12. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

- Hög nivån. Det inspirerar till att läsa vidare. Även om det är bra att hålla föreläsningar som garanterar att alla är med på de grundläggande begreppen så tror jag att det är viktigt att snabbt försöka avancera, både för att ge intressanta diskussioner och att få folk att känna att det är viktigt och roligt. De flesta har antingen fysik eller kemi med sig sedan tidigare och då känns det ganska oviktigt att sitta och lyssna på en föreläsning om vad kapillärkraft och diffusion är en hel dag. »
- Ta bort kolla på instrument i labbet. Lite högre tempo på innehållet i kursen. »
- förbättra återkopplingsdelen kring energibalansseminariet»
- Mer föreläsningar, mer information. »
- Till exempel så fungerar en del platta tak och andra som inte inte fungerar bra. Att ännu mer nkret få exempel/förståelse för vilka lösningar som i detta fall bör undvikas när det gäller fukt. Inte bara att "platta tak är inte bra". Lärorikt med fjällstugan men att beskriva en ombyggnad av en bostad för att uppnå en bättre kvalitet vad gäller fukt/värme hade nog varit ännu mer relevant/lärorikt.»
- Tror det hade varit givande med nagon forelasning om tillampningar av tekniker i praktiven dvs bra och daliga exempel pa byggnadskonstruktioner och varfor de konstruktionerna fungerar bra/daligt beroende pa omgivande klimat, miljo etc. sa att man skulle ha nagra konkreta arkitektoniska exempel att relatera till.»
- En tenta skulle sitta fint!! Mer seminarier!!»
- jag tycker att uppgifterna ska vara lite mer "att bita i" jag kände ibland att det krävdes för lite av oss studenter. det skulle inte göra något om man fick göra egen efterforskning på ett mer omfattande sätt. jag tycker uppgifterna var lite för "fluffiga". lite svårare uppgifter som får oss att tänka efter ordentligt och då även handledartider som kan bokas! »
- Försöka få mer diskussion vid seminarierna, nu var det mer rena redoviskningar.»
- redovisningen av energiberäkningen kan bli tydligare. jag hade föredragit seminarium i mindre grupper.»
- Jag tycker att kursen borde genomföras under obruten tid, inte parallellt med andra kurser och med större fördjupning. En tenta borde examinera kursens andra hälft om fukt/värme etc. (seminarium passar till energiberäkningarna)»
- Helheten hade kunnat vara tydligare, eller kursen mindre spridd under terminerna.»
- Vissa föreläsningar och "genomgångar" av uppgifter kan nog förbättras.»
- Examinationsformerna. »
- komunikationen med läraren, han kunde varit tydligare.»
-
- Lite tydligare info om vad som gäller direkt efter jullovet. Schemat var tydligt, men den första dagen med "enskilt arbete" var egentligen onödig.»
- Föreläsningarna om fukt och värme. Jag fick känslan av att föreläsarna hade en förutbestämd uppfattning om arkitektstudenter, att de är dåliga på att begripa fysik. Det är en konst att förklara fenomen på ett enkelt sätt utan att motparten känner sig dumförklarad, och föreläsarna behärskade tyvärr inte den konsten tillfullo. Men att jag kände så berodde nog också på att mycket av det vi gick igenom var repetition från förut. Samtidigt är det nog otroligt svårt att anpassa föreläsningar med tekniskt innehåll till oss, eftersom vi har så olika förkunskaper. »
- Tror att kursen skulle vinna på att vara mer sammanhållen (i tid) och inte så utsplittrad som den nu blev. Tycker nästan att man skulle kunna kolla av att vi har lärt oss det som kursen avser lära oss genom att ha en kort tenta på t.ex. energiberäkningar och fukt. Nu var det många som mest flöt igenom kursen och inte engagerade sig eller ansträngde sig så mycket. Synd då det känns som om detta är en väldigt viktig liten kurs!»
- redovisning av uppgifter, få veta om man har tänkt/gjort rätt. och absolut mer hjälp.»
- kursen skulle behöva vara mer sammanhållen samt ev ha ett skriftligt individuellt examinationmoment för att undvika att någon klarar sig genom kursen med för låga kunskapsnivåer»
- Om möjligt integrera kursen mer i Bostadens rum så att t ex energibalansen ska finns med på presentationsplanscherna av flerbostadshuset. Föreläsningarna kanske kan göras intressantare?»
- byggnadsdelar bör hållas på ett annat sätt. »
- tro mer på studenternas förkunskaper! vi har alla läst åtminstone Naturkunskap B och kan ta till oss även mer vetenskapliga resonemang/begrepp och uträkningsmetoder. ni ska öka vårt självförtroende och höja vår kompetens att kommunicera med ingenjörer, inte bara förklara vad vi inte "behöver" kunna. kanske behöver vi inte minnas allt, men det kan inte skada att höra det en gång. »


Kursutvärderingssystem från