ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V2 Byggnadsmaterial VBF056 v10, VBF056

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-12 - 2010-03-31
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

61 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 36%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 29%

Genomsnitt: 2.55

- Sett har jag väl gjort, men inte brytt mig om dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Rättare sagt, kommer inte ihåg målen!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har säkert läst dem men minns dem inte.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Läste före kursstart, men har inte tittat på dem sedan des och minns inte. » (Jag har inte sett/läst målen)
- kursen upplevs som stor och tung, då är det viktigt att det är tydligt vad man ska kunna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»42 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 2.02

- målen verkar rimliga, fast lärarna kunde gått genom de viktiga delarna på ett bättre sätt!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har läst bygg innan och kan inte relatera till civilarnas förkunskaper. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Jobbigt mycket i denna kurs» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

52 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»22 42%
Ja, i hög grad»24 46%
Vet ej/har inte examinerats än»5 9%

Genomsnitt: 2.63

- Vissa frågor känns som detaljkunskap sånt som man endast läser på till tentan och glömt bort det en timme efter att den är skriven.» (I viss utsträckning)
- Vissa teorifrågor berörde detaljkunskaper, som man inte behöver kunna utantill eftersom det enkelt kan tas reda på när det behövs.» (I viss utsträckning)
- Teoridelen är lite för mycket sakkunskap. För att klara allt på teoridelen ska du antingen kunna vart enda ord i boken eller ha tur. Men räknedelen är väldigt bra!» (I viss utsträckning)
- läs ovan» (I viss utsträckning)
- Tentamens innehåll överrensstämde med vad jag förväntade mig. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»14 22%
Ganska liten»22 36%
Ganska stor»18 29%
Mycket stor»7 11%

Genomsnitt: 2.29

- Något att tänka på inför nästa år är att istället för att gå igenom allt i korta drag välja ut några viktiga delar eller lägga tyngd på att förklara de delar som behövs för att få en god grundförståelse. Resterande delar av kurslitteraturen får man sedan läsa in själv. Detta tror jag skapar en djupare förståelse» (Mycket liten)
- Omfattningen på föreläsn för stor. Hur gjorde ni innan det fanns pp?» (Mycket liten)
- Allt som tas upp är i princip identisk med det som står i boken. Hade varit roligare om det hade varit en liten annan vinkling på det som tas upp på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Gillar inte att man har så mycket power point. Det är svårt att ta till sig» (Ganska liten)
- Det är för mycket text på vissa powerpoints» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var oftast upplagda enligt kursboken, men endast det viktigaste behandlades under föreläsningarna. Eftersom det är en väldigt stor bok är det naturligt att föreläsningarna håller ett ganska högt tempo, vilket påverkade min inlärning. Jag förstår bäst av att läsa boken grundligt.» (Ganska liten)
- Tycker både Bengt och Ingemar är väldigt kunniga, men det är lite trist att alla bilder och figurer de har med kommer från boken.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- för mycket detaljkunskaper, föreläsarna borde sålla mer och fokusera på det viktigaste och på den övergripande förståelsen» (Ganska stor)
- Olika beroende på föreläsare» (Ganska stor)
- Jobbigt med power point presentationer som var överfulla med text. Svårt att veta ifall man ska fokuser på det som står på power pointen eller på vd föreläsaren säger. Dock bra vid genomgång av power points efteråt.» (Ganska stor)
- Bra med slides på kurshemsidan så att man kunde anteckna direkt på dem. Bra att det inte var så mycket färg på dem när man ska skriva ut.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»13 21%
Ganska liten»15 24%
Ganska stor»23 37%
Mycket stor»10 16%

Genomsnitt: 2.49

- Det borde finnas riktiga räknestugor, så att man verkligen kommer igång med räkningen i boken!» (Mycket liten)
- har ej haft räkneövningar. demo är en dålig ide då man inte får nån chans att tänka själv. detta är speciellt viktigt då halva tentan består av räkning.» (Mycket liten)
- Missade många av dem, så de har bidragit i måttlig mån.» (Ganska liten)
- För få och inte tillräckligt givande» (Ganska liten)
- Hade varit mycket bättre med räknestugor. Jag lär mig mer på att göra själv. Det bästa hade varit både räkneövningar och räknestugor men om inte det går så kanske man kan byta ut några övningar mot räknestugor.» (Ganska liten)
- går så fort hinner inte med. mycket beräkning är otydligt» (Ganska liten)
- Det var inte bra med räkneövningar i stora salar. Det gavs ingen möjlighet till egen räkning. De tillfällen då man skulle räkna själv blev oftast avbrutna av övningsledaren vilket gjorde att man inte kom in i uppgifterna och därmed inte fick räkna själv vilket hade varit bra inför övningarna. Det som borde göras är att ha exempelräkning och egenräkning med lärare som stöd separat.» (Ganska liten)
- Kunne gärne också varit några räknestugor» (Ganska stor)
- Det var bra att ha lösningar på uppgifterna så att man i efterhand kunde se hur man ska göra. Det borde verkligen finnas räknestugor och tal som är rekomenderade att räkna, halva examinationen är ju trots allt räkning.» (Ganska stor)
- Det är väldigt bra med demonstrationsövningar. Jag saknade däremot en eller två föreläsningar med genomgång av tentatal. Dom sista två demonstrationsföreläsningarna gav inte jättemycket. Det är jättebra att vi fick tänka själva men det tar tid när det sker under föreläsningstid och dessutom fick vi inga ordentliga lösningsgångar.» (Ganska stor)
- Under räkneövningarnas gång hade jag stora problem med att hänga med i tankegångarna. Det var ett högt tempo och det var därför viktigast att skriva upp allting på papper. Men när jag hade tid över kunde jag själv lösa samma uppgifter och ta hjälp av anteckningarna från räkneövningarna som var till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Hade varit bra med räknestugor också Rekommenderade uppgifter. för mig tog det flera veckor innan jag insåg att räkningen är svår och att tentan till stor del var räkneuppgifter. Gärna tidigare lägga vissa övningar. Tog lång tid mellan föreläsning om ett visst ämne och motsvarande räkneövning» (Ganska stor)
- Det har varit en bra hjällp och vägledning men det hade varit bra om det fanns räknestugor också så man kunde få hjälp när man körde fats. då hade amn också legat i fas, för när det inte var några räknestugor så glömde man bort att man skulle räkna och fokuserade bara på faktan. alla som jag pluggar med började räkna först läsvecka 5-6 för man tänkte inte på det innan dess... » (Ganska stor)
- Räkneövningarna borde varvas med räknestugor så att man får chans att tänka själv och fråga om hjälp» (Ganska stor)
- I efterhand tror jag att något slags räkneschema med uppgifter som man skulle räkna på egen hand för varje vecka fanns. Man hade nog satt igång med att räkna själv tidigare då. » (Mycket stor)
- Borde även haft räknestugor och tips om uppgifter att räkna själv» (Mycket stor)
- När jag inför tentamen räknade övningstentor undrade jag över ett fåtal antaganden på övningslektionerna, men i stort sett var dessa mycket bra och välstrukturerade. » (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har laborationerna och laborationsredovisningen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 5%
Ganska stor»32 53%
Mycket stor»25 41%

Genomsnitt: 3.36

- Lärde mig mycket under dessa tillfällen. Väldigt bra att man får en verklig bild av det man läser om.» (Ganska stor)
- Viktigt för inlärningen, kan inte komma ut i byggbranschen utan att ha sett vissa saker i verkligen. Även om skolans mening inte är att undervisa praktik så är det viktigt med sånt.» (Ganska stor)
- Jag tycker att labbarna borde delas upp i två labrapporter, det var alldeles för stort arbete nu som gjorde att man inte kunde hålla isär uppgifterna. Räkneuppgifterna borde också lämnas in seperat. Det hade även spridit ut arbetsbördan.» (Ganska stor)
- Men den där betongpropotioneringen gav inte mycket. Dåliga instruktioner och föreläsningar inför, blev att man chansade tills man fick rätt svar. Tror inte jag fortfarande fattar hur man gör. Dåligt förklarat i boken dessutom. en bra uppgift i grunden, men kanske kom den lite tidigt i kursen?!» (Ganska stor)
- de olika momenten kunde gåtts genom parallellt på föreläsningarna så man hade fått en djupare förståelse» (Ganska stor)
- Labbarna var intressanta, men vissa saker av det som gjordes förstod jag inte förrän under tentaveckan. Till stor del ligger detta på mitt eget samvete, men laborationshandledningarna skulle kunna göras mycket tydligare i sin disposition. Den "beräkningsgång" som tillhandahölls för beräkning av hydratationsgrad på labben var långt mycket mer förvirrande än till hjälp. » (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra att man får se det teoretiska i praktiken.» (Mycket stor)
- Bra att kunna relatera information till konkret händelse/bild!» (Mycket stor)
- Laborationshandledningarna kunde vara tydligare. Själva uppgiften, det vi skulle få fram, var lite för gömt i den övriga texten så det var lätt att missa något moment.» (Mycket stor)
- väldigt bra labbar men labbhandledningarna var kanske lite väl ledande, det är bra att få fundera lite mer själv.» (Mycket stor)
- Labbarna var väldigt lärorika. det samma gäller redovisningen. Det var ett väldigt bra sätt att redovisa på då man kunde fråga över oklarheter och läraren kunde reda ut misstag med oss.» (Mycket stor)
- Bra sätt att redovisa labben på. Lärde sig mycket på att göra labbarna och skriva om dem.» (Mycket stor)
- Jättebra att få testa saker själv! Det kunde dock varit tydligare vad man skulle göra för uppgifter till lab 2.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har studiebesöket varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»18 29%
Ganska stor»21 34%
Mycket stor»19 31%

Genomsnitt: 2.91

- Har varit på motsvarande studeibesök tidigare, men det är alltid kul att få komma ut i verkligheten. » (Mycket liten)
- Men mycket för intressen, kule att se hur det funkar i praktiken.» (Ganska liten)
- Jag lärde mig en del grejer, och det var väldigt intressant, men det bidrog inte så mycket till de examinerande delarna.» (Ganska liten)
- Det var väldigt intressant! Men det gav inte så mycket vad gäller kunskap och förståelse.» (Ganska liten)
- Fast mycket intressant!» (Ganska liten)
- Även om studiebesöken inte gav någon direkt inlärning så är det ändå skönt att få lite "inblick i verkligheten" så att säga (y)» (Ganska liten)
- var väldigt kul att få se hur det går till i praktiken!» (Ganska stor)
- Kankse inte är viktigast för inlärningen men det kan va det ända som man kommer ihåg från kursen om 10år.» (Ganska stor)
- Intressant och bra att få se lite verklighet. Hade dock varit ännu bättre om vi hade fått se lite mer praktiskt i fabrikslabbet, typ provtryckning av betongkuber eller så. Nu blev det lite tråkigt när de bara berättade.» (Ganska stor)
- praktik är bra» (Ganska stor)
- mycket bra» (Ganska stor)
- Superintressant!» (Mycket stor)
- Otroligt bra att se betong i verkligheten. Gärna MER SÅNT OM DET GÅR.» (Mycket stor)
- Studiebesöket var otroligt givande!!» (Mycket stor)
- Studiebesök är ett av de bästa sätten att lära sig på.» (Mycket stor)
- Det har kanske inte varit så jättestor hjälp för inlärningen men däremot gjort ämnet mycket mer intressant.» (Mycket stor)
- Mycket väl genomfört studiebesök. Tycker att det är viktigt för en V-ingenjör att få se hur betong görs.» (Mycket stor)
- Jättebra kursmoment. » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har gästföreläsningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»15 26%
Ganska liten»24 42%
Ganska stor»10 17%
Mycket stor»8 14%

Genomsnitt: 2.19

- Minns tyvärr ingen sådan, jag missade nog den.» (?)
- Var inte på den» (?)
- Jag var inte där!» (Mycket liten)
- Var ej närvarande.» (Mycket liten)
- jag tror jag missade alla utom en och den gav inte mig jätemycket... » (Mycket liten)
- Lärde mig inte så mycket, men roligt!» (Ganska liten)
- Kanske inte jätteviktig för mitt resultat på tenta, men allt som knyter till VERKLIGHETEN ÄR VÄLDIGT INSPIRERANDE.» (Ganska liten)
- Det jag lärde mig på gästföreläsningen hade jag kanske inte så stor nytta av på tentan, men det var intressant.» (Ganska liten)
- Intressant men inget man lägger någon vidare vikt på.» (Ganska liten)
- Inte så relevant för det vi ska lära oss i denna kurs, men intressant» (Ganska liten)
- Det var inte mycekt relevant information för att klara tentan ed, men mycket intressant att få höra om beräkningsmetoder, forskningsinstitut och fotokatalytiska material. » (Ganska liten)
- Gav bra insikt, men som motivationsfaktor var den MYCKET bra.» (Ganska stor)
- Roligt med en gärstföreläsare» (Ganska stor)
- Väldigt intressant föreläsning.» (Mycket stor)
- Alltid bra med gästföreläsningar!» (Mycket stor)
- Jag tycker det är jätteintressant att få en inblick i vad man faktiskt kan komma att jobba med i framtiden, så jag tycker det är jättebra med gästföreläsare som inte bara är från Chalmers. » (Mycket stor)
- Den var intressant» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 4%
Ganska stor»6 9%
Mycket stor»52 85%

Genomsnitt: 3.8

- boken är detaljerad, och det var svårt att veta vad som var relevant. gamla tentor funkar best» (Ganska liten)
- Detta har varit helt avgörande. Tycker att läsning av boken utifrån instuderingsuppgifterna i övningshäftet var en väldigt bra metod. Lärde mig det mesta ur boken.» (Mycket stor)
- Mycket bra utformad bok, fortsätt med den.» (Mycket stor)
- Känns som att boken är kärnan i kursen. Den har sina fördelar men även sina nackdelar. Kan vara otydligen ibland.» (Mycket stor)
- Övningsboken öppnades aldrig.» (Mycket stor)
- Mycket bra bok» (Mycket stor)
- Boken och instuderingsfrågorna har varit kanonbra!» (Mycket stor)
- Instuderingsfrågorna är kanon! Det var så jag lärde mig kursen. Jag satt och gjorde dom på föreläsningarna när jag insåg att precis allt lärarna sa stod med i instuderingsfrågorna.» (Mycket stor)
- Övningsboken var bra upplagd med instuderingsfrågor och oftast mycket bra lösningar till uppgifterna. Läseboken höll en bra nivå och är lätt att slå i om jag behöver återkomma till någonting senare.» (Mycket stor)
- Boken är bra och inlärningsfrågorna med.» (Mycket stor)
- Väldig bra kursbok» (Mycket stor)
- Boken räddade teoriinlärningen i kursen för min del.» (Mycket stor)
- Bra bok» (Mycket stor)
- Mycket bra kursbok. En av de mer läsbara och tydliga jag haft. » (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»27 44%
Mycket bra»33 54%

Genomsnitt: 3.52

- Lägg ut föreläsningsslidesen i tid.» (Ganska dåligt)
- Hade velat ha tillgång till senaste tentorna, plus att lösningar till vår tenta kunde lagts ut efteråt» (Ganska bra)
- Lite sent utlagda power points ibland.» (Ganska bra)
- Lite sena hand-outs av vissa föreläsare» (Ganska bra)
- kunde delat upp de i olika grupper så att det blev lättare att hitta» (Ganska bra)
- Mycket bra att materialet kom ut i förväg och allt har kommit upp fort. Hade däremot gärna fått komma ut fler och nyare tentor inför tentan.» (Ganska bra)
- inget att klaga på» (Mycket bra)
- Det enda dåliga var att inte förra årets tenta kom ut, som man kunde öva sig på.» (Mycket bra)
- Power-Pointarna kom ut för sent.» (Mycket bra)
- ofta i god tid med föreläsningspapprena» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»36 59%
Hög»22 36%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.4

- Tidvis hög, men kan bero lite på dårlig disponering av tiden.» (Lagom)
- Svårt att hinna med att läsa igenom hela boken. Hade varit roligare om man hade haft tid att lära sig mer.» (Hög)
- om man utgår från att man ska lära sig allt är arbetsbelastningen extremt hög. tyvärr blir man tvungen att taktikplugga då det är alldeles för mycket detaljkunskap för att det ska hinnas med under en 7,5-poängskurs.» (Hög)
- Svårt att veta hur mycket tid som rapporten skulle ta samt kraven på den.» (Hög)
- För mycket tid av kursen som går åt till föreläsningar om löst hållen teori. Vissa föresläsningsdelar var utmärkta, men några kunde prioriterats bort. » (Hög)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»25 40%
Mycket bra»24 39%
Har ej sökt hjälp»7 11%

Genomsnitt: 3.5

- vill ha räkneövningar!!!» (Mycket dåliga)
- Hade varit bra med åtminstone några räknestugor och uppgifter som var tänkt att man skulle räkna själv. Kanske kunde haft ett par tre stycken.» (Ganska dåliga)
- har dock inte behövt så mycket» (Ganska bra)
- Jag ställde inte så många frågor personligen, men jag vet att det var en del folk som gick till både ingemar och bengt oh ställde frågor.» (Ganska bra)
- Kanske skulle behövas räknestugor också, annars så har det fungerat bra att komma upp till kontoret och fråga.» (Ganska bra)
- Med räknestugor så hade man kommit igång med räkneuppgifterna tidigare och hade därmed kunnat får hjälp med dom.» (Ganska bra)
- borde haft räknestugor» (Ganska bra)
- Har inte sökt mycket hjälp men de gånger jag har gjort det har det fungerat bra.» (Ganska bra)
- men som sagt hade det varit bra med räknestugor så man kunde fråga om saker man inte förstod. » (Ganska bra)
- Hade varit bra med räkneövningar i salar där det finns möjlighet att fråga lärare.» (Ganska bra)
- Bengt och Ingemar var väldigt hjälpsamma under tentaveckan.» (Mycket bra)
- Väldigt bra bemötande om man gick upp till institutionen och ställde frågor.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»15 24%
Mycket bra»42 68%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.67

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»41 67%
Hög»16 26%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.29

- DEt har innimellom varit mycket att göra i båda kurserna samtidigt, men genrelt lagom mycket att göra» (Lagom)
- Valde kursen själv, läste alltså inte v2 och hade inte samma läsperiodsupplägg som dom!» (Lagom)
- Skönt med en något lugnare period efter hållfen och Flervariabeln.» (Lagom)
- Mycket studiebesök och laborationer under första veckan med både byggnadsmaterial och hydraulik.» (Lagom)
- Läser ej övriga kurser med V. » (Lagom)


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationer, studiebesök och räkneövningar. »
- Bengt och Ingemar och laborationerna»
- boken»
- Laborationerna.»
- Laborationen och studiebesök»
- Litteraturen, lärare.»
- Studiebesök, laborationer, gästföreläsning och övningar.»
- LABBARNA OCH STUDIEBESÖKEN.»
- laborationer!»
- studiebesök och laboration»
- Laborationen»
- studiebesöket och laborationerna»
- Laborationer, studiebesök»
- Labb, studiebesök, gästföreläsare.»
- labbarna»
- Labbarna och betongproportionerningsuppgiften. Behåll labredovisningen!»
- Laborationerna »
- Studiebesöket.»
- Lab»
- går genom de viktigast delen i en kapitel istället allt »
- Kurslitteraturen!»
- Laborationerna var bra! lärorika! bra med många delgrejer i kursen, tänker uppg, lab, studiebesök osv..»
- Bra studiebesök, bra gästföreläsare om puts»
- Laborationerna»
- Laborationer »
- Studiebesök»
- studiebesöket»
- Studiebesöket och labbarna. Alla praktiska moment är bra!!!»
- Studiebesöket på färdig betong, labbarna»
- Boken är bra och likaså betongpropotioneringsuppgiften»
- Föreläsningar, övningar, kurslitteratur, laborationer kändes relevanta. Varje moment kändes sammankopplat och viktiga för att klara tentamen»
- Boken och vissa delar av föreläsningarna (svårt att speca kortfattat i text).»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hade varit bra med en lista på rekommenderade räkneuppgifter att lösa på egen hand. Det hade nog gjort att fler hade kommit igång med räknandet tidigare, och inte väntat tills tentaveckan.»
- »
- Power-point-presentationerna. Mer bilder om det är möjligt, och inte bara från boken.»
- Ett par räknestugor och uppgifter avsett för att räkna själv.»
- Effektivisera powerpoint-slides med mycket text.»
- Räkneuppgifterna. Mer förståelse för hur de räknas bör läras ut.»
- Laborationerna. Avskilja de mer från varandra. Införskaffa räknestugor Femtimmarstenta istället för fyra timmars. Jag var väldigt stressad på teoridelen för att jag inte visste hur räknedelen skulle vara»
- Jag tycker att betongproportioneringsuppgiften kom lite väl tidigt i kursen, men samtidigt förstår jag att man inte kan lägga allt i slutet. Jag tycker också att det hade varit bra med något schemalagt tillfälle för att göra den uppgiften (kanske i datasal?), där man kunde få möjlighet till hjälp. När man satt hemma och gjorde den och inte riktigt förstod vad de menade i boken kändes det som att man var ganska utlämnad åt sig själv. Annars så kanske det hade underlättat men en lite tydligare genomgång av uppgiften, kanske under någon föreläsning. »
- skulle vara bra att se och känna mer på fler olika material, inte bara betong.»
- Demoräkningarna.»
- föreläsningarna skulle bidra mycket mer till inlärningen om de kompletterade kurslitteraturen på ett sådant sätt att de sorterade ut det "viktigaste" och förklarade det "svåraste" i kursen istället för att ta med allt som redan står i boken.»
- mindre power point»
- ev fler räkneövningar»
- räknestugor och mindre info på föreläsningarna.»
- Lägg till räknestugor. Bättre än räkneövningar.»
- Labhandledningsprotokollet, räknestugor och jämnare fördeln mellan teori o räkning»
- mer tydligt under räkneövningar»
- Räknestugor måste finnas!!!!!»
- Det borde vara räknestugor. Inga dåliga powerpoints. Visa vad som är viktigt. Labbar med ett genomgående tema, så att det inte blir så rörigt. »
- Lite för stor börda med laborationen. Man lär sig mycket genom labben, men att sitta och pilla med detaljer i rapporten känns som slöseri med tid. Bättre att lägga den tiden på att lära sig något annat. Så en förenklad version av labbrapporten efterfrågas. (Dock ej mindre labb, den var bra)»
- laborationerna bör delas upp mer - det blir alldeles för krångligt. om det inte går att kompromissa med kraven på detaljkunskap bör kursen vara mer omfattande än 7,5 poäng.»
- Övningarna. Mer rena räkneövninar där de finns möjlighet att räkna själv och be om hjälp.»
- Föreläsningarna bör ta upp det som är viktigast och inte allt, man kan inte ta till sig så mycket på så kort tid»
- demoövningar --> räkneövningar mindre omfattande föreläsningar, där läraren tar ut det viktigaste. Skippa PP»
- Ge oss räknestugor!»
- bra som det är»
- De allmänt hållna teoretiska delarna på föreläsningarna som inte är intresseväckande. (Svårt att speca, som sagt)»


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- Väldigt intressant kurs. Gillar den skarpt.»
- Tack Ingemar och Bengt för att ni har varit trevliga engagerade lärare.»
- Ni borde lägga ut fler tentor! Var får man tag i tentorna efter 2009?»
- I det stora hela tycker jag att kursen har varit jättebra och jag har lärt mig massor. Både Bengt och Ingemar har varit bra och inspirerande föreläsare! »
- Laborationen var begriplig och lagom omfattande.»
- Det har varit en mycket intressant och rolig kurs med bra och trevliga föreläsare/lärare. »
- Bra och intressant kurs.»
- Borde finnas nyare tentor än 2007 att öva på inför tentan. Det är vår rätt att få dem men de fanns ändå inte!»
- Mycket bra och intressant kurs i stort»
- Är omregistrerad på kursen och har endast gjort tentan i år.»


Kursutvärderingssystem från