ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIELL ht12 Elektriska kretsar, LEU470

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-27
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»2 5%
Cirka 20 timmar»13 38%
Cirka 25 timmar»12 35%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.79

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»11 32%
100%»21 61%

Genomsnitt: 4.52

- Beror mestadels på att jag haft svårigheter att komma iväg. De föreläsningar jag varit på har jag uppskattat.» (25%)
- Missade några tillfällen endast pga VAB.» (75%)
- Deltog inte i SI eller exercise eftersom det inte gick att få hjälp där.» (75%)
- de var perfekta » (100%)
- Varit på alla förelesningar, alla SI möten och alla exercise» (100%)
- Närmare 100 än 75 även om jag har missat en eller två föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 14%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 58%

Genomsnitt: 3.26

- Alltså, det låter bra. Att sedan applicera det på vad jag faktiskt lärt mig, där lyckas jag inte riktigt få ihop det.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Vet ej. Mina förkunskaper var mycket dåliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 9%
Ja, i hög grad»21 65%
Vet ej/har inte examinerats än»8 25%

Genomsnitt: 3.15


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 23%
Mycket stor»25 73%

Genomsnitt: 3.67

- Vi hade en bra föreläsare på absolut sista föreläsningstillfället» (Mycket liten)
- Bill är en bra föreläsare men tyvärr utgår han från att svaret han får på frågan om nivån han håller är för hög eller för låg är ett bra svar för klassen som helhet. På den sista föreläsningen före tenta-veckan tog hans kollega över rodret och han lade sig istället på en lägre nivå. Detta blev ögonöppnande då jag inte förstått hur man skulle rita ett förenklat Bode-diagram tidigare eller varför man kan säga att in- och utströmmarna i en OP är försumbara.» (Ganska stor)
- Väldigt pedagogiska lärare! Både i SI, föreläsningar och "övningsuppgifts lektioner".» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»5 14%
Ganska stor»14 41%
Mycket stor»11 32%

Genomsnitt: 2.94

- Literaturen är bra på att förklara på ett sätt att man känner sig dum utan att förstå någonting. Detta är inte bra.» (Ganska liten)
- Inte mycket val där. Lättförståelig var den inte.» (Ganska stor)
- Boken Ellära var bra, medan den andra kursboken var överflödig då föreläsaren delade ut bra med material för att kunna läsa in sig på de ämnen som den boken tog upp. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»11 32%
Mycket bra»21 61%

Genomsnitt: 3.55

- Det var nog det enda som inte var jättebra. Kunde vara en aning mer lättillgänglig och ha bättre uppbyggnad.» (Ganska dåligt)
- Jobbigt att alla lärare verkar använda sig utav olika plattformer att lägga sina sidor på. LÄGG ALLT PÅ SAMMA STÄLLE!» (Ganska dåligt)
- om det vore på ping pong eller den nya format för kurshemsidor skulle det bli bättre » (Ganska bra)
- Kunde ju önskat att alla kurshemsidor var samlade under en plattform, blir lite virrigt med gamla och nya studentportalen samt Ping-Pong för olika kurser.» (Ganska bra)
- Rekommenderar verkligen att hemsidan flyttas så att den går att nå via Studentportalen, alltså den nya studentsajten till skillnad från den gamla.» (Mycket bra)
- Bra uppdaterad kurshemsida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»4 11%
Mycket bra»23 67%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 4

- Det fungerade bra på föreläsningar och exercise i början av kursen men sedan blev det svårare att få bra hjälp av Bill. SI fungerade aldrig, handledaren snackade bara skit med sina kompisar istället.» (Ganska dåliga)
- Bra med tillfällen iom exercise lektioner och SI» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»11 32%
Mycket bra»18 52%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.52

- Har organiserat egna studiegrupper för att kunna sammarbeta och kunskapssprida» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»25 73%
Hög»7 20%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.23

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»23 67%
Hög»10 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- Detta beror väldigt mycket på om man har erfarenhet av programmering, vilket var den andra kursen.» (Lagom)
- Bra belastning under läsperioden» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»2 5%
Gott»13 38%
Mycket gott»18 52%

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En av de bästa lärare jag har haft.» (Mycket gott)
- BIll Karlström ger alltid strålande bra beskrivningar och förklaringar. Hälsa honom detta! :-)» (Mycket gott)
- Även om jag egentligen inte vill ha mer arbete så saknade jag vissa delar som ex.vis trefas.» (Mycket gott)
- Intressant kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- laborationer»
- Att man går igenom exempel liknande för tentorna, underlättar mycket inför tentan och man förstår varför det blir så. »
- läraren, övningarna »
- Bill. Och Göran.»
- Grymt bra lärare. Bill är bäst!»
- Det var skönt att prestationskraven på labbarna var lägre satta så att man i lugn och ro kunde lära sig vad man faktiskt pysslade med istället för att stressa igenom labben för att slippa gå ett extra labbtillfälle för att man inte hunnit lämna in alla uppgifter. Göran var kung på pedagogik!»
- Exercisetillfällena»
- Det är tydligt att det är en väl inarbetad och genomtänkt kurs. Ser inga behov av förändringar.»
- Exercise lektionerna, utdelat material gällande transistorer, dioder och liknande»
- Läraren»
- Labbarnas upplägg.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kurslitteraturen, jag läste ungefär 10% av sidorna i vardera böckerna. »
- Laborationerna var väldigt virriga.. skulle bli bra om man fick lite mer förklaringar om instrumenten man använder, vissa har man aldrig sett förut. Första laborationen tog 30 min åt att lista ut hur man jordar....»
- inget speciellt»
- Om möjligt, utveckla kurshemsidan.»
- Få till så att all info ligger på samma ställe. Exempelvis studentportalen.»
- Föreläsaren, literaturen»
- Trefas hade varit kul att gå igenom samt siduppdatering av kursPM.»
- Flera laborationstillfälle»
- Det kan vara nyttigt med läromedel som bättre följer kursens spår istället för att flaxa fram och tillbaka i två olika böcker. Eftersom ingen förklaring ges till vad kondensatorer, transistorer etc faktiskt är och hur dem fungerar så lämnar nog många elever kursen väldigt förvirrade med en uppsjö formler som man inte vet varför man ska använda, bara att det "blir rätt" om man gör det.»

16. Övriga kommentarer

- SI-mötena har fungerat jättebra som komplement till föreläsningar och övningar. Fortsätt gärna med SI-möten!»
- Bästa kursen under höstterminen!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.41

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.41
Beräknat jämförelseindex: 0.85


Kursutvärderingssystem från