ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kommunikation H10, LSP013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»23 71%
Cirka 20 timmar»3 9%
Cirka 25 timmar»2 6%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 1.65

- Jag skrev 2 sidor på engelska och övade en kväll inför presentationen.» (Högst 15 timmar)
- Konstig arbetsfördelning på kursen, mycket andra läsperioden och nästan ingenting första» (Högst 15 timmar)
- mycket mindre då kursen var uppdelad på två terminer.» (Högst 15 timmar)
- Då kursen är 1.5 hp borde "högst 15 h" vara för mycket!» (Högst 15 timmar)
- Vissa veckor var föreläsningarna inställda pga av att man skulle jobba enskilt med projektet istället, detta drar ut på tiden om man inte kan engelska så bra sen tidigare. Det fanns ju ingen hjälp att tillgå då läraren ej var närvarande. Är tanken att man ska lära sig allt själv?» (Minst 35 timmar)
- Vi påbörjade kursen sent. Vi började andra läsperioden och det gjorde att vi fick stress arbeta. Vilket påverkade vår tid för de andra kurserna. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»0 0%
75%»9 28%
100%»21 65%

Genomsnitt: 4.53

- drygt» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 34%
Målen är svåra att förstå»6 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 9%

Genomsnitt: 2.21

- Lärde oss inte något nytt» (Målen är svåra att förstå)
- Jag vet fortfarande inte vad som var poängen med kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- allmänt rörig kurs och svårt att veta när det är lektion och när det inte är det...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Såg dem antagligen när kursen startade för 20 veckor sedan men inte en aning vad som står i dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»16 69%
Nej, målen är för högt ställda»6 26%

Genomsnitt: 2.21

- fast det finns inte tid för att göra kursen svårare» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Om det hade funnits några, planeringen har varit infintesimalt liten.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Rimlig i förhållande till förkunskaperna men kändes lite väl stor till sina poäng, åtminstone de sista 1,5poängen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- rimliga mål men lite mkt att göra för 3 poäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på att vi började med själva projektet under andra läsperioden och projektets mål var höga anser jag att 3 poäng är lite för den tiden man fick lägga på denna kurs. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Svårt att förstå vad man ska göra i kursen. Först och främst hade vi en lärare först (Vivianne). Sedan kommer det in en annan lärare i kursen när det redan gått 1,5 läsperiod av kursen (Bill). Båda har helt olika uppfattning om kursen. Man fick intrycket av att Vivianne tyckte att språket och hur man skriver på engelska var det viktiga medan Bill tyckte att strukturen på själva projektet var det viktiga. Detta gjorde kursen helt delad. Själv tycker jag inte att det passar att prata om hur man ska lägga upp ett projekt efter 1,5 läsperioder, då är ju själva strukturen på kursens hela struktur helt fel. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»10 38%
Ja, i hög grad»9 34%
Vet ej/har inte examinerats än»5 19%

Genomsnitt: 2.65


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»14 43%
Ganska liten»11 34%
Ganska stor»6 18%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.81

- Visst, vi gick igenom verb och olika regler. Men för att jag ska lära mig måste jag få något material att jobba med. Jag kallar inte materialet som finns på nätet för läromedel, det är ett diagnosverktyg.» (Mycket liten)
- kunde gått igenom hur man skriver en rapport första halvan istället för all skit grammatik» (Mycket liten)
- Helt meningslös.» (Mycket liten)
- Undervisningarna i LP2 var enligt mig totalt värdelösa. Man förstod inte riktigt vad engelska rapporten skulle innehålla även fast man frågade efter hjälp. Total förvirring genom hela kursens "andra hälft". » (Mycket liten)
- Har jag lärt mig något? Det känns mer som att man skulle kunna engelska innan man kom till kursen, vilket jag tyvärr inte kunde :(» (Mycket liten)
- sitta och lära sig säga cirkel och rektangel i en timma och sedan få gå tidigare från föreläsningen för att det fanns inget mer att gå igenom? heter inte kursen kommunikation, är det då inte lämpligt att man delar in sig i mindre grupper och kommunicerar? » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»21 67%
Ganska liten»9 29%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.38

- Inte sagt mig något alls.» (Mycket liten)
- Vi hade ingen egentlig kurslitteratur i denna kurs» (Mycket liten)
- Inte fått nått vettigt» (Mycket liten)
- Jag har inte ens öppnat den bok jag köpte till denna kurs. Materialet på hemsidan stämde inte heller...» (Mycket liten)
- Vilket kursmaterial?» (Mycket liten)
- hade ingen. » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»6 20%
Ganska dåligt»8 26%
Ganska bra»10 33%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 2.53

- Webbsida etc. fungerade bra men informationen om vad som gällde var dålig. Dessutom var det två olika lärare som hade helt olika syn på vad vi skulle kunna verkar det som.» (Mycket dåligt)
- Ingen ordning överhuvudtaget» (Mycket dåligt)
- Fungerade EJ.» (Mycket dåligt)
- Ingen ordning. En mall för en rapport låg ute på kurshemsidan, dock helt fel visade det sig.» (Mycket dåligt)
- Tycker att det var dålig information om när var och hur uppgifter skulle lösas och lämnas in» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»7 21%
Ganska dåliga»8 25%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»2 6%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 2.5

- Handledningarna vi haft var helt värdelösa istället för att hjälpa oss med rapporten började Bill berätta hur omotiverade dagens elever är, hur vi kommer att få betala Greklands stadskuld och om hur vi lärt oss engelska från MTV. Vivianne har jag sett 7 gånger under hela kursen. Helt värdelös.» (Mycket dåliga)
- kan bara svenska och våran handledare kunde bara engelska...» (Mycket dåliga)
- Tyvärr blev en av lärarna sjukskriven någonstans i mitten av kursen, precis när rapportskrivningen skulle börja, vilket gjorde att vi fick en ganska dålig start med det arbetet. Det var först när vi hade en vecka kvar till redovisningen som vi fick en lektion i rapportskrivning... Hade varit bra att få den i början istället... Fick känslan av att kursen borde planerats lite bättre. Givetvis är det inte mycket att göra åt att någon blir sjuk, och det kanske gjorde att kursen upplevdes som sämre än vad den egentligen är när allt flyter på som det ska...» (Ganska dåliga)
- Eftersom Bill och Vivianne har helt olika uppfattningar av kursens uppbyggnad» (Ganska dåliga)
- Svårt att få tag på läraren. Även testat att maila utan svar. » (Ganska dåliga)
- Dock ofta skilda svar beroende på vem man frrågade» (Ganska bra)
- via mail» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»19 59%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.59

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 12%
Lagom»11 34%
Hög»8 25%
För hög»9 28%

Genomsnitt: 3.68

- 3hp? man kan inte lägga in hur många kursmoment som helst på 3(?!) högskolepoäng» (Hög)
- Det var en bra kurs men med tanke på att vi hade två andra tunga kurser så kändes den lite väl stor i avseénde på tiden man fick lägga ner. » (Hög)
- tycker det var dåligt planerat med att läsa gramatik lp 1. och i lp 2 göra tenta, och grupparbete... hade varit lämpligt att haft gramatik tentan efter att vi läst gramatiken i lp1, och då även haft möjlighet att få delpoäng i kursen... då hade arbetsbelastningen i kursen varit mer jämn» (Hög)
- Just för att vi påbörjade projektet för sent. » (Hög)
- Alldeles för mycket jobb för en ynka 3 poängskurs» (För hög)
- Att skriva denna rapporten har tatt allt för mycket tid för att vara arbete på 1.5 poäng. första läsperioden var i princip värdelös. borde fått börja på rapporten direkt i läsperiod 1 och sedan inte ha en föreläsning(enda vettiga föreläsningen) om hur man skriver en rapport 4 dagar innan man har redovisning och ska lämna in rapporten, fan pinsamt.» (För hög)
- Jag upplevde kursen som allt för arbetskrävande med tanke på att den endast är på 3hp. Gillade inte att ha den "inklämd" mellan två större kurser. Jag tycker engelska är viktigt och anser att om denna kurs ska vara till nytta snarare än frustration så borde den få mer utrymme! Alternativt integreras i en av de större kurserna.» (För hög)
- Med tanke på hur liten kursen är» (För hög)
- Den var väldigt låg första läsperioden men blev väldigt intensiv under den andra.» (För hög)
- Eftersom det har varit jobbiga läsperioder med de andra ämnena» (För hög)
- För hög för att vara en 3p kurs.» (För hög)
- för hög i förhållande till antalet poäng.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»5 16%
Hög»13 41%
För hög»12 38%

Genomsnitt: 4.16

- Under andra läsperioden. » (Hög)
- Med rapport skrivningen och labbar blev det väldigt mycket under en period.» (Hög)
- Jobbigaste läsperioden så här långt! skippa kommunikationen hade ändå varit jobbigt som f*n» (För hög)
- Det var den här kursen som förstörde den här läsperioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»9 28%
Dåligt»13 40%
Godkänt»7 21%
Gott»3 9%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.12

- Vad är poängen med denna kursen? Jag har inte lärt mig något. Känns bara dumt att den har snott 3hp som jag kunde fått ut något av. Föreläsningarna har varit ostrukturerade och man fick intrycket av att föreläsaren ville där ifrån så fort som möjligt. Bill, vad gjorde han där? Sparka honom, han var inte till någon hjälp. Han förvirrade mig bara plus att han förolämpade mig. På allvar, sparka honom.» (Mycket dåligt)
- Upplägget är helt fel. Man kan inte ha undervisning på hur en rapport skall skrivas veckan innan den skall länas in. Hade varit mycket bättre om undervisningen om rapportskrivandet varit i första läsperioden och sedan grammatikövningarna i andra.» (Mycket dåligt)
- Kursens syfte är väldigt konstigt. Lite grammatik, lite redovisning, lite rapport skrivande.. Ta bort kursen helg eller gör den större (7.5hp). Som den är nu är den värdelös då man inte lär sig någonting. » (Mycket dåligt)
- Gav mig inte ett piss. Bill krävde typ examensarbeten från oss. Och verkar vara grymt dålig kommunikation mellan lärarna!» (Mycket dåligt)
- Urusel.» (Mycket dåligt)
- otydlig på alla fronter, svårt att se någon poäng med kursen och väldigt svårt att prioritera en liten skitkurs när vi hade nog mycket att göra i de andra kurserna. Grammatik har alla redan läst i gymnasiet dessutom» (Dåligt)
- som sagt, rapportskrivande tar för lång tid, läsperiod 1 kan utnjyttjas till nått vettigt såsom Bills föreläsningar i hur man skriver.» (Dåligt)
- Svårt att få klara besked om vad som gällde emellanåt, inte bra att kursen klämdes in mellan andra kurser.» (Dåligt)
- En kommunikationskurs är i mina ögon en kurs där man kommunicerar, jag kan inte kommunicera bättre idag än vad jag kunde för ett halvår sedan.» (Dåligt)
- Man vill nog ha bättre kontakt med läraren för eventuella frågor mm. Under första läsperioden hängde man inte riktigt med om vad det hela gick ut på. Sen visade det sig att olika lärare hade missuppfattat varandra och påbörjade därför projektet sent. » (Dåligt)
- De två olika lärarna drog åt helt olika hål och prioriterade helt olika saker.» (Dåligt)
- Den här kursen skulle absolut vara en 7,5 poängs kurs. nu blev den bara utdragen och lite konstig.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra att man får träna på att prata engelska. Det är de som är viktigast att lära sig så jag tycker att de borde vara mer sånt»
- Inget. Gör om kursen eller ta bort den. Jag lärde mig absolut ingenting. Jag kan fortsätta berätta hur länge som helst. Vill ni veta mer är ni välkomna att maila, oscar.rydsjo@gmail.com, är kursrepresentant.»
- eventuellt bills föreläsning.»
- Bra att ha en engelskspråkig lärare i vissa av delmomenten!»
- Grammatiken»
- Genomgångarna om rapporten.»
- Muntliga presentationen, är alltid jobbigt att prata inför publik men är väldigt nyttigt och bra förberedelse inför arbetslivet. »
- projektarbetet»
- Inget! bort med kursen!!»
- Inget.»
- gramatik föreläsninarna»
- Kursen i helhet. Det är bra att man får testa och utveckla sina engelska egenskaper. »
- Vad finns i en tom låda?»
- Kursmål och vad som krävs för godkänt.»
- Att göra ett arbete och en presentation. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förstår inte syftet med den där amerikanen som vid varje tillfälle som gavs höll tal o moralpredikan om vad vi som svenskar och européer gör för fel. Lite intressant den första gången men detta skedde varje gång han var närvarande. Ser inte relevansen till kursen att få en moralkaka av en amerikan. »
- Integrera hellre hela kursen med något annat, till exempel tillverkningstekniken. Det skulle ge mer mening åt kursen och så skulle det bli bättre arbetsfördelning över läsperioden.»
- Bli tydligare med hur rapporten ska se ut, vi fick en föreläsning om detta efter att rapporten var gjord, vi borde ha den först av allt.»
- Upplägget. 1. Struktur för rapportskrivande 2.Grammatik»
- läsperiod 1, (vi satt en lektion å rabblade geometriska figurer högt med Vivianne, lågstadiet ringde och ville ha sin lektion tillbaka!!)»
- Kursen borde få mer utrymme!»
- Mindre projekt, det känns väldigt mycket att ha ett projekt på sådan liten kurs, vi jobbade mycket mer än vad kursen var avsatt för kändes det som»
- göra kursen större eller ta bort den.»
- Jag tycker iallafall man ska ha något möte så man kommer igång med rapportskrivandet tidigare. Grejen var nu att vi fick reda på vad vi skulle göra i slutet av förra läsperioden och sen skedde det mesta av arbetet under denna läsperioden. Kanske skulle det kunna gå och sprida ut det lite?»
- Bill Sullivan är en klåpare och bör försvinna, han är mer intresserad av att sprida någon slags absolut sanning om tillvaron, ekonomin och alltets jäklighet än att undervisa.»
- Ha lite bättre kommunikation med eleverna. Inför våra möten vid rapportskrivandet så sades det att vi skulle träffas om två grupper och ge kritik på varandra. Men när vi kommer dit är det en amerikan där istället som skulle ge kritiken, vilket man inte hade någon aning om vem det var vilket var förvirrande. Och att Bill och Viviann inte hade pratat ihop sig oredentligt om vad som gällde angående rapporten - om vi skulle lösa ett tekniskt problem eller bara skriva en teknisk faktarapport om någonting. Bill var väldigt kunnig och duktig men han var lite väl provokativ i sina utlägg om saker och ting. »
- Jag tycker inte att den extra läraren (Bill) tillförde så mycket. Jag uppfattade honom som oförberedd och arrogant.»
- Vi behöver ha mycket mer information om projektskrivning, vad som ska ingå osv innan vi börjar skriva. Till exempel att Bill istället håller sin föreläsning som han höll sista dagen innan tentaveckan i slutet av läsperiod 1 istället så att man är förberedd.»
- Kändes som om det var väldigt lite att göra första perioden också blev det stressigare sen, kanske att man kunde få en jämnare fördelning.»
- mer prata, mindre grammatik. Det gör väl inget om man säger några grammatiska fel, så länge man vågar prata överhuvudtaget.»
- Om den är kvar så bör lärarna samarbeta mer och skippa grammatiken för att satsa mer på arbetet»
- Byt lärare. Ta bort USA-Sullivan. Ta bort ämnet.»
- tenta i lp 1 och grupparbete i lp 2!!!»
- Påbörja kursen i tid så att studenterna inte blir stressade så att andra kurser blir påverkade. »
- Ta bort kursen eller göra om den.»
- Lärarna måste vara eniga om vad kursen innebär och om man ska göra ett projekt bör detta gås igenom hur man ska göra under hela första läsperioden. »
- Allt annat. Tillsätt en kursansvarig. Tillför struktur med ett bestämt upplägg som klargörs från början.»
- Ändra kursen till en 7,5 poängs kurs. Tycker ämnet är viktigt men att det i det här sammanhanget blev en bi kurs som man inte la så mycket energi på. Sen var samarbetet mellan examinatorn och resterande lärare under all kritik. Den ena sa något och den andra något helt annat.»

16. Övriga kommentarer

- Redovisngarna var intressanta.»
- Riktigt riktigt dålig j*vla kurs»
- Sämsta ämnet hittills.»
- Obs! Kursen kan skapa självmordstankar och skada din hälsa.»


Kursutvärderingssystem från