ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Algoritmer och datastrukturer, LET375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-10
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»8 23%
Cirka 20 timmar»9 26%
Cirka 25 timmar»7 20%
Cirka 30 timmar»8 23%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.61

- Läste inte kursen.» (Högst 15 timmar)
- Labbarna tog väldigt mycket tid » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»3 8%
50%»4 11%
75%»8 23%
100%»18 52%

Genomsnitt: 4.14

- Lite virrigt och segt ibland så föredrog boken.» (25%)
- Mestadels labbar» (25%)
- Bra!» (100%)
- Det var bra föreläsningar och man lärde sig mycket av att gå på dem!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 35%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 41%

Genomsnitt: 2.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Läste inte kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 20%
Ja, i hög grad»16 55%
Vet ej/har inte examinerats än»7 24%

Genomsnitt: 3.03

- Hälften av poängen gavs av kodknackande. Tycker nog att mindre än hälften av kursens innehåll gick ut på att knacka kod... För mycket/stora koduppgifter med andra ord.» (I viss utsträckning)
- Dåligt fördelade poäng. Alldeles för många stora frågor om detaljer, framförallt i programmeringsfrågorna.» (I viss utsträckning)
- Det var dock mycket kodning på tentan vilken kanske inte var huvudsyftet med denna kurs. » (Ja, i hög grad)
- Tentamen var utan tvekan den svåraste jag sett för matematisk analys (då jämför jag med ungefär 10 gamla tentor, dock med Håkan Blomqvist som examinator).» (Ja, i hög grad)
- Läste inte kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»11 32%
Ganska stor»10 29%
Mycket stor»11 32%

Genomsnitt: 2.88

- Mestadels labbar. Jag tycker Uno håller ett ojämnt tempo, snabbt när det är svårt och intressant, sakta när det är enkelt och tråkigt.» (Mycket liten)
- Förvirrade föreläsningar med många dåliga powerpoints. Lärarna borde nästa få powerpoint förbud eftersom det förstör föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Läste inte kursen.» (Ganska stor)
- Visserligen följs mest kurslitteraturen vid föreläsningarna, men å andra sidan är det väldigt bekvämt och jag skulle inte ha velat ha det på något annat sätt. Man kan sitta och följa med i litteraturen och lär sig mycket på det.» (Ganska stor)
- Fått lära sig de största delarna av kursen genom anteckningar, resten på internet.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»10 29%
Ganska stor»17 50%
Mycket stor»5 14%

Genomsnitt: 2.73

- deltog ej på övningarna och köpte ingen bok» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har vart ganska värdelös, svårt att slå upp saker i, tentalösningar har refererat till boken som har vart nästintill omöjlig att slå upp i exakt vad man är ute efter.» (Mycket liten)
- Boken var inte lättläst precis. » (Ganska liten)
- Väldigt bra bok, om än tung i vissa delar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»18 54%

Genomsnitt: 3.51

- Läste inte kursen.» (?)
- Det var lite krångligt när alla slides låg i en Zip-map för man var tvungen att kontinuerligt ladda hem denna för att de om något hade lagts till.. Istället för att ladda upp alla dokument separat så att man tydligt kan se om det har kommit upp något nytt!» (Ganska bra)
- Fire är lite omständigt i min mening. Sen är det ju som vanligt värdelöst att alla kurser på chalmers kör olika system (studentportal, pingpong, egnasidor, fire osv). Blir för mycket att hålla reda på. » (Ganska bra)
- Systemet i föregående kurser där powerpoint-slides funnits tillgängliga från varje föreläsning var ett mycket bra stöd inför tentamen. Det var en synd att detta ej fanns tillgängligt för de senare föreläsningarna i denna kurs.» (Ganska bra)
- Fire-systemet är inte optimalt men fungerar. I övrigt bra kurshemsida med bra material.» (Mycket bra)
- Hemsidan låg nere någon gång i tentaveckan, men den kom snart upp igen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»15 44%
Mycket bra»15 44%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.5

- Feedback på laborationen skulle kunna vara lite tydligare.» (Ganska bra)
- Det hade vart bra med ett övningstillfälle likt en räknestuga där man kunde sitta och göra uppgifter och ställa frågor.» (Ganska bra)
- Fick snabba och bra svar vid mailförfrågningar.» (Mycket bra)
- Jag anser att både Emil som vi hade som övningsledare,samt kursexaminator var mkt kunniga och kunde svara på alla frågor vilket var mkt bra.» (Mycket bra)
- Läste inte kursen.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»24 70%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.76

- Läste inte kursen.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»18 52%
Hög»12 35%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.5

- Läste inte kursen.» (Lagom)
- Mycket, mycket positivt med så många labbar samt med möjlighet att göra extra bonusuppgifter. Det enda önskemålet jag har är att du skulle tipsa om rekommenderade övningsuppgifter i boken efter varje föreläsning.» (Lagom)
- Tung men matnyttig kurs för alla som är intresserade/vill jobba med programmering och inte har gjort det så mycket förr.» (Hög)
- Labbarna tar oproportionerligt mycket tid jämfört med vad man faktiskt får betyg på i slutändan.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»15 44%
Hög»14 41%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.52

- Läste inte kursen.» (Lagom)
- Denna läsperiod med sina laborationer i såväl datakommunikationskursen samt denna är bland de fåtal läsperioder där arbetsbelastningen varit tillfredsställande hög.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»12 35%
Gott»13 38%
Mycket gott»7 20%

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade förväntat mig mer konkreta exempel och tillämpningar.» (Dåligt)
- Läste inte kursen.» (Godkänt)
- Kunde gjorts bättre, gärna med hänvisningar till boken vid varje föreläsning och relaterade uppgifter i boken med vad vi gör på tavlan.» (Godkänt)
- En intressant och bra kurs.» (Gott)
- » (Gott)
- Skulle vilja ha fler liknande kurser.» (Gott)
- Känns som nyttig kunskap, även om jag personligen kanske inte kommer få användning för den. » (Mycket gott)
- Jag tyckte att föreläsningarna var mkt givande och pedagogiskt upplagda. Jag skulle kanske velat ha några fler powerpoint presentationer då det ibland är svårt att skriva ner det som tas upp samtidigt som man skall fokusera på det som gås igenom och ställa frågor.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna var väldigt bra»
- Strukturen»
- Bra föreläsningar, speciellt när de tas på tavlan och man får anteckna! (Gå inte över till endast slides som vissa andra kurser!)»
- Uno Holmer gör kursen. Bra, pedagogisk lärare.»
- det extra labbtillfället var bra att ha!»
- Laborationerna»
- Upplägget i stort!»
- Labtillfällen och föreläsningar.»
- Uno&Emil!»
- Att vi fick en extra labhandledning på onsdagar. Underlättade mycket. Tycker emil och uno var kanonduktiga. »
- Boken»
- Unos föreläsningar och strukturerade sätt. Programmering har en tendens att bli rörigt och då är det bra med föreläsare med ordentlig struktur.»
- Labbarna. Man lär sig mycket genom dessa övningar.»
- Lärarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- man borde ha fått lite längre tid på sig att lösa visa labbar! »
- Ge vettigare formuleringar på uppgifterna, man får ju gissa och chansa sig till vad som menas.»
- Gärna ett frågetillfälle hyfsat nära inpå tentan. Att fråga efter/ i rasten på föreläsningar hinner man inte alltid.»
- facit till övningsuppgifterna var dåligt!»
- Kortare labbar med tydligare uppgifter. Lab uppgifterna var mycket svåra att förstå innebörden av och gav väldigt lite lärande när man väl lyckats tolka uppgiften.»
- Inget som jag kan direkt klaga på..»
- Lite fler mindre labbar, eller stora labbar med fler koncept, skulle vara bättre då man jobbar aldrig med vissa koncept. Helst skulle man ha algoritm analys med Big O notation först som egen kurs men detta kanske inte blir möjligt.»
- Det kan vara bra med ett övbingstilkfälle dit man kan gå och öra uppgifter. Under periodens lopp finns det ingen att fråga om det inte rör labbarna. Mellan föreläsningarna kan det vara tight att hinna fråga och förstå ordentligt.»
- Kursboken är i min mening riktigt dålig. En kodavsnitt som hittas på sidan 20 kan försklara på sida mycket längre tillbaka, vilket innebär att man måste bläddra hela tiden. Knappt några förklarande bilder eller figurer, endast text, text och text. Dvs en enklare bok som inte går in så mycket på djupet hade fungerat bra mycket bättre.»
- Tempot»
- Lite mer power point presentationer»
- Upplägget på föreläsningarna, mer direkta referenser till boken exempelvis övningar eller exakta kapitel. Labbarna är det som tagit utan tvekan mest tid men verkar ta upp väldigt liten del av själva kursen, vilket känns trist, kanske mindre inlämningsuppgifter eller ett sjok med uppgifter i boken hade kunnat fungera.»
- Det kändes inte alltid som att viktiga datastrukturer och algoritmer som vi skulle kunna var närvarande i de labbar vi gjorde. Labbarna innehåller för mycket programmeringsteknik trots att det uttrycks tydligt av föreläsaren att detta inte är en programmeringskurs. I övrigt vill jag gärna kritisera kursboken för vad den egentligen är, kvantitet före kvalitet. Skulle gärna sett mer "matnyttiga" presentationsfiler med sammanställd fakta som annars var ytterst svårt att leta fram i kursboken. Ex. tidskomplexiteten hos de viktigaste sorteringsalgoritmerna.»

16. Övriga kommentarer

- Förvånad att jag får mail om utvärdering utav kursen då jag varken läst/läser data eller kursen..»
- Labbhandledaren var överdrivet petig när det gällde inlämningsuppgifterna. Han fokuserade ALLDELES för mycket på syntax istället för att fokusera på det själva problemet handlar om. Det måste kunna gå att gå den här kursen utan att ha som målsättning att bli java-programmerare»
- Mer OH mindre på tavlan både för att kunna snabba igenom vissa moment(så slipper du räkna ut alla tal i huvudet) och enklare att gå tillbaka och repetera/ se vad man missat om man missar en lektion.»
- Intressant och rolig kurs, med mycket nyttigt stoff.»
- Jag tycker labbarna är bra och viktig för inlärning, men man lära sig mycket mindre när man jobbar i grupp. Någon bra lösning då man måste också hinna med och rätta dem har jag dock inte.»
- Emil var mycket bra under labbarna.»
- Mkt bra kurs och lärare»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.73

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.73
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från