ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1+2+3+4 - Skiss- och modellteknik 10/11, MPP055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-05-24
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete.

12 svarande

Högst 2 timmar»1 8%
Cirka 4 timmar»1 8%
Cirka 6 timmar»6 50%
Cirka 8 timmar»4 33%
Minst 10 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- önskar att jag tvingat mig till att ta mer tid, då det är så roligt. Men dålig självdiciplin i kombination med att kursen känns ganska oviktig gör att det inte blev så mycket arbete som jag nu i efterhand hade önskat.» (Högst 2 timmar)
- Jämn fördelning över hela året.» (Cirka 4 timmar)
- varit ganska jämn fördelning» (Cirka 6 timmar)
- Stor skillnad vecka till vecka beroende på uppgift.» (Cirka 6 timmar)
- Jämnt över läsperioderna» (Cirka 6 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 41%
100%»7 58%

Genomsnitt: 4.58

- Jämn fördelning över hela året.» (75%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat på egen hand?

12 svarande

0 timmar»0 0%
mindre än 2 timmar»1 8%
mindre än 4 timmar»6 50%
mindre än 6 timmar»4 33%
mer än 6 timmar»1 8%

Genomsnitt: 3.41

- när man väl satte sig var det kul och tiden flög förbi, men det var inte ofta man satte sig.» (mindre än 2 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 41%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 2.75

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.87

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 25%
Ja, i hög grad»4 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen/föreläsningarna varit för din inlärning?*

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 3.25

- Mer lärarledd tid» (Ganska stor)
- jättebra med "handfasta råd"/regler för hur man gör! vi fick mycket råd och tips! men ju fler råd desto bättre» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 3.27

- Skulle vilja ha mer konstruktiv kritik och konkreta tips på hur jag kan förbättra mig. Skulle också uppskatta om vi i klassen tillsammans med läraren gav varandra konstruktiv kritik och fick berätta lite om hur vi tänkt, samtidigt som det är bra att handledningen av läxorna inte tar för mycket tid i anspråk.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

12 svarande

Mycket liten»4 33%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- Har inte direkt existerat något.» (Mycket liten)
- Kanske ett individuellt projekt där man får leta efter inspiration i litteratur och sedan skissa utifrån det.» (Mycket liten)
- behövs ingen litteratur när man har bra genomgångar, lärare o upplägg. Vilket vi haft!» (Mycket liten)
- Känner inte till att det funnits någon kurslitteratur. Hade varit ett bra komplement till föreläsningar med tips på bra böcker.» (Ganska liten)
- Mer uppmuntran att läsa böckerna» (Ganska liten)
- Mest sett infon som uppgiftsinformation» (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.25

- Uppgifterna dök inte upp på hemsidan förrän halvvägs genom kursen» (Ganska bra)
- Utdelat material var perfekt. Bra koncis sammanfattning och tydlig formulering av uppgifter. Studentportalen är för ostabil för att man ska kunna lita på att man kommer åt kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.91

- Mer lärarledd tid» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga klassen fungerat?*

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt samarbete»4 33%

Genomsnitt: 4.16

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»7 58%
Hög»3 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Det är helt individuellt vart man vill lägga ribban. Det var snarare klasskompisarnas prestation som stressade upp en än kurskraven.» (Låg)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsåret?*

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 66%
Hög»4 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Läsperiod 3 hade klart störst arbetsbelastning. Datorstödd modellering tog mycket tid.» (Lagom)
- bra fördelning!» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»5 41%
Mycket gott»7 58%

Genomsnitt: 4.58

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den trevliga och duktiga läraren får gärna bevaras! ^^»
- Den sköna stämmningen.»
- Det har fungerat bra överlag.»
- Jonas!»
- Roliga uppgifter och inspirerande lektioner.»
- Allt är superbra! Behåll det som det är!»
- Att man får lära sig skissa "snabbt". Tips och tricks, exempelvis hur man får fram känslan av glansiga metallytor på kort tid. Sista uppgiften, en uppgift som behandlade diverse produkters komponenters placering i förhållande till varandra och hur detta påverkade formen på produkten. Kunde gärna fått vara mer sådana uppgifter.»
- Föreläsaren, Jonas Forsman. Allmänna upplägget med föreläsningar och "läxor".»
- upplägget i stort. genomgångarna!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite stramare tyglar så latheten hos odiciplinerade studenter inte gör att de går miste om bra kunskap»
- Skulle vilja få mer konstruktiv kritik och konkreta tips på vad just jag behöver jobba mer med.»
- Bättre lokaler och gärna samma lokal hela året, många gånger missade man 30 min av lektionen i jakt efter sal i V huset. Tycker att man borde hitta en ordentlig ritsal för TD.»
- Vissa uppgifter kändes onödiga.»
- ibland kortare genomgång av läxorna. fokus konkreta råd»

18. Övriga kommentarer

- Grym lärare!»

19. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Nej»
- nä»
- Inte som jag kan komma på.»
- Nej!»
- Om man känner att man utvecklats under kursen.»
- Nej.»
- nej»
- Nej»
- Nej»
- Kanske något om vad man tycker om föreläsaren»
- Nej»
- Nej.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från