ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekatronikprojekt V10, SSY025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»4 36%
Cirka 20 timmar»3 27%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.27

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 27%
100%»8 72%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 90%

Genomsnitt: 3.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»7 70%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.9

- Vi hade ingen examination i ämnet» (?)
- Rapport + Redovisning» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 3

- Kursen har sammanfattat utbildningen bra och vi har fått använda månda olika delar den.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 63%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 3.09

- Fanns ingen kurslitteratur men en bra manual för PIC-processorn» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%

Genomsnitt: 3.72


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»9 81%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- när vi hade frågor fick vi svaret så länge chefen är nöjd så är det bra» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»10 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Problemet har framför allt varit på min sida med totalt för hög arbetsbelastning så tiden har inte alltid räckt till.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 81%
Hög»2 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Lagom under början, men rapportskrivningen gjorde att det blev tufft på slutet. Och detta påverkade övriga kurser mkt negativt. Vore bra om detta kunde uppmärksammas mer.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»7 63%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Då jag läser ca 150%» (Hög)
- Lite hektiskt framåt slutet på perioden då vissa ur av mekatronikklassen har 2 st labbkurser som båda skall vara färdiga innan tentaveckan. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 18%
Mycket gott»9 81%

Genomsnitt: 4.81

- mycket rolig och lärorik kurs» (Mycket gott)
- Mycket bra med praktiska kurser där vi använder oss utav tidigare läst teori.» (Mycket gott)
- -En kurs som knyter ihop utbildningen på ett bra sätt» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tycker hela upplägget var bra.»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var för lång tid emellan detta projekt och de kurser som kan anknytas som förkunskap, mindre än ett år emellan borde kunna ordnas.»

16. Övriga kommentarer

- Göran Hult gör ett bra jobb, ge honom löneförhöjning.»
- Bra kurs och mycket bra upplägg av Göran, även om man i början kände sig förvirrad.»


Kursutvärderingssystem från