ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Skepps- och underhållsteknik, LNB482

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-22 - 2008-11-09
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Ulrika Borre»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»10 66%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.6

- dåligt med material för eget arbete» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 13%
75%»3 20%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.53

- Har haft en kurs som legat under samma tid på tisdags föreläsningarna» (75%)
- bra föreläsningar » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 26%
Målen är svåra att förstå»4 26%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- vi vist inte vad som kund komma på täntan» (Målen är svåra att förstå)
- Det var lite luddigt om vad som egentligen var relevant till tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 72%
Ja, i hög grad»3 27%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- det är ett lite flummigt (men intressant) ämne» (I viss utsträckning)
- Tentamen skriven till tidigare lärares föreläsningar. Var mycket svårt att förstå vad frågorna menade i vissa fall. Borde gorts en tenta till vårat material istället» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»7 46%

Genomsnitt: 3.2

- har lät mig det mästa på föreläsningarna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»10 66%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 1.66

- fans ju igen» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.73


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»4 26%

Genomsnitt: 4

- Har inte behövt» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»3 20%

Genomsnitt: 4.06

- Har inte behövt» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»7 46%
Lagom»7 46%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Mycket svår tentamen att plugga till. Borde varit något enklare typ av inlämningsuppgift eller redovisning. » (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»7 46%
Hög»5 33%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.33

- Funkar mycket dåligt med fyra tentor på lika många dagar. Helt VÄRDELÖST » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»3 20%
Godkänt»6 40%
Gott»5 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

- Svårt för den ovane föreläsare (pedagogen) att förbereda sig med bara en knapp veckas varsel.» (Dåligt)
- Läraren tillsattes bara någon vecka före kurs start så någon planering fanns inte. Inte heller något giltigt kurs PM. » (Dåligt)
- Dåligt förberedd kurs, lärare blev tillfrågad fyra dagar innan kursstart om att hålla kursen. Han var duktig men hade inget strukturerat upplägg på kursen.» (Godkänt)
- men täntan var inte ens i närheten av vad kursen anspelad på ytan vara en massa småp saker som vi bara gåt förbi inte nämt som något som skulle kunan komma på täntan» (Godkänt)
- Inressant ämne och nödvändigt, lite flummigt men Björn var en god föreläsare och hade mycket av egna erfarenheter att dela med sig av, det är ett stort plus.» (Gott)
- Bra kurs med dålig tentamen» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ge mer information om vad som ska läsas på. »
- Föreläsaren»
- Gästföreläsarna»
- Gästföreläsarna»
- Jag tycker att Björn gjorde en mycket bra insats. Kursen var intressant då han med sin erfarenhet kunde ge mycket bra exempel på olika haverier och vad som varit orsaken. Gästföreläsningarna var också bra.»
- läraren»
- Mycket bra med gästföreläsningar. Intresserad och kunnig lärare»
- Föreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre förberedelse av lärare. Tydligare vad kursen innehåller.»
- Tydligare struktur på föreläsningarna. Mindre material alltså endast det relevanta i tryckt format. Powerpoint presentation i utskrivet format med många svarta bilder är inte bra.»
- En vettig kurslitteratur»
- Konkretare om vad som är viktigt att kunna»
- Klarare mål! Bättre struktur i kursen.»
- Det måste finnas en bättre planering och vara mycket tydligare vad man som studenterna förväntas kunna efter avslutad kurs och vilket material som ska pluggas till på tentan.»
- tentaupplägget»
- Sätt obligatorisk närvaro på alla föreläsningar och slopa tentan.»
- att använda den kurslittratur som anges eller ta bort den helt.»
- en väl förberedd och utbildad lärare bör hålla i kursen»
- att läraren inte gör kursen under tiden han har den»
- Bättre anpassad tenta till materialet»
- Starkare band till kurslitteraturen»

16. Övriga kommentarer

- man skall inte sätta en lärare på en kurs 1 vecka innan han skall hålla den så att han gör den medan kursen pågår»


Kursutvärderingssystem från