ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Kvalitet och driftsäkerhet, LMT991

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»7 23%
Cirka 25 timmar»11 36%
Cirka 30 timmar»8 26%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 3.16

- Har varit mest undervisning, 5 lektioner i veckan.» (Minst 35 timmar)
- Mycket egen tid inför tentamen! » (Minst 35 timmar)
- Stor kurs!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»10 33%
100%»19 63%

Genomsnitt: 4.56

- I » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 13%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 60%

Genomsnitt: 3.3

- Det PM vi fick efter någon vecka med mer utförliga mål var guld värt då ämnet annars behandlar väldigt många delar.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Dock kom det frågor på tentamen som inte fanns med på kursmålen. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»21 77%
Nej, målen är för högt ställda»5 18%

Genomsnitt: 2.14

- Kursen är dock väldigt omfattande. I sådan grad att det är svårt att tillgodogöra sig någon helhet.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Alldeles för mycket egentligen att lära in sig.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Lite för omfattande i vissa moment. Hade gärna haft fler lektionstimmar för att få ett större grepp.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»3 10%
I viss utsträckning»14 50%
Ja, i hög grad»4 14%
Vet ej/har inte examinerats än»7 25%

Genomsnitt: 2.53

- Väldigt många kursmål jämfört med vad som kom på tentan» (Nej, inte alls)
- Smal kompetens där inte många av de delar som kursen handlar om var representerade.» (Nej, inte alls)
- Ja, fast det blir svårt att göra en tenta över kursmålen när kursen innehåller så många olika moment och är väldigt omfattande. Hade varit bra med duggor under kursens gång där man hade examinerats på vissa delar av målen. Tiden som fanns till tentan räckte inte för att hinna med alla uppgifter!!!» (I viss utsträckning)
- Tentamen var väldigt tidskrävande och jag hann inte svara på alla frågor även om jag var effektiv och struntade i pauser. Uppgifterna var bra och svarade mot de mål som ställts, förutom en fråga (nr. 6) som bara hade nämnts i förbifarten, vilket inte är helt okej att ta med på tentamen! Formelbladet måste kunna uppdateras till nästa år, det innehåller onödiga formler som inte hör till kursen. » (I viss utsträckning)
- Jag tycker inte att teoriuppgifterna på tentamen spegalde det som borde vara viktigast att lära sig i kursen.» (I viss utsträckning)
- teorilistan inför tentan är för stor jämfört med hur mycket teori det är på tentan» (I viss utsträckning)
- Tentan var alldeles för avancerad för endast 4 timmar. upplevde tidsbrist och fick inte gjort klart alla uppgifter som jag ville. En teorifråga hade jag aldrig ens hört talas om fastän jag varit på 95% av alla föreläsningar och pluggat på kursmålen.» (I viss utsträckning)
- Alldeles för omfattande tentamen, 4h räckte inte till. » (I viss utsträckning)
- Kom en fråga som vi inte ens hade gått igenom och den stod inte i kursmålen! OCH - tentan hade för många frågor som tog lång tid att göra så det var bara EN i klassen som gick tidigare... 5 min tidigare. Alla andra satt och skrev som idioter. Det var inte så att man inte kunde frågorna utan man hann inte med dem & skriva klart! Sista frågan tar MINST 1,5h att göra om man gör den skitfort. Men sen de resterande 2,5h ska man hinna göra de resterande 8frågorna med a,b,c frågor också. Det funkar helt enkelt inte!» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»18 60%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.83

- Ulla är jättebra! Torbjörn och Mats däremot märker man verkligen att de ej vill vara där och undervisningen under all kritik» (Mycket liten)
- Ulla Blomqvist föreläsningar har varit väldigt givande då hon är en väldigt tydlig och duktig föreläsare. Mats och Torbjörn är mindre strukturerade och deras föreläsningar kändes mest röriga. » (Ganska liten)
- Stor skillnad i pedagogik hos föreläsarna. Ulla är otroligt duktig medan Torbjörn lyckas göra det mer svårförståligt än vad det är.» (Ganska stor)
- Mats har varit väldigt pedagogisk och bra kanske gått igenom vissa saker svepande. Torbjörn har en tendens att vara väldigt opedagogisk, han bör gå igenom sina uträkningar mer utförligt och lyssna på vad eleverna frågar.» (Ganska stor)
- Hade dock behövts mer förklaringar och information om vad det vad man egentligen räknade på eftersom allt var så nytt (främst Weibull och TT-plott)!» (Ganska stor)
- Ulla var superbra på sina lektioner och hennes del lärde man sig utan problem. Torbjörn måste kunna ta kritik som lärare. Lärare är där för att hjälpa eleverna, och frågorna vi ställer är inte illa menade. Han måste vara TYDLIGARE, många saker var luddigt under undervisningen och tentagenomgången var katastrof! Struktur och lugn måste finnas på den sista lektionen, inte kaos. » (Ganska stor)
- det variera. övningarna ja, fast de kan ändå göras ännu bättre» (Ganska stor)
- Mycket teori som tog tid att lära in och som inte fanns med vid examinationen. och var det en teoriuggift med så hade man aldrig hört talas om det. Fanns ju en del andra mer begripliga och betydligt mer relevanta frågeställningar till kursen som man kunde valt från våra "instuderingslapp"» (Ganska stor)
- Det har varit bra att man har fått studera på det praktiska planet genom att leka i datorprogrammet, fylla i en FMEA etc. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»9 30%

Genomsnitt: 3

- kurslitteratur, typ oanvänd. utdelat matterial ja!» (Mycket liten)
- Stort plus att få pp-kopior utdelade på föreläsningarna!» (Ganska stor)
- Facit till övningsuppgifterna är under all kritik, frågan som ställs är på 5-6 uträkningar och i facit får man bara reda på ett tal. Tips till nästa år är att göra ett facit där alla uträkningar står med samt svar till alla frågor som ska besvaras.» (Ganska stor)
- Litteratur - liten del.» (Ganska stor)
- Kursboken kunde man ha klarat sig utan, allt står i princip i power pointen.» (Ganska stor)
- Bra powerpointbilagor!» (Ganska stor)
- Även väldigt bra att få ut kursmålen från Mats och Torbjön.» (Mycket stor)
- Framförallt häftet med övningsuppgifter och » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»20 66%
Mycket bra»8 26%

Genomsnitt: 3.2

- Det var otroligt mycket papper vilket inte var uppskattat. Finns det inga bättre lösningar? Lösningarna i övningshäftet var VÄRDELÖSA. Det stor bara svar på de flesta frågorna. Skulle vilja ha hela facit till uppgifterna så men ser var det är man gjort fel!» (Ganska dåligt)
- Väldigt mycket utdelat material. Formelsamlingen borde bli bättre, den är väldigt rörig.» (Ganska bra)
- allt utdelat material borde även finnas att tillgå på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Hade dock velat se alla tentalösningar på gamla tentor som låg ute samt svaren på gjord tenta efteråt.» (Ganska bra)
- Kursmaterialet MÅSTE bli mer kompakt eller mer datoriserat på något sätt. Nu hade man en 10 cm hög pappersbunt, vilket är väldigt opraktiskt och slöseri med papper! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 16%
Ganska bra»18 60%
Mycket bra»4 13%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.03

- Även här är Ulla jättebra. Torbjörn helt katastrofalt dålig hjälper inte ens när man ber om det. Mats orkar typ inte förklara så blir halvdana svar» (Mycket dåliga)
- Mats och Torbjörn hade ibland behövt vara mer grundliga och pedagogiska i sina svar.» (Ganska dåliga)
- Detta var olika beroende på föreläsare. Vissa är mer benägna att hjälpa än andra.» (Ganska bra)
- Tycker inte man fick bra från Torbjörn. Han skulle kunna vara tydligare på undervisningarna. » (Ganska bra)
- svårt att få raka svar på vissa frågor» (Ganska bra)
- inte lätt att få tag i en specifik lärare när man hade en fråga på räkneuppgifter som den ansvara för.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»25 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»13 43%
Hög»12 40%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.4

- Väldigt mycket fakta och info som skall studeras in.» (Hög)
- Hade som sagt gärna haft fler lektionstimmar för att få ett bättre grepp. För få timmar till mycket material. » (Hög)
- Det var för mycket med tre enskilda delar, kanske hade kunnat skippa statistiken i denna kurs eftersom vi ändå läser en hel statistikkurs i nästa period» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»19 63%
Hög»8 26%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.33

- När man just insett hur mycket man egentligen skulle lära in sig(teori+räkna) så kom en labb till också!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 10%
Godkänt»17 56%
Gott»9 30%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket av allting. Svårt att hänga med och mycket att lära in. hade varit bättre med 2 duggor före tentan.» (Dåligt)
- Tycker att kursen innehåller för mycket olika saker vilket leder till att man inte kan gå på djupet och verkligen förstå hur det fungerar och vad det egentligen är man räknar ut. Jag hade velat kunna få en djupare förståelse istället för att skrapa lite på ytan.» (Godkänt)
- Tyvärr drar Torbjörns del ner betyget på kursen. Upplägget på hans föreläsningar bör kanske ses över.» (Godkänt)
- Det känns som en kurs som mest är till för att man "ska ha hört talas om" väldigt många olika begrepp och modeller etc, utan att man går in på djupet på något. Om detta är kursens syfte så uppfyllde den dess syfte mycket bra. I allmänhet tycker jag att det är en bra kurs, men man måste lösa problemet med den alldeles för stora tentan till nästa år!!» (Godkänt)
- FÖR STOR TENTAMEN MED TANKE PÅ SKRIVTIDEN. » (Godkänt)
- För stor kurs egentligen men det man lärde sig var ju bra.» (Gott)
- Är en väldigt intressant kurs som är nyttig att ha med sig. Hade dock velat fördjupa mig mer och arbeta mer med kursen.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra tillgång på material»
- Tycker att tanken med kursen är jättebra. Ämnet känns viktigt.»
- Att tidigt få ut specificerade kursmål/instuderingsuppgifter. Att på uttdelat pp-kopior.»
- Blandningen av alla moment.»
- ULLA! »
- Ulla Blomqvist. Mycket pedagogisk och rolig kvinna!»
- de timmarna med varierad teori och övning»
- räkneuppgifterna»
- Praktiska övningarna»
- Ulla är en väldigt bra lärare!»
- Bra att ha flera olika lärare som va specialicerade. Bra med extra material. »
- Kursupplägget»
- Utdelning av föreläsningens powerpoint :)»
- Ulla»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det är nästan en idiotisk mängd material i kursen. Går det att reducera utan att tappa innehållet.»
- Innehållet bör kortas ner för att kunna gå mer på djupet.»
- Sista lektionstillfället skulle vi ha genomgång av gamla tentor. Genomgången av tillförlitlighetsberäkningar bestod dock av att vi själva skulle sitta och räkna och sen fick vi svaren (endast siffror) visat i excel. Hade varit mycket bättre om vi gemensamt hade kunnat räkna för att förstå hur uträkningarna skall gå till. Torbjörn kan kanske få tips från Ulla. »
- Upplägget på uträkningarna, nytt facit till övningsuppgifterna, ny formelsamling. Kanske att man tar bort labbarna och istället går igenom en sammanfattning av kursen sista läsveckan. Så att föreläsaren hinner gå igenom uträkningar och svara på frågor ordentligt (OEE).»
- Tentans utformning, ej så omfattande!! Lägg in duggor eller liknande.»
- Pappersutdelningen borde minskas! »
- Mer tid på tentamen eller mindre tenta. »
- Facit till tentor och uppgifter borde finnas!»
- Tydligare stuktur och upplägg.»
- Tentamen var väldigt svår. Det kändes inte som de olika lärarna hade pratat ihop sig om tentan. De flesta satt kvar och skrev tills tiden var slut och det säger väl en hel del.»
- Fullständiga uträkningar och lösningar på utdelat material. Göra undervisningarna mer pedagogiska, gärna visa ett exempel på en uppgift innan eleverna ska försöka.»
- pedagogiken hos vissa lärare. vad är det vi skall lära, så vi vet innan vi börjar gå igenom uppgifterna»
- tentan måste kortas ner eller åtminstonde göra lättare uppgifter som inte kräver oändligt mycket tid för uträkningar»
- Mindre klass och en tenta som man hinner skriva på fyra timmar och som faktiskt testar många olika delar av kursen. få in bättre lärare som vill lära ut och som kan förmedla en känsla av det dom syssla med är roligt och användbart.»
- Kursens omfång.»
- Tentan var alldeles för lång för att göras på fyra timmar. Nästan alla satt kvar när tiden gått och det var få av dessa som blev klara. De olika lärarna måste kommunicera bättre med varandra när de gör tentan och se till så att den är rimlig för den tiden vi har. Det var den verkligen inte. Jag hade inte en chans att göra klart eller kolla igenom tentan i slutet (vilket jag tycker är rimligt att man ska hinna). Hade jag hunnit kolla igenom hade jag kunnat upptäcka slarvfel som jag gjorde. Repetiotionslektionen tyckte jag var riktigt dålig. Istället för att Torbjörn räknade igenom en uppgift på tavlan så att alla skulle hänga med fick vi räkna själva och sen skulle han gå igenom den efteråt. Det ansåg han tog kortare tid men istället tog det betydligt längre tid än om han hade räknat från början. Räkna själv kan man göra hemma, på en repetitionsföreläsning vill man att läraren ska gå igenom uppgifterna. Dessutom sa mats på vissa uppgifter att "det här har vi gjort förut"... Men är det inte just det som är meningen med en repetition, att man repeterar det man redan gjort!?»
- Lite mer lösningar till gamla övningstentor. »
- Att tentalösningar finns på kurshemsidan, fler föreläsningar/övningar etc.»

16. Övriga kommentarer

- TENTAMEN VAR FÖR STOR MED TANKE PÅ DEN AVSEDDA SKRIVTIDEN! MAN HANN JU INTE BESVARA ALLA FRÅGOR TROTS ATT MAN VISSTE MYCKET OCH SKREV FORT SOM BARA DEN! DESSUTOM VAR FRÅGA 6 INTE MED I KURSMÅLEN! »
- Kursen känns inte proffsigt utformad. Dels den stora klassen som man slängt ihop kändes det som. Dels övningarna på datorn som va så dåligt förberett att det blev pinsamt. Sitta och göra en FMEA analys av en kaffebryggare en fredageftermiddag klockan 16:30 är inte helt motiverande när man var ledig dagen innan. Alla ni lärare som snackar om motivation: Ni lever verkligen inte som ni lär.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.13

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.13
Beräknat jämförelseindex: 0.53


Kursutvärderingssystem från