ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik, FFM332, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»8 38%
Cirka 20 timmar»10 47%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»2 9%
100%»18 85%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 47%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 23%

Genomsnitt: 2.28

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 29%
Ja, i hög grad»7 41%
Vet ej/har inte examinerats än»5 29%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»6 28%
Mycket stor»7 33%

Genomsnitt: 2.9

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»3 14%

Genomsnitt: 2.71

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»14 66%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 3.04


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 14%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»10 47%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»17 80%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 90%
Hög»2 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 23%
Hög»12 57%
För hög»4 19%

Genomsnitt: 3.95


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 33%
Gott»12 57%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.76

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI-lektionerna»
- Räkneövningarna»
- Räknestuga med äldrekursare»
- Kurslitteraturen.»
- Inlämningsuppgifterna, vilka har gett ökad förståelse och tvingat ram kontinuerligt arbete.»
- Kursen hade ett bra upplägg med lagom många lektioner och övningstillfällen. Gabrielle har varit en mycket bra föreläsare som har gjort det lätt att förstå.»
- Duggan är väldigt viktig att ha kvar just för att man tvingas komma igång med pluggandet. Väldigt bra med kontinuerliga inlämninsuppgifter också på nästan varje moment i kursen. Jag har lärt mig mycket tack vare dem. Bra att man kan få ihop bonuspoäng till tentan.»
- inlämningsuppgifter och dugga»
- Inlämningsuppgifterna har varit bra och tviingat en att jobba lite med mekaniken varje vecka.»
- Duggan. Uppgifter som gav bonuspoäng. Lisebergsprojektet.»
- att dela upp kursen på två läsperioder var bra, minskar arbetsbelastningen totalt sett. »
- Mycket bra räknelektioner. Lisebergsprojektet var intressant. Gabriel är bra på att förklara.»
- Kursens upplägg! Att dra igång ordentligt från början och med en dugga tidigt är jättebra på en halvfartskurs som denna. Lisebergsbesöket var mycket uppskattat, både roligt och givande att jobba i grupp.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren pratar snabbt och osammanhängande. Undervisningen följer ingen röd tråd. »
- Jagskulle önska lite mer sturktur på föreläsningarna.»
- Mindre formella föreläsningar, mer exempel. Gabriell har en förmåga att krångla till allt väldigt mycket och verkar vara mycket oförberedd till lektionerna. »
- föreläsaren/föreläsningarna»
- Gabrielle bör försöka strukturera användandet av svarta tavlan lite då det lätt blir hopp fram och tillbaka på denna. Masscentrum bör gås igenom förrens dubbelintegraler har behandlats i ALA-C, samma sak med konservativa krafter, överlag önskas större samspel mellan matematiken och mekaniken.»
- Mot slutet hade vin inlämningsuppgifter från kapitel vi inte hade gått igenom på föreläsning. Det hade vart lättare att först lära sig vad det handlar om och sedan göra uppgiften. »
- Fler övningstillfällen! Speciellt under första läsperioden. När man bara har ett övningstillfälle varannan vecka är det svårt att komma igång med räkningen och man hamnar lätt efter. Dessutom har man andra kurser som man hellre fokuserar på eftersom det inte är tenta förän i läsperiod 4. Jag är inte säker på om man får ta med sig de bonuspoäg man fått till en omtenta. Jag tycker definitivt att man ska få behålla sina bonuspoäng till hösten, helst ett år, så det måste ändras! Ví har rätt att få behålla våra bonuspoäng precis som i kemi och alakurserna.»
- kanske vara lite tydligare med vad som faktiskt är tentarelevant, då nya kapitel lades till för i år. »
- Föreläsningarna är inte tillräckligt strukturerade för att jag ska kunna förstå. »
- Fler övningstillfällen! Mer strukturerade föreläsningar! Framför allt bättre struktur i vad som skrivs på tavlan, inga ofullständiga meningar slumpvist utspridda på tavlan. Det var omöjligt att plugga utifrån sina föreläsningsanteckningar. »
- mer räknestugor»
- Föreläsningarna skulle kunna vara mer strukturerade, förklaringarna är bra men det är svårt att följa anteckningarna i efterhand.»
- Föreläsningarnas struktur! De flesta föreläsningar och genomgångar har varit så röriga att det i efterhand inte har gått att sätta rubriker på vad vi gjort. När tre olika tavlor används samtidigt och det som står på varje tavla inte hänger ihop blir anteckningarna så röriga att de i efterhand är helt värdelösa! På så sätt gäller det att komma ihåg vad varje föreläsning innehöll för att man i efterhand ska ha någon nytta av den. Kurs-PM talar om vad varje föreläsning ska innehålla, men det borde finnas en klarare plan från början även precis hur varje moment ska gås igenom. »

16. Övriga kommentarer

- Gabriele är bra när man pratar direkt med honom, men han är opedagogisk som föreläsare. Han har värdelös tavelteknik så anteckningarna blir oläsliga. Det har varit alldeles för få övnigstillfällen LP3, det är svårt att räkna på något nytt när man inte vet hur man ska räkna. »
- Gabrielle har varit underbar när det kommer till tillgänglighet för att ställa frågor.»
- Jag tycker att föreläsaren har väldigt röriga och ostrukturerade föreläsningar. Det är väldigt svårt att förstå vad som är väsentligt och vad som är härledningar när man går igenom anteckningarna efterråt. Det vore mycket bättre om gabriele kunde förklara vilket avsnitt vi jobbar med, vilka formler vi kommer fram till som är viktiga. Bara sätta upp lite rubriker istället för att ibland skriva ner stödord på tavlan. Även fler konkreta räkneexempel på föreläsningar vore bra, inte bara teori. Hemsidan Cramster har varit till mycket stor hjälp för att förstå räkneuppgifterna då det inte fanns lösningsgångar i kursboken. I övrigt en rolig kurs. »
- Kursen har hela tiden varit ganska lågprioriterad eftersom vi i lp3 har en stor kemitenta och att vi i lp4 har en svår statistikkurs. Det känns fel att det blir så då många tycker om mekanik och det är väldigt viktigt för vår resterande utbildning.»
- Under lp3 blev mekanik-kursen väldigt lågt prioriterad, främst på grund av den stora kemitentan. Under lp4 var det väldigt många nya moment i kursen. Eftersom vi då bara hade en föreläsning och en övning i veckan samt en tidskrävande statistikkurs var det svårt att plugga ikapp mekaniken. »
- När man kommer från gymnasiefysiken så slås man av att det inte alls är samma grej på högskola, ungefär som matten osv. Det är ett litet berg med friläggning osv man skall komma över innan det känns kul att läsa kursen enligt mig. Men efter det så är det väldigt roligt!»
- Att ha kursen utspridd på två perioder gör att den oundvikligen blir nedprioriterad i LP3. Har dock fungerat ganska bra, duggorna gjorde att man var tvungen att hänga med. Rättningen av tentan tog mer än en månad vilket är alldeles för mycket.»
- I stort var kursen bra, men på föreläsningsnivå finns en hel del att förbättra. Vad jag har förstått innehöll kursen en hel del fler moment i år, men tentan låg på samma nivå som tidigare. »


Kursutvärderingssystem från