ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Maritime human factors

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»3 42%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»2 28%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»1 14%

Genomsnitt: 2.57

- Bra att kursen kräver mer egna reflektioner och tankeverksamhet än arbete i en period där exjobbet tar mycket tid!» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 14%
100%»6 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 3.57

- Kursen är ganska nu så vissa saker justerades på vägen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»3 42%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 2.71

- Bra med litteratur seminarier.» (Ja, i hög grad)
- Ingen vanlig tenta. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»4 66%

Genomsnitt: 3.66

- Den har gett mig andra infallsvinklar att se på saker och några viktiga, tankvärda ord som jag har tagit med mig» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 3.14

- Bra med artiklar och boken är verkligen bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»4 57%

Genomsnitt: 3.42

- Jag skulle vilja att man har möjlighet att ladda upp sina texter på Ping Pong samt att man där kan se sina "mål och framsteg".» (Ganska dåligt)
- Hade gärna sett att alla powerpointsföreläsningar kom upp på pingpong dock.» (Ganska bra)
- Nästan alla artiklar låg uppe innan kursen började.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 4

- En riktig lyxgrupp med bara 11 studenter. Helt fantastiskt skönt och givande att kunna diskutera på det sättet som denna gruppstorlek tillät.» (Mycket bra)
- Perfekt storlek på gruppen kunde föra diskussion öppet i klassen vilket var mycket positivt.» (Mycket bra)
- Det är ju lite det kursen handlar om, att man har en diskussion med lärarna och övriga kursdeltagare samt ställer frågor, för att vidga sitt eget synfält. Anser jag åtminstone.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 71%
Hög»1 14%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.42

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 14%
Hög»4 57%
För hög»2 28%

Genomsnitt: 4.14

- Med slutfasen av exjobbet parallellt är arbetsbelastningen under denna läsperiod för sk4 samt si4 nog alltid hög» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 14%
Gott»0 0%
Mycket gott»6 85%

Genomsnitt: 4.71

- Jag är lyrisk.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att göra en inlämning om varje läst kurslit. gjorde att man verkligen läste den. Man hängde lättare med. Ibland var det riktigt tungt att hinna med, men det gjorde gott i slutet. »
- Även om kursen, i mitt tycke, borde vara obligatorisk så tror jag den vinner på att vara begränsad till ett mindre antal deltagare. Det tarvas nästan att gruppen kan diskutera och reflektera på det sätt som nu blev eftersom det egentligen inte finns något helt rätt eller fel. »
- Öppna diskussioner och regelbundna inlämningar. Känns som att man är lagom aktiv under hela kursen.»
- Alla lärare. Litteratur seminarierna»
- Tycker hela upplägget fungerade mycket bra!»
- Upplägget med flera föreläsare är bra. Skulle dessa bakas in i en person, tror jag kvaliteten skulle sjunka. Deras specifika styrkor i kombination har varit mycket givande.»
- Inlämningsuppgifter istället för tenta fungerar bra men om ni i fortsättningen vill ha in texterna genom mail så bör eleverna få en bekräftelse när texten är inne.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite tydligare mål på en gång. »
- Om den ligger parallellt med x-jobbet är det bra om det kan kollas när dead line för slutrapport och hemuppgift ligger, innan detta spikas i schemat.»
- Tydligare riktlinjer på uppgifterna och att de ges vid kursstart.»
- Lägg upp alla pp-presentationer från lärarna på PingPong»
- Anser att kursen borde vara obligatorisk. Hörde kursare som ansåg att tank-kursen var den enda kursen under denna läsperiod, som hade anknytning till den nautiska utbildningen. Uppfattas utbudet på det sättet, kunde kanske en "bättre marknadsföring" av kursen vara ett bra komplement. »
- Möjlighet att kunna ladda upp sina texter på Ping Pong. »

16. Övriga kommentarer

- En mycket bra kurs som jag rekommenderar fler att läsa. »
- En del valde nog bort kursen för att det var inlämningsuppgifter, vilket jag bara är tacksam över :). Dessa var inte betungande i mitt tycke. Även om upplägget med tentaseminarium berodde på att det inte finns någon bra tenta så tycker jag att detta sätt nästan är bättre än en regelrätt tenta. Men, förutsättningen är nog små grupper och risken finns ju då också att folk kommer välja denna för att det inte är någon tenta. Tyvärr. »
-
- Under första lektionen bad ni oss att uttrycka våra förväntningar på kursen. Vi ville inte ha några dammiga/dassiga teorier tragglade för oss, utan få med oss "verktyg" = tanke- och synsätt i detta fallet, ut i vårt yrke till sjöss. Detta tycker jag att ni, kursens lärare samt examinator, lyckats mycket bra med! Jag har fått med mig mycket! Tack för det! Mvh Josefine Ytterberg»
- En av de mest givande kurserna under hela utbildningen. En stor eloge till de medverkande. »
- Bra kurs överlag men vissa föreläsare kändes alltför vilsna för att undervisa...»


Kursutvärderingssystem från