ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Stad 2 ht 08 (ASB156)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-13 - 2009-02-06
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 82%
Kontaktperson: Matts Heijl»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange hur du tycker att målen har uppfyllts.

1. Lärandemål

är att ni efter fullgjord kurs skall:
- ha fördjupade kunskaper om den nutida stadens rum, samband, form och funktion - ha kunskaper om exempel på nutida stadsutveckling i ett internationellt perspektiv - kunna beskriva och analysera stadsrumssammanhang i det urbana landskapets olika skalor - kunna visualisera och på andra sätt kommunicera rumslig gestaltning av komplexa stadssammanhang - kunna argumentera för och värdera kvalitéer i stadsbyggnadsprojekt.

66 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»43 65%
Mycket bra»16 24%

Genomsnitt: 3.1

- Inte så mycket av ett internationellt perspektiv.» (Ganska dåligt)
- Kursen har berört många aspeketer inom stadsplanering. Bredden av perspektiv och bra ex. från utlandet har varit mycket givande. Stadsplanneringens stora omfång gör det svårt att känna att jag efter avslutad kurs skulle kunna vara mycket bra på alla moment och den viktigaset lärdomen har nog varit insikten om stadsplanneringens möjligheter och påverkan på människor.» (Ganska bra)
- Hur internationellt det slutligen blev vet jag väl inte, men ur ett Europeiskt och i första hand Nordiskt perspektiv känner jag mig någorlunda med. Övriga punkter har täckts in bra.» (Ganska bra)
- Analysdelen fungerade dåligt. Vi samarbetade inte i ritsalen, utan alla gjorde samma jobb. Kanske beror detta på att vi inte är så sammansvetsade i vår ritsal, att det inte kändes naturligt, men det hade kanske varit bra om vi fått starkare direktiv om att samarbeta. » (Ganska bra)
- "ha kunskaper om exempel på nutida stadsutveckling i ett internationellt perspektiv". Jag känner att den punkten inte fått så mycket tid i kursen. Vet inte om jag velat ha mer iofs. » (Ganska bra)
- En lärorik kurs. Bra att ha textseminarium, även om tid inte alltid var disponerad för läsning.» (Mycket bra)

2. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

66 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 1%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»53 85%
För stort omfång i förhållande till poäng»8 12%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.11

- Vi kände att vi nästan kunde fått ännu kortare tid då arbetet flöt på bra.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Hade varit bra om alla grupper ngn gång i processen haft som uppgift att fundera på och formulera vilka delar som ska bli fokus i förslaget. Framförallt i ett grupparbete underlättar det att ha ett gemensamt mål att fokusera på.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Vagt formulerade som de är så ligger rimligheten i den egna ambitionsnivån.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Skulle ha varit bra att ha ett mellanting mellan Stad 1 som handlade om en tomt och detaljplan och Komarken som handlade om en hel stadsdel. Kanske en gata eller två med en korsning hade funkat som mellanting.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Problemet med att det arbetas lite i början av projekten och alldeles för mycket i slutet är kanske svårt att komma åt. Men om vi haft mer specifierade delinlämningar kanske? Röda Sten projektet hade en tydligare designprocess och det kändes i den kursen som man kom längre per vecka. Upplägget i Röda Sten kursen borde fler kurser ta efter! Dvs att man får mer och tydligare hjälp att utvecklas, också i den egna designprocessen. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- projektet var komplext och det är alltid svårt att begränsa sig eftersom man vill lära sig så mycket som möjligt på en gång. Ett mindre område, eller uppdelade fokusområden skulle varit bra.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Mycket att läsa, finns så mycket forskning och teori att ta till sig! Textseminarierna hade kunnat bli en kurs för sig, det var intressant men tidspressen gjorde att det teoretiska blev lite bortprioriterat - som vanligt! synd..» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- För att kunna göra en välgrundad analys och sedan arbeta vidare utifrån den krävs mer tid! Projekten skulle ha mycket att vinna på det. » (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

3. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

66 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 12%
Ganska bra»28 42%
Mycket bra»30 45%

Genomsnitt: 3.33

- Ingen stor grej men informationen känns ibland ostrukturerad. Man måste leta sig fram i långa textmassor. Vet inte hur men tror att infotexterna skulle kunna vara indelade på ett sätt så att de var lättare att orientera sig i. Det är tex svårt att ta in tio punkter på en gång. Om det går att minska ner det till 6 tror jag förståelsen och tyngden bakom blir mkt större. » (Ganska dåligt)
- Jag upplevde att den inledande diskussionen och anvisningarna förde in oss osm grupp på ett annorlunda spår mot vad mittkritiken sedan hävdade. Processen blev något rumphuggen när projektets omfattningen helt plötsligt minskades. Klarare besked om tanken med projektet, eller kanske snarare förväntingarna på projektets resultat innan mittkritiken. Jag tycker kursprogrammet var väldigt informativt och välskrivet, så det är inte den skriftliga anvisningen det är fel på. Kanske mer inställningen hos de olika handledarna/arkitekterna/lärarna. Det är kanske där informationen, eller samstämmigheten brister.» (Ganska dåligt)
- De första delmomenten i kursen var onödigt ospecifierade. Analysdelen fungerade mycket bättre för mig personligen i stad 1 kursen med Anders Hagson. När jag ser tillbaka på den analysen (av Johanneberg) ser jag hur mycket mer omfattande den är än analysen av Komarken. » (Ganska dåligt)
- Struligt ibland!» (Ganska dåligt)
- Mats har verkligen ansträngt sig med att skriva utförliga och tydliga instruktioner. Dock är inte alltid, som i alla kurser, handledare helt med på noterna i inledningsfasen. Om inte annat så verkar olika handledare tolka uppgifterna olika vilket leder till förvirring bland studenterna, som till skillnad från ovan nämnda pratar med varandra emellanåt.» (Ganska bra)
- Ibland fick man info försent (med kort varsel). Annars var all info omfattande.» (Ganska bra)
- Lite många ändringar kanske.» (Ganska bra)
- Handlingar har alltid funnits på plats i tid genom kursen. Däremot är jag skeptisk mot upplägget på PM:en» (Ganska bra)
- Projektstudieinstruktionerna var emellertid så invecklade att tom handledaren hade svårt att förstå dom, annars bra.» (Ganska bra)
- Minska ner textomfång i vissa delar. » (Mycket bra)
- Förutom ändringar i kritiklistorna sista dagarna. Skapade förvirring vid inläsningen.» (Mycket bra)
- Bra information i god tid, bra med 100 kort.» (Mycket bra)
- Det har varit rikligt med information. Vissa saker kanske kunde ha formulerats mer kort och koncist så att det viktiga verkligen gick fram.» (Mycket bra)
- matts har bra kontakt med oss elever och ger bra och tydlig info» (Mycket bra)

4. Bedöm (och kommentera) den handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet. Ange i kommentaren vilken ritsal du har arbetat i.

65 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»9 13%
Bra»29 44%
Mycket bra»26 40%

Genomsnitt: 3.23

- ritsal 3, anna» (Mycket dåligt)
- Handledningen har generellt sett varit ganska lam och inte givit speciellt mycket. Samtidigt beror det kanske till lika stor del på oss som grupp, eftersom vi kom igång ganska sent. Ritsal 4» (Dåligt)
- Vi fick ingen hjälp vad gällde stadsbyggnadsfrågor. Handledaren kändes loj och ointresserad.» (Dåligt)
- Ritsal 4, hadledare var Mikael. Han uppträdde ointresserad och hade inte mycket att säga om projekten.» (Dåligt)
- ritsal 4 upplever att handledare inte varit då intresserad av det vi gjort, att han mest vart där för att han måste..» (Dåligt)
- Gav inte så mycket, vi slutade till sist att ha någon handledning.» (Dåligt)
- (Dåligt)
- Ritsal 4. Vi hade nästan ingen handledaretid och när vi väl hade det så handlade det inte om stadsbyggnad utan om layout, han gav mer kommentarer på färgval än typologier och pratade aldrig om vilka konsekvenser olika val ger.» (Dåligt)
- (Dåligt)
- Ritsal 4» (Dåligt)
- R 4» (Bra)
- ritsal 1. Jag tycker handledningen överlag har fungerat bra.» (Bra)
- ritsal1» (Bra)
- Ritsal 3» (Bra)
- Handledaren har utifrån sin kunskap hjälpt till att föra arbetet framåt. Dock har handledaren inte alltid varit så väl förberedd och därför inte ställt högre krav på genomförandet av gemensamma inlämningsuppgifter under arbetet med ritsalsgemensamma projektskisser. Somliga har kunnat "glida igenom" den inledande fasen utan att bidra med något själva. Tråkigt att energi ska behöva läggas på att kontrollera att vuxna människor gör sina uppgifter ordentligt.» (Bra)
- r 3» (Bra)
- Ritsal 2. Skulle velat att handledaren hade kommit med mer förslag på redan byggda inspirationskällor. Varit lite hårdare och sagt vad vi ska ha gjort till nästa handedning för att kunnat hjälpa oss mer. Haft mer koll på olika fakta t.ex vad som gäller vid parkeringsangöring mm och kostnader för underjordiska garage. Hon är dock bra på att tänka på alla typer av människor och trygghetsaspekten.» (Bra)
- bra handledning (ritsal 2) dock beroende på oss själva. Dvs, om vi visste vad vi ville ta upp eller diskutera kom handledningen till sin fulla rätt. » (Bra)
- De många föreläsningarna, studiebesöken och annat (exempelvis den parallella kursen Nutida arkitektur, teori och historia) gjorde ibland (framförallt i projektets början) att det var svårt att få tid till projektarbete, vilket resulterade i att vi ibland inte hann komma någonvart med projektet från en handledning till nästa. Då blir handledningen förstås inte lika givande, vilket är synd. Ritsal 1» (Bra)
- (Bra)
- Ritsal 3 Bra kommentarer och hjälp från handledaren, men har ibland saknat lite engagemang som gör att man lägger i den där sista växeln och hinner jobba igenom lite fler detaljer.» (Bra)
- Ritsal 5. Duktig handledare. Ibland hade han svårt att stödja oss i de val av fokus vi gjorde, utan försökte övertala oss att tex prioritera andra saker. Överlag tyckte jag att vi hade en bra dialog men jag anser att man borde få välja handledare utifrån vilket sorts arbete man vill göra. » (Bra)
- ritsal 2, handledaren var drivande och kom med idéer till hela ritsalen som blev bra. dock var den individuella handledningen lite för mycket inriktat på vad som kunde göras bättre hela tiden och inget sas vad som var bra. Vid handledning av grupparbeten tycker jag generellt att handledaren bör kolla hur det går att arbeta i gruppen för att projektets kvalitéet beror mycket på gruppens kommunkation/brist på kommunikation. Handledaren pushade hela tiden till mer arbete vilket kanske gjorde vårt projekt (på gott och ont) lite för stort men det kan också ha varit för att det inte fanns så stora krav på att samla allt material till varje handledning utan det blev mest detaljhandledningar(både vårt fel att inte samla ihop oss och handeldarens fel att inte kräva mer) En jätte bra grej var att handledaren tog in texter till presentationen och läst och kommenterade de, fick oss att fundera över vem det var vi förklarade för och om. Vi tog även egen handledning med Mika om generella motorvägsproblematik etc. vilket gav jätte mycket i vårt fortsatta arbete även om inte jätte mycket syns i slutändan.» (Bra)
- ritsal 3. mkt tid för handledning» (Bra)
- ritsal 1» (Bra)
- (Bra)
- ritsal 3» (Bra)
- Handledningen har fungerat bra i stort sett. På konkreta frågor har vi fått konkreta svar. Andra moment fungerade däremot sämre, som det genusperspektiv min grupp valde att applicera på projektet(med risk för att röja anonymiteten). Handledaren visade varken förståelse eller något vidare intresse för att försöka sätta sig in i våra tankar och kanske ge tips om hur de skulle kunna presenteras. För att få hjälp med det sökte vi oss utom skolan, till en planerare med fokus just på genusfrågor vid GR. Av en handledare förväntar jag mig åtminstone vilja att försöka sätta sig in i även det som går utanför mallen i ett projekt. Så fungerade det inte i detta fall. » (Bra)
- Ritsal 5. Mikael är en mycket bra, kunnig och inspirerande handledare.» (Bra)
- Ritsal 5, Mikael är snäll men pratar lite för mycket.» (Bra)
- (Bra)
- Ritsal 3. Anna har varit en bra handledare som gett bra idéer på hur man skulle kunna gå vidare i arbetet och fått oss att formulera oss och klargöra saker för oss själva genom att ställa rätt frågor vid handledningar. Mittkritiken var mycket givande, speciellt eftersom representanter från Kungälv var med och framförallt för att resonemangen som fördes både rörde sig på projektnivå och övergripande nivå om stadsplanering.» (Bra)
- ritsal 5. » (Bra)
- ritsal fem. Dessvärre kretsade diskussionen och kommentarerna inte så ofta om just vårt projekt utan istället.. anekdoter i övrigt. Generellt fokuserades det kring detaljer och omfång.» (Bra)
- ritsal 5 » (Bra)
- Ritsal 1. Bra sporrning men inte så myckey konkret (beroende på projektets inriktning kanske).» (Bra)
- Vi fick kritik för hur vi hade begränsat och fördjupat vårat arbete på kritiken, men det var enligt vad vår handledare rått oss till! Handledaren var dåligt insatt i våra projekstudieuppgifter, vet ej anledningen till detta?» (Bra)
- ritsal 5, har varit ett nöje att arbeta med Mikael. Bra avvägning: styrning när det behövts och annars öppna intressanta kommentarer.» (Mycket bra)
- Jag jobbade i ritsal 2 där handledaren visade engagemang och dessutom la upp kursen på ett nytt och spännande sätt.» (Mycket bra)
- Ritsal 5. Jag tycker att handledningen varit mycket bra. Ibland har jag upplevt att det funnits lite för raka svar och argument för och emot våra tankar och ideer. Kanske hade vi vunnit på att göra vissa misstag och själva fått ta konsekvensen av dem. Men framförallt har det varit väldigt lärorikt och bra.» (Mycket bra)
- Ritsal 2, Anna Törnqvist» (Mycket bra)
- ritsal 2» (Mycket bra)
- ritsal 5» (Mycket bra)
- (Mycket bra)
- Jag var i ritsal 2 (Anna T) där handledaren var mycket engagerad och kom inte oftare än hon behövde tror jag...» (Mycket bra)
- ritsal 3 Anna » (Mycket bra)
- konstruktiv kritik-komplement till sina egna ideer» (Mycket bra)
- Ritsal 1. Vi har fått många handledartillfällen och ett plus har varit att man fått välja dag och tid själv, dvs. man har inte behövt "slåss" om tider. » (Mycket bra)
- Mats har varit jättebra, rett ut de konflikter vi hade i gruppen och hjälpt oss komma vidare» (Mycket bra)
- Har varit i ritsal två med Anna som handledare. Har fungerat jättebra. Många handledartimmar och bra handledning.» (Mycket bra)
- Ritsal 1. Kritiken har tidigare varit att Matts inte ger någon handfast handledning. Detta såg jag inget av utan upplever att handledaren har en stor vilja att hjälpa på ett pedagogiskt och inkännande sätt.» (Mycket bra)
- Ritsal 2. Anna har varit på ritsalen mer än hon behövt och lagt ner mycket tid på oss. Hennes hjälp har verkligen lett oss på rätt väg.» (Mycket bra)
- Ritsal 5 Mikael Ekegren. Tycker handledningen har varit jättebra. Mikael är både bra och rolig att ha handledning med och lyckas på ett bra sätt peka på det i projektet som är mindre bra och skulle behöva mer arbete och komma med konstruktiv kritik och tips.» (Mycket bra)
- Ritsal 1.» (Mycket bra)
- Ritsal 1» (Mycket bra)
- Jag har haft Anna Thörnqvist. » (Mycket bra)
- (Mycket bra)
- Ritsal 3» (Mycket bra)
- ritsal fyra» (Mycket bra)
- (Mycket bra)
- arbetat i ritsal 1. Vi fick mycket bra handledning. Vår handledare har levt sig in i vad vi har velat göra och hjälpt oss att styrka det. Han har dessutom hjälpt oss i vårt grupparbete då vi ibland kört fast och brustigt i kommunikationen med varandra. mycket bra handlednig! » (Mycket bra)

5. Det var nio föreläsningar i kursen (se kursprogrammet). Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna kunskapsmål.

(föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni arbetat med i projekten, några var tänkta at vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande och vilka som varit tveksamma. Ange gärna hur många föreläsningar som du har varit med på)

66 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»1 1%
Föreläsningarna gav ganska lite»9 13%
Föreläsningarna gav ganska mycket»45 68%
Föreläsningarna gav mycket»11 16%

Genomsnitt: 3

- Med undantag för en del av föreläsningarna kändes de inte direkt kopplade till projektet. De var däremot väldigt intressanta många av dem. Exempelvis föreläsningen om Ruhrområdet var en väldigt intressant föreläsning men som inte hjälpte mig framåt på något vis i processen.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Många föreläsningar saknade djup och var repetativa.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Jag har varit med på de allra flesta, men kan inte påstå att jag minns något specifikt från någon av dem. » (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Kändes bra att många av dem var ren inspiration, samtidigt som jag kan sakna mer konkreta verktyg som man själv kan tillämpa.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag tyckte speciellt bra om föreläsningen med Christer Nordström som gavs i början av kursen. Hans positiva inställning inspirerade. » (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Skippa föreläsningarna om Ruhr-området, dessa har vi redan sett i hållbarhetskursen i 2:an.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- jag har inte varit på alla» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Henrietta Palmers föreläsning om Shanghai var jättespännande, likaså Anna Betanqours föreläsning.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- De flesta föreläsningar gav relativt mycket. Dock är det först vid kritiken som poletten trillar ned. Det ska bli roligt att ta med sig de nya kunskaperna in i kandidatarbetet.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- nästan alla» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Det var blandad kvalitet på föreläsningarna. Jag var på alla.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- introduktion till olika verktyg att använda sig av vid stadsplanering bra."smörgåsbord"» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Föreläsningarna gav mycket i ett allmänt perspektiv, dvs. med tanke på internationella exempel på städer och vägen till dess utformning. Föreläsningen om stadsanalys var också bra, skulle dock önska ännu mer av detta slaget - hur kan en process gå till (dvs. från analys till resultat) osv.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Särskilt föreläsningen om beyond oil i Shanghai och den om ljussättning i stadsrummet var mycket givande och intressanta » (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- kul med ljusföreläsningen» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Föreläsningarna gav mycket om stadsplanering i stort men det fattades föreläsningar om hur man tar sig an ett område som Komarken. » (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- (varit med på 8 av 9 föreläsningar)» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Kan ha missat en men annars allihop. Kommentarer till föreläsningarna, Heijl 27/10 intro: bra, men inte jätte inspirerande till att börja med projektet då alla var väldigt trötta och inte peppade till att börja med stadsplanering. Pleijel 4/11: Varför så inriktat på tekniken, bra att veta men denna kurs blir ju mer om boendets känsla och stadsplanera miljömässigt. men intressant att se hur de enormt dåligt byggda husen har blivit. Heijl 6/11 metoder: väldigt lärorik och omfattande föreläsning, gav många idéer till fortsatt arbete. Heijl,Strid 11/11: Kul med en personlig föreläsning och en bra blandning av miljö, arkitektur och förändringstänkande. Heijl 13/11: Märks att du är riktigt intresserad i ämnet och det smittar av sig. Palmer 20/11: Inte en paus på 2 timmar!!!lite mer inspirerande föreläsningar om detta som är så viktigt, hade kanske hjälpt med raster?tog sig mot slutet då det kom mer handfasta tips som vi kunde använda i Komarken, särskilt motorvägssituationen. Heijl 3/12: Mycket inspirerande, snabbt, informativt, börjar tänka, bra bilder, bra upplägg på föreläsningen, lite lång men så framåt och intressant att det inte gjorde något. » (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- mer i allmän synpunkt än direkt kopplat till projektet» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag har varit närvarande på 75% av föreläsningarna.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Föreläsningen med Marie Strid gav inte så mycket eftersom vi haft liknande föreläsning i A2.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Förutom att två föreläsningar var direkta kopior av sådant vi redan hört. Matts o Marie har hållit dessa tidigare.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Det har varit overlag mycket bra föreläsningar i kursen som kommit vid rätt tid och fått en att fundera över intressanta frågor. Speciellt bra var föreläsningen Gbgs stadsträdgårdsmästre hade, Matts föreläsningar om förändrngsprocesser och drivkrafter, Kajsas föreläsning om ljus, Beyond Oil:Shanghai och Mikas om stadsmässighet. De var alla inspirerande och där så hörde till ämnet gav de bra och konkreta exempel!» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Varit med på varenda föreläsning. Skulle dock önskat fler föreläsningar som tog upp aktuella och generella stadsrumsplaner.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- deltog på alla» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Alla. CHrister Nordström var mycket givande, Bykerexemplet intressant, men kanske lite missledande exempel: Förfallet beror inte på projektets brister utan kanske mer på förvaltning och samhällsfaktorer. Man blir ledsen och förvirrad av denna utveckling.. Fattade inte mycket av Anna Betancours föreläsning om jag ska vara helt ärlig..» (Föreläsningarna gav mycket)
- De har varit lätta att ta till sig eftersom de varit så väl kopplade till projektet .» (Föreläsningarna gav mycket)
- Föreläsningarnas stora spridning och konkreta ex. gav många bra öppningar till hur man kan arbeta med stadsplannering. kanske kunde någon föreläsning i framtiden även kunna fokusera mer på Jan Gehl vars tankar och arbetsmetod har varit mycket inspirerande för många. » (Föreläsningarna gav mycket)

6. Vilken betydelse har kurslitteraturen haft för att utveckla insikter och kunskaper om frågor inom stadsbyggnad?

66 svarande

Mycket liten betydelse»2 3%
Ganska liten betydelse»11 16%
Ganska stor betydelse»31 46%
Mycket stor betydelse»22 33%

Genomsnitt: 3.1

- Det var svårt att hinna tillgodose sig läsningen på grund av tidsbrist. Seminarierna om litteraturen gav dock en hel del.» (Ganska liten betydelse)
- berodde inte på litteraturen utan på att jag inte läste så mycket av den. vi hade mycket annat att läsa samtidigt.» (Ganska liten betydelse)
- Mycket bra, intressant och relevant kurslitteratur! » (Ganska stor betydelse)
- Kurslitteraturen har varit ett bra komplement till arbetet och gett mig en del nya infallsvinklar. Jag tyckte speciellt om boken "Bor vi i samma stad" och tidiningen "Invandrare och minoriteter." » (Ganska stor betydelse)
- Gehls bok mycket bra!» (Ganska stor betydelse)
- bra och lättförståelig» (Ganska stor betydelse)
- bra kurslitteratur» (Ganska stor betydelse)
- Kurslitteraturen har varit intressant och väckt många tankar, även om man kanske inte kunnat applicera alla på just det här projektet.» (Ganska stor betydelse)
- Speciellt skriften från Sveriges arkitekter om hållbar stadsutveckling.» (Ganska stor betydelse)
- Särskilt Gehlboken har varit en bibel.» (Mycket stor betydelse)
- Förutom det faktainnehåll den bar på var det väldigt roligt att läsa om engagerade människor som visar att förändringar är möjligt.» (Mycket stor betydelse)
- Kurslitteraturen har verkligen varit bra och kännts relevant.» (Mycket stor betydelse)
- teoretisk inblick i olika synsätt kring området,mycket bra grund att få för att själv tänka o fatta egna beslut,reflektera kring» (Mycket stor betydelse)
- Häftet varje ritsal fick (med exemplet) var otroligt bra och givande» (Mycket stor betydelse)
- Tyckte att texrerna var innehållsrika och intressanta.» (Mycket stor betydelse)
- Litteraturen och seminarierna har varit väldigt utvecklande, nödvändiga och roliga. Bra val av litteratur!» (Mycket stor betydelse)
- synd som sagt att den inte gavs mer utrymme» (Mycket stor betydelse)
- Bra kurslitteratur, alltid viktigt att sätta in de egna perspektiven i ett samtidsperspektiv. » (Mycket stor betydelse)
- Bra uppdelning i två intressanta teman. Relevant och lättillgänglig kurslitteratur.» (Mycket stor betydelse)
- Väldigt bra och intressant literatur!» (Mycket stor betydelse)
- Väldigt bra seminarium, tyvärr lite för lite tid för att kunna ta till sej alla texter eftersom att vi paralellt haft textseminarium i text o teorikursen. Kaka på kaka liksom. Seminaretexterna hade förtjänat mer tid!» (Mycket stor betydelse)
- Kurslitteraturen ger möjlighet till en långt bredare diskussion än den vi hade haft tillgång till dessförutan. En litteraturen som både vidgat och fördjupat perspektiven. » (Mycket stor betydelse)

7. I kursen låg två litteraturseminarier. Vad tycker du om seminarierna?

(tala gärna om i kommentarer hur seminarierna genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

66 svarande

Seminariedagen gav väldigt lite»3 4%
Seminariedagen gav ganska lite»15 22%
Seminariedagen gav ganska mycket»31 46%
Seminariedagen gav väldigt mycket»17 25%

Genomsnitt: 2.93

- Vi var en liten grupp som diskuterade intensivt i flera timmar - mycket givande! Däremot är det svårt att under en brinnande diskussion hinna med att anteckna, och anteckningarna blir lätt fragmentariska och säkert svårförståeliga för en som inte själv deltagit i diskussionen. Vet dock inte hur detta skulle kunna lösas på ett smidigare sätt. Jag tror att de grupper som var större (fler än 5-6) inte fick samma engagemang i sina diskussioner då det är svårare att komma till tals i en större grupp.» (Seminariedagen gav väldigt lite)
- Seminarier är väldigt beroende av om det är en engagerad grupp man hamnar i, om så inte är fallet kan resultatet bli lidande.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- det hade varit önskvärt att även ha en lärare med som hade hjälpt till att hålla diskussionen till ämnet.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Seminarierna var lite av en besvikelse. Vi är som studenter fortfarande allt för nya inom området och behöver mer erfarna personer att ha med i diskussionerna. Det tenderade att vid båda tillfällen mest bli lösa spekulationer. Viljan fanns där men inte erfarenheten för att kunna svara på de frågor texterna väckte. Få med handledare nästa år. Det skriftliga kravet kändes mest som trams och som en kontroll för att gruppen hade genomfört seminariet. Syftet med seminarium är ju att få ett tillfälle att diskutera. Är man det minsta intresserad av sin utbildning tar man förhoppningsvis detta tillfälle, såvida man anser att seminariet ger en någonting. Att ha med en erfaren handledare att bolla tankar och åsikter med är i mitt tycke långt mycket bättre än att göra på detta sätt.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- svårt när man var för många i gruppen, dock ganska bra diskussioner. Alla hade inte hunnit läsa vilket var förståeligt då det var ett MKT pressat schema på denna kurs.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Vi genomförde det genom att vi tog upp de olika texterna och vad de handlade om. Och sen började vi prata mer om vad vi själva anser och inte hänvisa så mycket till texten. Bra med både och. Krav på skriftlig inlämning är bra för att ni ska kunna se vad vi diskuterat. Men bättre hade varit om vi sluppit det och ni deltagit själva.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- skulle varit intressant om ngn var med t.ex. handledaren» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Det seminarierna främst ger är en sammanfattning av gemensamma åsikter och tankar, vilket ofta känns bra. Men särskilt lärorikt är det oftast inte, vilket kanske inte heller är syftet.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Texterna var jättebra, men diskussionen om dem gav tyvärr inte så jättemycket. Det kanske hade fungerat bättre med en seminarieledare/ lärare med! » (Seminariedagen gav ganska lite)
- Seminarierna är ett mycket bra inslag i kursen för de som är intresserade av att diskutera, ett ställe att lufta sådant som kanske inte passar in i projektet och höra vad andra grupper/personer tänker. Tyvärr är inte alla så intresserade av det, så det kan ibland gå segt framåt. Kravet på den skriftliga inlämningen är då bra så att folk verkligen håller seminarierna. » (Seminariedagen gav ganska lite)
- Bra med lite mindre grupper. Alla kommer fram i diskussionen, och man får mycket input. Samtidigt som det är såpass komplexa frågor, att de verkligen behövs diskuteras tillsammans med andra i grupp. Bra!» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- bra med skriftligt krav. vi gjorde seminarie 1 i en väldigt liten grupp, det var bra.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Det första seminariet genomfördes i en mindre seriös grupp men vårt andra seminarium gav massor.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Bra och lärorika diskussioner.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Det var själva inläsningen för seminarierna som gav mig mycket. Jag hamnade båda gånger i ganska små grupper och "den stora diskussionen" uteblev» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- bra, men många som inte hunnit läsa texter och som prioriterade bort litteraturen vilket gjorde att det inte riktigt blev som det borde» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Jag tycker att det är viktigt och väldigt nyttigt att ha semianrier på texterna. Och det blir helt ok diskussioner även utan seminarieledare. Något att tänka på kan vara att göra färdiga grupper innan, för då blir det inte lika lätt för folk att slinka in lite sent.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Tyckte att vi hade en bra diskussion men kanske något kort och inte så genomträngande. Hade gärna haft mer schemalagda litteraturseminarer. Kanske borde alla lämna in något skrifligt? Ett problem med stora grupper. Kanske ett maxantal på 5 st och kanske blandade grupper, spontant så sätter man sig ju med dem man brukar snacka med och med dem vet man ju hur de står i många frågor. Skulle kanske vara ett bra tillfälle att snacka med andra i klassen. Sammanfattningsvis är det väldigt givande med littsem. » (Seminariedagen gav ganska mycket)
- lite mycket att läsa till varje seminarie och de var olyckligtvis samtidigt som seminarierna i NUT-kursen. diskussionerna blir lite mer snabba och alla kan vara med om skriftlig sammanfattning ej skrivs(är liksom ingen idé att skriva den efteråt utan den bör för bästa resultat skrivas under tiden)men förstår att du vill ha den för att se vad vi pratat om. Färre texter eller fler mindre seminarier med 1-3 frågeställningar i varje skulle göra de mer effektiva och mer djupgående.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Det måste vara en sakkunnig med och leda samtalen. Det är intressant ändå, men jag vet inte om man kan kalla det seminarium.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Större styrning efterlyses. Kanske förbestämda blandade grupper så att man inte bara sitter med sina kompisar, och gärna lärarnärvaro en halvtimme om det är möjligt. (På nutida arkitektur-seminarierna gick lärarna runt.)» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Skriv maxantal för deltagare i respektive grupp. » (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Hade dock behövt lite mer avsatt läsningstid. Sammanfattning funkar bra.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Seminarier utan lärare tenderar att bli lite splittrade.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- hade varit bättre om kursledare delade in klassen i seminariegrupper. svårt att bilda en egen grupp i förhand då många i klassen arbetar hemma och är svåra och kontakta. oförberädda och för stora grupper blev resultatet.» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Seminarierna gav mig personligen mycket. Det var bra att både tid och utrymme fanns i kursen för att läsa in sig på texterna och sedan i grupp diskutera dessa. G» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Däremot kände vi att det var svårt att sammanfatta allt det vi diskuterade i en text. I framtiden hade det kunnat vara bra att exempelvis samlas i större grupp efter genomförd diskussion för att sammanfatta.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Som sagt gav seminarierna väldigt mycket. Vi talade om relevanta ämnen för projektet och fick till intressanta diskussioner. » (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Det var väldigt givande och intressanta seminarium. Jag vet inte om det gav så mycket input till projektet dock. Omedvetet kanske.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Den första var tyvärr en flopp. En person i gruppen var helt opåläst och tog död på varje diskusion. Andra gången bytte vi seminaregrupp o genomförde seminareiet hemma, vilket var oerhört givande. En avspänd miljö som gav upphov till en bra disskusion.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Mycket bra! Bästa sättet att tillägna sig nya kunskaper genom att vända och vrida på begrepp. Den generella förståelsen ökar stort, i jämförelse med uteslutande läsning. » (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Alltid jättebra att ha seminarium för att kunna diskutera och förstå texter man läst. » (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- tycker det är bra med skriftlig sammanfattning, blir lättare att hålla sig "till ämnet". tycker att det kunde finnas fler diskussioner under utbildningen, det märks tydligt att vi är många som tänker mycket på dessa frågor, men är inte så ofta som vi pratar om dem...» (Seminariedagen gav väldigt mycket)

8. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna)

62 svarande

Kritikdagarna var inte bra»2 3%
Kritikdagarna var ganska bra»15 24%
Kritikdagarna var bra»27 43%
Kritikdagarna var mycket bra»18 29%

Genomsnitt: 2.98

- Jag var ju inte här under slutkritiken, men jag hörde att den varit bra och att det gått bra vilket var mycket glädjande. Bra att skriva kritik på ett annat projekt och sedan presentera det. » (?)
- var inte där (satt fast på Mexico Citys flygplats)» (?)
- Kritikdagen med endast elever var mycket givande, men inte dagen då lärare var kritiker. Anders Hagson och Kajsa Sperling var riktigt dåliga som kritiker, inget vettigt sades, knappt någon kritik gavs. Mycket lamt, inget ifrågasättande.» (Kritikdagarna var inte bra)
- Kritikerna Anders Hagson och Kajsa Sperling var dåligt inlästa så gav inte mkt i avseende kritik på projektet vilket var väldigt surt när man slitit så hårt med det. Blev mest bara en allmän diskussion om stadsplanering... I Kajsas fall är det förståeligt då hon blev inkallad så sent men Anders var väl satt som kritiker från början? Kunde ju åtminstone fått en bra inläst kritiker...» (Kritikdagarna var inte bra)
- Speciellt bra var kritiken som vi genomförde helt själva (studenter). » (Kritikdagarna var ganska bra)
- Det var intressant att få sitt projekt sammanfattat och kritiserat av någon annan elevgrupp. Det kändes som om vi kunde ringa in och kommentera både varandras svagheter och styrkor eftersom vi alla brottats med samma frågor. Den sammanfattade kritiken i a-salen var också mycket välplanerad och intressant. Kul att projekten har en verklighetesförankring och att de ska ställas ut i Komarken. » (Kritikdagarna var ganska bra)
- blev en alldeles för allmän diskussion kring vad so är rätt och fel i stadsplanering. Liten inblick i själva projektet.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Bra att man tvingas redovisa en annans projekt då läser man in sig bättre. Kanske skulle man göra så att handledarna och gästkritikerna gjorde likadant någon gång. Anna Ternheim tog mest upp det dåliga och pekade inte på vad som var bra i samtliga grupper. Behövs både och. Tycker att vi skulle haft det som i byggnad två att vår egen handledare är med på kritiken. Det är en stor hjälp för gästkritikern om handledaren kan berätta om hela vår process och även om vi får respons på vår process.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Att ge sin kritik till en annan grupp 2 ggr - en gång med bara elever samt en gång till när kritikerna var med kändes onödigt och upprepande.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Det blev tyvärr lite tjatigt att samma projekt blev presenterat två gånger för samma grupp studenter - först på morgonen av en annan studentgrupp och sedan på eftermiddagen för kritikerna. Det hade varit intressantare att få se presentationer av flera olika projekt istället. Jag tror inte det gav så mycket att presentera någon annans projekt - det tenderade att bli en mindre engagerad presentation då man inte varit engagerad i projektet. Tyvärr gör det inte heller alla projekt rättvisa att presenteras av någon som inte är insatt i det helt och fullt. Det kan förstås vara intressant att se hur mycket av ens tankar och ideer som har framgått enbart från presentationen på affischerna, men eftersom vi alla har jobbat med samma problemställningar och kommit fram till mycket likriktade resultat var det i detta fall inte någon större överraskning.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Anders Hagson är väldigt bra som kritiker men han behöver vägas upp med någon som har ett mindre krasst perspektiv och mer uppmuntrar de visionära i projekten. Den andra kritikern, som jag glömt namnet på, sa inte mycket men sa bra saker. Tycker att kritikerna generellt berörde arkitekturen och helhetsgreppet för lite och mer talade om presentationen och småfel. Kursavslutningen var mycket givande. » (Kritikdagarna var ganska bra)
- Har dock svårt att minnas vad vi egentligen fick för kritik, var lite luddigt.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Det blev för mycket upprepning med först tvärkritik och sen "vanlig" kritik. Bra med kritik i mindre grupper.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Mika, har han bakgrund inom det militära? Om han ska kommentera layout, låt honom hålla sig till det då han inte läser innehåll i projekten.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Den första diskussionen med endast elevdiskussion kändes uppfriskande.» (Kritikdagarna var bra)
- Våra kritiker gav inte utrymme till så mycket diskussion med oss andra deltagare, detta var inte bra. » (Kritikdagarna var bra)
- Bra med en inledande elevkritik och att få träna på att själv ge kritik, i skrift blir det mer konkret än muntligt. Elevkritiken gav också möjlighet att få en överblick av kritikgruppens projekt innan slutkritiken. Detta tycker jag gav slutkritiken en större bredd och diskussion. Bra med Mikas inlägg i slutet, gav perspektiv och andra synvinklar än det som tidigare diskuterats. » (Kritikdagarna var bra)
- Den näst bästa kritik jag varit med om på skolan så här långt. Mycket bra med elevkritiken på måndag morgon. Dock är som vanligt ambitionsnivån väldigt skiftande när det gäller att skriva kritik på någon annans projekt. Här är det dock bra att skriftligt behöva formulera sin kritik i korta punkter som sen den kritiserade kan ta med sig.» (Kritikdagarna var bra)
- hade önskat att man som student fick ett skriftligt utlåtande även från lärare/handledare, inte bara från studenterna som kritiserade ens projekt» (Kritikdagarna var bra)
- Bra system att först ha endast elevkritik och sedan både elev- och gästkritik. På så vis sparade man tid och alla fick tid att säga vad de tycker. Tyvärr flöt inte diskussionen på i vår kritikgrupp, men det är endast vi ansvariga för ändå.» (Kritikdagarna var bra)
- Kritiken var givande. Bra att dela upp det med en tid för diskussion bara studenter emellan och sedan ha kritiken. Lite onödigt med studentkritik en gång till, eftersom alla sa samma saker igen. Bättre att lägga den tiden också till kritikerna.» (Kritikdagarna var bra)
- studentkritiken gav mer än kritiken från inbjudna. den digitala presentationen kanske skulle ha omarbetats» (Kritikdagarna var bra)
- Jag både gillade och ogillade att vi hade en elevdag och en lärardag. Jag tog helt ut mig på första diskussionen, så den andra - den som verkligen räknades - blev väldigt tafatt. Enormt frustrerande.» (Kritikdagarna var bra)
- Dock kändes den gemensamma avslutningen inte speciellt givande. Henrik Hedlunds harang var fullständigt meningslös. Det var också synd att Mika och Nona inte var mer insatta i projekten. Därigenom hade en hel del feltolkningar kunnat undvikas i läsningen av projekten. Tyckte inte deras synpunkter gav så mycket heller. Kritiken i kritikgruppen var dock väldigt bra, konstruktiv och saklig.» (Kritikdagarna var bra)
- Väldigt bra att först gå igenom alla projekt med varandra och disskutera frågor som annars inte hade kommit upp under "den riktiga kritiken". Matts o Ulrika kompletterade varandra väl och gav konstruktiv kritik, pratade konsekvenser av de olika val alla grupper tagit.» (Kritikdagarna var bra)
- Kunde varit mer ingående kritik på själva projekten, det blev en ganska allmän diskussion.» (Kritikdagarna var bra)
- hade gärna fått indviduell (gruppen) handledning med handledare där han/hon i slutet kunde berätta för respektive grupp hur deras arbetsprocess fungerat. slutdisskusionen med handledaren blev för generell. » (Kritikdagarna var bra)
- Bra med elev och lärarkritik. Bra längd och omfattning på kritiken.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Mycket bra upplägg med separerad elevkritik och lärar/arkitekt/handledar-kritik. Fungerade kanonbra i vår grupp och om det inte bara berodde på gruppens sammansättning så borde det införas på alla kritiktillfällen i hela utbildningen, eller i alla fall från 2:an och uppåt när eleverna bättre har koll på kritikens syfte och innehåll. (Jag var i Kritikergrupp 1) Själva handledarkritiken tenderar att bli lite mycket presentationskritik, Det hade varit önskvärt att i förhand dela upp så att en handledare/arkitekt/lärare uttalat kritiserar presentationen (muntlig och planscher) och den andra bara innehållet, eller nåt sånt. (Mikael Ekengren och Anna-Johanna Klasander)» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Bra inslag med att låta oss ha vår egen kritik först.Vi var påsåvis mycket mer insatta i varandras projekt och fick ut mer av varandras kunskaper, men även varandras "lärarkritik".» (Kritikdagarna var mycket bra)
- kul o se andras projekt,se alternativa lösningar i relation till sitt eget projekt,konstruktiv kritik kring projekten,bra kritiker med andra ord.uppbyggande snarare än nedbrytande kritik-hur man kan jobba vidare nästa gång,vad som var bra o mindre bra,förbättringar mm» (Kritikdagarna var mycket bra)
- faktiskt väldigt bra upplägg med elevkritik först och sedan lärarledd kritik. En uppmaning till kritikerna: våga vara kritiska, ni behöver inte ursäkta er. Mer konkret kritik "detta tycker vi" för det kan vara svårt att förstå vad som tycks om projektet. Men annars väldigt lärorikt med kritiken, både den egna och genom att lyssna på andras. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- ovanligt bra kritkdagar, sympatiska åsikter, kontruktiva råd och en allmän diskussion istället för sågande och hyllande av personer.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Väldigt bra att ha kritik i ett riktigt seminarierum istället för på ljusgården där man blir stöd, fryser och hör dåligt. Väldigt bra att inte ha för många projekt per dag också. Man orkade vara lika engagerad på allas genomgång. Mycket bra.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Kritiken av grupparbetet var, som ganska ofta, en bekräftelse på det man själv tänkt om arbetet men givande. tyvärr var min grupps kritik(nr 2)inte så energirik vilket gjorde den lite tråkig. Att ha stadsbyggnadskontoret med var jätte positivt och gav en riktig blick från yrkeslivet/samhället på projektet!Slutsammanfattningen med Henrik Haglund(bästa retorikern under utbildningen!) och Mika/Nonna gav en enorm framåt anda och inspiration att fortsätta arbeta inom yrket, något som lite dalat under projektets gång men nu är på topp!» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Intressant att prova denna modell av studentkritik. Mikael var en suverän kritiker. Jag kände att jag lärde mig mycket på det han sa. Är pedagogisk.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Mycket bra upplägg med en del med bara elever, och presentation av ett nytt projekt. Bra sätt att läsa in sig på ett projekt, och visar även förslagsställaren tydligt hur väl presentationen av projektet är gjord. Vid uppföljningen i nästa kritiksituation var man redan orienterad i projekten på ett sätt som inte förekommit i tidigare kurser. Den samlade kritiken har varit långt mer mångfasetterad och givande än vanligtvis. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Kanon att dela upp elevkritiken och den övr. blev mer avslappnat och mer diskussion.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Kanske den bästa kritiken någonsin! Det kändes som om alla fick (och gav) bra konstruktiv kritik och det uppstod riktigt intresanta diskussioner utifrån projekten.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- bra med en halvdags elevkritik som inledde. sen skönt att själva kritiken endast var en halvdag vardera.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Vi hade goda kritiker som bidrog till att jag lärde mig otroligt mycket dessa dagar. Mikael Ekegren samt e kvinna från stadsbyggnadskontoret.» (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

9. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet.

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en meningsfull relation till den som gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

66 svarande

Mycket svag insats»0 0%
Svag insats»1 1%
Ganska god insats»35 53%
Mycket god insats»30 45%

Genomsnitt: 3.43

- Tidsplaneringen var föredömlig för en gång skull. Slutresultatet och presentation kunde dock ha innehållt fler element av processen.» (Ganska god insats)
- ganska god, men lite svag. jag kände mig osäker och inte så inspirerad.» (Ganska god insats)
- jag har varit mkt omotiverad men vi har gjort vårt bästa och är nöjda med resultatet med tanke på förutsättningarna.» (Ganska god insats)
- Vi hade det lite väl uppdelat i vår grupp. Skulle varit bättre om man minskat fokusområde och jobbat samman mer. Men förvirringen uppstod då det ju stod att vi skulle ta ett grepp om hela komarken. Kanske varit bättre om man just fått fokusera på en sak och inte styrts så mycket av hur många bostäder och parkeringsplatser som ska in.» (Ganska god insats)
- Så här i slutet av kursen kan jag väl säga att jag inte är helt nöjd över projektets resultat men jag har lärt mig mycket lagt ner tid och energi på detta. Jag försöker ändå ha intställningen att jag går i skolan för att lära mig men det kan vara svårt att inte drabbas av prestationsångest. » (Ganska god insats)
- Efter Röda Sten-projektet var jag ganska slut och tömd och därför gick jag inte in för projektet med samma entusiasm som jag tidigare gjort. Det beror kanske också på att stadsbyggnadsprojekt är så omfattande o ogreppbara.» (Ganska god insats)
- Jag är rätt nöjd med resultatet och hur vi fungerade som grupp men kunde haft mer balans i arbetsprocessen, både personligen och i gruppen som helhet. Det här borde vi kanske lagt mer fokus på i gruppen, dvs att försöka ha mer delmål och mer konkret arbetsuppdelning. Annars blir det lätt att man tillsammans skapar en miljö med sena kvällar osv, vilket i längden blir slitsamt. » (Ganska god insats)
- Jobbade hårt, men man kan alltid göra mer.» (Ganska god insats)
- Vi hade ett bra, roligt och engagerat grupparbete. Tyvärr kände jag mej själv helt slut efter rivstarten och dygnet-runt-arbetet som Röda Sten var. Men på det stora hela var det ett bra grupparbete som resulterade i ett väl genomfört projekt i mina ögon.» (Ganska god insats)
- Jag är väldigt nöjd med den delen jag hade ansvar för i projektet men känner samtidigt att jag inte kan stå för vissa ställningstagande min partner har gjort. Jag vill inte köra över någon i ett helt projekt. » (Ganska god insats)
- man kan alltid göra mer och bättre. finns alltid saker i slutet som man hade kunnat utveckla mer, men tiden är begränsad och jag är i det stora hela nöjd med min insats. » (Ganska god insats)
- Jag känner att jag för första gången har fått ett visst grepp om vad stadsplanering går ut på. Väldigt lärorikt och utvecklande!» (Mycket god insats)
- En ambitiös insats i en rolig kurs. Mats entusiasm smittar av sig.» (Mycket god insats)
- det här är det område som intresserar mig mest så jag har verkligen uppskattat kursen» (Mycket god insats)
- Väldigt bra stämning i min grupp. Det var roligt att arbeta och vi var ambitiösa.» (Mycket god insats)
- Jag har lärt mig väldigt mycket under det här projektet och är i stort sett mycket nöjd med resultatet.» (Mycket god insats)
- Arbetat efter största möjliga mån utifrån mig själv och ork. Var trött efter Byggnad 2 men peppad och intresserad av uppgiften och stadsplanering vilket dalade lite pågrund av orkesbrist och svårigheten att greppa projektets storlek.» (Mycket god insats)
- Jag har arbetat hårt och lärt mig mycket både av textseminarier, Matts och de andra i gruppen.» (Mycket god insats)
- Jag är nöjd med projektet och vi fick bra kritik på det. Kändes som vi hade kommit längre än många andra grupper!» (Mycket god insats)
- Vi genomförde ett väl genomarbetat projekt med tydlig teoretisk förankring. Jag räknar projektet till ett av de bättre i portfolion, vilket inte behöver vara självklart bara för att det råkar vara det senast genomförda. » (Mycket god insats)
- Jag var den i min grupp som lade mest tid och engagemang på detta projekt. » (Mycket god insats)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

66 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 13%
Ganska bra»26 39%
Mycket bra»31 46%

Genomsnitt: 3.33

- När man samarbetar med vissa som trots sin ålder, eller kanske p g a den vänskapliga relationen man har med personen, inte respekterar arbetstider eller uppgifter och visar upp ett omoget förhållande till grupparbetet kan det bli väldigt tärande. Känslan av att dra hela lasset själv kan trötta ut den bäste. Svårt att göra något åt saken när det inte hjälper när diskussionen med den bristande parten förts. » (Ganska dåligt)
- jag trivdes inte så bra med min gruppkamrat, vi hade aldrig några riktiga diskussioner och det resulterade i att vissa delar inte blev genomarbetade» (Ganska dåligt)
- Det har varit problem eftersom att vissa personer har svårt att komma i tid och ta arbetet seriöst» (Ganska dåligt)
- många konflikter och skillnader i arbetssätt och åsikter har gjort kursen ganska slitsam, men mycket lärorik» (Ganska dåligt)
- Svårt att hålla ense!» (Ganska dåligt)
- för många starka viljor. de andra i min grupp ville bara diskutera och komma överens om varje detalj emedan jag ville gå på fort och jobba praktiskt och låta projektet växa fram ur skissarbetet. tyckte detta påverkade slutresultatet.» (Ganska dåligt)
- Arbetsgruppen har fungerat väldigt bra. Tyvärr har man inte kunnat följa de andra grupperna i ritsalens arbete särskilt noga.» (Ganska bra)
- var för många» (Ganska bra)
- Samarbetet inom ritsalen var relativt dåligt. Av någon anledning blir det ofta så att om inte handledaren vid kursens början hjälper till att skapa ett klimat där ritsalen jobbar ihop, så kommer detta helt av sig. Gruppsamarbetet fungerade bra när det väl kom igång.» (Ganska bra)
- Som innan lite väl uppdelat men bra att vi gjorde ett ritsalsgemensamt arbete. Sparade mycket tid.» (Ganska bra)
- Alltid svårt med grupparbeten, men det har fungerat bra. » (Ganska bra)
- I ritsalen fungerade samarbetet som ovan nämnt dåligt. I den lilla gruppen fungerade det relativt bra, vi hade kul och vi diskuterade mycket. » (Ganska bra)
- I ritsalen har samarbetet varit bra, den gemensamma analysen gick bra och kommunikationen fungerade även om vissa grupper var lite för egoistiska i vissa fall. Vad gäller grupparbeten tycker jag att kursläraren ska välja grupperna, då vi i framtiden inte kommer ha möjlighet att välja samarbetspartners, detta skulle nog göra att projekten utvecklas lite mer olika och gör att alla elever lär sig nya saker av varandra som i vissa fall försvinner när likriktade/kompisar personer arbetar tillsammans. Min grupp hade lite svårt att kommunicera med varandra då vissa var dominanta och andra inte orkade lyssna mer än 2 minuter av en diskussion vilket ledde till att vi gjorde delarna på var sitt håll och det gjorde att vi inte nådde så långt som någon av oss ville/hade som mål. klimatet var dock ej sådant att vi kunde prata om det under arbetet. men har lärt mig baksidor av grupparbeten som har varit väldigt nyttiga.» (Ganska bra)
- vi hade ett väldigt givande grupparbete, svårare att jobba i hela ritsalen» (Ganska bra)
- Vi var dock alla trötta eftersom kursen tog vid direkt efter föregående kurs vilket skapade en lätt omotiverad stämning från början.» (Ganska bra)
- se ovanstående. Jag känner inte att jag kan stå för vissa delar av projektet men vi va lite tvungna att dela upp arbetet i två delar då vi drabbades av sjukdom, först hon, sedan jag.» (Ganska bra)
- Personlighetskemin var bra men arbetsinsatsen/moralen väldigt skiftande vilket var väldigt jobbigt. Tycker det är orättvist att det är så lätt för människor att lägga sig på latsidan i grupparbete och förlita sig på att det alltid finns ngn annan i gruppen som kommer att slutföra det. Går detta att via upplägget förhindra på ngt sätt i framtiden?» (Ganska bra)
- bra med gruppen, sådär i ritsalen.» (Ganska bra)
- under projektstudieuppgifterna sådär, pga förvirring kring gruppindelning (2&2 eller hela ritsalen).Projektgruppsamarbetet fungerade sedan bra!» (Ganska bra)
- Jag tycker vi har haft ett bra samarbete där vi alla jobbat lika hårt. Jag är nöjd med både vår process och vårt resultat.» (Mycket bra)
- en trötthet har dock rådit under hela projektet och en konstant stress vilket resulterade i slitningar i slutet.» (Mycket bra)
- Sammarbetet i gruppen har fungerat mycket bra och alla i gruppen har bidragit med mycket.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att man gjorde en gemensam analys i ritsalen i början.» (Mycket bra)
- I ritsalen uppstod några mindre bekymmer, men inget som snabbt var löst. I projektgruppen har det fungerat fantastiskt bra!» (Mycket bra)
- Det första riktigt givande grupparbetet på arkitekt över huvud taget!» (Mycket bra)
- Samma kommentar som ovan. Vi ledda varandra framåt och hade väldigt många givande disskisioner.» (Mycket bra)
- Vi har genom projektet haft en mycket respektfull och flytande kommunikation, som helt klart gjort att projektet blivit väl utvecklat. Alla beslut fattades gemensamt, varför resultatet känns gediget. » (Mycket bra)
- I ritsalen har det som vanlgit varit lite svårt att samordna då och då, men inget allvarligt. Arbetet i vår projektgrupp gick väldigt bra.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

66 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 15%
Gott»33 50%
Mycket gott»23 34%

Genomsnitt: 4.19

- Jag tycker kursen har varit bra, Komarken var dock ett komplext och ganska svårt projekt att ta sig an som första stora stadsplaneringsprojekt. » (Gott)
- bra upplägg, organisation, bra site, men svårt komplext och jättestressigt. » (Gott)
- lite väl inriktat på presentation, kändes som att analysen drunknade lite i att man skulle presentera hela tiden-samtidigt dock bra eftersom man måste kunna komunicera ut sina resultat.» (Gott)
- Intressant!» (Gott)
- Komarken var ett bra område att använda i kursen, inspirerande.» (Gott)
- Tack för en schysst kurs!» (Mycket gott)
- Jag har lärt mig väldigt mycket och har tyckt att kursen varit väl planerad och genomtänkt. Det märks att det finns ett stort engagemang bakom.» (Mycket gott)
- Rolig kurs och en väldigt bra uppgift.» (Mycket gott)
- Efter byggnad 2 var alla väldigt trötta och orkeslösa för att ordentligt sätta fart vilket medförde att projekten blev lite lidande till en början. Men efter kritiken är jag väldigt peppad till stadsbyggnad i kandidatarbetet!» (Mycket gott)
- Lärorik kurs med ett intressant resultat. Jag kan mer om stadgestaltning nu och känner att jag har en bättre kunskapsgrund att stå på i och med textseminarierna.» (Mycket gott)
- Spännande, men svår kurs med mycket bättre slutresultat än jag vågade hoppas.» (Mycket gott)
- Inspirerande och kul uppgift!» (Mycket gott)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Seminarierna och den egna studentkritiken.»
- Uppstarten med analysarbetet var givande. Skulle dock kunna kortas ner något tidsmässigt. »
- projektskisserna»
- Kopplingen mellan föreläsningar och projektarbetet. »
- Kritikupplägget, den goda variationen av föreläsningsämnen.»
- Starkt styrd inledande analys, idéskisser osv.»
- det var bra att ha såpass mycket handledartid»
- Allting som rör insikten om människornas vikt i stadsplanneringen. Den omfattande handledningen.»
- Den elevgemensamma kritiken och de bra texterna.»
- analysveckorna i början. Men poängtera att materialet ska användas till slutpresenationen så att man inte gör om allt. Sammanställ det som ritsal 2 gjorde. Så spar man tid.»
- ljuslaben»
- Litteraturen, seminariumen. »
- seminarierna, de inledande ritsalsgemensamma uppgifterna»
- kritikdagarna,redovisningsfas,föreläsningar. »
- Gemensam fas inom ritsalen. De teoretiska delarna såsom föreläsningar.»
- intressanta föreläsningar »
- Blandningen av teori och text.»
- Seminarier och litteraturläsning. Handledartiden.»
- Gemensam analys i början, kritik i seminarierum och lika många handledartider.»
- Den gemensamma analysen gav väldigt mycket och även de korta uppgifter vi fick i början. Det gjorde att man snabbt kom in i uppgifter och fick en djupgående bild av Komarken.»
- Litterutseminariumen »
- Mittkritiken. de många resorna till platsen och möjligheten att åka dit själv med busskort. bra kontakter från platsen som hade olika perspektiv. »
- litteraturseminarierna + gemensamma analyser de första veckorna + mittkritiken»
- Litteraturseminarier, men lärarledda!»
- Textseminarierna och det omfattande analysarbetet. »
- Individuella Föranalyserna»
- Tycker projektet har varit roligt och intressant! En mycket givande kurs»
- Denna kurs.»
- Seminarierna och kritikformen. »
- Föreläsningar,kritikmetod, besöken ute i området»
- textseminarierna.»
- Föreläsningarna jag räknade upp som speciellt bra innan. De inledande analys-övningarna.»
- Matts Heijl, bra och sympatisk lärare. Tycker att upplägget i allmänhet har varit bra. »
- Är nöjd med kursen på hela taget, tycker att kursen har fungerat mycket bra. Bra med mycket handledning, bra med avsatt tid att besöka Komarken. "Ljus - och park"-föreläsningen var mkt bra.»
- komplexiteten i uppgiften var väldigt bra att få öva sig på. Det var även fantastiskt att vi fick möjlighet att träffa brukare, tjänstemän och politiker för att presentera och förklara våra arbeten. Jättebra erfarenhet! »
- Kraven på inlämningar varje vecka fungerade väldigt bra.»
- uppstolpad process, kunde dock bearbetas ytterligare. »
- Ritsalsgemensam analys. Men mer och bättre! Gärna delinlämning på den innan arbetet i mindre grupper börjar.»
- Seminarierna!»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Annan handledare (ritsal 4) och mer info om hur att det är bra att göra om presentationen till A3 inför den digitala presentationen. Text i 12p blir oläslig i A1 i projektor.»
- Tydligare riktlinjer om vad man förväntas uppnå i ett så omfattande projekt. Gärna fler exempel på liknande projekt genomförda av arkitekter. Det var svårt att veta vilken skala man skulle lägga sig på. I allmänhet bör det på skolan finnas en större öppenhet för att testa idéer. Projekten tenderar i allmänhet bli "duktiga" projekt istället för intressanta. »
- Se till att betona den ritsalsgemensamma analysen mer som ett stort grupparbete där man sammanställer ett gemensamt presentationsmaterial ganska tidigt i kursen. Jag tycker att idétransplantationer uppgiften tog mer tid och kraft en vad den resulterade i. Det är alltid svårt och tidskrävande att på nätet söka efter inspiration och hitta bra bilder. Skulle vart bättre om vi kunde gjort enkla principskisser och pictogram.»
- litteraturen»
- Analysdelen kunde vara intensivare och de första veckorna kunde det krävas mer och seriösare material av oss elever. Det ger resultat i slutändan och kan göra att man kommer längre tidigare i processen.»
- Avsätt tid för möten med samtliga handledare/lärare så att uppfattningen om kursens läromål, delmål och resultat synkroniseras.»
- Kanske ska handledarna försöka vinkla projekten i olika fokus, så som vi jobbat i ritsal 2. Då tror jag en variation uppstår och att alla kommer lite längre i sina projekt. (om alla känner att de inte måste göra allt)»
- inget jag kan komma på nu»
- Litteraturseminarierna»
- Bättre synkning handledare emellan. Verkar vara stor variation på hur uppgiften tolkats. Tydligare klarhet i vad kursen går ut på. Kan man göra en kurs i stadsbyggnad annorlunda? Mindre områden? Större områden? Friare styrning? Motionen från socialdemokraterna blev väldigt styrande. Svårt att inte ta den som en beställning. Förblindade kanske mer än vad den underlättade.»
- kanske ska man dela upp det som ritsal 2 gjorde så att man slipper de här projkten där man nosat på allt samtidigt och inte fått någon helhet. Bara det är en stressfaktor. istället kan alla grupper ha olika ingångar och lära sig av varandra på delredovisningar eller nåt. man kan ocks jobba med soc, tec eco perspektivet där man testar att bara förbättra socialt eller tekniskt eller ekologiskt och sedan sammanställa det.»
- mer tid»
- Kanske något mindre område. Att handledarna kanske jobbar mer som i byggnad 2 då då det på förhand sägs vad man ska ha med till handledningen i form av planer och sektioner. Man kommer längre då och inser om något funkar eller ej. Och handledaren ser det och kan hjälpa en mer än om man bara skissar i flera veckor.»
- Man borde rikta in sig mer i varje grupp så som man gjorde i en av ritsalarna där de hade en gemensam analys och fokus på olika teman.»
- se över vilka lärare som är kritiker, tydlighet i handledning, och tydlighet i allmänhet ang. kursens syfte. Allting bör vara mindre "luddigt" till nästa gång. »
- projektstudierna skulle möjligtvis bli mer kompakt i tid,intensivare. längre o mer djupare handledning,handledningen är bra men blir lite kort o stressig,hinner inte riktigt prata igenom alla ideer o frågetecken utan de kvarstår till nästa gång då man i sin tur hinner med ett par frågor endast,frågorna byggs på hög.man haltar då i sitt arbete o väntar på o komma vidare.kanske kunde ha om möjligt en längre rejäl handledning med mer omfattande handlening då man verkligen får diskutera igeno frågor kring projektet med sin handledare.»
- upplägget med projektskisserna skulle kunna göras effektivare och alternativa analysformer skulle kunna presenteras - nu satt alla och ritade samma små kartor med verksamheter, grönstruktur, vägnät mm»
- Bättre handledare.»
- Föreläsningarna kan göras lite mer omfattande.»
- Fler föreläsningar som har med områdets problematik att göra.»
- Färdigindelade grupper till seminariena.»
- Man borde ha möjlighet att i ett tidigt skeede välja fokus på arbetet och kunna välja handledare efter det, så att man tex inte får en handledare som inte tycker att miljöfrågor är viktiga om det är det man vill arbeta med. »
- Se till att det finns ordentligt kartmaterial över arbetsområdet, det sparar mycket kraft från eleverna. Fler inspirerande föreläsningar. Fler kortare och utspridda seminarier. Få alla att inse att stadsplanering är kul, känns som att känslan finns att det inte är kul och det smittar av sig lite på klimatet i klassen.»
- Strukturen av projektarbetet. Mycket av de inledande uppgifterna var snarare hämmande än givande.»
- Av någon anledning var de första skedena svåra, dvs. projektstudier och idétransplantationer. Kanske för att allt kändes komplext och stort. Man inte visste vad man ville vilket skapade lite förvirring under analysarbetet, dvs att det var svårt att veta vilka analyser som behövdes göras. Sedan var det därför svårt att använda alla analyserna till projektidéerna. Kanske behövs lite mer handledning hur de första projektstudierna bör genomföras för att vara användbara, mer koncentrerat och djupgående analysarbete?»
- Lärareledda litteraturseminarier. Samt bättre uppföljning av teoriarbetet i projekten, d.v.s. bättre länk mellan teori och praktik!»
- Ge tid till läsning av texterna samt utöka tiden med ljusdesignern. Det var intressant men alldeles för kort med 30 min per grupp.»
- seminariestrukturen»
- Man kan fundera på om man ska ha ett så pass stort geografiskt område som vi hade i år eller dela upp klassen i olika grupper som arbetar med olika delområden och mer gå på djupet i ett mindre område. Så hade ju iof vissa grupper gjort även i år och de som tagit sig an en mindre del hade i vissa fall inte högre detaljering än vår grupp som arbetat med hela området! Så med andra ord kanske det inte handlar om det! Jag vet inte!»
- Betona analysarbetet mer. Få oss att förstå att de första veckornas arbete är slutgiltigt arbete. Det vi gjorde då, om det hade gjorts ordentligt som presentationsmaterial hade varit väldigt bra att ha med sig till slutskedet! »
- Det hade varit intressant att tillexempel väva ihop byggnad 2 och stad 2 och ha ett terminsprojekt som började med en gruppuppgift i stadsplanering för att slutligen zooma in på en individuell byggnadsgestaltning.»
- Upplägget för den inledande analysen. Varför inte tillämpa en tydlig teori för att faktiskt känna att man får något på fötterna, eller har något att jobba efter? I ritsalen hamnade vi snarare i en situation där varje grupp producerade identiskt material, men utan egentlig riktning eller riktig koppling till PM:et. Som jag ser det finns det ingen pedagogisk poäng med luddigt formulerade arbetsbeskrivningar. Slutresultatet blir inte bättre, det enda som händer är att arbetet blir långt mer förvirrande. »
- ljusstudiekvällen, den var lite småmysig men gav dessvärre inte så mycket. samt att man kanske kunde önska någon form av ytterligare iblandning/dialog från kommunen»
- föreläsningarna borde vara mer riktade för just det aktuella projektet»
- Mer tid till inläsning av kurslitteratur.»
- Tempot var bitvis för högt eftersom denna kurs ibland "krockade" med Nutida Ark his. Kände att den andra kursen blev lidande, tråkigt för båda är väldigt intressanta. Kanske går att undvika uppenbara "krockar", som att inte ha textseminarier i båda kurserna samma vecka tex?»
- tydligare delmål som ger mer färdiga produkter att använda i slutpres. »
- Mer kontakt mellan studenter och berörda parter på plats, mer uppmuntran till att utforska nya former av stadsbyggnad, metoder och arbetssätt.»
- förenklade instruktioner för projektstudieuppgifterna! »

14. Övriga kommentarer

- Det hade varit intressant med en föreläsning där två eller fler olika arkitektkontor eller arkitekter som arbetat med samma uppgift på olika sätt kunde hålla var sitt föredrag om hur de tänkt. På så vis hade vi själva kunnat jämföra för och nackdelar.»
- Det generösa upplägget med betalande transporter till platsen är visserligen väldigt fint och kan vara kvar, men om de pengarna istället kunde läggas på någon behövande del av kursen så tycker jag detta ska göras. Vi är vuxna människor och projekterar man lite längre bort från Göteborg tycker jag man kan få betala den resan själv, det behöver inte skolan stå för. Så i mån av ekonomiskt behov, omfördela dom pengarna.»
- Handledningen från Anna Törnqvist var suverän!»
- presentationsteknik!!någon slags kurs i det! eftersom vi får mkt kritik på det borde vi ju också få undervisning i det. Speciellt i ett sånt komplext projekt som detta.»
- Mycket bra kurs. Man hade bra kunskaper när man skulle sätta igång med projektet efter analysen. »
- Det är bra att många föreläsningar ligger tidigt i projektet så att man sedan kan fokusera på uppgiften.»
- Kanske borde kursen vara uppdelad i två tydligare moment, en analysdel och en projektdel. Personligen hade jag gärna sett mer litterur och även skrivande moment i del av visonskapandet. »
- Tack för en bra kurs.»
- Känns som en givande kurs och betydligt mer innehållsrikt än vad stad 1 var. men det beror nog främst på läraren!»
- Något som skulle behöva tillkomma är texter eller föreläsning som behandlar genusperspektiv på planering. Ojämställdhet manifesteras aldrig så tydligt som just i byggd miljö, och att inte ta upp detta i en kurs om just planering är mycket märkligt, om inte oförsvarligt. Det finns massor av information att ta av, och att genusperspektiv är nödvändigt står utom varje tvivel. Tips på föreläsare går att få genom arkitektutbildningens egen genusgrupp, eller sök upp oss som gjorde genusprojektet!»
- Inga.»
- Hade varit intressant med ett studiebesök på ex. ett stadsbyggnadskontor där de tar upp sin syn på hållbar stadsutveckling och hur de arbetar med det.»
- slå samman med byggnad 2!!! först en stadsanalys/plan och sedan fördjupning i en byggnad»
- Jan Ghels bok Livet mellan husen borde vara kurslitteratur. »


Kursutvärderingssystem från