ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3 12/13 Byggnadsmaterial, VBF056

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

57 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Dåligt»4 7%
Godkänt»23 40%
Gott»23 40%
Mycket gott»3 5%

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker att kursen över lag har vart väldigt dålig.» (Mycket dåligt)
- Tråkiga föreläsningar, känns som det är gammalt kursmaterial som använts väldigt länge. Slutade gå efter ett tag. » (Dåligt)
- Besviken framför allt på tentamen och räkneövningarna. » (Dåligt)
- Ej varit delaktig i kursen» (Godkänt)
- Bra studiebesök och labbar men föreläsningarna var sämst.» (Godkänt)
- Ett intressant ämne, men lärarna kan arbeta lite mer med sin pedagogik. Kursen kändes ganska fyrkantig, vilket var lite onödigt stundvis.» (Godkänt)
- Kursen ger en god övergripande kunskap. Jag har dock läst mycket av det förr och tyckte det ibland var lite väl grundligt, men eftersom det är många som annars läser kursen som inte har samma bakgrund så är det bra. Däremot Upplevde jag att föreläsningar skulle kunna vara lite mer broderade. Jag gick inte på föreläsningar och antalet närvarande dropade snabbt efter de första föreläsningarna. » (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.29


Lärandemål

- använda begrepp och definitioner som beskriver materialens uppbyggnad, struktur och egenskaper, t ex porositet, porstorleksfördelning, densitet, atomär och molekylär bindning, anisotropi m m
- tillämpa viktiga samband mellan materialens struktur och egenskaper för att kunna prognostisera materialbeteenden
- utföra grundläggande beräkningar av värme-, gas- och vätsketransport genom material och konstruktioner
- tillämpa kunskaper om olika förändrings- och nedbrytningsprocesser i material för att kunna värdera ett materials beständighet i olika miljöer
- beskriva grunderna för betongs strukturutveckling (hydratation, värmeutveckling, porositet m m)
- beräkna betongs sammansättning för att uppfylla upprättade krav avseende den färska, hårdnande och härdade betongens egenskaper (betongproportionering)
- värdera information om byggnadsmaterial och kommunicera med folk i branschen
- välja ut lämpliga material för användning i olika typer av konstruktioner och miljöer


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 19%
Målen är svåra att förstå»4 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 40%

Genomsnitt: 2.94

- Målen innefattar mycket vilket gör dem mycket tolkningsbara» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- näst sista: kommunicera med folk i branschen är lite svår att förstå om och hur vi skulle uppnå.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»47 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Kursen gick i lagom takt, med rimliga mål. Men det känns som att vi i kursen översteg målen på vissa punkter.» (Nej, målen är för lågt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»4 7%
I viss utsträckning»21 41%
Ja, i hög grad»24 47%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.47

- Hela tentan var ju "copy paste" från tidigare år, exakt samma uppgifter och exakt samma tal. Pinsamt hur slö den ansvarige för tentan var.» (Nej, inte alls)
- Det är inte så utmanande med en tenta som mer eller mindre är samma som tidigare år. » (Nej, inte alls)
- Jag är väldigt besviken på hur vi testades på den här kursen. Nästan alla uppgifter vi hade var identiska med gamla tentauppgifter, till och med siffrorna var samma. Den här tentamen testade vilka i klassen som var bra på att komma ihåg lösningsgångar och siffror från tidigare tentor. Konstigt att detta kan förekomma på denna nivån! » (Nej, inte alls)
- Teoridelen kunde ha varit lite större, känns som att den är oproportionerligt liten om man ser till hur bred kursen är i övrigt.» (I viss utsträckning)
- Eftersom det är så många moment i kursen så kunde examinationen inte testa alla delar. Labben är bra att fylla ut i detta avseende» (I viss utsträckning)
- Tycker att teorin är lite för omfattande och innehåller för många olika och detaljeade delar.» (I viss utsträckning)
- frågorna hade kunnat vara mer övergripande så att det går att resonera kring var vilka egenskaper vissa material har och vad det gör för materialet. Frågorna var ganska detaljinriktade» (I viss utsträckning)
- Tycker att räknedelen på tentamen kändes ganska rörig» (I viss utsträckning)
- tentan var väldigt lik tidigare års tentor. Tror det var många som lärde sig om tentorna och inte om byggmaterial dessvärre.» (I viss utsträckning)
- Vissa av frågorna bör ge mer än 1 poäng på teoridelen. » (I viss utsträckning)
- Mycket dåligt att det fanns frågor på denna tenta som var exakt likadana med frågor på tidigare tentor. Testas då inte på vad man kan. Det är ju bara att göra exakt samma sak som lösningsförslag till tidigare tentor. Med andra ord har man ju redan visats hur man skall göra. » (I viss utsträckning)
- Typtenta. Har man räknat de gamla tentorna känner man igen de flesta av talen på vår tenta. » (I viss utsträckning)
- Lite för typade tentor..» (I viss utsträckning)
- Typtenta » (Ja, i hög grad)
- Dock var uppgifterna skrämmande vissa av de som man kunde se i gamla tentor. » (Ja, i hög grad)
- Alla tetamensuppgifterna fanns på tidigare tentor, alldeles för enkelt att plugga in...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

Lämna gärna synpunkter på användningen av Powerpoint vid föreläsningarna.

57 svarande

Mycket liten»21 36%
Ganska liten»19 33%
Ganska stor»13 22%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 2

- var på mycket få föreläsningar. tyckte det gick för långsamt och föredrog att lära själv i kursboken då jag tyckte den gav likvärdig information. Bra att powerpointsen från föreläsningarna lades ut på kurshemsidan så man kunde följa med i tempot och vad som var viktigast. » (Mycket liten)
- Har inte varit på några föreläsningar. » (Mycket liten)
- Som sagt, det är svårt att få det tråkigare. Extremt lite exempel från verkligheten och föreläsningarna var ju direkta urklipp från kursbok. Tråkigt på ett så annars intressant ämne.» (Mycket liten)
- Det som har sagts på föreläsningarna är nästan exakt det som står i boken så det har varit lättare att lära sig det genom att läsa själv hemma och svara på instuderingsfrågorna.» (Mycket liten)
- Powerpointsen innehöll alldeles för mycket information för att man skulle hinna ta till sig det, om ens skriva ner det. Var alldeles för övergripliga, bättre om man gått in på några färre områden och behandlat dem noggrannare och hänvisat resten till självstudier.» (Mycket liten)
- Tycker det är väldigt tråkigt att läraren väljer att endast använda sig av powerpoint i stort sätt. Dåligt! mycket mindre powerpoints behövs för att eleverna ska kunna hålla intresset uppe. Skriv och berätta mer på tavlan! Gör föreläsningarna roligare. » (Mycket liten)
- Ger mer att läsa i boken själv eftersom det är otydliga powerpoints med alldeles för mycket text på eller kladdiga overheads där det är väldigt otydligt skrivet. » (Mycket liten)
- Powerpoint är ett bra redskap för att förmedla information. Men i denna kurs var de mer som en kom-ihåg-lapp för föreläsarna som de läste rakt av. Föreläsningarna var ganska onödiga då all information formulerades på ett sätt som var lättare att förstå i boken.» (Mycket liten)
- Väldigt tråkiga powepoints som alla innehöll exat bokens innehåll, lite påhittiga och fler exempel på hur de är i vardagen » (Mycket liten)
- Väldigt mycket som togs upp på varje föreläsning, blev väldigt mycket att ta in» (Mycket liten)
- Föreläsningar borde vara ett KOMPLEMENT till kurslitteratur och beröra de VIKTIGASTE delarna eller de som är extra svåra. Våra föreläsningar var boken rätt av. När detta togs upp på kursutvärderingsmötena fick vi repliken "programmet ska ändå förändras så vi orkar inte ha ett nytt upplägg på kursen". Detta känns tråkigt och oengagerat.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna känns ibland onödiga då föreläsarna läser rakt av från power pointen och inte verkar allt för glad för att föreläsa. Jag tror för min del att det hade varit lättare för mig att hålla fokus om föreläsaren kunde minska på text i power point, för då blir själva föreläsningen mer nödvändig. Det hade varit bra också om Bengt använde mikrofon då det händer att han ibland pratar in i tavlan. Ett fullt VR eller VM blir det svårt att höra ända upp i salen.» (Mycket liten)
- Det var enbart utdrag ur läroboken, hade varit bättre om man fick specifika sidhänvisningar och läst själv.» (Mycket liten)
- Ej van vid det eller vet ej hur att tillämpa det, måste anpassa studieteknik.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna följde boken blint.» (Ganska liten)
- Kände ofta att jag kunde läsa in allt själv, att jag gick på föreläsningarna var mest för att det var mer bekvämt.» (Ganska liten)
- Jag läste in materialet själv i första hand, och om det fanns tid så gick jag på föreläsningen och fick det jag läst bekräftat. Men att bara gå på föreläsningar tyckte jag inte gav speciellt mycket. » (Ganska liten)
- jag läste boken och gick samtidigt igenom powerpointen från föreläsningen istället.» (Ganska liten)
- Både räkneövningarna och föreläsningarna är oftast direkt tagna ur kurslitteraturen och tillförde inte så mycket utöver det som står i böckerna. » (Ganska liten)
- Bra med powerpoint. Tycker dock att det var en dålig uppdelning med endast teorilektioner en hel lektion. hade varit mycket lättare att förstå om det hela tiden varvas med exempel » (Ganska liten)
- Det blev för mycket information. Man kunde inte hantera allt man hörde.» (Ganska liten)
- Powerpoint är både bra och dåligt. Ibland swischar det förbi många slides snabbt. Det är bra för bilder och tabeller, men personligen gillar jag att skriva av tavlan också...» (Ganska stor)
- Jag tycker det är bra med powerpoint föreläsningar där man kan skriva ut föreläsningen i förväg så att man kan koncentrera sig på det som sägs istället för att lägga fokuset på att skriva ner allt.» (Ganska stor)
- Allt för mycket information under en föreläsning!» (Ganska stor)
- Lite enformiga men mkt bra med bildexempel och material som skickas runt.» (Ganska stor)
- Tyckte föreläsningarna var givande. Stundtals svåra att greppa, men mycket nyttigt att få höra alla termer i en viss kontext så man kan använda det under självstudierna senare.» (Mycket stor)
- Powerpoint har fungerat sådär. Bra hjälpmedel, men det är svårt att hinna med att anteckna allt, eftersom föreläsaren och powerpointen berättar dubbelt så mycket. Visst att man kan läsa PP i efterhand, men tar man bara hänsyn till föreläsaren under lektionen blir anteckningarna ofullständiga och svårlästa.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»24 42%
Ganska liten»19 33%
Ganska stor»11 19%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 1.83

- Vi sitter mest och räknar i grupp och hjälper varandra när det dyker upp problem. » (Mycket liten)
- var inte på någon. » (Mycket liten)
- Deltog vid 2 tillfällen.» (Mycket liten)
- Skriver ju bara av facit i räkneboken, då kan man lika gärna räkna hemma själv? Förstod dessutom mer när jag läste facit än när jag lyssnade på föreläsningen.» (Mycket liten)
- Var bara på en där föreläsaren läste rakt ut facit vilket jag lika gärna kan göra själv hemma. Bra dock att det gick långsamt så att vi fick tid att tänka. » (Mycket liten)
- Jag tappade musten efter första lektionen när Bengt läste direkt ur facit, så jag gick inte på några fler efter det.» (Mycket liten)
- De räkneföreläsningar vi hade gick läraren igenom uppgifterna och läste ur facit rätt av - känns inte så lärorikt!» (Mycket liten)
- Det hade varit bra i fall det också hade funnits räknestugor där man kunde räkna själv och fråga om hjälp om man behövde det.» (Ganska liten)
- Både räkneövningarna och föreläsningarna är oftast direkt tagna ur kurslitteraturen och tillförde inte så mycket utöver det som står i böckerna. » (Ganska liten)
- Jag var inte på så mänga räkneövningar då de endast var svaren i boken som redovisades. » (Ganska liten)
- Bra med att visa exempel. Men alla exempel var hämtade från övningsboken där lösningsgångar redan finns. Hade varit mycket mer givande med andra exempel som inte finns i övningsboken» (Ganska liten)
- Kunde varit tydligare beskrivet, och sammanhängande med föreläsningarna om den delen det räknades p» (Ganska liten)
- Vissa omskrivningar och formler som används på räkneövningarna fanns ju ingenstans i boken (eller så var de komplicerat omskrivna), så det hade varit svårt att klara vissa tentauppgifter om man inte gått på övningen.» (Ganska stor)
- Mest för att få lösningsexempel på uppgifter. Hade kanske kunnat vara lite mer tidseffektiva.» (Ganska stor)
- Räkneövningar är alltid bra att ha att luta sig mot!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har laborationerna och laborationsredovisningen varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»35 62%
Mycket stor»16 28%

Genomsnitt: 3.17

- Förstod laborationen efter att jag tentapluggat. » (Ganska liten)
- Känns som att trots att man var påläst till laboratonerna var det väldigt svårt att fatta vad allt gick ut på. Inför labbrapporten var det desutom en väldigt rörig labbhandledning.» (Ganska liten)
- Bra att få se saker "hands on". Men allt stök med redox-reaktioner är ju bara förfärligt. Det finns ju inte pedagogiskt förklarat någonstans, och när vi sammanställer rapporten sitter vi mest bara och gissar.» (Ganska stor)
- bra att få lite verklighetsförankring. laborationsrapporten gav bra träning och hade bra koppling till tentan. » (Ganska stor)
- Detta moment tycker jag var bra.» (Ganska stor)
- De var bra och man lärde sig mycket på labrapporten som jag hade nytta av på tentan.» (Ganska stor)
- Väldigt bra faktiskt, framförallt betong delen. Med de elektrokemiska delen var de svårare att förstå» (Ganska stor)
- Mycket bra upplägg på laborationskursen.» (Ganska stor)
- Inte laborationerna i sig för där tänker man mest att hlnna med, men när allt skulle sammanställas i rapporten blev allt mycket tydligare » (Ganska stor)
- De var inte super-givande, resultatmallarna kunde varit tydligare. Det efterfrågades mer än vad vi tagit med i resultatmallen, vilket är svårt att veta som student på förhand. Dessutom är cellerna förinställda, och vi fick kritik för detta.» (Ganska stor)
- bra att ha med sig när man pluggade till tentan» (Ganska stor)
- Det var väldigt bra sättet att redovisa rapporten, då började saker och ting falla på plats. Dock kan jag tycka att laborationerna innehåller så mycket information att de kanske hade varit bra att göra dem kortare? Samt att skriva ut tydligt när senare mätningar skall göras, samt om sekund/minut eller dygn ska beräknas. » (Ganska stor)
- Bra med laborationerna! Kul att tränas i rapportskrivning. Diskussioner med lärare var bra. Till stor hjälp inför tentamen. Bra med redovisningen och de samtal som blev. » (Ganska stor)
- Framförallt laborationer och rapporten. Redovisningstillfället gav i sig inte så mycket men däremot gruppens egna reflektioner inför.» (Mycket stor)
- Väldigt nyttigt att få tillämpa sina kunskaper praktiskt.» (Mycket stor)
- Det enda som gett något i kursen.» (Mycket stor)
- Laborationerna var det som skapade min förståelse för kursen utan dem hade jag inte haft något verkligt att förankra kunskaperna i och inte förstått kursen på samma sätt. » (Mycket stor)
- väldigt bra och lärorikt. » (Mycket stor)
- Grymt bra» (Mycket stor)
- Bra labbar, ger förståelse» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har studiebesöket varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»16 28%
Ganska stor»30 52%
Mycket stor»8 14%

Genomsnitt: 2.75

- kändes överflödigt. tyckte personalen på studiebesöket kändes oförberedda och ointresserade. » (Mycket liten)
- Det var kul att se hur det fungerar men det gav inte min inlärning så mycket.» (Mycket liten)
- Det är dock alltid roligt att komma ut i verkligheten och se hur det går till, så studiebesök är bra!» (Ganska liten)
- Inte påverkat inlärningen av kursen, men väldigt trevligt ändå» (Ganska liten)
- Intressant och viktigt att uppleva det i praktiken. Men hjälp för inlärningen, kanske inte.» (Ganska liten)
- De gav kanske inte så mycket för inlärningen men det var fortfarande väldigt intressant!» (Ganska liten)
- Men det var väldigt roligt och bra studiebesök! Detta ska ni fortsätta med! Det är klart, man lärde sig mycket om tillsatsmedel så det va bra!» (Ganska liten)
- Bra att se och uppleva, verklighet. Kunde kanske fått ut lite met av det om något senare i kursen. Dock bra i samband lab 1!» (Ganska liten)
- Det var i alla fall intressant. Speciellt att se hur mycket man kan påverka med flyttillsatsmedel och annat.» (Ganska stor)
- Framförallt förståelse för hur ex. prover fungerar i verkligheten och hur tillsatsmedel verkligen används i praktiken.» (Ganska stor)
- Besöken på betongfabriken var väldigt uppskattat.» (Ganska stor)
- intressant med studiebesök» (Ganska stor)
- Det var kul men mer lärorikt i efterhand än på plats.» (Ganska stor)
- Studiebesöket på betongfabriken var jätteintressant.» (Ganska stor)
- Bra och roligt besök på betongfabriken» (Ganska stor)
- om inte annat så var de intresseväckande» (Ganska stor)
- Studiebesöket kom nog lite för tidigt i kursen. Det är nog mer givande om det kommer senare, när man har lite mer förståelse för betong. » (Ganska stor)
- Det var en bra repetition om vad föreläsningarna hittills sagt» (Mycket stor)
- Gärna fler! » (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 5%
Ganska stor»25 44%
Mycket stor»28 50%

Genomsnitt: 3.44

- Boken är väldigt stor och innehåller så mycket detaljerad fakta så det är svårt att veta vad som är mest relevant » (Ganska liten)
- Boken är bra när man lär sig handskas med den.» (Ganska stor)
- Bok istället för föreläsningar sparar många timmar!» (Ganska stor)
- Eftersom föreläsningarna inte gav någonting var boken räddningen» (Ganska stor)
- Men vilken krånglig bok! Allt står huller om buller och för att lösa ett tal måste man först ha en ekvation från kap 1, ihopsatt med en annan från kap 12 (som man kanske inte gått igenom ännu) och sedan sätta in dessa i en i kap 7. Har aldrig fått sidhänvisa så mycket i en bok. » (Ganska stor)
- främst härifrån jag lärt mig!» (Mycket stor)
- Har enbart använt mig av kurslitteraturen då jag inte gått på någon föreläsningarna. Textboken är mycket bra och pedagogisk.» (Mycket stor)
- Mycket matnyttig kurslitteratur, och alla tabeller och grafer har ju varit essentiella för att kunna genomföra och förstå kursinnehållet.» (Mycket stor)
- Eftersom kursen utgår från det så mycket har det stor betydelse.» (Mycket stor)
- Bra kursbok!» (Mycket stor)
- Bra bok helt klart men saknar formler när man räknar på exemplen. » (Mycket stor)
- Jag valde mest att läsa i boken istället för att få gå föreläsningarna. Personligen blev det för mycket att lyssna på och lättare att läsa.» (Mycket stor)
- tyckte räkneuppgifterna var väldigt bra komplement till boken vad det gällde en djupare förståelse» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»27 47%
Mycket bra»28 49%

Genomsnitt: 3.45

- Lite otydligt att det ingick räkneuppgifter i labbrapporten innan Ingmar sa till på föreläsningen. Lägg in den i handledningshäftet, så man har allt i samma dokument. Att ställa administrativa frågor går ju inte. Ingmar hänvisar till Bengt och Bengt säger att man ska ta det med Ingmar.» (Ganska bra)
- Lätt att missa meddelanden via Ping Pong, men det blev bättre efter att jag laddade ner appen till min mobil.» (Ganska bra)
- labinstruktionerna kom ut lite sent och var ganska komplicerade att förstå» (Ganska bra)
- Viktigt att föreläsningarna läggs ut innan så man kan ta med sig och anteckana på dom ioch med att de som står på pp är samma som i boken.» (Mycket bra)
- Kanon med föreläsningspowerpointerna innan föreläsningen» (Mycket bra)
- Kändes uppstyrt och bra!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 10%
Lagom»39 69%
Hög»9 16%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.12

- Oviss, pga inga rekomenderade uppgifter.Hade man försökt göra allt, dvs hela boken som sas skulle ingå hade arbetsbelastningen blivit alldelles ör hög!» (?)
- Jag blev inte så intresserad, och gjorde inte så mycket under kursens gång. Jag tog ikapp det mesta sista veckan innan tentan, gjorde några ex-tentor och klarade med all säkerhet tentan. Det är ju inge problem när man redan har gjort uppgiften. (Uppgift 5 på räknedelen) Är det väldigt jobbigt att göra nya uppgifter till varje tenta? » (Låg)
- Väldigt lätt att ligga i fas. Räknebelastningen under veckorna kändes som halvfartsstudier efter att ha haft hållfasthetslära förra terminen. Men jag ska inte klaga, för jag tror att jag haft lättare att lära mig och tycka att kursen varit rolig på grund av att man kunnat andas.» (Låg)
- Det som var lite tråkigt är att man blev aldrig riktigt hetsad under perioden, så det var lite tråkigt liksom.» (Låg)
- Den var jämn.» (Lagom)
- Periodvis bättre och vissa delar sämre. men helt klart okej» (Lagom)
- hög mot slutet med labrapport och tentaplugg» (Lagom)
- Mycket som skulle hinnas med och läsas igenom. » (Hög)
- Alldeles för mycket information!» (För hög)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»20 35%
Mycket bra»24 42%
Har ej sökt hjälp»8 14%

Genomsnitt: 3.62

- Ingen verkade vilja ta ansvar för kursen och frågor bollades över till den andra hela tiden.» (Mycket dåliga)
- Inget facit till teorifrågorna på tentorna, tanken var att man skulle besvära lärarna på deras kontor i stället. Detta ombads alla elever i klassen att göra - mycket märkligt upplägg.» (Ganska dåliga)
- synd dock att många frågor förblev obesvarade efter laborationsredovisningen. » (Ganska bra)
- Som jag skrev ovan så hade det varit bra med räknestugor för att få hjälp med räkneuppgifter men annars har det gått bra att fråga frågor under föreläsningar och på laborationer mm.» (Ganska bra)
- Eftersom jag inte läser på programmen där kursen ligger så hade jag lite svårare att få kontakt när jag behövde hjälp. Detta främst pga att jag inte känner övriga i kursen. Andra kursdeltagare är annars en bra källa till information. » (Ganska bra)
- När vi arbetade med labrapporten gick vi upp och bad om hjälp ett flertal gånger, och Bengt/Ingemar tog sig alltid tid att förklara» (Mycket bra)
- Man kände verkligen att det var välkomnat till att fråga på föreläsningarna eller via mail» (Mycket bra)
- Dock var inte alltid svaren så mycket mer än den informationen man redan hade, alternativ på resonemang hade varit trevligt så att det finns mer än ett sätt att beskriva saker och ting.» (Mycket bra)
- Öppna dörrar till kontoren uppskattas verkligen!» (Mycket bra)
- Hjälpsamma» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 17%
Mycket bra»45 78%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.85

- Tack vare labben lyckades jag få kontakt med övriga i kursen. Det var bra. Annars hade det varit svårare. » (Ganska bra)
- Bra med grupparbete så man kan jobba tillsammans med uppgifterna i labrationerna» (Mycket bra)

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 12%
Lagom»34 60%
Hög»13 23%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.17

- Som sagt blev man aldrig riktigt hetsad, skönt men tråkigt. » (Låg)
- Mycket pga krockande scheman eftersom jag inte läser på samma program» (Hög)


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Litteraturen, studiebesöket»
- Labbar och studiebesök är alltid kul! Att få komma ut från lektionsalen och se saker på riktigt ger mycket till förståelsen.»
- laborationerna. »
- De mesta.»
- Labbarna»
- Studiebesök och labbar.»
- Laborationerna var bra för man lärde sig mycket på dom.»
- Rapporten och laborationerna var mycket bra»
- Boken»
- Laborationerna. »
- Studiebesök och laborationer»
- Laborationerna»
- labbandet och de praktiska delarna»
- Föreläsningar»
- Labb»
- Kursbok, labbar och studiebesök»
- Bevara laborationerna och rapport skrivningen. Bra. »
- Laborationerna, Studiebesöket. det totala kursupplägget var mycket bra. Bra människor som arbetade med kursen.»
- Boken var bra. Laborationerna »
- Labbar, studiebesök! »
- Kursboken.»
- Mia och laborationerna»
- Studiebesöken är ett bra sätt att lära sig »
- Studiebesöket på betongfabriken»
- laborationerna och räkneövningarna»
- Laborationer och möjlighet till att skriva ut föreläsningarna i förväg. Boken.»
- Laborationerna var bra.»
- Labbar och studiebesök.»
- Studiebesök och laboration»
- Laborationerna»
- Jag tycker uppriktigt att Bengt är riktigt skön som person! »
- Studiebesök»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En ny tenta?»
- kanske lite högre tempo på föreläsningarna. de hade kunnat komprimeras så vi fått kortare skoldagar. det var långa dagar denna läsperioden med alla labbar.»
- Vet ej.»
- Bort med demonstrationsräkningar. In med räknestugor och rekommenderade uppgifter.»
- Ge rekomenderade övningar, på räknedelen man klarar inte att räkna varenda uppgift!»
- Allt annat.»
- Jag tycker att det borde finnas rekommenderade räkneuppgifter att räkna själv och även räknestugor så att man kan fråga om hjälp om det behövs.»
- Tråkiga föreläsningar. Bättre med små kortare rapporter typ varje vecka»
- mer sammanfattade föreläsningar»
- Förbättra föreläsningarna, se ovan.»
- Räkneövningen kan ge betydligt mer, tog onödigt långt att göra uppgifterna. »
- Mycket mer motiverande föreläsningar då man faktiskt kan lära sig något. »
- Föreläsningarna - gör endast powerpoint inte overheads, och skriv mindre text på varje slide. Räkneövningarna - ge mer exempel på lösningar eller åtminstone med andra ord än det som EXAKT står i facit»
- Föreläsningarna så att de blir viktigare för kursen. Jag struntade i dem för att de krockade med andra kurser men också för att boken ger en bättre och bredare info. »
- Teorin gå in på detaljnivå coh det är väldigt svårt att lära sig allt på en 7,5 poängs kurs.»
- Kanske kan föreläsningarna göras mer aktiva med små mikropauser med tankeställare. »
- Föreläsningar»
- Bengt måste förändra sitt utlärningsätt och vilja ändra sig. Inte mala på, han kan ämnet väldigt bra och försök få honom att vilja dela med sig kunskapen på något mer konkret set än att läsa ur boken högt. Ingmar är likadant och han får gärna också vara den som räknar på exemplen.»
- Powerpointen bör tänkas över, om den är ett föreläsningshjälpmedel eller bara något som använd för att visa bilder och diagram med. Annars får man följa powerpointen mer, för nu är det som att ha två föreläsningar samtidigt ibland.»
- Föreläsningarna. Antingen mer sammanfatta det viktiga och ge oss läshänvisningar till diverse eller köra med fler och kortare pass. Gärna läshänvisning för varje föreläsning»
- Inför två eller tre räknestugor, vilket nästa är att föredra framför räkneövningar. Behöver inte ta bort räkneövningarna helt, men kanske byta ut några mot räknestugor.»
- Sättet att presentera materialet på, det var ganska sömnig och mossig stämning under föreläsningarna.»
- Själva föreläsningarna hade kunnat vara mer lärorika. Nu kändes det som att det var bara en högläsning från powerpoint»
- FÖRELÄSNINGARNA!! Labbhandledningen och ansvisningar till labbrapporten. »
- tentan. många av uppgifterna var tagna från gamla tentor. Det skulle vara bra om man i alla fall ändrat indata.»
- Schemalägg studiebesöket senare i kursen. Sen är det bra om den som håller i räkneövningarna löser uppgifterna "på egen hand" och inte skriver av direkt ur facit. Mycket information försvinner pga det och det blir svårare att förstå. »
- Det skulle var bra om man skulle kunna ändra fokuset på vissa föreläsningar och i stället för föreläsning ha förevisning av laborationer. Jag tycker boken är bra på att beskriva det mesta så det är lätt att lära sig det teoretiska genom att läsa boken. Jag tycker att det skulle vara bättre utnyttjande av tiden att ha fler praktiska laborationsförevisningar vid tavlan för att befästa kunskapen genom praktiska exempel. »
- Hela kursen, det var förmycket information på föreläsningarna, man borde valt ut vissa delar och gått igenom de grundligare. T.ex. så behandlades bara vissa bestämda bitar på tentamen, dessa borde gåtts igenom mer på föreläsningar. Räkneövningarna måste också förändras, att bara gå igenom uppgifter enligt facit ökar inte förståelsen särskilt mycket, istället borde formler och beteckningar gås igenom först så man förstod dem innan man gick igenom uppgifter. »
- Föreläsningarna, gärna mindre text på ppt och mer fritt snack. De bör lägga ut fler övningstentor. Det bör även ändras på siffrorna på tentan då det är exakt samma uppgifter som kommer.»
- Mer om hur de olika materialen används i byggandet.»
- Tentan. Det var verkligen för mycket av en typtenta. En uppgift var t.o.m. exakt som en uppgift från en tidigare tenta. Jag kom ihåg det rätta svaret så var inte direkt en utmaning. En sak är att ha typtenta men att kopiera en uppgift rakt av tycker inte jag ska höra hemma på ett universitet, minst än chalmers.»
- En tenta med uppgifter som inte innehåller exakt samma tal (indata) som tidigare år.»
- Bättre och mer givande föreläsningar. Mer uppdaterat material. Förnyelse. »
- Tentamen!! Föreläsningar och räkneövmningar»
- Typtentan ska bli varierad»
- Kursansvariga»


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- Övningarna i boken tycker jag inte ger en bra bild över de uppgifter som kan ges på tentamen. Ordna eget kompendium istället. »
- Tentamen är bra kunskaps test och nivån är bra. Men vi går på Chalmers är inte okej att tentan ser ut som den gjorde 2006 och att uppgifterna inte ens har ändrat siffror. Inte okej. »
- Jag tycker inte jag lärde mig så mycket av kursen föräns jag läste igenom äldre tentor, föreläsningskunskaperna hade jag ingen nytta av och är inget jag heller kommer ihåg något av. Absolut MÅSTE göra något åt kursens upplägg, det hade kunnat vara en rolig och intressant kurs men det var det verkligen inte!»
- Jag funderade ett tag på om det verkligen var lönt att skriva en kursutvärdering då jag tycker mig ha märkt att inställningen till att förändra kursen INNAN omstart samhällsbyggnad inte är så positiv. Jag tycker att det är konstigt då denna kursen skall hållas i minst två år till och bör därför uppskatta feedback för att bli bättre. Men det har jag som sagt inte uppfattat att kursansvarig är intresserad av. »
- Generellt väldigt bra kurs!»
- Intressant kurs. Bra lärare.»
- Tror att detta är en kurs som hade varit mycket mer givande om mer av undervisningen kommit utanför skola. Där man kan se hur materialen används och fungerar ute i verkligheten. »
- Tack för fin kurs»
- Att en kurs som är så relevant för utbildningen kan hålla så låg nivå är under all kritik. Gör en ordentlig utredning.»
- Vad är det för mening att ha kursutvärderingar om ingen bryr sig och bara hänvisar till att allt ändå ska göras om! » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.29
Beräknat jämförelseindex: 0.57

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från