ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ombyggnad och underhåll, LBT390

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-06 - 2009-06-30
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»3 33%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»0 0%
100%»8 88%

Genomsnitt: 4.77

- Fann tidigt att föreläsningarna främst gick ut på att tala om ica i mora och att en fyra timmars föreläsning tog slut efter 45 minuter. Detta gjorde att det inte kändes nödvändigt att närvara. Eventuell information kom ändå på mailen sen.» (50%)
- För lite undervisning, vi hade behövt fler föreläsningar, främst ekonomi men även tydligare information om vad vi skulle göra i uppgifterna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 12%
Målen är svåra att förstå»2 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 37%

Genomsnitt: 2.87

- Svårt till en början vad som skulle göas och hur det skulle göras. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 2.16

- Vi hade behövt mer kunskap om ekonomi och kalkyl för att kunna uppfylla målen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 44%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»3 33%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2

- Undervisningen har knappt existerat, eget arbete och handledning har varit nästan hela kursen. Bra med konsulterna.» (Mycket liten)
- Väldigt lite föreläsningar skulle varit mer framför allt inom tex ekonmin hur den skulle redovisas då alla hade gjort olika och lärare in var riktigt nöjd med någons eknomi del. Nästa år måste det vara en föreläsningar om hur eknmidelen skall redovisas. » (Mycket liten)
- Lite undervisning...mest frågestunder som resulterar ia att alla grupper får olika information och hjälp» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»5 55%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- Har inte funnits någon kurslittertur. » (Mycket liten)
- Konsultrapporterna har varit den enda litteratur jag har använt mig av. Och de var skrivna av elever.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 55%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Fick mail om allt men ofta var utskcken sena. Till exempel dröjde det lång tid innan vi fick våra ämnen tilldelade oss så att vi kunde börja arbeta.» (Ganska dåligt)
- Krångel med DWG-filer. » (Ganska dåligt)
- förutom cadfilerna som ej fungerade» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 22%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Inga klara svar. » (Ganska dåliga)
- Fanns handledning ofta, lite oklart dock var och yngve försvann efter en stund. Då kunde det visa sig att han skickat ut ett mail om tidsbokning sent kvällen innan.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 44%
Lagom»5 55%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Kunde ha varit lite högre krav.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»1 11%
Låg»3 33%
Lagom»4 44%
Hög»1 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.55


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 55%
Gott»2 22%
Mycket gott»1 11%

Genomsnitt: 3.22

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- uppläget med ett stort projekt var bra»
- Inget»
- Verklighets anknytningen»
- Bra att man fick ett utredningsområde tilldelat och inte fick välja själv.»
- Typen av arbetsuppgift.»
- Arbetsuppgiftena var roliga och verklighetsförankrade»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer föreläsningar med innehåll»
- Någon annan som håller i kursen och inte är så flummig»
- Mer förläsningar framför allt inom ekonomidelen. »
- göra kursen mindre lik fastighetsutvecklingen»
- Tycker att det hade varit bättre att alla "experter" hade haft varsin föreläsning om sitt område, som Kurt Möller hade om installationer till exempel. Då fick man både allmän information om byggnaden men kunde även ställa frågor om sitt område.»
- Mer undervisning i ekonomi och kalkyl. »
- Infrmation i form av freläsningar istället för frågestunder. Föreläsningarna bör vara grund till det stadie som arbetsuppgifterna befinner sig i. Mer undervisning skulle ge mer tydlighet i uppgifterna som nu var ganska luddigt och svårförstått. »

16. Övriga kommentarer

- mindre snack om mora»


Kursutvärderingssystem från