ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Nutida Arkitektur ht

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-31 - 2011-02-28
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Sten Gromark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Kursens huvudmål är att ge fördjupad kunskap om idérörelser och viktiga arkitekturverk. Hur väl tycker du att detta kursmål uppnåtts?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 75%
Mycket bra»3 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.95

- Denna kursen kunde mycket väl komma tidigare, redan i år två tycker jag. Det är för lite resonemang vad man ritar och varför tidigare i utbildningen.» (Mycket bra)

2. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

20 svarande

Vet ej»1 5%
Mycket dåligt»0 0%
Bra»8 40%
Mycket bra»5 25%
Mycket angelägen»6 30%

Genomsnitt: 3.75

- bra med skrivträning, men kunde varit mer utvecklat» (Bra)
- Bra och spännande att diskutera arkitektur i liten grupp» (Mycket bra)
- Bra att få en rent teoretisk del också. Litteraturseminarierna fyller en viktig funktion iom diskussionerna som hålls där. » (Mycket angelägen)

3. Kursens mål är att öva och skärpa förmågan till analys och kritisk reflektion kring samtida arkitektur genom övningsmoment i skriftlig, muntlig och visuell framställning. Hur väl har detta mål uppfyll

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»14 70%
Mycket bra»5 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.2

- det borde vara lite mer tid bara.» (Ganska bra)
- Framför allt i skriftlig. Kankse inte så mycket muntlig?» (Ganska bra)
- den visuella framställningen vet jag inte riktigt var den kom med. » (Ganska bra)

4. Hur väl har ditt skrivarbete underlättats med den stegvisa processen från ämnesval, synopsis, mellankritik och slutkritik?

20 svarande

Vet ej»1 5%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 4

- Beror mestadels på min egen frånvaro på vissa moment.» (Ganska dåligt)
- Jag har haft andra, mer personliga problem, med mitt skrivande.» (Ganska dåligt)
- bra att ha vissa hållpunkter, speciellt när kursen går parallellt med en annan. Då man lätt går upp i den som tar mest tid.» (Ganska bra)
- Mellankritiken och kritiken gav inte så mycket, eftersom vi pratade mycket om stavfel m.m.» (Ganska bra)
- br amed mellankritiken. de som hade mycket text till den fick mycket hjälp till slutbearbetningen» (Ganska bra)

5. Kursen innehåller en serie av föreläsningar och gästföreläsningar. Hur väl tycker du att de bidragit till att infria kursmålet?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»15 75%
Mycket bra»4 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.15

- Föreläsningarna var lite bra introduktioner till litteraturen även om Claes och Sten ibland pratar lite väl teoretiskt sinsemellan och över huvudet på oss studenter.» (Ganska bra)
- en del föreläsningar var mindre bra. tex den om japan med en föreläsare som sa "då" mellan varje ord. » (Ganska bra)

6. Kursen har innehållit tre litteraturseminarier. Hur väl tycker du att de bidragit till att infria kursmålet?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»13 65%
Mycket bra»5 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.15

- De litteratur seminarier vi har haft i stad två har fungerat bättre. Svårt att säga varför. Delvis tyckte jag nog att de texterna var intressantare man kan också bli friare sina diskussioner när det inte finns ngn lärare med.» (Ganska dåligt)
- Det blir nästan bättre seminarier när man får bilda egna seminariegrupper. Det blir lite tryckt stämning när man måste prestera inför en lärare. Diskussionerna flyter inte lika lätt tycker jag.» (Ganska bra)
- Seminarium är alltid givande och intressanta, men denna gång var det lite för många, långa och tuffa texter. Antingen om man bara tar 2 seminarium, och behåller texterna (till varje seminarium, inte alla), eller om man tar bort någon text per seminarium. För nu när det blev så himla mycket så blev det att man istället bara skummade texterna eller hoppade över vissa. Annars tycker jag att seminarierna var väldigt givande och roliga. » (Ganska bra)
- De var ofta mer inriktade mot filosofi än mot arkitekturteorier och historia. Intressanta, men sista texterna var lite för svåra.» (Ganska bra)
- litteraturseminarier är bra när man har läst texterna och får bra diskussioner. » (Ganska bra)
- De var ofta intressanta ämnen och diskussioner. Finns det ingen positiv vinkling på vårt uppkopplade mediesamhälle? CCtv for the win!?» (Mycket bra)
- Diskussionerna är jätteviktiga och litteraturseminarierna är i stort sett de enda tillfällena på skolan som ges för ordentliga diskussioner» (Mycket bra)

7. Kursen har innehållit ett övningsmoment i att skriva en uppsats, med slutgenomgång och kritik. Hur väl tycker du att detta moment bidragit till att kursmålet uppfyllts?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»11 55%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5

- Det är bra att öva i att skriva, också inför den stora uppsatsen på våren.» (Ganska bra)
- det kändes i vissa fall som uppsatsen inte spelade så stor roll. man hade kunnat lämna in i princip vad som hellst och ändå blivit godkänd. » (Ganska bra)
- Var spännande, och svårt. Men nyttigt och abs nödvändigt!» (Mycket bra)
- Det känns vettigt att få öva på att skriva. » (Mycket bra)
- Det känns som det är den största delen av kursen. » (Mycket bra)

8. Kursen har innehållit en studieresa till Köpenhamn. Hur väl tycker du att den underbyggde kursmålen?

20 svarande

Vet ej»1 5%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»14 70%

Genomsnitt: 4.55

- Kunde tyvärr inte närvara.» (Vet ej)
- Bra som inlägg i debatten.» (Mycket bra)
- Men som vanligt ser vi nästan bara på arkitekturen utifrån utan att gå in i rummen ordentligt.» (Mycket bra)
- Väldigt intressanta studieobjekt!» (Mycket bra)
- Inspirerande!» (Mycket bra)
- det var en bra och omfattande resa med många intressant studiebesök.» (Mycket bra)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

20 svarande

Vet ej»0 0%
Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Man skulle kunna ge oss friare utrymme inom litteraturseminarerna. Mer tid för inläsning av litteraturen som var spännnade.» (Nej, målen är för lågt ställda)

10. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

20 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 5%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»17 89%
För stort omfång i förhållande till poäng»1 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2

- jag tycker generellt att kraven är ganska lågt ställda i många kurser. för att utvecklas behöver man utmanas» (För litet omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket liten»2 10%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»11 55%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 3.85

- Jag gjorde mycket intervjuer istället.» (Mycket liten)
- En del litteratur var väl svår. Men det kanske finns en poäng med stor spännvidd ifråga om svårighet. » (Ganska stor)
- texterna inför litteraturseminarierna var ju vesäntliga för att kunna ha ett litteraturseminarium» (Ganska stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

20 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»17 85%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 4.05

- schema kommer lite sent i bland bara. vi planerar faktiskt våra liv som studenter också.» (Ganska bra)
- Lite rörigt med nån föreläsning som bytte plats.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Vet ej»1 5%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»8 40%
Har ej sökt hjälp»4 20%

Genomsnitt: 4.65

- Mestadels på mittkriteiken» (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Vet ej»1 5%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt samarbete»3 15%

Genomsnitt: 4.6

- Vi har ju inte haft någon organiserad gruppuppgift eller så, så jag tror att alla har jobbat väldigt individuellt» (Ganska bra)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Vej ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 35%
Gott»9 45%
Mycket gott»4 20%

Genomsnitt: 4.85

- det kan alltid bli bättre om man jobbar frö en förbättring» (Godkänt)
- Intressant och givande kurs, som ger en till dimension till arkitektpraktiken. Viktig kurs som lär en förmågan att reflektera och fundera kritiskt tkring frågor om arkitektur.» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Köpenhamnsresan!»
- studieresor, seminarier.»
- Uppsatsmomentet och litteraturseinarierna.»
- Studieresan och hopplocket av olika litteratur.»
- uppsattsen. det behövs kurser där man får läsa och skriva mer.»
- studieresan»
- Studieresan, upplägget med synopsis, mittkritiken m.m. Även att denna kurs ligger precis innan teori och text är bra. Mallen som man skriver i underlättar mycket, både när man skriver, och när man kritiserar!»
- mittkritik»
- småinlämningarna med synopsis osv, litteraturseminarierna»
- Uppsatsen var givande»
- uppsatsen. men man kan ställa högre krav på textens kvalitet. en uppsats som personen som skrivit den inte ens läst igenom tycker jag inte ska få godkänt. »

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- det behövs mer tid. det är jobbigt när det krockar med andra kurser, det är risk att man väljer bort denna kurs då.»
- Plocka in kursen redan i årskurs ett eller två! Friare litteraturseminarier.»
- val av texter, mer koncentrerad skrivperiod»
- seminarierna, banta ner minst en tredjedel»
- kanske att kursen går parallellt med en annan, stor kurs. man blir lite splittrad»
- man kanske bör vara hårdare med att alla ska få komma till tals vid litteraturseminarier o att alla läst texten. säg att alla ska ha valt ett citat tat diskutera kring till tillfället. »

18. Övriga kommentarer

19. Kursen kommer från ht "11 att förläggas till A2 över hela läsåret som utspridda enskilda moment. Hur ser du på denna förändring?

20 svarande

vet ej»6 30%
Dåligt»4 20%
Mindre bra»4 20%
Bra»5 25%
Utmärkt»1 5%

Genomsnitt: 2.55

- Svårt att säga. Kan vara bra att den kommer tidigare. Mer utspridd kan dock göra att den inte prioriteras lika högt av studenterna.» (vet ej)
- Beror helt på hur upplägget blir. Kan vara en fördel om det kan knytas bättre till vissa praktiska uppgifter, men kan också lida av att det blir utspritt och rätt frånkopplat de andra momenten. Hoppas skrivuppgiften är kvar, den var nyttig att ha innan text och teori.» (vet ej)
- Jag tyckte att den i årets utformning hade en bra roll som återkommande komplement till de andra kurserna. Skulle den spridas ut finns en risk att den blir alltför fragmentarisk och att studenterna inte tar den på allvar.» (vet ej)
- det kan vara riskabelt att sprida ut den om man inte får någon helhetsbild av den. var tydliga med mål och mening med kursen. » (vet ej)
- Tycker det är bra med en separat kurs som fördjupar ens kunskap mer fokuserat.» (Dåligt)
- Omkursen sprids ut över ett helt läsår finns risk att man tappar tråden på vad man håller på med. Tyckte att en termin var lite för lång tid att sprida ut kursen.» (Dåligt)
- då får man ju inget sammanhang!» (Dåligt)
- Jag tror att det kommer att vara svårare att ta till sig texterna och föreläsningarna i tvåan. Jag hade nog inte varit mogen för det för ett år sedan. » (Mindre bra)
- Jag tror att det är bättre att ha den mer koncentrerad som vi har haft, annars blir det nog lätt att man "glömmer bort den" och så måste man skriva allt sista veckan istället» (Mindre bra)
- Jag skulle inte vara redo att ta till mig kunskaperna i tvåan. Det är också bra att ha lägga kursen direkt innan uppsaten i trean.» (Mindre bra)
- om det fungerar. » (Bra)
- Det tror jsg är bra med en närmare(tidsmässigt) utveckling ifrån arkitekturhistorian. Men frågan är om man som student inte har mognat tillräckligt för att kunna ta till sig kursen. » (Bra)Kursutvärderingssystem från