ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Logistik M 2011, TEK125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-22 - 2011-04-31
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Ola Hultkrantz»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete (praktikfall, redovisning etc.). Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden (uppskatta en genomsnittid/vecka).

27 svarande

Högst 15 timmar/vecka»4 14%
Cirka 20 timmar/vecka»11 40%
Cirka 25 timmar/vecka»5 18%
Cirka 30 timmar/vecka»7 25%
Minst 35 timmar/vecka»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Under de veckorna som vi hade pratikfallen var det mer» (Högst 15 timmar/vecka)
- Jag la ner mer tid på praktikfallen än på Kandidatarbetet vilket var väldigt tråkigt. Så borde det inte vara.» (Cirka 30 timmar/vecka)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0 0%
25%»2 7%
50%»3 11%
75%»15 57%
100%»6 23%

Genomsnitt: 3.96

- Missat 2 föreläsningar» (75%)

3. Ungefär hur mycket tid har du lagt på praktikfallen?

Uppskatta tidsåtgången inklusive redovisning, handledning etc.

27 svarande

0 0%
mer än 20 timmar»2 7%
mer än 40 timmar»9 33%
mer än 60 timmar»10 37%
mer än 80 timmar»6 22%

Genomsnitt: 3.74

- Rent skräp, för stora endimensionella uppgifter. 5 personer kan inte jobba vid en dator. Mindre uppgifter på grupper om 2 personer kommer ge mer till den enskilda studenten. Det är svårt att jobba paralellt med uppgifter av denna typ. Odugligt.» (mer än 40 timmar)
- Praktikfallen tog mer tid än vad som hade behövts. Detta berodde på till stor del att relevanta föreläsningar och övningar kom efter praktikfallen startats» (mer än 80 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 38%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 84%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dock väldigt dåligt att att första praktikfallet kommer så tidigt och övningen då detta gås igenom kommer så sent. Hade övning två och tre varit tidigare hade man lättare förstått hur man ska göra beräkningarna. Dessutom var praktikfall ett alltför stort och svårt att få bra poäng. Är man ute efter några specifika svar ska man skriva vad som behöver diskureras i tesen om man anser att vissa saker vara viktigare än andra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Praktikfallen var för stora. Praktikfall+tentapoäng=slutbetyg systemet gjorde det svårare att nå de högre betygen än om det hade varit en vanlig tenta med betygsgränserna 40%=3a, 60%=4a och 80%=5a.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen för 3 och 4 tycker jag är relativt lågt ställda medan för 5:a är de mycket högt ställde då så stor del av poängen kommer från ett grupparbete.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»16 66%
Ja, i hög grad»6 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Många frågor var baserade på samma kunskap och trotts att man läst hela boken hade jag och andra kursare aldrig sett fråga 2.» (Nej, inte alls)
- Något diffusa frågor, svårt att se exakt vad du söker efter,» (I viss utsträckning)
- Var inte speciellt lik tidigare tentor. » (I viss utsträckning)
- Övriga testades ju väl av praktikfallen» (I viss utsträckning)
- Tycker tentan var väldigt specifik och tog upp många väldigt konstiga områden. Kändes som att vissa uppgiftr var onödiga att ta med.» (I viss utsträckning)
- Vissa frågor hade man aldrig hört talas om innan. Jag har läst all kurslitteratur och blev väldigt förvånad att det kom frågor som jag inte kände igen över huvud taget.» (I viss utsträckning)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.18


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

mycket liten»2 7%
ganska liten»9 33%
ganska stor»15 55%
mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har uppskattat de konkreta exemplena från näringslivet. Credd till P-O!» (ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»11 40%
ganska stor»14 51%
mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var bra till pf » (ganska liten)
- Kursmaterialet har varit undermåligt när det kommer till att användas som faktaunderlag för Casen» (ganska stor)
- Ibland blir repeterar sig saker i boken.» (ganska stor)
- Framförallt föreläsningsslide. » (ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har övningar/storgruppshandledningar varit för din inlärning?

27 svarande

mycket liten»14 51%
ganska liten»8 29%
ganska stor»5 18%
mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ger oss ingenting at ha en person som står framme och räknar på tavlan. Ge oss uppgifter att göra istället. Och det la upp klassen i mindre grupper.» (mycket liten)
- Inte alls bra.» (mycket liten)
- Hade gärna haft mer» (ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

27 svarande

mycket liten»8 29%
ganska liten»15 55%
ganska stor»3 11%
mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- det var lätt att det kom ifrån ämnet vid dessa tillfällen.» (mycket liten)
- dock intressant och bra att ha kvar.» (ganska liten)
- Man får en bild av vad det är man gör genom att lyssna på gästföreläsare som är ute i näringslivet. en kursbok ger mycket liten förankring till näringslivet och blir därmed tråkig.» (ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har praktikfallen och ölspelet varit för din inlärning?

27 svarande

mycket liten»1 3%
ganska liten»2 7%
ganska stor»14 51%
mycket stor»10 37%

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. Till hur stor hjälp har grupphandledningar varit för din inlärning?

27 svarande

mycket liten»8 29%
ganska liten»8 29%
ganska stor»8 29%
mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ända sättet att få reda på vilka antaganden som skulle göras.» (mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

mycket dåligt»1 3%
ganska dåligt»7 25%
ganska bra»11 40%
mycket bra»8 29%

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att få tag i de ansvariga dagarna innan tentan, riktigt dåligt då många frågor kommer fram då.» (ganska dåligt)
- Material från föreläsningar (PP) kom ett antal fall upp sent eller uteblev. Även stor miss gällande gästföreläsarna vars datum behövdes flytta.» (ganska dåligt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.45


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

mycket dåligt»1 4%
ganska dåligt»6 26%
ganska bra»8 34%
mycket bra»8 34%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man kunde fråga när det va föreläsning men man hade behövt prata mer om casen och hur det va tänkt att dem ville ha in dem.» (ganska bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

mycket dåligt»1 3%
ganska dåligt»1 3%
ganska bra»9 33%
mycket bra»16 59%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.48

16. Hur upplevde du kursen med avseende på arbetsbelastning?

26 svarande

mycket dåligt»1 3%
ganska dåligt»10 38%
ganska bra»14 53%
mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var ganska log belastning med föreläsningar och övningar m.m. men desto högre på casen» (ganska dåligt)
- Praktikfallen tog enormt mycket tid. Det måste ändras till nästa år!» (ganska dåligt)
- Praktikfallens omfattning i tid överensstämde inte med antalet poäng de omfattade.» (ganska dåligt)
- Ganska bra belastning, kanske lite dålig fördelning. Praktikfallen krävde så otroligt mycket tid.» (ganska bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.77


Kursmoment med respektive föreläsare, handledare mm

Bedöm de insatser som har utförts under respektive moment, ge gärna synpukter på vad som varit bra och på vad som kan förbättras

17. Vad är din helhetbedömning av föreläsningarna i kursen?

27 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»4 14%
ganska bra»21 77%
mycket bra»2 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Långsamma, tråkiga powerpoints, allmänt sega.» (ganska dåligt)
- Gästföreläsarnas föreläsningar va väll inte superanpassade till kursen men rätt så trevliga» (ganska bra)

18. Vad är din helhetbedömning av Praktikfall 1?

27 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»10 37%
ganska bra»12 44%
mycket bra»5 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Öppna frågor kräver precisa svar, vilket jag tycker är helt värdelöst. Det blir bara tur om man tagit med rätt diskusion. Dålig bedömning helt enkelt.» (ganska dåligt)
- Skulle varit mindre omfattande och senare i kursen. Ingen kunskap fanns vid genomförandet.» (ganska dåligt)
- Relevanta RÖ gavs för sent vilket gjorde att det blev en hel del testande för att komma rätt i första praktikfallet» (ganska dåligt)
- bra, men för stort.» (ganska bra)
- Det som va superbra va sambandet/tanken med hela caset som hon förklarade efter att alla hade redovisat. Det va synd bara att alla inte fick feedback på sina första praktikfall så att det skulle kunna förbättras till nästa.» (ganska bra)
- Men tog förmycket tid ifrån kandidatarbetet» (ganska bra)
- Det var svårt att börja med praktikfall 1 då vi i det läget inte hade haft så mkt undervisning. Hela PF 1 tog väldigt lång tid att genomföra, mycket pga att det vi inte hade gått igenom det vi gjorde i PF och därmed fick man göra om när man visste hur man skulle göra.» (ganska bra)

19. Vad är din helhetbedömning av Praktikfall 2?

27 svarande

mycket dåligt»1 3%
ganska dåligt»12 44%
ganska bra»12 44%
mycket bra»2 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förstod inte ofta vad som förväntades av oss för inlämning. Kanske lite mer intro..» (ganska dåligt)
- Saknades fakta i kursboken om vad som anses ha störst värde.» (ganska dåligt)
- Samma som ovan med tillägget: Uträkningarna tar en sjuhelsikes tid att genomföra men bedöms väldigt lite. Därmed förlorar de i meningsfullhet och fokus läggs på att råka skriva om rätt grejer, vilket jag bara anser är tur eftersom ingen styrning åt rätt håll ges.» (ganska dåligt)
- Det tog mest en massa tid.» (ganska dåligt)
- Lite svårt att greppa varför vi gjorde det. Borde varit bättre introduktion » (ganska bra)
- Intressant praktikfall men dålig/slarvig administration. Stod olika saker på olika ställen osv. Alldeles för omfattande i förhållande till poäng också.» (ganska bra)
- Det var bra att uppgiften bara gällde en sträcka, annars hade uppgiften varit för omfattande. » (ganska bra)
- Svårt att från uppgiftsbeskrivningen läsa ut vad som är viktigt i uppgiften.» (ganska bra)

20. Vad är din helhetbedömning av Gästföreläsrnas insats i kursen?

Logistik ur ett tillverkande företags synvinkel.
Logistik ur ett transporterande företags synvinkel.

27 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»7 30%
ganska bra»14 60%
mycket bra»2 8%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De kom ju inte under utsatt tid.» (ganska dåligt)
- Alla gästföreläsare var duktiga och kompetenta på det område det föreläste.» (mycket bra)

21. Vad är din helhetbedömning av Ölspelet?

27 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»3 11%
ganska bra»12 44%
mycket bra»12 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Långtråkigt» (ganska dåligt)
- Kanske lite kortare. Man fattar efter halva tiden» (ganska bra)
- Lite väl lång tid för att lära oss om Bullwhip. Men bra för att förstå problematiken mellan företag. Kan kryddas upp lite.» (ganska bra)
- En gnutta för tidigt i kursen. Jag hade det tidiga tillfället och förstod inte alls effekterna.» (ganska bra)
- väldigt intressant och bra sätt att förstå kaskadeffekten!» (mycket bra)
- Mycket bra moment, handledarna var tyvärr inte helt inlärda på reglerna.» (mycket bra)
- Lite långt, annars bra!» (mycket bra)

22. Vad är din helhetbedömning av Räkneövningarna?

27 svarande

mycket dåligt»7 31%
ganska dåligt»10 45%
ganska bra»5 22%
mycket bra»0 0%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Totalt värdelösa, måste hitta ett annat sätt att göra det på.» (mycket dåligt)
- Ganska simpelt, gav inte så mycket.» (ganska dåligt)
- Var på en.» (Vet ej)

23. Vad är din helhetbedömning av Tentan?

Tex hur väl speglade den innehållet i kursen

26 svarande

mycket dåligt»1 3%
ganska dåligt»8 30%
ganska bra»15 57%
mycket bra»2 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårformulerade frågor och väldigt omfattande jämfört med tidigare tentor. Att inte ha tid att hinna med räkneuppgifterna är tråkigt och speciellt då det berodde på att teoridelen var för omfattande. » (ganska dåligt)
- Något diffusa frågor som sagt, man visste ej hur djupt man skulle svara.» (ganska bra)
- Frågor som inte kändes igen från tidigare tentor eller föreläsningar gjorde det svårt.» (ganska bra)
- Ganska dålig för att de två första frågorna ställer många, vilket jag ser som lite onödigt. Jag vet fortfarande inte vad ni ville ha på fråga 2. I övrigt tyckte jag det var bra att ni gav en tuff uppgift på räknedelen, det visade om man verkligen förstått.» (ganska bra)

24. Vad är din helhetbedömning av Examinationsformen i kursen?

55% på tentamen och 45% på praktikfallet

26 svarande

mycket dåligt»3 11%
ganska dåligt»6 23%
ganska bra»11 42%
mycket bra»6 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Om man lade ner mycket tid på praktikfallen va man fortfarande tvungen att få godkänd på tentan vilket man kanske kunde gjort om till att de som hade bra på praktikfallen inte behövde lika mkt poäng på tentan för att få godkänd.» (mycket dåligt)
- Praktikfallen var för stora. Praktikfall+tentapoäng=slutbetyg systemet gjorde det svårare att nå de högre betygen än om det hade varit en vanlig tenta med betygsgränserna 40%=3a, 60%=4a och 80%=5a.» (ganska dåligt)
- Förklaras ovan, tentan va ok men praktikfallen kass bedömning.» (ganska dåligt)
- Betyget blir för opersonligt då betyget på praktikfallet beror på 5 personer. » (ganska dåligt)
- Det man gör i början av kursen påverkar slutbetyget väldigt mycket.» (ganska dåligt)
- För stor andel praktikfall.» (ganska dåligt)
- Tentan bör väga tyngre eftersom den speglar mer den inviduella insatsen. Jag tänker 70/30.» (ganska bra)
- Det gör det mer motiverande att göra praktikfallen väl» (mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.74


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»4 15%
ganska bra»18 69%
mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsare som upprepade gånger inte dyker upp. Detta kan bara innebära underkänt betyg för kursansvariga» (ganska dåligt)
- Känns relevant och meningsfull.» (ganska bra)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- PF1»
- Praktikfallsutformningen. Fördelning praktikfall/tenta»
- examinatorn och gästföreläsaren som talade om logistik i ett producerande företag»
- Praktikfallen fast i mindre skala.»
- Tentan, helt ok.»
- praktikfallen»
- Ölspelet»
- Ölspelet!»
- Per Olof:s föreläsningar var mycket bra lärde mig mycket på dem»
- Gästföreläsare och ölspelet.»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer räkneövningar som är organiserat i midre grupper.»
- Fler räkneuppgifter på tenta»
- Lite konkretare vad som behandlas i boken. Just nu kan man i princip strunta i boken för att det är för många sidor ändå.»
- informationen kring casen, ha mer av en utbildning i hur man skriver case på I-vis. Vi brukar inte skriva sådana case och får där med dåligt resultat på dem, vilket jag tycker är synd. Vi är mer vana vid att skriva labbrapporter där vikten ligger mer på rätt uräkningsmetod än filosofering om på vilka olika sätt något skulle kunna utföras.»
- Praktikfallen måste bli mycket tydligare genom vad som söks, vad som skall vara med i rapporterna. Hur det betygssätts. Vissa grupper har blivit orättvist behandlade.»
- Bedömningen, eller framför allt teserna till PF vilka är alldeles för öppna för att kräva så "stängda" svar. Tänk över det noga.»
- utförligare räkneövningar»
- Att betyget beror av praktikfallen»
- Praktikfallen. Måste vara mycket tydligare teser och uppgifter!»
- Mindre omfattande praktikfall och mindre omfattande tenta så man hinner med.»
- Tillgängligheten på vissa handledare var mycket dålig, svåra att få tag på via mail och telefon. »
- Kontinuerlig uppdatering av föreläsningsslide. »
- Tydligare uppgiftsbeskrivningar till praktikfallen.»

28. Skulle du rekommendera kursen i sin nuvarande form till nästa års studenter? om inte, vänligen motivera

om inte, vänligen motivera

26 svarande

Ja»22 84%
Nej»4 15%

Genomsnitt: 1.15

- Relevant kunskap» (Ja)
- Skulle rekommendera den för att kursen är en bra kurs att ha läst men bör göras om lite.» (Ja)
- Logistik är ett viktigt ämne...» (Ja)
- p.g.a. för stor vikt på praktikfallen och att de är så avgörande för slutbetyget. Trots allt en inlärningsfas.» (Nej)

29. Övriga kommentarer

- Praktikfallen måste bli mycket tydligare genom vad som söks, vad som skall vara med i rapporterna. Hur det betygssätts. Vissa grupper har blivit orättvist behandlade.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.58
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från