ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Speciell relativitetsteori 2011, FUF045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-31
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

26 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
1 3%
13 50%
5 (över förväntan)»12 46%

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att vara över förväntan på kursen som fick mig att välja F.» (4)
- Man vill har mer! Tråkigt att det bara är 4.5 p men jag fattar varför.» (4)
- Bra kurs (bra innehåll) med en av de bästa föreläsarna på länge.» (5 (över förväntan))
- En mycket bra kurs!» (5 (över förväntan))
- Mycket rolig och intressant kurs!» (5 (över förväntan))
- Kursen förmedlade kunskaper och färdigheter i ämnet på ett givande, intressant, lättförståeligt och uppmuntrande vis.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

26 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 8%
5 20%
7 28%
5 (mycket relevant)»11 44%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.08

- Inte kanske för utbildningen, men absolut för min allmänbildning inom fysik! » (3)
- Inte central, men mycket bra perspektiv på problemlösning och fysikalisk världsbild.» (4)
- Ett måste för fysiker...» (5 (mycket relevant))
- Att verkligen sätta sig in i och börja förstå det paradigmskifte vilket speciell relativitetsteori utgjorde bidrar till en klar och utökad bild av fysikalisk problemlösning och metodik. Detta ger i sin tur upphov till förbättrade framtida resonemang och formar en mycket god grund för fortsatta studier inom avancerad fysik.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

26 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 7%
9 34%
5 (Mycket bra avvägt)»15 57%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- På mutan fick jag bara frågor från den senare delan av kursen. Det hade varit bra om de tre frågorna hade behandlar även de första veckorna. Men jag förstår att detta är svårt att lösa vid lottning. » (3)
- När man har munta är det väldigt svårt att täcka hela kursen, eller ens stora delar av den.» (3)
- På muntan fick man tre frågor som jag tror svarar mot tre av de sju kapitel vi gick igenom. Alltså kanske det inte motsvarade hela kursen direkt. Jag uppfattade att en del fick svårare frågor än vad jag fick t.ex.» (4)
- Jag är generellt kritisk till upplägget med inlämningsuppgifter och munta. Inlämningsuppgifter tar mycket tid (i en inlämningsintensiv läsperiod), och det var väldigt svårt att veta hur man låg till innan muntan eftersom att inlämningarna inte poängsattes (det verkar dock ha funnits ett "hemligt" poängsystem...). Det går dock inte att kritisera att examinationen faktiskt var rättvis, för det var den (bortsett från kanske att med inlämningar så gör väldigt många inte uppgifterna själva utan frågar någon annan...).» (5 (Mycket bra avvägt))
- Inlämningsuppgifter + munta är en bra och rättvis examinationsform. Man kan inte undgå att lära sig.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Den muntliga tentamen var mycket välavvägd och man gavs som student stora möjligheter att presentera vilka kunskaper man hade tillgodogjort sig inom kursens speciella delar.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Kombinationen av inlämningar och munta kändes väldigt bra.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

26 svarande

<25%»3 11%
25-50%»0 0%
50-75%»5 19%
>75%»18 69%

Genomsnitt: 3.46

- Försökte gå på så många som möjligt men ibland krockade det och ibland kom annat emellan.» (50-75%)
- 100%» (>75%)
- Antagligen de bästa föreläsningarna på hela utbildningen! Bra jobbat!» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
5 20%
5 (mycket bra)»20 80%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra struktur, tråkigt att vi missade elfältdelen nästan. Frågor som kom upp kunde inte ibland svaras på direkt men oftast togs de upp på en senare föreläsning vilket var bra!» (4)
- Mycket bra föreläsningar. Bra tempo, struktur och innehåll.» (5 (mycket bra))
- Ulf är en grymt bra föreläsare, den bästa vi haft på länge!» (5 (mycket bra))
- Ulf är en mycket bra och pedagogisk föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Ulf är verkligen toppen på föreläsningarna! Det är både kul och lärorikt att vara där. Litet minus för den dåliga luften i salen.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra, lagom nivå. Väldigt mycket uträttat på alldeles för begränsad lektionstid utan att för den sakens skull gå fram för fort.» (5 (mycket bra))
- Ulf är en stjärna på föreläsarhimlen.» (5 (mycket bra))
- Ulf är grym!» (5 (mycket bra))
- Föreläsningarna var väldigt bra och saker och ting gicks igenom tydligt och utförligt och i bra takt. En förbättring skulle vara att ha lite annorlunda och tydligare definitioner » (5 (mycket bra))
- Föreläsaren var mycket duktig och väldigt pedagogisk, vilket höjde inlärningsvärdet avsevärt och bidrog till att göra föreläsningarna till veckans skolrelaterade höjdpunkter. Inslagen med redogörelser för experiment nere vid CERN var mycket uppskattade.» (5 (mycket bra))
- Ulf är väldigt bra.» (5 (mycket bra))
- Utomordentligt bra!» (5 (mycket bra))

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

1 (Mycket liten)»1 3%
1 3%
2 7%
4 15%
5 (Mycket stor)»18 69%

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ulf är mycket pedagogisk.» (5 (Mycket stor))
- Föreläsningsanteckningarna och boken komplementerade varandra.» (5 (Mycket stor))
- Har använt boken väldigt lite och mest utgått från föreläsningarna.» (5 (Mycket stor))

7. Tycker du att inlämningsuppgifterna delades ut i tillräckligt god tid?

26 svarande

Ja»23 88%
Nej»3 11%

Genomsnitt: 1.11

- Med tanke på att vi haft så äckligt mycket inlämningar denna läsperioden tvingades man ändå sitta de sista dagarna (läs: sista natten) för att bli klar i tid.» (Ja)
- Skulle gärna fått komma tidigare.» (Nej)
- Med tanke på övriga kurser hade det varit bra om inlämningarna delats ut tidigare så man kunde planera och sprida ut arbetsbördan mer.» (Nej)
- Hade kunnat lämnas ut tidigare eftersom vi har väldigt mycket att göra. Detta hade underlättat om vi hade fått lite mer tid oss att lägga upp arbetet.» (Nej)

8. Anser du att frågeformuleringarna på inlämningsuppgifterna var tillräckligt tydliga?

26 svarande

Ja»12 46%
Nej»14 53%

Genomsnitt: 1.53

- Vissa uppgifter var aningen svårtolkade.» (Ja)
- En del uppgiftsformuleringar i boken var dock svårtydliga. » (Ja)
- Det fanns en fråga (fråga 3 i inlämningsomgång 3) som var otydligt formulerad. Men när jag väl skulle göra den uppgiften så hade Ulf redan lagt upp en förklaring på hemsidan, så jag hade personligen inte några problem med den frågan.» (Ja)
- (n)Ja. Bra idé att översätta Rindler till egna ord.» (Ja)
- Det var bra att Ulf skrev ner uppgifterna själv vid sista inlämningen istället för att referera till en uppgift i boken.» (Ja)
- Det var dock uppskattat på sista inlämningen när frågorna formulerades på svenska.» (Ja)
- Det rådde viss förvirring ibland. Särskilt när det bara var en hänvisning till Rindler kunde det vara lite otydligt vad som egentligen efterfrågades.» (Nej)
- När frågorna var tagna direkt ur boken var det ganska svårt att förstå vad det var de ville men detta blev mycket bättre till sista inlämningen. » (Nej)
- Både ja och nej, i början var det lite hopplöst och man fick lägga flera timmar på att förstå frågan. Men sista inlämningen var mycket bra.» (Nej)
- Ibland var det väldigt flytande vad man skulle utgå ifrån och vad man skulle visa.» (Nej)
- Nja, särskilt den andra inlämningen var svår att förstå tyckte jag.» (Nej)
- Särskilt sista uppgiften på inlämning 2. Det var bättre på sista inlämningen då det inte hänvisades till Rindler.» (Nej)
- Formuleringarna i boken var delvis mycket grumliga och ett antal svårtolkade syftningar gjorde frågeställningarna mycket mer komplicerade än vad de i själva verket var. Översättningen av uppgifterna under den sista inlämningsomgången var mycket uppskattad.» (Nej)
- De kunde varit lite tydligare.» (Nej)
- De i Rindler var oftast lite svårtydda. Det var bättre när du översatte själv.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.53


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

26 svarande

Ja»0 0%
Nej»26 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
18 69%
8 30%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Lagom med 3 inlämningsuppgiftsomgångar.» (3)
- Lagom arbetsbelastning för de poäng vi fick. Är inte denna kursens fel att det var äckel-hög arbetsbelastning totalt denna läsperioden (iaf om man läste specrel + matfys...)» (3)
- Absolut lagom, synd dock att vi hade så mycket annat dn här perioden, hade verkligen varit bra att kunna fokusera mer på den här kursen.» (3)
- Kursen i sig hade en lagom hög arbetsbelastning men denna läsperiod (med tre teorikurser och där många har två tredygnslabbar)) är lite väl maffig om man väljer t.ex. specrel och matfys eller pde. » (3)
- Väl avvägd.» (3)
- Hög för en 4.5 poängs-kurs men det går inte att sänka tempot utan att kursen förlorar värde. Inte orimligt hög.» (4)
- Med tanke på övriga kurser hade det varit bra om inlämningarna delats ut tidigare så man kunde planera och sprida ut arbetsbördan mer.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»17 65%
Har ej sökt samarbete»5 19%

Genomsnitt: 4.03

- Trevlig kurs att diskutera med varandra, stöta och blöta, gärna med pannan i djupa veck, ett glas rött och en god ost. =)» (Mycket bra)
- Just att ställa frågor och diskutera begrepp och paradoxer sinsemellan har bidragit till en djupare förståelse och utökad social sammanhållning i klassen.» (Mycket bra)
- En kurs där vi verkligen har hjälpts åt och diskuterat MYCKET!» (Mycket bra)
- Arbetar man i grupp kan man glida igenom kursen ganska väl och så ska det väl inte vara..» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»21 80%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.96

- Ulf var alltid redo att svara.» (Mycket bra)
- Uppskattar verkligen den välkomnande och tidsgenerösa attityden!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

26 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
5 19%
9 34%
5 (mycket prisvärd)»12 46%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4.26

- Lite pratig bok som inte pratade om det man ville höra.» (3)
- Hade gärna sett lösta exempel i boken» (4)
- Rindler var en bra bok, om än lite luddig i tensorkapitlet. Saknar facit till uppgifter dock, men ligger lite på kurshemsidan.» (5 (mycket prisvärd))
- mycket bra och pedagogisk bok» (5 (mycket prisvärd))
- Rindler verkar ju vara "the book" inom all relativitet. Var man än letar fakta på Internet hänvisar de till Rindler. Dessutom är ju julläsningen räddad (allmän och kosmologisk relativitetsteori)» (5 (mycket prisvärd))
- Bra bok!» (5 (mycket prisvärd))
- Stora delar av boken rör saker som ligger utanför kursen. Bra om man vill fortsätta annars som bäst intressant läsning.» (5 (mycket prisvärd))

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
3 11%
13 50%
5 (Mycket stor)»10 38%

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra komplement till föreläsningarna.» (4)
- Boken användes mycket.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.26


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

26 svarande

Ja»22 91%
Nej»2 8%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.08

- Om man var på föreläsningarna regelbundet i alla fall.» (Ja)
- Det var oklart hur man låg till under kursen (betygsmässigt) eftersom att uppgifterna inte poängsattes. Tanken med att testa förståelse är visserligen bra (och Ulf skötte det på ett bra sätt), men som student blir man väldigt stressad av att inte ha en aning om hur man ligger till. Skulle man inte kunna få poäng på inlämningsuppgifterna så att man vet lite mer? (det fanns ju såvitt jag förstått en poäng, bara det att den inte avslöjades för studenterna...)» (Nej)
- Det borde kanske varit tydligare vad kravet för de olika betygen var.» (Nej)
- märkte omkr. läsvecka 5 att det finns en studieguide med rekommenderade uppgifter, bör lyftas upp mer tyckert jag (jag kanske missade det)» (Vet ej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursupplägget, föreläsaren.»
- Det mesta. Bra innehåll, bra bok, väldigt bra föreläsare.»
- Ulf och examinations formen. »
- Muntan.»
- Kursupplägg, innehåll, föreläsare»
- jag kan inte komma på några bra ändringar så allt borde väl bevaras»
- Allt.»
- Boken, strukturen på föreläsningarna.»
- Allt!»
- Föreläsaren är utomordentlig och kursupplägget ter sig eminent. Examinationen blev mycket givande och förhoppningsvis kommer den att se liknande ut nästa år.»
- Såvida inte den här neutrino-grejen rör till allting så bör allting bevaras ,)»
- Inget särskilt»
- examinationsformen»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räkneövning!. Konstigt att det inte går att fixa med tanke på att andra 4.5p kurser har 2 föreläsningar plus 2 räkneövningar i veckan.»
- Kan man inte ha en tenta istället? Särskilt i denna läsperioden skulle det underlätta... inlämningarna tar tid. Dessutom var det lite luddiga betygskriterier, det borde åtgärdas. Poäng?»
- Frågorna på muntan borde vara lite djupare, tycker jag. Som det är nu, är det mest definitionsfrågor, medan riktiga förståelsefrågor skulle vara intressantare.»
- Be Jana om ett par föreläsningstimmar till mot slutet av kursen för t.ex. repetition, demonstration eller övningar.»
- Varför ska 4 personer sitta och vänta på varandras munta?»
-
- Inget.»
- Det skulle vara roligare om det varit mindre geometriska bevis som inlämningsuppgifter. Skulle vara bra om vissa definitioner inte tas direkt från boken, eftersom bokens definitioner kan vara oklara ibland. Kanske tenta eller dugga istället för munta.»
- Inget särskilt!»
- Det var väldigt mycket abstrakt i inlämningsuppgifterna. Kanske lite mindre abstrakta uppgifter gör kursen roligare.»
- Om det vore möjligt, så skulle det vara önskvärt att skära ner lite på introduktionen för att ge utökat utrymme för tensorer och Maxwells ekvationer på tensorform i slutet av kursen. Dessa utgör avsnitt som skulle gynnas avsevärt av ytterligare reflektion och fördjupning och som därtill är mycket intressanta för framtida studier.»
- Jag tycker det hade varit bra om det skrevs ut poäng på inlämningsuppgifterna och man har ungefärliga betygsgränser. Diskussion gällande rättning och poängen kan ändå sparas till eftersamtalet då det oftast jämnar ut sig.»
- Det skulle vara bra att få in fler lösta exempel i kursen. Det är ju uppenbart en avsaknad av detta i kursliteraturen, så därför skulle det vara bra om vi tog upp lite mer på föreläsnginarna!»

18. Övriga kommentarer

- Mycket trevlig och lärorik kurs.»
- Överlag den bästa kursen jag läst på F. Jag kommer att rekommendera den till andra. »
- En oerhört intressant kurs som helhet! Stimulerar till spännande filosofiska tankeexperiment.»
- Bra och intressant kurs, ångrar inte alls att jag läst den!»
- Superbra kurs. Den förtjänar att vara på fler poäng dock. Jag förstår inte heller varför den inte är obligatorisk på F?»
- Pers gedigna rättning förtjänar ett stort tack. Det kanske inte är hållbart men om man fick samma respons på allt man gjorde på den här utbildningen skulle utvecklingskurvan skjuta i höjden.»
- Skulle vara grymt med en 7.5 poängskurs så man får lära sig mer. Väldigt intressant ämne!»
- Enastående kurs.»
- Bra jobbat Ulf!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.48
Beräknat jämförelseindex: 0.87


Kursutvärderingssystem från