ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materiallära, LKT280, lp 2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»9 52%
Cirka 25 timmar»4 23%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.64

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»5 29%
100%»11 64%

Genomsnitt: 4.58


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 23%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 58%

Genomsnitt: 3.11

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»9 60%
Vet ej/har inte examinerats än»4 26%

Genomsnitt: 3.13


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»8 47%

Genomsnitt: 3.41

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.05

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.35


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»7 41%
Har ej sökt hjälp»5 29%

Genomsnitt: 3.94

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»10 58%
Hög»6 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»9 52%
Hög»6 35%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.35


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 29%
Gott»9 52%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.88

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna. Både de praktiska och "teoretiska" labbarna gav en djupare förståelse för det man lärt sig på föreläsningarna.»
- Inget.»
- Laborationerna, de hjälpte en att få en visuell bild av fårhållandena.»
- Polymerdelen. Inget att klaga på. Metallabben var riktigt bra för förståelsen för korrosion.»
- Upplägget på metall och korrosion tyckte jag var jättebra och mycket intressant och tentafrågorna var mycket relevanta. Mycket roligt. »
- det va bra att vi använde slides, det va lättare att få en bättre bild av vad man skulle lära sig, så slidesen vill jag bevara»
- Korrosionslabben var väldigt mycket. »
- Dilantant deg!»
- Helena är grym! Bra undervisning av Helena!»
- Intressant kurs med bra labbar.»
- Intressanta laborationer.»
- Våra två huvudföreläsare i polymer och metall, Helena och Kristina. De var lättsamma, kompetenta och roliga föreläsare. De borde absolut vara kvar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget.»
- Föreläsaren i metall och korrosion borde skriva en bok, detta skulle verkligen underlätta istället för att läsa snuttar i utdrag ur böcker samt underlätta transport.»
- Antalet slides på metall och korrosiondelen är på tok för många. Kan definitivt halveras. Prata mer på varje slides ist för att klicka vidare så snabbt, då man hinner anteckna mer vilket ökar inlärningen.»
- Polymer delen kom först och jag tyckte den var mycket intressant dock blir det lite lång tid innan tentan. Det borde varit en repetition i slutet igen. Dessutom tyckte jag att tentafrågorna var i svåraste laget. Jag tycker inte att tentafrågorna speglar det vi gick igenom på polymerer. Det är tyvärr polymerdelen som drar ner det sammanfattande betyget på kursen. Gärna fler tentor så man kunde öva mer. Gärna svar på instuderingsfrågorna....för det var svårt att veta om man tänkte rätt. Även på polymerer....det är fortfarande frågor som jag inte hittar svaret på fast det står vart jag skall leta i boken. »
- Jag tycker det skulle vara kul med en mer laborativ metall del, ett dragprov kanske, byggadet med molekyler va lärorik men skulle även ha en mer praktisk lab också.»
- Kurslitteraturen för metall och korrosion delen av kursen var inte så bra. Föreläsnings-slidesen var väldigt bra för inlärningen, men inte litteraturen för den delen. Det var lite jobbigt att ha fyra timmars pass med föreläsningar i samma kurs, speciellt på eftermiddagarna. »
- Skippa labbarna. De gav inget tyvärr. »
- Jag uppfattar det som att den här kursen skall ge en övergripande insikt i materiallära. Därför skulle jag gärna fått lite "bakgrund info" i metalldelen, så att man får en bättre helhetsbild. tex. fördelar/nackdelar med metaller i jämförelse med andra material, när används de olika metallsorterna (fe, Cu, mm.), hur framställer man metaller från malm, miljöaspekter, mmm. Man kanske kunde ha haft pingisbollslabben (den var bra) på en vanlig lektion och satt in en labb där man får möjlighet att se olika metallsorter på nått sätt.»
- Schemaläggning och salar, fruktansvärt korkade bokningar som varken studenter eller föreläsare uppskattade. Löses enkelt med att ge föreläsarna lite mer självbestämmande.»

16. Övriga kommentarer

- Inga kommentarer.»
- Mycket rolig kurs med roliga laborationer. »
- Tentan kändes lite ojämn. Krävdes mer/ fick skriva mer på polymerdelen för att få samma poäng på metall och korrosiondelen, men där var poängen mer lätt förtjänta.»
- En mycket intressant kurs som gav en bra inblick i ämnet materialvetenskap.»
- Bra kurs, hade uppskattat lite fördjupningsmaterial. En frivillig dugga eller projekt hade inte skadat.»
- Blev ett missförstånd under tentamen där en bild inte fanns med, det drabbade inte mig, men det är ändå en miss som gjorde att vissa personer gick miste om poäng...»


Kursutvärderingssystem från