ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teoretisk kemi Kf 2008, KBT061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-31
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 81%
Kontaktperson: Per Lincoln»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»4 30%
Cirka 20 timmar»5 38%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.15

- Mindre i början, men myckdet de veckor projektet var i full gång!» (Cirka 20 timmar)
- Lagt mest tid på denna kursen av alla tre» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av lektionerna har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»1 7%
75%»8 61%
100%»3 23%

Genomsnitt: 4

- Föreläsningarna / lektionerna har inte gett så mycket, föreläsaren är en inspirerande person men en extremt oinspirerande föreläsare» (75%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 46%
100%»7 53%

Genomsnitt: 4.53

- Övningarna kunde knutit an mer till projektinlämninge, samt ibland kunde man fått lite mer hjälp på traven i instruktionerna. Man fick hjälp när man frågade enskilt, istället kunde läraren gått igenom lite mer vad man skulle göra för alla innan man satte igång eftersom ingen fattade.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 46%

Genomsnitt: 2.84

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade projektet om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»6 60%
Ja, i hög grad»2 20%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.3

- Man behövde inte kunna nåt om den matematiska bakgrunden för att lyckas med projektet. Huvuddelen av föreläsningarna knöt an ganska löst till projektet» (I viss utsträckning)

7. Vad var det bästa med projektet?

- Det gick att få förståelse för kvantmekaniken.»
- Intresant, lärorikt, trevlig examinationsform»
- Friheten att få göra lite som man behagade»
- Man tyckte projektet var väldigt roligt och intressant. Är väldigt svårt att förstå teorin bakom alla beräkningsmetoder, men trots det hindret var man väldigt entusiastik vid utförandet av projektet»
- Att man fick fria tyglar. Det kändes både befriande på ett sätt, men också att man började bli varm i kläderna som vetenskapsman.»
- Väldigt fritt»
- Jag lärde mig använda HyperChem.»
- Praktiskt kunskap om HyperChem»
- Det var intresant och roligt att använda sig av hyperchem»
- Att man lärde sig att använda hyperchem»

8. Vad var det sämsta med projektet?

- Att det ibland var snurrigt vilken metod som skulle användas vid vilket tillfälle. En lista med exempelvis vilka paramtetrar som de olika semiempiriska metoderna är konstruerade utefter och därmed ger bra svar på hade uppskattats. »
- Det testade bara en liten del av det vi lärt oss på föreläsningarna.»
- Att det kom igång lite sent in i kursen!»
- Att man i vissa fall inte riktigt förstod vad man gjorde, eller varför alla resultat man redovisade var intressanta»
- Man borde kanske ha delexaminerat projeketet?»
- Det har en relativt liten koppling till kvantkemi. HyperChem använder kvantkemi när det räknar, jag tar bara del av resultaten utan att förstå den bakomliggande teorin. »
- Det känns som att föreläsningarna och projektet inte ligger på samma nivå»
- Att det inte knöt an till föreläsningarna, och att det var för flummigt»

9. Vad tyckte du om redovisningen av projektet?

- Grymt kul och det var mycket givande att se andras tankar kring Hyperchem.»
- Helt okej.»
- Mycket bra och trevlig!»
- Bra! Väldigt trivsam nivå»
- Man borde kan haft små delexaminationer med en kursassistent.»
- bra»
- Riktigt trevligt»
- bra, men alla sa samma saker, vilket inte är så konstigt. Goda lussekatter!»
- Underhållande och lärorikt»
- bra»
- Sättet redovisa projektet var vettig utifrån projektets utformning»
- bra»


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.69

- Som sagt är har inte innehållet från föreläsningarna används särskilt mycket i de praktiska övningarna, förutom möjligtvis en övning som var ganska bra i grunden förutom att det var väldigt svårt att klura ut vad man ska göra.» (Mycket liten)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 23%
Ganska liten»8 61%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2

- Man var inte tvungen att kunna någon beräkningsteori för att klara av projektet» (Mycket liten)
- Boken var väldigt svårläst» (Ganska liten)
- Jag använde inte den kurslitteratur som alla andra använde.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»11 84%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- En sida på studieportalen vore bra.» (Ganska dåligt)
- Jag hade gärna haft en kurshemsida där alla datorlaborationer och annan information funnits på ett ställe.» (Ganska dåligt)
- Allt kursmaterial borde egentligen delas ut vid ett tillfälle, så att viktig information inte missas från studenternas sida om de måste vara frånvarande något pass.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.92

- Mycket bättre än de flesta andra kurser vi läst» (Mycket bra)
- Hjälpsamma och trevliga lärare allihop.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»11 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 23%
Lagom»10 76%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- Trots att vi läser tre kurser känns belastningen en hel del lägre än föregåede period» (Låg)
- Egentligen var arbetsbelastningen rimlig, men eftersom projektet var så flummigt och det inte var helt klart från början vad man skulle nå för resultat gick det att lägga ner hur mycket tid som helst, vilket var stressande.» (Lagom)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 30%
Hög»7 53%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.84

- Tre chalmerskurser i en och samma läsperiod är aldrig bra.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 15%
Godkänt»3 23%
Gott»6 46%
Mycket gott»2 15%

Genomsnitt: 3.61

- För osammanhängande och projektet var för flummigt, borde inrikta sig på att beräkna nåt som var med verklighetsrelaterat, och mer liknade beräkningar som görs i riktigt forskning.» (Dåligt)
- Jag har lärt mig något som väldigt få fysiker kommer att lära sig. Det känns positivt att kunna fysik från en kemi-vinkel.» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet!»
- examinationsformen»
- Intressanta frågeställningar, så som årets projekt. Man blev verkligen nyfiken på vilka resultat man skulle komma fram till i slutändan»
- Projektet.»
- HyperChem»
- Matlab-labben var bra, mer sånt som är mer genomarbetat.»
- studioövningar med tre övningsleder så att man har goda möjligheter att ställa frågor»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren borde försöka arbeta mer med rubriker på tavlan vid föreläsningar, så att det tydligt framgår för vilken metod den aktuella Hamiltonoperatorn gäller. »
- Att man kanske inte bara bör ha morgonlektioner.»
- En tydligare koppling mellan föreläsnigar/teori och projektet vore bra»
- Mer sammanhang mellan projekt och undervisning, tex blanda upp projektet i en mer konkret hyperchemdel som görs parallelt med och jämförs med tex en matlab-del där man skriver beräknings-program själv.»

20. Övriga kommentarer

- Vid redovisningstillfället visades konkreta tillämpningar av kvantmekaniska beräkningar (läkemedelskonstruktion mm.) vilket hade varit kul att ha som morot vid ett tidigare tillfälle, då det inte alltid är uppenbart vad de simuleringar vi gjorde skulle kunna användas till i verkligheten.»
- det är svårt att se kopplingen mellan det som gås igenom på föreläsningarna och projektet»


Kursutvärderingssystem från