ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi, KOO081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-07
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Helena Skoglund»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»4 23%
Cirka 20 timmar»8 47%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.29

- Prioriteringen har hamnat på de andra ämnena» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 11%
75%»6 35%
100%»8 47%

Genomsnitt: 4.23

- Har varit på en del föreläsningar. Nästan alla lektioner LP1 och LP2, betydligt mindre LP3.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 29%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 35%

Genomsnitt: 2.7

- Jag anser att föreläsningar och övriga anvisningar om vilka delar av kurslitteraturen som skall läras in ger tydligare ramar vad gäller kursens innehåll varför angivna kursmål inte utnyttjats utan endast snabbt lästs igenom i början av kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Ibland känns målen dock lite för höga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 14%

Genomsnitt: 2.78


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.17

- Måndagsföreläsningarna har inte varit så givande.» (Ganska liten)
- Lektionerna har varit viktiga och ofta bra, de inledande föreläsningarna har varit betydligt mindre bra.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har inte varit till mycket nytta. Lektionerna har dock fungerat mycket bra över lag.» (Ganska stor)
- Jag är mer beroende av att själv arbeta med kursmaterial och kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Dock kunde föreläsningarna vara intressantare.» (Mycket stor)
- Väldigt skiftande kvalite på lärarna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»9 56%

Genomsnitt: 3.5

- För att förstå på djupet hjälpte kurslitteraturen väl» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 2.94

- Ordet organisation och förberedelse verkar inte excistera på kemi sektionen. SOm exempel kan nämas att det beställer matlab övningar och lovar att skicka lärare till lektionerna, jag såg kemilärare i mitt klassrum där max 10 minuter totalt över hela kursen. Hemsidan kunde ibland uppdateras kvällen innan saken hände, exempelvis ändrade vilkor på inlämningsuppgifter. » (Mycket dåligt)
- Rapportsystemet känns instabilt och verkar inte riktigt fungera, har varit osäkert med inrapporterade poäng och bonusar osv.» (Ganska bra)
- Vid de projekt som bedrevs tillsammans med matematikkursen var kommunikatioen mellan lärarna dålig. Om något var fel (ex om det kom en lärare för lite på matlablektionerna då vi hade kimeprojekt) skyllde resp. kurs på den andra.» (Ganska bra)
- I stort sett fanns allt man behövde på kurshemsidan. Flera gånger fanns dock gammalt material på hemsidan, som inte stämde längre. I övrigt ok!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.76

- Även om jag inte varit speciellt aktiv med sökandet av hjälp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- har dock inte sökt så mycket samarbete, vilket jag bittert ångrar nu i efterhand...» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 68%
Hög»5 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- lite växlande, ibland väldigt lugnt, för lugnt, och ibland högt, men på ett snitt ganska lagom. Gärna fler inlämningsuppgifter så att man vet att man hänger med.» (Lagom)
- Betydligt lättare än analyskursen, som tog huvuddelen av min tid under LP1-3.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»10 58%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.7

- Man är väl sysselsatt med skolarbete. Lägre tempo ska det inte vara.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 12%
Godkänt»10 62%
Gott»3 18%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.18

- vardagsmolekyler e KASS!!» (Dåligt)
- Tycker att 22p på en tentamen är att ta i. Kursen borde definitivt delas upp i tre mindre delar, som mna sedan tar ett snitt metyg på. Precis så som mna gör i ALA kurserna som vi nu läst parallellt.» (Godkänt)
- knappt godkänt, på grund av vardagsmolekylsarbete som kändes mycket tidskrävande utan att ge något, och att kursen var väldigt utdragen, det hade varit bättre att dela upp den i åtminstone 2 delar, kanske med biokemin för sig under lp3. dessutom hade kemikursen mått bra av fler inlämningar av den typ som fanns under termodynamikavsnitten.» (Godkänt)
- stooor kurs» (Godkänt)
- Undervisningen av mycket varierande kvalitet. I allmänhet bra och rättvis examination tror ajag.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra labbar, väldigt intressanta»
- de rika genomgångar på lektionerna»
- Lektionerna. De var bra för lärandet.»
- Veckoplaneringen var ett bra stöd. Räknestugan.»
- bonuspoäng systemet»
- Flera av laborationerna är bra. Partikeln i lådan, Mohrs salt, 3D-geometri, ångbildningsentalpi, enhetsoperationer, amino syra-basegenskaper. Behåll dem gärna oförändrade!»
- Övningarna »
- Övningstillfällen och bonussystemet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Längden på kursen. Dela upp den! Det kännar alla på i längden.»
- längden på kursen. fler inlämningar. skippa vardagsmolkylerna!»
- vardagsmolekyler!!»
- En del av föreläsningarna, t ex den i kärnkemi, hade lite att göra med resten av kursen. Det vore bättre om föreläsningarna anknöt tydligare till kursens moment.»
- Vardagsmolekylerna borde tas bort! Man lärde sig ingenting på det, förutom lite fackspråk, att göra ett 4 sidor långt arbete på 7 personer skapar ju bara problem, 95% logistik och 5% arbete.»
- Kinetik- och jämviktprojekten i matlab var svårbegripliga. Kanske lite mer inledande problem först eller mer genomgång. »
- Att ta bort vardagsmolekyler och kanske dela upp kursen.»
- Jag ser inte poängen med att dela föreläsningsmaterialet över föreläsning i storgrupp och lektion. Gå igenom saker och ting grundligt och metodiskt på stora föreläsningar, och ägna lektionstiden åt bra, fokuserade räkneövningar och konsultation istället. Det var alltid svårt att veta inför storföreläsningarna om de skulle innehålla något av intresse.»
- lektioner istället för fäkneövningar och bättre föreläsningar. Bonus poängen funkar ej så bra.»
- Föreläsningarna känns i många fall mycket tama och inte särskilt givande. I flertalet fall hinner inte heller föreläsarna gå igenom allt som de avser eftersom varje föreläsning omfattar ett stort ämnesområde. Antingen borde det vara två föreläsningar och endast ett övningstillfälle vilket ägnas åt räkning av övningsuppgifter, eller också helt tas bort och istället utgöras av ett extra övningstillfälle.»
- Mer labbar, bättre struktur och förberedelse, »

16. Övriga kommentarer

- Jag tyckte först att det verkade lite dåligt och jobbigt att ha en så stor kurs, men nu efter tentan så känns det inte riktigt så längre. Problemet tycker jag bara är alla dess olika projekt, inlämningsuppgifter, förberedande laborationesuppgifter, matlabprojekt, labbrapporter och helt onödiga vardagsmolekylarbetet som gör att man aldirg hinner koncentrera sig på att göra uppgifter i boken som är det man lär sig på.»
- Bra tenta.»
- Det är svårt att förstå inlärningssyftet med en del av laborationerna. När laborationen varken tränar laborationsmetodik eller förklarar någon besvärlig teori känns det som bortkastad tid.»
- Kul och intressant kurs»


Kursutvärderingssystem från