ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinprojekt V10, LMU430

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»5 19%
Cirka 20 timmar»8 30%
Cirka 25 timmar»9 34%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.53

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»1 4%
75%»3 12%
100%»19 76%

Genomsnitt: 4.56


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 65%

Genomsnitt: 3.34

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 87%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 30%
Ja, i hög grad»18 69%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Duggan var betydligt svårare än vad som hade angets tidigare. Hade varit bra om man fått ut någon att öva på. » (I viss utsträckning)
- Tentan i Hållfasthet var väldigt olik vad som har kommit föregående år och dessa tentor gav en missvisande bild av vad man behövde kunna. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 15%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»8 30%

Genomsnitt: 3.07

- Bra i hållf. delen, usel i projektdelen.» (Ganska liten)
- Tycker det var väldigt bra föreläsningar, men jag har lärt mig mer genom att räkna och läsa i boken.» (Ganska liten)
- Särskillt i Hållf-delen» (Ganska stor)
- Något mer tillfälle för räknastuga för hållfastighetsläran hade inte varit dumt. Iallfall mer än en lektion, lättare att ställa frågor där än på föreläsningar. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»14 53%
Mycket stor»9 34%

Genomsnitt: 3.19

- Tycker boken var mycket bra. Lösningsboken utelämnade vissa moment i lösningarna.» (Mycket stor)
- Särskillt i Hållf-delen» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»22 84%

Genomsnitt: 3.8


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 23%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»10 38%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- Tycker det borde finnas en dugga mitt i kursen och så bör det finnas ett övningstillfälle i veckan i alla fall. » (Ganska dåliga)
- Jag tycker det borde ha varit en övningslektion i veckan från kurs starten» (Ganska dåliga)
- Har frågat lärarna kring föreläsningarna, har fungerat bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»19 73%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»14 53%
Hög»8 30%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.26

- Tycker det är allt för låga högskole poäng för på denna kurs. Mycket tid för lite poäng och så kan man bara få G eller IG» (Hög)
- Mycket att ha både projekt och hållfasthetsläran i samma kurs då bara hållfasthetsläran känns som en egen kurs. » (Hög)
- Känns som att det var mycket hållf i förhållande till antalet HP. Hållf-grund kanske borde friläggas i egen kurs?» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»13 50%
Hög»7 26%
För hög»4 15%

Genomsnitt: 3.5

- Hålf delen kändes som mycket mer än 3 hp. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 26%
Gott»16 61%
Mycket gott»3 11%

Genomsnitt: 3.84

- Rörigt med så många olika lärare.» (Godkänt)
- Som sagt mycket att ha båda delarna i samma kurs. Vid provtillfället var det även jobbigt med två olika koder osv. » (Godkänt)
- Rolig kurs som ger bra helhetsuppfattning av verkligheten.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken var väl hyfsad»
- Föreläsningarna höll väldigt hög kvalité!»
- Konsultionstiderna till maskinprojektet var mkt bra samt räknestugorna till hållfen.»
- Att få tillverka axeln i CNC-maskinen. »
- allt»
- konstruktionen»
- Elmotoraxelprojektet var väldigt bra och kul att det blir en färdig produkt i slutet.»
- Fullständiga lösningar till hållfasthetsuppg. på studieportalen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Duggan kändes överflödig när man redan hade gjort olika inlämningar och labbar på en kurs som ska vara 4.5 hp.»
- Tempot är alldeles för högt! Bövik borde tala till studenterna istället för till tavlan!!»
- Kanske någon extra räknestuga i mitten av läsperioden»
- Dela kurserna och ge dom mer poäng»
- Tycker det var för många moment i kursen (projekt, laboration, tenta och dugga). Skulle antingen vara ett mer omfattande projekt eller större labb och tenta»
- Hållfastighetslabben. Vad var poängen med den? Jag lärde mig ingenting på den. För det första, Lars Hammar är den mest otrevliga och osympatiska läraren jag träffat på hela Chalmers. Han svarade inte på frågorna som man förstod utan sa bara att man skulle göra som han sa att man skulle göra och kunde inte motivaera varför man skulle göra så. Han stressade på alla och uppmanade oss till att ta genvägar för att hinna klart. Kan skriva hur mycket som helst men känns som jag fick fram poängen.»
- Hade varit skönt med åtminstone en övningslektion i hållfen.»
- Få lite mer information i hur man hittar och tyder information i SKF-katalogen. Även göra CAM-momentet som utgick. Motoraxeln borde kontrollmätts och sett ifall det höll sig inom toleranserna, hade varit intressant, fått veta orsaken till varför det isåfall inte stämde, och vad man kunde gjort för att åtgärna det. »
- kanske lite bättre tidsplanering av hållfastighetsföreläsningarna. Många stressades igenom och resulterade i att vi slutade tidigare, andra drog över tiden. båda två är störande.»
- --»
- Tycker att man ska lägga till en föreläsning i elmotoraxelprojektet efter det att man svarvat den. Där skulle man gå igenom vad som var de bästa värderna och hur man skulle tänkt effektivast. Kände att man inte riktigt fick koll på hur bra arbetet man gjort var.»
- Övningar i hållfasthet borde finnas.»

16. Övriga kommentarer

- nej»
- Tycker det var en väldigt rolig och intressant kurs. Kursen kändes inte så verklighetsförankrad. Tex tycker jag att man tappade bort sig bland alla toleranskrav. Ingen visste riktigt varför vi hade de toleranser vi hade. »


Kursutvärderingssystem från