ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Sjötransporter av kondenserade gaser, SJO125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»4 33%
Cirka 20 timmar»5 41%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 2.16

- kunde det mesta sedan tidigare» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»0 0%
100%»11 91%

Genomsnitt: 4.83

- Obligatorisk närvaro, och bra lektioner!» (100%)
- Inte riktigt 100% närvaro men över 75%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 33%

Genomsnitt: 2.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Om man ska ha en sådan stor tenta bör man ha minst 6 timmar på sig eller dela upp den!!!!!» (Nej, inte alls)
- Lades stor vikt på termodynamiken under föreläsningar men ej under examinationen.» (I viss utsträckning)
- Bra, stor, lång tenta, en tenta SKA ta 4h att skriva. Bra som fan!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 2.91

- Dålig struktur i undervisning» (Mycket liten)
- Termodynamiken var bedrövlig, eleverna lär sig ingenting av att en lärare börjar gå igenom massa uppgifter på tavlan. Framförallt inte när läraren hittar på siffror under lösningen av vissa uppgifter. Hade kanske funkat bättre om läraren gått igenom processerna och mekanismerna två gånger, beskrivet på olika sätt, därefter låta eleverna göra några lätta uppgifter med lärarens stöd på tavlan och sedan låta eleverna göra några svårare uppgifter hemma som sedan gås igenom av läraren inför alla när så behövs.» (Ganska liten)
- termodynamik mycket bra. svårt att hålla inspirerade lektioner med så torrt underlag som i gaskoden.» (Ganska stor)
- Bra jobbat Neptun!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»8 66%

Genomsnitt: 3.66

- Testköra systemen och följa scheman är oerhört bra för att få en känsla för hur man linar upp systemen. Volymerna I, II samt III var bra.» (Mycket stor)
- Det var bra guider och instruktioner» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%

Genomsnitt: 3.63


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»1 8%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Simulatorövningarna bör vara mer uppstyrda eller så krävs en extra lärare» (Ganska dåliga)
- Thomas var bra, ställde man en fråga fick man ett så uttömmande svar som möjligt. Cecilia var det inte många som frågade, det var mest om någon inte hängde med på hennes genomgång av räkneuppgifterna.» (Ganska bra)
- Svårare att ställa frågor under simulator-körning» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 25%
Lagom»7 58%
Hög»2 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91

- Vi kunde lärt oss mer om gaslasthantering...» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»3 25%
Hög»7 58%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.66

- Legat bra i fas från början med examensarbetet så det blev inte så stressigt» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 16%
Godkänt»2 16%
Gott»6 50%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.66

- Tentan överdrivet stor. Termodynamik läraren var dålig.» (Dåligt)
- Det kändes som att halva undervisningen var termodynamik, men tentamen bestod bara till en bråkdel av termodynamik, man prioriterade helt fel när man tänkte igenom vad man skulle fokusera sin energi på.» (Godkänt)
- Större delen av simulatorövningarna gav mig ingen kunskap. De borde varit mer uppstyrda med tydliga mål och uppgifter.» (Godkänt)
- Simulatorn behöver förklaring och en tydlig målbild inför varje lektion annars känns det mest som man sitter av tiden. Varje simulatortillfälle bör inledas med en presentation av evntuella fel som kan uppstå och hur de löses. ex pumpar som trippar liknade.» (Gott)
- Ger ett fint certifikat!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatorkörningarna, mer simulatorlektioner»
- Simulator-träning»
- Neptun»
- Termodynamik, simulator»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Cecilias upplägg av termodynamiken måste gås igenom, det håller inte i nuläget. Med risk för att låta onödigt hård så är det så att Chalmers är en högskola och lärarna där borde kunna förmedla information och kunskap till eleverna på ett sätt som de kan ta till sig. Om en eller några elever inte förstår är det deras fel, om en hel sal med elever inte hänger med är det nog mer lärarens metoder som borde förbättras.»
- Mer strukturerade simulatorövningar. Kanske ett papper för varje uppgift där det står punktvis vad man ska göra. Punkterna behöver inte vara så utformade utan man måste ändå behöva tänka själv. Blir lite väl rörigt när man ska starta en sekvens med endast ett rörschema. Visst vi hade handhavandeboken om båten, men denna var inte så detaljerad. »
- Ha mer blandat med teori och praktik i simulatorn, räkna ut en lastplanering och lasta sedan fartyget. Räkna ut fyllnads grader, ställ in säkerhetsventilerna och gör en lastredovisning.»
- Om tentan ska vara så omfattande bör den delas upp till en dugga och en tenta för den var överdrivet för stor för 4 timmar. Teorin kan läras ut i klassrum behöver inte vara i simulatorn.»
- eventuellt någon form av uppkörning i simulatorn, för att höja kraven en aning det blev lite mkt bara testa på.»
- upplägg på simulatortillfällen»

16. Övriga kommentarer

- Hoppas inte Cecilia tog illa upp, hon vet ju absolut vad hon pratar om, men hon måste förmedla det på ett helt annat sätt för att eleverna skall kunna lära sig det.»
- Fysik delen behöver bli mer lärande, gå ej igenom uppgifter för snabbt.»
- Jag är inte representativ. Min situation är mkt speciell.»
- Termodynamik läraren bör bytas ut med någon som har liknande bakgrund som vi och inte en ingenjörsbakgrund.»
- Bra lärare som tar utgångspunkt i att lära eleverna och få dem att förstå istället för att försöka kugga och sätta dit dem.»


Kursutvärderingssystem från