ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Design och kommunikation, LMU610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»7 53%
Cirka 20 timmar»2 15%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»4 30%
100%»8 61%

Genomsnitt: 4.53


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 46%
Målen är svåra att förstå»2 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 2.15

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 72%
Ja, i hög grad»3 27%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Dock endast G/U kurs. Men kraven kom fram då vi blev godkända» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»4 30%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»2 15%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.15

- Hanlar mer om övning och respons. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»7 53%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 1.69

- Har inte haft någon kurslitteratur.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.69


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 23%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»3 23%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.46

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 15%
Lagom»8 61%
Hög»3 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 61%
Hög»4 30%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.46


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 41%
Godkänt»4 33%
Gott»2 16%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 2.91

- Förstår inte avrför inte vi kan läsa denna kursen samtidigt som designmetodiken och lära oss i anslutning med den kursen att skriva en teknisk rapport. Det var även dåliga ämnen man kunde välja mellan. » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Planschen vi gjorde, och även grupparbete. Bra ämne och många olika vilket gjorde att man kunde hitta sitt specialintresse. »
- Det är bra att kursen finns och att det även ingår muntlig presentation. »
- läraren, uppläggingen. mycket bra föreläsningar»
- Inte mycket, besöket på biblioteket var bra.»
- Fia som lärare. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursens innehåll. Man kände inte att det var mycket man lärde sig, det var vissa gånger som en upprepning av grundskolans bildlära och gymnasiets svenska A.»
- Tydligare information om hur redovisningen skulle gå till.»
- Ämnena. Är det en rapport som ska skrivas så vänligen ge oss ett tekniskt ämne. Annars blir det en samhällsuppsats vilka ofta skrivs annorlunda...»
- inget»
- Upplägget, helt och hållet. Föreläsningarna kändes orelevanta och innehållet hade inte mycket att göra med uppgiften. Fick känslan av att tanken var bra men att att utförandet gick åt skogen!»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra och strukturerad lärare!»


Kursutvärderingssystem från