ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 HT12 AFT042 Ark: Utbildning, metod och arbetsfält.

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-24 - 2012-11-15
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»9 29%
Cirka 30 timmar»11 35%
Minst 35 timmar»11 35%

Genomsnitt: 4.06

- Antalet timmar som spenderats är många, men komprimerade till effektiv arbetstid blir det färre.» (Cirka 25 timmar)
- Mer frekvent mot slutet pga. dålig planering, antagligen för att vi inte jobbat med liknande projekt tidigare. Någon typ av tidsplanerings information hade varit bra, men det är inte säkert att det hade blivit mindre stressigt för det. » (Cirka 25 timmar)
- 4 dagar i veckan, ca 6-7h i genomsnitt per dag» (Cirka 30 timmar)
- Min tid/vecka är 50 h/vecka.» (Minst 35 timmar)
- Heldagar i skolan, utflykter/övernattningar + planering/jobb hemma» (Minst 35 timmar)
- Det var svårt att disponera tiden. Det blev många sena kvällar sista veckan iom att jag då inte hade börjat rita ritningar vilket jag inte riktigt var beredd på - något att kanske bli varse om av ritsalsassistenterna mer till nästa år.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 6%
100%»29 93%

Genomsnitt: 4.93

- Sjukdom.» (75%)
- Hittills har jag missat en dag.» (100%)
- Eller egentligen lite mindre, missade en föreläsning. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 22%

Genomsnitt: 2.7

- Ej hittat målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag vet att de lästes upp inför kursen, men jag minns inte alls vad som stod i dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är lite svårt att minnas vad man skummade genom i början, så man kanske borde läsa dem igen, och bli påmind om det?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De konkreta lärandemålen är svåra att återkoppla till vad man gjort. När jag läser målen nu efteråt måste jag anstränga mig för att minnas om jag lärt mig det i något av momenten. Många moment i utbildningen delade inte med sig vilken del av lärandemålen som eftersträvades i början. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Ej så mycket information, men en hel del vi förväntades veta/kunna.» (?)
- Ilband önskade jag mer förkunskaper för att klara av att göra ett bättre arbete, mest grundkunskaper som kanske känns självklara för vissa men för mig som är väldigt ny i arbetssättet var vissa moment väldigt bökiga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- De är väldigt luddiga. exempelvis "Förstå klimatets betydelse för byggande av rum". Jag förstår hur klimatet påverkade mitt vindskydd på just den platsen jag valde men jag kan inte påstå att jag överlag kan alla aspekter i klimatpåverkan på varken material eller upplevelse.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 61%
Ja, i hög grad»8 30%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.46

- kunde möjligen ha förtydligats» (I viss utsträckning)
- kort redovisningstid. vädigt lite praktiska kunskaper genomgicks i kritiken. Mer känsla och resonemang, vilket kan va bra. Men andra grupper fick mer praktiska tips som hur placering mot olika vädersträck kan påverka osv. Jag fick dock bra överblick över min process och tankebana vilket jag kan ta med mig till nästa projekt. » (I viss utsträckning)
- Examinationen är kritiken, vilket i mitt fall var lite problematiskt eftersom min kritiker inte gav en kritik man kunde ta till sig, utan gav generell kritik till gruppen som helhet.» (I viss utsträckning)
- Bra med opponering, både för en själv när man redovisar och när man får kolla lite noggrannare på någon annans arbete. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»19 61%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 3.12

- Undervisningen i den benämning då man har föreläsning eller handledning har varit knapphänt. Lite tid och okonkreta riktlinjer. personligen tycker jag dock det är bra. Det lämnar många dörrar öppna. Men många med mindre erfarenhet av spontana och förbehållslösa situationer kände sig nog förvirrade och osäkra i början. » (Ganska liten)
- Jag hade önskat mig fler föreläsningar om exempelvis praktiska detaljer eller generellt om arkitektur som vi kan ha nytta av under kursen. Nu har det varit mycket eget arbete och såhär tidigt in på utbildningen känns det mest förvirrande med pedagogiken att komma på allt själv. Tiden som avvarades för undervisning genom ex. föreläsningar och handledning i ritsalen var alldeles för liten. När man kom till kritiken hade man egentligen ingen aning om det man jobbat med i flera veckor var bra, dåligt eller okej. Det är skönt att få lite mer handledning.» (Ganska stor)
- Mycket lite vägledning. Det hängde framförallt på elevens och dennes engagemang.» (Ganska stor)
- handledaren har varit till mycket stor hjälp.» (Ganska stor)
- Vissa delar har den varit väldigt stor hjälp, vissa andra delar har den varit väldigt liten hjälp» (Ganska stor)
- Handledningstid under projektet gav mycket.» (Mycket stor)
- Mycket stor till en början. (workshop) Mycket lite när ritsalsassistansen började.» (Mycket stor)
- Tack vare ritsalsassistent.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»12 42%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.35

- lagom stor» (?)
- Vi har inte haft någon kurslitteratur och det tycker jag är väldigt synd. Jag kunde ha lärt mig så mycket mer om jag hade något att läsa eller hämta information ifrån som passade uppgiften. Kanske att ni kan rekommendera några böcker som ni tycker är bra och läsvärda. Jag får hela tiden känslan av att det är något som fattas för att man skall kunna göra något som hade varit ännu bättre som slutprodukt.» (Mycket liten)
- Mig veterligen hade vi inget kursmaterial till den här kursen.» (Mycket liten)
- Jag tog en del eget ansvar att kolla upp saker, vilket var något jag pratade om med ritsalsassistent, men något som jag tror skulle kunna betonas ändå mer, redan inför att vi börjar rita och skissa - att vi kan läsa på i biblioteket och få inspiration därifrån.» (Ganska liten)
- Det mesta har varit praktiskt.» (Ganska liten)
- Har en hel del böcker som inte var med på någon lista, men tips är alltid bra, bara det tydligt framgår vilken litteratur som är obligatorisk och vilken som är valbar.» (Ganska stor)
- jag har inte läst alla böcker vi fått. De verkar bra så jag antar jag kunde lärt mig mer. Men böckerna finns kvar och tid finns att läsa dem senare. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 19%
Ganska bra»18 58%
Mycket bra»6 19%

Genomsnitt: 2.93

- Rörigt. Få direktiv.» (Ganska dåligt)
- Information och instruktioner kom alltid väldigt sent, vilket gör det svårt att förbereda sig och planera i förväg hur man vill lägga upp arbetet.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att det är dåligt att vi inte fick uppgiftsbeskrivning förrän sent i processen, så att vi faktiskt inte riktigt visste vad vi skulle producera, samt att det var oklart under loppet ifall det hade ändrats eller ej. Och kursportalen uppdaterades heller inte med tydliga instruktioner. Information spriddes mun till mun och det rådde stor förvirring på ritsalen om vad som faktiskt gällde.» (Ganska dåligt)
- Tyvärr tyckte jag att de föreläsningar som vi fick låg sent i planeringen, man hann inte tillgodogöra sig exempelvis en hastig genomgång på modellbygge, presentation och ritteknik när det var 4 dagar kvar av projektet. Det hade varit bättre om den låg en vecka tidigare samt att det fanns litteratur över detta. Hur kan man göra liksom? Jag förstår att man skall tänka själv men jag har inte förstått pedagogiken då den är totalt annorlunda från de mer vetenskapliga och tekniska utbildningar jag har bakom mig. Det hade underlättat om någon hade förklarat pedagogiken och gett exempel på när den fungerar.» (Ganska bra)
- Fick ofta papper direkt på bänken av viktor. Finns inga ursäkter att missa information när den delas ut rakt i hand. Mycket bra. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»16 51%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.48

- Innan vi fick ritsalsassistenterna kunde man ibland känna sig lite vilsen eftersom vi lämnades med en uppgift utan att det fanns någon lärare att fråga om det var något som var oklart.» (Ganska dåliga)
- Under utsatt tid med ritsalsassistenterna. Hade gärna önskat mer tid.» (Ganska bra)
- Det var bra med så pass mycket kontakt med ritsalsassistenten så här i det första projektet.» (Ganska bra)
- Ibland svårt att hitta lärare när handledaren ej varit på plats. Men de går att finna. Lite fler "rundor" av ansvariga hade varit bra. kanske kika in i ritsalarna och gå runt lite. Inte bara stå i dörren för det ger en känsla av att man är på väg vidare och därmed tror jag många undviker att ställa relevanta frågor som de kanske upplever att läraren inte har tid med då. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»25 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Har vart mycket välkommet och lätt att kommunicera med andra elever i till exempel den egna ritsalsgruppen.» (Mycket bra)
- Vi har tagit hjälp av varandra och gett konstruktiv kritik.» (Mycket bra)
- Bra för snabba kritik genomgångar under processens gång» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 16%
Lagom»22 73%
Hög»2 6%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.96

- Stort fokus på eget ansvar så det blir vad du gör det till men ett lite högre tempo hade varit ok.» (Låg)
- Man lägger den tid man vill. Dock märktes ingen skillnad på kritiken mellan någon som lagt hälften av den andres tid. alltså kanske många som överarbetat eller bara det faktum att andra är mer effektiva. » (Lagom)
- bättre planering från min egen sida hade underlättat» (Lagom)
- Det handlar ju om var en själv sätter ribban. För mig innebar det rätt hög belastning, men egentligen enbart sista veckan innan inlämning. » (Hög)
- Beror inte på krav från skolan, utan krav från en själv.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 16%
Lagom»23 76%
Hög»1 3%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.93

- jag hade förväntat mig mer» (Lagom)
- Men den känns ibland hög eftersom det är mycket att läsa i kursen i arkitekturhistoria och det är ibland svårt att hinna med det när man jobbar i ritsalen hela dagen.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 25%
Gott»16 51%
Mycket gott»7 22%

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Innehåll: Bra och intressant. engagerade lärare och olika aspekter tas in. upplägg: I stora drag bra, men vissa delar är för oklara eller för syfteslösa för att vara en inledande kurs. sammanhanget och kontinuitet bortfaller ibland. För långdträckt period egetarbete. kunde gärna avbrutits med en till workshop eller lite föreläsningar. » (Godkänt)
- Mer information hade inte skadat, i form av litteraturlista och fler föreläsningar. Att få kritik på konstruktion då man inte har haft/fått någon information om detta kändes det lite konstigt.» (Gott)
- Det var roligt!» (Gott)
- kunde vart mer "effektiv"» (Gott)
- Inspirerande och lärorik kurs.» (Mycket gott)
- Roliga uppgifter att börja med» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledningstid.»
- Workshoppen!»
- Bra ritsalsassistenter! Björn var mycket duktig och man lärde sig mycket av honom.»
- Det är en kul kurs, så projektet borde definitivt finnas kvar. Handledningsmöjligheterna var mycket goda och annars hade det blivit väldigt svårt att genomföra projektet, så dem får ni inte dra ner på. »
- Bohus Malmön resa»
- Handledning har varit viktigast! Men även "delmålskoll" eller vad man ska kalla det när man fick gå runt i ritsalen och kolla lite på allas projekt/process så långt.»
- Den initiutiva metoden var ett väldigt bra hjälpmedel för att komma igång med projektet!»
- Workshopen i början var mycket bra!»
- planeringen»
- Vindskyddet - Bohusmalmön och workshopen till den. Besöket i Louisiana.»
- starten med hur man kan arbeta - work shopen!»
- Den intuitiva metoden»
- föreläsningar av olika arkitekter på olika platser. vidareutveckla det, hitta fler och spännande personer! studiebesök/exkursionen. Ser gärna att den historiska anknytningen och mer information om platsen utökas. »
- Workshop. »
- Tät kontakt med ritsalsassistenterna. Processen med den intuitiva metoden tyckte jag också var bra.»
- Vindskyddet, tältet»
- Besöket på bohus-malmön samt alla delar i inlämningen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske ett litet till projekt som löper under kort tid som tältet tex.»
- Kommunikation mellan lärare ich studenter borde vara tydligare. Det var dåligt i början av terminen när det var osäkert kring ritsalar och möbler. Det är kanske inte relaterat till kursen, men ritsalsmiljöerna har säkert påverkat studierna. »
- Mer litteratur, eller, litteratur över huvud taget. Jag vill lära mig mer.»
- Jag var inte överdrivet förtjust i den inledande workshopen och tyckte att den kändes onödig. I efterhand har jag dock insett att jag kanske hade kunnat få ut något av den ändå, om jag hade gått in i det med ett mer öppet sinne. Är dock tveksam till att det skulle vara "min" metod. »
- Snickeriet borde vara öppet flera timmar»
- Kan vara bra att ha en rekommenderad deadline att gå ner i verkstaden och prata med dem om konstruktionen...»
- Kanske lite tydligare riktlinjer. Förstår efteråt att det är bäst att inte säga för mycket. Men det är väldigt förvirrande som elev att inte få raka svar. »
- bättre genomgångar»
- Tydligare information om målen med uppgiften och kanske en snabb genomgång på vad det är vi faktiskt ska fokusera på att lära oss så att man inte får fel ingång i uppgiften.»
- Hade kanske vilja ha fått fler bok-tips och sådant om olika material (trä ex) eller någon form av intro om vindskydd, väder, material till den t.e.x. Inte bara "gör nåt".»
- Att få uppgiften formulerad mer en en vecka innan inlämn.»
- Ge ut information och instruktioner tidigare och gärna ha lite mer strukturerade genomgångar/föreläsningar»
- mer utbildning med digitala verktyg, exempelvis archicad»
- anknyta mer till vad man gör. Kanske avsätta en timmes tankesmedja för de som känner sig osäkra mitt under projektet. Ser framför mig ett mindre diskussionsrum med en eller två lärare/handledare där förvirrade studenter kan boka in en tid. kanske 10 pers åt gången kommer in pratar i 15 min med handledarna om exempelvis: vad är det jag gör? Hur kopplar ja senaste workshoppen till uppgiften? vad är tanken att jag ska ta med mig från det här som min ritsalsassistent sa igår? osv.. »
- Se till att alla ritsalsassistenter är på samma blad... väldigt olik pedagogik i olika salar. Vissa kändes betydligt mer utmanande och utvecklande än andra. (utifrån den metod vi fick från början ).»
- Bättre ordning på papper och uppdatering av kursportalen. Jag tycker också att "priset för hjärtlig arkitektur" ska avskaffas. Vi var många som var kritiska till att ett tävlingsmoment införs så tidigt i utbildningen. Även om det inte alls var det som var meningen så är det mångt och mycket så det uppfattades av många.»
- Tydligare vad som gäller från början. Även informera kritiker om de begränsningar som gällt.»

16. Övriga kommentarer

- Bra och rolig kurs, men mer information!»
- Kritikern som min grupp hade, Anna Martvall, var fantastiskt duktig. Hon gav konstruktiv kritik och lyfte fram såväl positiva sidor som saker vi kunde ha jobbat mer med. »
- Kommer att bli mycket ont om förvaring för projekt......»
- Jag skulle önska, inte bara gällande den här kursen utan generellt, att inte så unga personer tas in. Det märks så otroligt tydligt att den erfarenhet och trygghet som bara 4-5 år ger gör ofantlig skillnad i vart fokus läggs och hur problem löses.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.96

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.96
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från