ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik, KVM091, Lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten sist i enkäten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

59 svarande

Högst 15 timmar»5 8%
Cirka 20 timmar»16 27%
Cirka 25 timmar»20 33%
Cirka 30 timmar»10 16%
Minst 35 timmar»8 13%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»1 1%
25%»6 10%
50%»5 8%
75%»14 23%
100%»34 56%

Genomsnitt: 4.23


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 40%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 25%

Genomsnitt: 2.43

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 82%
Nej, målen är för högt ställda»7 17%

Genomsnitt: 2.17

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 13%
Ja, i hög grad»26 56%
Vet ej/har inte examinerats än»14 30%

Genomsnitt: 3.17


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»8 13%
Ganska liten»14 23%
Ganska stor»27 45%
Mycket stor»11 18%

Genomsnitt: 2.68

7. Till hur stor hjälp var räkneövningarna/räknestugorna för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»17 28%
Ganska stor»15 25%
Mycket stor»24 40%

Genomsnitt: 2.98

8. Till hur stor hjälp var projektuppgiften för din förståelse av motsvarande kursmoment?

59 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»23 38%
Ganska stor»24 40%
Mycket stor»5 8%

Genomsnitt: 2.45

9. Till hur stor hjälp var laboration 1 "Jämvikt mellan ånga och vätska hos binära vätskeblandingar" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

57 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»14 24%
Ganska stor»26 45%
Mycket stor»15 26%

Genomsnitt: 2.94

10. Till hur stor hjälp var laboration 2 "En gasjämvikts temperaturberoende" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

58 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»21 36%
Ganska stor»26 44%
Mycket stor»7 12%

Genomsnitt: 2.62

11. Till hur stor hjälp var laboration 3 "Laboration med värmepump" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

58 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»14 24%
Ganska stor»32 55%
Mycket stor»10 17%

Genomsnitt: 2.86

12. Till hur stor hjälp var laboration 4 "Laboration i energibalanser" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

58 svarande

Mycket liten»6 10%
Ganska liten»19 32%
Ganska stor»27 46%
Mycket stor»6 10%

Genomsnitt: 2.56

13. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»9 15%
Ganska liten»12 20%
Ganska stor»22 36%
Mycket stor»17 28%

Genomsnitt: 2.78

14. Till hur stor hjälp har utdelat material (sammanfattningar etc) varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»5 8%
Ganska liten»13 21%
Ganska stor»20 33%
Mycket stor»22 36%

Genomsnitt: 2.98

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»24 40%
Mycket bra»31 51%

Genomsnitt: 3.4


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»25 41%
Mycket bra»23 38%
Har ej sökt hjälp»8 13%

Genomsnitt: 3.56

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 23%
Mycket bra»39 65%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.81

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»13 21%
Hög»35 58%
För hög»11 18%

Genomsnitt: 3.93

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»8 13%
Hög»31 51%
För hög»19 31%

Genomsnitt: 4.11


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»9 15%
Godkänt»17 28%
Gott»23 38%
Mycket gott»10 16%

Genomsnitt: 3.53

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sammanfattningarna och Nikolas föreläsningar»
- Projektet och de inledande laborations uppgifterna. Den inledande föreläsningen för TM. Den var kanske lite hektisk men ändå en mycket bra lösning på ett svårt problem.»
- Labbarna var bra, önskar bara att man gått igenom mer saker på föreläsningarna innan labbarna så att man hade större chans att förstå. »
- Räkneövningarna»
- Föreläsningarna var riktigt bra! »
- Upplägget och det utdelade materialet.»
- Bra struktur på föreläsningarna och kunniga föreläsare. Lagom tempo under föreläsningarna.»
- Om det inte vore för T-uppgifterna och framför allt LÖSNINGSFÖRSLAGEN till dessa så hade jag antagligen inte förstått någonting av denna kurs.»
- Sammanfattningarna»
- Labbar»
- Labbarna var ändå bra. Sammanfattningarna som delades ut var guld värda!»
- struktur, sista föreläsning med quiz.»
- Labbarna är bra, läririka och intressanta. »
- alla räkneövningarna var jättebra att det fanns så många.»
- Labbarna i kursen var mycket bra och givande och bör behållas till nästa år. Att få använda i Matlab är projektet var också bra.»
- sammanfattningarna»
- Hänvisningar till ekvationsnummer i boken»
- bra med mycket övningar. boken är bra. sammanfattningarna är bra. »
- Demoövningarna har varit väldigt bra!»
- Kursplanen med föreläsningar och räkneövningar fungerade bra. Dock kom man i lite ofas i början av läsperioden för att man fick för mycket material på föreläsningarna som man inte fick räkna på på övningarna och man kände att man glidit efter, även fast det är så planeringen var gjord.»
- Laboration 1 och 2 samt projektarbetet»
- Sista föreläsningen, ett kul sätt att få grepp om grundläggande begrepp.»
- Laborationerna ty dessa gav en praktisk aspekt över det teoretiska »
- Nikola, Lennart och Maria!! :)»
- Fantastiskt att det fanns så mycket material, behåll det.»
- Räkneövningarna var livräddande och det är bra att det finns många. Övningen som var speciellt riktad til TM-teknologer höll markant lägre standard än de som riktades mot K/Kf.»
- Laborationernas utformning. Fungerade bra eller utmärkt som inlärningsmoment. Främst de förberedande.»
- labbarna, de var bra och gav bra förståelse för momenten och det är alltid lättare att förstå när man för se hur det fungerar o praktiken.»
- Nikola»
- Laborationer, projekt, räkneövningar, föreläsningarna»
- Räknestugorna, sammanfattningarna»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken, den innehåller... för mycket. Den förberedande tiden innan föreläsningen (skumma igenom vad som ska gås igenom) tar längre tid än själva föreläsningen! Skriva ett kompendium som innefattar kursen skulle vara mycket uppskattat. Gärna med bra sammanfattningar på kemiska uttryck så att en stackars TM student inte behöver kolla upp var o vartannat uttryck på Wikipedia. »
- Hitta en bättre bok snälla, eller se till att skaffa fram första upplagan så att man kan köpa den på cremona, den nya är cirka 300 sidor lngre men saknar ändå (!) viktiga upplysningar som finns i första upplagan. »
- Boken är värdelös. »
- Kursen känns väldigt dåligt lämpad för kemi. Bakgrundskraven är helt klart ej anpassade för TM (2h föreläsning gentemot kemis 18hp?). Det känns som att det är väldigt stor fokus på kemin medan matten (den lilla som finns) är ganska trivial. Jag har förstått det som att termodynamik är en attraktiv kurs för arbetsmarknaden. Men istället för att jag pluggar för förståelse av kursen känns det som att jag enbart pluggar för att klara tentan och sedan glömma av den. Det måste gå att få ut mer av kursen som TMare än vad det idag känns som jag gör!»
- För mig, som är student på Teknisk Matematik, så skulle kursen kunna bantas en aning. Framför allt skulle den kemiska biten av kursen kunna försvinna.»
- Enhetliga laborationer. De fyra hade olika upplägg och helt olika nivåer på inlämningsuppgifterna. Laborationen som gick igenom azentroper i blandning var den bästa laborationen då den var pedagogisk, samt att rapporten hjälpte en att få förståelse. »
- TM borde ha mer kemiintro. Man kan inget om kemi och ska ha läsa en kemikurs och då räcker det inte med en 2 timmars föreläsning som introduktion. En bättre bok behövs»
- Kursen bör vara mer inriktad på att ge förståelse för varför samband och formler gäller. Kursens nuvarande form ger oss i stor utsträckning endast de verktyg som behövs för att lösa problemen vi ställs inför, inte svar på varför verktygen är korrekta och när de kan användas. Boken är även missvisande ibland, till exempel härleder den inte Clapeyrons ekvation för det allmänna fallet (godtycklig fasövergång). Introduktionskursen i Kemi är ett bra exempel på lyckad kurs med avseende på dessa aspekter. Atkins/Jones utvärderar även alla exempel som beräknas i boken och tänker i förväg hur ett rimligt svar bör se ut, medan Elliott/Lira endast "dumräknar". Fler labbrapporter bör införas, ty de är väldigt lärorika.»
- Minska arbetsbelastningen/omfattningen! Verkligen överdrivet mycket att göra. Det värsta var att jag kände att det var så mycket med uppgifter, labbar och projekt att jag inte hann med att gå på föreläsningarna. Examinationen var dessutom väldigt svår. Det har det varit alldeles för lite fokus på energibalanser och cykler i övningsuppgifterna i förhållande till dess vikt på tentan. Labbarna var bra, men det är svårt att ta till sig det man ska lära sig! Börjar man läsvecka 1 med att labba med kapitel 17 (med rostiga gymnasiekunskaper i kemi!) är det minst sagt svårt att ta till sig. Projektet var ytterligare ett moment som inte tillförde något annat än stress. Bort med det till nästa år! Som helhet känns det som det är för många moment för att hinna lära sig något av det ordentligt. Kanske skulle tas bort någon punkt ur lärandemålen för att lätta lite på trycket? »
- sista delen (kemidel) svår att greppa. Boken är ganska usel.»
- Försök hitta ny kurslitteratur. Boken är inte speciellt bra då den är mycket tjock och har mycket text, men det mesta är bara fyllnadstext och det känns som innehållet är mycket magert. En för typiskt amerikansk bok med andra ord. Matlab-projektet känns inte jätterelevant för TM-studenterna då vi redan kan matlab ganska bra och inte behöver mer övning i just matlab.»
- projektet var inte till så mycket hjälp till hela kursen så kanske lite mer ändring i det.»
- Att labbarna i kursen skulle innehålla något mer moment av redovisning tror jag skulle vara bra. Att som i lab 1 ha ett formulär med frågor gällande labben. Man skulle då befästa sina kunskaper från labbarna på ett bättre sätt.»
- man bör trycka mer på förståelse vid introduktion av nya moment. Ofta tas det för givet att man vet hur saker i vår vardag fungerar, men det är många som inte har denna kunskap. Att exempelvis introducera OVC-cykeln och samtidigt förklara hur ett kylskåp fungerar skulle göra det lättare att ta till sig kunskapen och minnas den. »
- Jag tycker att det behövs mer lektionerna om fugasiteten och iterering.»
- Tentamen i temodynamiken borde vara på fem timmar, istället för endast fyra timmar. Man är stressad och hinner inte tänka klart på tentan, och riskerar att göra misstag för att man är stressad. Dessutom är blott fem frågor inte en rättvis utvärdering av en så bred och komplex kurs som termodynamiken, som innehåller så ofantligt många regler och annat. Jag anser att man borde göra om examinationen så den är lite liknande examinationen i transportprocessor, med en teori- och en räknedel. Eller åtminstone att tentan består av fler frågor så att man kan har en större chans att visa att man faktiskt lärt sig något under 8 veckors tid.»
- Boken, det måste finnas någon bättre någonstans. Hellst någon som inte innehåller mest fyllnadstext.»
- Tycker det är bra som det är.»
- Kursboken lämnar oerhört mycket att önska. Den behandlar så vitt jag kan bedöma alla moment i kursen och gör det på ett korrekt sätt men som både lärobok och uppslagsverk är den ohanterlig. På tok för pratig och numeriska exempel färsämrar lärandet och gör det innefektivt. Det måste finnas annan litteratur på området?? Nikolas sammanfattningar är både stringenta och givande som undervisningsmaterial. Kanske kan man författa ett kompendium och sälja som kurslitteratur istället?»
- Minska mängden timmar på demonstration av räkneuppgifter. Mer timmar där man kan räkna i en bra miljö och där hjälp finns nära till hands. Till ex när "demo-ledarna" inte räknade vid tavlan. Detta då arbetsbelastningen är hög i kursen (och läsperioden som helhet, för kemisterna i alla fall) och mängden information som presenteras visuellt (på tavlan) för eleverna är överväldigande mycket. »
- Tempot på föreläsningarna är mycket höga. Den inledande föreläsningen för TM gick ut på att Nikola försökte göra ett sammandrag av hela kursen på två timmar - det är inte det vi vill ha, kursen ska vi ju läsa. Det hade varit bättre att försöka få en bild av vad t ex entropi och entalpi egentligen är för något samt fått en uppfräschning av hur man räknar på molmassor och liknande som vi sedan förväntas klara av utan problem. Nikolas föreläsningar gick överlag väldigt väldigt fort. Pauser är trevligt eftersom det gör att man hinner tänka lite mellan varven och se om man förstår (istället för att bara konstatera att allt verkar obegripligt)»
- längre tid på tentan»
-
- Jag skulle gärna ha tillgång till en större mängd väldigt moment-specifika uppgifter. Till exempel om det är något litet moment man vill nöta lite extra på så är det bra med uppgifter som testar just det momentet och kanske då inte så mycket annat som tar fokus. »
- bättre lärobok, mer hjälp med laborationerna speciellt med inlämningsuppgifterna»
- Kursen var över lag väldigt svår och det var för många moment som skulle läras in på en gång. För mig var det för mycket nytt och för många svära moment och räkningar för att jag skulle hinna lära mig allt.»
- Mer fokus på föreläsningar hur man ska angripa problemen, ej så mycket fokus på att härleda formler. Behövs mycket mer förståelse för vad som verkligen händer så att man vet vilka formler man ska och kan använda samt vilka antagande man kan göra. »
- Jag tycker inte riktigt att det som tas upp på föreläsningarna hjälper mig att klara beräkningarna. Det är bra att gå igenom grunderna men det är förstor skillnad sen till det man räknar på.»

23. Övriga kommentarer

- Räkneövnings ledarna bör vara bättre på att förklara varför man räknar som man gör istället för att repetativt beskriva hur. Går inte att generalisera en beräknings process om man inte vet varför den är som den är.»
- Kemistudenterna verkar ha haft ett rejält försprång i den här kursen, vilket man märker när man pratar med dem att de känner igen det mesta även fast de kanske inte har räknat på den här nivån innan. Jag vill bara säga att som TMstudent har den här kursen varit extremt jobbig, man känner sig extremt oförberedd och pressad att klara den här kursen bra då vår programansvarige säger att kursen är hur lätt som helst för TMare. Vad som inte heller har underlättat är att grupp fyra inte känns så anpassad till oss som ni tror, och självförtroendet för att klara kursen inte direkt ökar när övningsledaren säger att allt är lätt när vi egentligen inte hänger med alls och därför inte vågar fråga ngt angående det, ibland verkar han inte heller fatta att vi knappt har ngn kemibakgrund.»
- Även om vi tm studenter ha kunskapera som krävs så saknar vi förståelsen att göra sambanden. Detta leder till att det bara blir en formelbläddrar-kurs.»
- Det är mycket som skall hinnas med! Eller snarare, det är mycket man inte hinner med....»
- Bra kurs som, trots det höga tempot och de svåra uppgifterna, fungerat bra!»
- Jag brukar vanligtvis inte klaga på en hög arbetsbelastning utan kan tvärtom tycka att det hör lite till. Denna läsperiod har dock varit lite i hårdaste laget då jag under vissa veckor pluggat cirka 13 timmar om dagen. Och det värsta av allt är att jag fortfarande inte känner att jag har koll på kursen. Det kan tyckas lite extremt.»
- Jag tyckte egentligen inte att kursen var tråkig, men den var så otroligt slitig att det tog det roliga ur den. Jag förstår inte varför vi läser denna kursen med kemi, det gör det hela ännu svårare. Varför läser vi den inte med teknisk fysik? Jag avslutar med att citera någon som uppenbarligen förstår hur jag känner: "Every mathematician knows it is impossible to understand an elementary course in thermodynamics." - V.I. Arnold»
- Mycket bra administrerat av kursen. Lätt att hitta information man behövde och tillgång till mycket användbar information. »
- Kursen är bra, men det är väldigt mycket att ta in. Jag skulle önska att man kunde lägga mer tid på förståelse. Det är synd att de sista kursdelarna (aktivitetsmodeller m.m.) blir lidande av att de kommer in såpass sent i kursen. Det finns därmed inte tid att lappa ihop och får riktig förståelse för vad labbar som behandlat dessa områden egentligen handlat om. Kursen blir något spretig på grund av detta. »
- Den nya kursboken är inte alls lite bra som den gamla. Både större, tyngre och det saknas kapitel och viktig information»
- Bra kurshemsida!»
- Intressant kurs! Bra handledare (Maria) »
- Rolig kurs! Mycket jobb, men jag anser att det ska vara det när man pluggar på Chalmers.»
- lärorik kurs och känns väldigt relivant. Uppväcker nyfikenhet, skulle till och med vilja läsa fördjupningskurser inom området»
- Irrelevant, svår och jobbig kurs. Sorry.»
-
- Hur mycket labbarna har bidragit till förståelsen beror mycket på när de har legat i förhållande till vad vi har gått igenom. Men lab 1 var markant bättre.»


Kursutvärderingssystem från