ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materiallära, LKT280, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»3 27%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.36

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 36%
100%»7 63%

Genomsnitt: 4.63


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 45%

Genomsnitt: 2.72

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 3.22


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»6 54%

Genomsnitt: 3.54

- Mest på polymer delen, och till viss del på metall och korrosions delen.» (Ganska stor)
- Mycket stor när det gäller Polymerdelen» (Ganska stor)
- Bästa föreläsarna jag haft under min chalmerstid, speciellt Gunnar!» (Mycket stor)
- bra föreläsare och bra labbar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 72%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 3

- Större på metall och korrosions delen, på polymer delen var föreläsningarna mer kompletta och boken var ett bra hjälpmedel.» (Ganska stor)
- polymerhäftet var bra. lite rörigt med alla häftena på metaldelen» (Ganska stor)
- Polymerkompendiet var mycket bra men en del av materialet på resterande delar var otydliga och svårläsliga (handskriva etc)» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 45%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- bra på polymerdelen, obefintlig på metell/korrosionsdelen.» (Ganska dåligt)
- Till en början, men blev bättre senare i kursen» (Ganska dåligt)
- tog ett tag innan kurshemsidan lades upp och var lite rörigt med häftena.» (Ganska dåligt)
- Vissa handskrivna kompendium skulle ju må bra av att skrivas in på datorn, emellanåt något svårläst. Men innehållet är superbt!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Ibland svårt att ställa frågor till Lars-Gunnar då han hade så mycket annat förutom undervisning för sig.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»1 9%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»9 81%
Hög»1 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Något under normalt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»7 63%
Hög»2 18%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.27

- Antagligen låg om man inte läste någon extra kurs...» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 18%
Gott»6 54%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 4.09

- I grunden en väldigt intressant kurs, som knyter ihop mycket man lärt sig! » (Gott)
- Polymerdelen var mycket väl genomförd. Bra PowerPoint som underlättade inlärningen betydligt. Även bra metalldel, men det hade underlättat betydligt om kursmaterialet varit skrivit på dator då det många gånger var svårt att se vad det stod. Kändes också som om kursmaterialet kunde kortats ned alternativt sammanfogats på ett bättre sätt då man inte riktigt förstod hur allt hängde samman och vad man skulle kunna. » (Gott)
- Intresseväckande och väldigt inspirerande!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna»
- Polymer delen»
- Helena och hennes Power Point »
- tyckte det var bra att ha två olika föreläsare som va specialiserade på sina delar.»
- Bra föreläsningar samt möjlighet att ställa frågor»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Använda kursportalen mer.»
- Bättre material till metall och korrosionsdelen, det är mestadels handskrivet , vilket är svårt att läsa!»
- Kursmaterialet till Metalldelen»
- bättre kurshemsida»
- Litteraturen för metalldelen borde ses över och göras tydligare»

16. Övriga kommentarer

- Båda föreläsarna var väldigt bra! Lagom mycket undervisning.»


Kursutvärderingssystem från